Керуючись вимогами Закону України «Про Рахункову палату» і статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України, Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 14 вересня 2023 року (протокол № 167) прийнято рішення оголосити з 15 вересня 2023 року конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року, встановивши строки подання документів на цей конкурс – із 15 вересня по 15 листопада 2023 року.

 

Оголошення
про умови та строки проведення конкурсу
на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року

І. Загальні положення

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету відповідно до вимог частини п’ятої статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» та частини другої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України оголошується конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується 15 березня 2024 року (далі – конкурс).

ІІ. Вимоги до члена Рахункової палати

Статтею 19 Закону України «Про Рахункову палату» визначено такі вимоги до члена Рахункової палати:

1. Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права не менше п’яти років та бездоганну ділову репутацію.

2. Не може бути призначена на посаду члена Рахункової палати особа:

1) яка досягла шістдесятип'ятирічного віку;

2) яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) яка за станом здоров'я не може виконувати повноваження члена Рахункової палати;

4) яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;

5) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) яка має громадянство чи підданство іншої держави;

7) яка не пройшла перевірку, передбачену законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції»;

8) яка не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», за рік, що передує року призначення на відповідну посаду.

3. Перебування на посаді члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, з представницьким мандатом, зайняттям іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входженням до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності не поширюються на участь членів Рахункової палати у діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій.

4. На члена Рахункової палати поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

5. Член Рахункової палати не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, зборах, мітингах, походах і демонстраціях, а також страйках.

6. Член Рахункової палати під час здійснення своїх повноважень повинен додержуватися вимог Конституції і законів України, не вчиняти будь-яких дій, що компрометують посаду члена Рахункової палати і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.

Згідно з статтями 9 і 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» члени Рахункової палати та особи, які претендують на призначення на такі посади, зобов’язані володіти державною мовою, при цьому вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мовою зазначеними особами встановлює Національна комісія зі стандартів державної мови. Відповідно до пункту 4 рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 24.06.2021 № 31 зазначені особи мають володіти державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня або на рівні вільного володіння другого ступеня.

Відповідно до частини п’ятої статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» строк повноважень члена Рахункової палати становить 6 років, одна і та сама особа не може обіймати таку посаду понад два строки, при цьому частиною сьомою цієї статті встановлено умови дострокового звільнення члена Рахункової палати з посади.

ІІІ. Перелік документів, які особа подає для участі у конкурсі

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у визначений у цьому оголошенні строк такі документи /з урахуванням вимог статті 20 Закону України «Про Рахункову палату», статті 57 Закону України «Про запобігання корупції» та статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»/:

1) письмову заяву, адресовану Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, про участь у конкурсі /із зазначенням контактної інформації (номер телефону, адреса електронної пошти) для забезпечення зворотного зв’язку/;

2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним на посаду члена Рахункової палати (створений в електронній формі, роздрукований та підписаний власноруч) /друкований текст цього листа обсягом не більше трьох сторінок/;

3) автобіографію (створену в електронній формі, роздруковану та підписану власноруч), що містить, зокрема, відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження, громадянство /включаючи за наявності громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав), документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав, а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав)/;

освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплому, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь), а також інформацію про рівень володіння однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою мовою) згідно з рекомендаціями Ради Європи з мовної освіти (CEFR) /існує шість таких рівнів від А1 до С2/;

наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні);

відношення до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст); проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних;

трудову діяльність, включаючи останнє місце роботи (служби) та посаду;

4) копію паспорта громадянина України (у разі подання копії паспорта у формі картки необхідно також надати копію витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування));

5) копію трудової книжки (у разі її відсутності – відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);

6) копію диплома про вищу освіту (з додатками) /за наявності декількох дипломів про вищу освіту, а також їх різного освітнього ступеню (бакалавра, спеціаліста, магістра), необхідно подати копії всіх таких дипломів/;

7) копії документів про вчені звання та наукові ступені (за наявності);

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за 2022 рік. Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала щорічну декларацію за 2022 рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи (Рахункова палата) і майбутньої посади (член Рахункової палати), тип посади, на яку особа претендує (посадова особа юридичної особи публічного права), та іншу інформацію згідно із затвердженою формою такої декларації;

9) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я /довідково: на дату розміщення цього оголошення таким документом є «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин № ____» (форма № 100-2/о, затверджена наказом МОЗ від 18.04.2022 № 651)/;

10) копію військово-облікового документа: для призовника –посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаного, резервіста – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного; для військовослужбовця – військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця;

11) довідку про наявність допуску до державної таємниці (у разі його наявності), складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю;

12) копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою /за формою, затвердженою рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 06.05.2021 № 16/;

13) копії сертифікатів чи інших документів про володіння однією з офіційних мов Ради Європи;

14) письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

15) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» /за формою, встановленою додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2022 № 959)/;

16) письмову заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (включаючи копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, яка додається до такої заяви), або копію довідки про результати такої перевірки /за формою, встановленою додатком 1 (для заяви) або додатком 5 (для довідки) до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 (із змінами)/.

Зразки форм документів, зазначених у пунктах 1, 14, 15 і 16 вищезазначеного переліку документів, розміщені на офіційному веб-сайті Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (http://budget.rada.gov.ua) у рубриці «Рахункова палата»/«Призначення та звільнення членів Рахункової палати».

IV. Строки та форма подання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються з 15 вересня по 15 листопада 2023 року.

Документи необхідно подавати особисто в робочі дні тижня з 11:00 до 13:00 та з 14:00 до 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 6-8, 6 під’їзд, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (при цьому для подання документів необхідно завчасно замовити перепустку за телефонами (044) 255 44 34, (044) 255 44 79 або (044) 255 44 38).

Усі документи подаються державною мовою і власноручно підписуються особою, яка бажає взяти участь у конкурсі /відповідно до вимог частини другої статті 205 і частини третьої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України/.

V. Інша інформація

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Не допускаються до участі в конкурсі особи, які не дотрималися строків подання документів, а також особи, документи яких не відповідають вищезазначеному переліку документів.

Особи, які своєчасно подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на посади членів Рахункової палати.

Відповідно до вимог частини другої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України інформація про кандидатів на посади членів Рахункової палати буде розміщена на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (крім відомостей, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про номер телефону і адресу електронної пошти).

Телефони для довідок: (044) 255 44 34, (044) 255 44 79, (044) 255 44 38.

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Оголошення”

09 травня 2024 14:34
11 грудня 2023 11:47
23 жовтня 2023 12:53
18 вересня 2023 09:00
15 вересня 2023 09:00
15 вересня 2023 09:00
31 серпня 2023 13:53
29 червня 2023 13:21
25 квітня 2023 09:00
21 січня 2023 11:00