Publish

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Верховної Ради України

від 1 липня 2014 року № 1549-VII


 

ПОЛОЖЕННЯ

про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України

 

1. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України проводиться відповідно до Конституції України, Регламенту Верховної Ради України, законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", цього Положення та інших нормативно-правових актів.

2. Метою акредитації є:

забезпечення відкритості і гласності діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України;

сприяння журналістам, технічним працівникам засобів масової інформації у виконанні ними своїх професійних обов’язків;

надання можливостей для всебічного, об’єктивного та збалансованого висвітлення журналістами, технічними працівниками засобів масової інформації діяльності Верховної Ради України.

3. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами і технічними працівниками засобів масової інформації їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України проводиться Прес-службою Апарату Верховної Ради України (далі - Прес-служба) шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (далі - акредитаційні картки) на строк повноважень Верховної Ради України чергового скликання.

Журналісти і технічні працівники засобів масової інформації, які не акредитовані при Верховній Раді України, можуть замовляти у Прес-службі разові перепустки.

4. Акредитаційні картки видаються Прес-службою:

журналістам і технічним працівникам засобів масової інформації, зареєстрованих в установленому законом порядку, - за поданням засобу масової інформації;

журналістам і технічним працівникам, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, - за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

5. Акредитаційна картка дає право входу до приміщень Верховної Ради України за наявності у журналіста або технічного працівника документа, що посвідчує особу (паспорт та редакційне посвідчення).

6. Допуск до будинків та окремих приміщень Верховної Ради України здійснюється з урахуванням загального режиму роботи парламенту. З метою дотримання безпеки, порядку та процедур роботи Верховної Ради України, санітарних, протипожежних та інших норм допуск до будинків та окремих приміщень Верховної Ради України може обмежуватися.

6.1. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або встановлення карантину на території України журналісти і технічні працівники засобів масової інформації, акредитовані при Верховній Раді України, допускаються до будинків та окремих приміщень Верховної Ради України за додатковою акредитаційною карткою, умови і порядок видачі якої визначаються Головою Верховної Ради України

{Положення доповнено пунктом 6.1 згідно з Постановою ВР № 534-IX від 17.03.2020}

7. Акредитаційні картки забезпечують право входу журналістів і технічних працівників до:

ложі преси і кулуарів сесійної частини будинку по вул. Грушевського, 5 (крім сесійної зали) під час засідань Верховної Ради України через під’їзд №1;

відповідних будинків Верховної Ради України під час брифінгів, прес-конференцій, круглих столів, інших відкритих для засобів масової інформації заходів;

відповідних будинків Верховної Ради України під час засідань комітетів, тимчасових комісій Верховної Ради України, якщо комітетом, тимчасовою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання.

8. Журналісти і технічні працівники за акредитаційними картками мають право безперешкодного входу на відкриті засідання комітетів, тимчасових комісій Верховної Ради України (про проведення закритого засідання комітет, тимчасова комісія приймає відповідне рішення).

9. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України здійснюється Прес-службою за наявності подання засобу масової інформації або заяви журналіста, технічного працівника.

9.1. У поданні вітчизняного засобу масової інформації на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

дата і номер державної реєстрації;

адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) засобу масової інформації, щодо якого(их) вноситься подання;

номери засобів зв’язку.

9.2. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт та редакційне посвідчення), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 30х40 мм.

9.3. Засіб масової інформації у поданні може надавати додаткову інформацію про засіб масової інформації (прізвище, ім’я, по батькові керівника, номери телефонів керівника, номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації).

9.4. У поданні зарубіжного засобу масової інформації зазначаються:

повне найменування українською, англійською мовами та мовою країни походження;

адреса редакції;

номери засобів зв’язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) засобу масової інформації, щодо якого(их) вноситься подання.

9.5. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт, редакційне посвідчення або прес-карта), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 30х40 мм.

9.6. У заявах журналіста і технічного працівника, які є або не є штатними чи позаштатними працівниками вітчизняного або зарубіжного засобу масової інформації, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв’язку;

адреса електронної пошти (за наявності).

9.7. До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прес-карта), та 2 фотокартки заявника розміром 30х40 мм.

9.8. Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чи позаштатним працівником засобу масової інформації, також може акредитуватися за поданням засобу масової інформації, з яким він співпрацює (з дотриманням вимог підпунктів 9.1-9.5 пункту 9 цього Положення).

10. Чергова акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України проводиться Прес-службою перед початком діяльності Верховної Ради України нового скликання.

11. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації, не розглядається, про що у п’ятиденний термін письмово повідомляється заявникові.

12. Про порядок і терміни проведення акредитації Прес-служба повідомляє через газету "Голос України" та шляхом розміщення цієї інформації на офіційному веб-сайті Верховної Ради України не пізніше ніж за два тижні до дня початку акредитації.

13. Акредитаційні картки видаються Прес-службою журналістам і технічним працівникам особисто із зазначенням про це в журналі реєстрації акредитаційних документів Прес-служби. Для отримання акредитаційних карток засіб масової інформації може визначити уповноважену особу, яка отримує акредитаційні картки відповідно до довіреності, оформленої на бланку редакції засобу масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи), завіреної печаткою.

14. Про втрату, пошкодження або знищення акредитаційної картки засіб масової інформації, журналіст або технічний працівник зобов’язані негайно повідомити Прес-службу у письмовій формі з одночасним внесенням подання, заяви про поновлення акредитаційної картки. Подання або заява розглядається Прес-службою протягом 10 днів з дня надходження.

15. Протягом строку повноважень Верховної Ради України чергового скликання Прес-служба може провести додаткову акредитацію для журналістів і технічних працівників новостворених вітчизняних засобів масової інформації та кореспондентських пунктів зарубіжних засобів масової інформації, а також засобів масової інформації, журналісти і технічні працівники яких були акредитовані при Верховній Раді України відповідно до цього Положення.

15.1. У поданні вітчизняного засобу масової інформації про додаткову акредитацію надається інформація та документи, визначені підпунктами 9.1 і 9.2 пункту 9 цього Положення.

15.2. У поданні зарубіжного засобу масової інформації про додаткову акредитацію надається інформація та документи, визначені підпунктами 9.4 і 9.5 пункту 9 цього Положення.

16. У разі звільнення акредитованого журналіста або технічного працівника засобу масової інформації його керівник (або інша уповноважена особа) зобов’язаний письмово повідомити про це Прес-службу у триденний строк. При цьому відповідна акредитаційна картка анулюється Прес-службою. Прес-служба зобов’язана невідкладно письмово повідомити комендатуру охорони Верховної Ради України про анулювання акредитаційної картки журналіста або технічного працівника відповідного засобу масової інформації.

17. У разі зміни контактної інформації (адреси, номерів засобів зв’язку тощо) засіб масової інформації, журналіст, технічний працівник повідомляє про це Прес-службу письмово у п’ятиденний строк з моменту настання таких змін.

18. Засіб масової інформації у разі його перереєстрації вносить нове подання про акредитацію відповідно до вимог пункту 9 цього Положення. За умови дотримання вимог, зазначених у пункті 9 цього Положення, Прес-служба анулює усі акредитаційні картки, видані журналістам і технічним працівникам до моменту перереєстрації, та видає нові акредитаційні картки впродовж 10 днів з дня надходження відповідного подання.

19. Прес-служба приймає рішення про припинення акредитації журналіста або технічного працівника і анулювання відповідної акредитаційної картки у разі:

подання ним відповідної заяви;

звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація;

неодноразового або грубого порушення особою порядку та процедури роботи Верховної Ради України, порядку допуску до приміщень Верховної Ради України, умов і загального режиму роботи парламенту, встановленого у Верховній Раді України порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів (у такому разі Прес-служба має право відмовити особі у повторному прийнятті документів на акредитацію впродовж поточної сесії Верховної Ради України). Рішення про припинення акредитації може бути прийнято в інших випадках, передбачених частиною четвертою статті 3 Регламенту Верховної Ради України та цим Положенням.

20. Рішення про припинення акредитації журналіста або технічного працівника і анулювання відповідної акредитаційної картки у разі неодноразового або грубого порушення особою порядку та процедури роботи Верховної Ради України, порядку допуску до приміщень Верховної Ради України, умов і загального режиму роботи парламенту, встановленого у Верховній Раді України порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів Прес-служба приймає з урахуванням рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації про припинення акредитації журналіста або технічного працівника і анулювання відповідної акредитаційної картки.

21. У разі позбавлення акредитації журналіста або технічного працівника письмове повідомлення про анулювання акредитації надсилається йому особисто та до відповідного засобу масової інформації (якщо журналіст або технічний працівник був акредитований за поданням засобу масової інформації) впродовж п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

У повідомленні про позбавлення акредитації зазначаються посадова чи службова особа, яка прийняла відповідне рішення, дата прийняття рішення, підстави для прийняття рішення та порядок його оскарження.

22. Про рішення позбавити акредитації журналіста або технічного працівника і анулювати акредитаційну картку Прес-служба одночасно письмово повідомляє комендатуру охорони Верховної Ради України.

23. Співробітники комендатури охорони Верховної Ради України вилучають у журналіста або технічного працівника анульовану акредитаційну картку на підставі письмового повідомлення Прес-служби комендатури охорони Верховної Ради України чи у разі закінчення строку дії акредитаційної картки.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку