За поданням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Апарат Верховної Ради України оголошує про початок конкурсного відбору кандидатур на дві вакантні посади судді Конституційного Суду України з 22 травня 2024 року.

Згідно із частиною четвертою статті 148 Конституції України, частиною першою статті 11 Закону України «Про Конституційний Суд України» суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності.

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про Конституційний Суд України» суддя Конституційного Суду України має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Суддею Конституційного Суду України, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення:

1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;

2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;

3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

Суддя Конституційного Суду України не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного правничого самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з іншим представницьким мандатом, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї, а також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.

Згідно із частиною четвертою статті 11 Закону України «Про Конституційний Суд України» особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті одержання прибутку, на час перебування на посаді судді Конституційного Суду України передає такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними, іншими правами або інструкцій щодо реалізації прав, які з них виникають). Суддя Конституційного Суду України може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.

Особи, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України і відповідають установленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до судді, протягом тридцяти днів з дня оприлюднення оголошення про початок конкурсного відбору (з 22 травня 2024 року) подають до Апарату Верховної Ради України такі документи з урахуванням вимог частини другої статті 105 Закону України «Про Конституційний Суд України», статті 57 Закону України «Про запобігання корупції», статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та Закону України «Про очищення влади»:

1) заяву про участь у конкурсному відборі у довільній формі із зазначенням контактної інформації (номер телефону, адреса електронної пошти) для забезпечення зворотного зв’язку (зразок заяви додається);

2) автобіографію (створену в електронній формі, роздруковану та підписану власноруч), що містить, зокрема, відомості про: 

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату і місце народження, громадянство, включаючи за наявності громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав), документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав); 

освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплому, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь); 

наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні); 

відношення до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст); проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних; 

трудову діяльність, включаючи останнє місце роботи (служби) та посаду;

інформацію щодо діяльності (після здобуття вищої юридичної освіти), яку може бути зараховано до стажу професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років, з посиланням на підтверджувальні документи;

3) мотиваційний лист кандидата на посаду судді Конституційного Суду України у довільній формі (створений в електронній формі, роздрукований та підписаний власноруч);

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), видачу паспорта та адресу зареєстрованого місця проживання (у разі подання копії паспорта у формі книжечки) або лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування) (у разі подання копії паспорта у формі картки);

5) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, в тому числі копію трудової книжки (у разі її відсутності – відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);

6) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за 2023 рік та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала щорічну декларацію за 2023 рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи (Конституційний Суд України) і майбутньої посади (суддя Конституційного Суду України), тип посади, на яку особа претендує (посадова особа юридичної особи публічного права), та іншу інформацію згідно із затвердженою формою такої декларації;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками) ступеня магістра, здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні (за наявності декількох дипломів про вищу освіту, а також їх різного освітнього ступеня (бакалавра, спеціаліста, магістра), необхідно подати копії всіх таких дипломів (з додатками)), а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) копію документа, який підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою за формою, затвердженою рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 06 травня 2021 року № 16);

9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цим переліком, з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпечення таємниці, що охороняється законом (зразок заяви додається);

10) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», включаючи копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, яка додається до такої заяви, або висновок за результатами такої перевірки (за наявності). Форму такої заяви встановлено додатком 1 (для заяви) або додатком 5 (для висновку) до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (із змінами);

11) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за формою, встановленою додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959);

12) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.  На дату розміщення цього оголошення таким документом є «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» (форма первинної облікової документації № 100-2/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651);

13) копію військово-облікового документа: для призовника - посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаного, резервіста – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для військовослужбовця – військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця;

14) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю.

Особа, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Особи, які претендують на участь у конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду України подають документи державною мовою в паперовій формі особисто або засобами поштового зв’язку.

Для участі у конкурсному відборі зазначені документи необхідно подавати особисто у скриньку «Конкурс на посаду судді КСУ», розміщену в приміщенні комітетів Верховної Ради України за адресою: м. Київ, вулиця Липська, 3 в години роботи Апарату Верховної Ради України. 

Прийом документів, які подаються особисто, завершується в час закінчення робочого часу Апарату Верховної Ради України (о 18 годині) 20 червня 2024 року.

Прийом документів, які подаються засобами поштового зв’язку рекомендованим відправленням (з повідомленням про вручення) на адресу: 01008, місто Київ, вулиця Михайла Грушевського, 5, – завершується Апаратом Верховної Ради України на п’ятий день після закінчення строку для прийняття таких документів, передбаченого абзацом першим частини четвертої статті 2084 Регламенту Верховної Ради України (о 18 годині 25 червня 2024 року).

Відповідно до вимог частини четвертої статті 2084 Регламенту Верховної Ради України інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду України, разом із копіями поданих документів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради України з урахуванням обмежень, встановлених законом.

 


 

Апарат Верховної Ради України

__________________________________ __________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади), що проживає за адресою:

__________________________________

__________________________________

номер мобільного телефону: __________________________________ адреса електронної пошти: __________________________________

 

 

ЗАЯВА

 

Я, ___________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

виявляю намір взяти участь у конкурсному відборі кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, оголошеному 22 травня 2024 року Апаратом Верховної Ради України за поданням Комітету з питань правової політики, та обійняти посаду судді Конституційного Суду України, що призначається Верховною Радою України.

У зв’язку з цим подаю необхідні документи:

… (перелік документів).

 

Підтверджую достовірність поданих мною документів.

 

Додаток: на ___ арк.

 

 

____ ____________ 20___ року                __________________________

                                                                             (підпис)


 

Апарат Верховної Ради України

______________________________________
__________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади), що проживає за адресою:

__________________________________

__________________________________

номер мобільного телефону: __________________________________ адреса електронної пошти:

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

та оприлюднення копій документів

 

Я, ___________________________________________________________, (прізвище, ім’я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади)

який(а) народився(лася) «___» __________________ 19____ року (документ, що посвідчує особу: ________________________________________________), шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також пункту 9 частини другої статті 105 Закону України «Про Конституційний Суд України» надаю згоду Апарату Верховної Ради України на обробку моїх персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених Законом України «Про Конституційний Суд України» та Регламентом Верховної Ради України, з метою участі у конкурсному відборі кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

Зобов’язуюсь у разі змінення моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

Мої персональні дані можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України.

 

 

____ ____________ 20___ року                ____________________________

                                                                             (підпис)

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку