У П'ЯТНИЦЮ, 21 БЕРЕЗНЯ, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖУВАЛА ПРАЦЮВАТИ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI.

З ранку було оприлюднено депутатське запити, проголосовано їх направлення вiдповiдним посадовим особам органiв державного управлiння.

Далi, згiдно з ухваленим напередоднi рiшенням, сесiя заслухала Iнформацiю Кабiнету Мiнiстрiв про хiд виконання Закону України "Про встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 2003 рiк". Доповiдав i вiдповiв на запитання народних депутатiв мiнiстр працi та соцiальної полiтики Михайло ПАПIЄВ. Стверджувалось, що з метою розв'язання колiзiї, яка виникла мiж законами "Про встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 2003 рiк" та "Про Державний бюджет України на 2003 рiк" вживаються дiєвi заходи. Для запровадження нового розмiру мiнiмальної зарплати вишукуються додатковi джерела фiнансування, що мають задовольнити потребу в необхiдних коштах.

У перебiгу обговорення доповiдi промовцi, однак, пiддали уряд рiзкiй та обгрунтованiй критицi за нерiшучiсть дiй стосовно скорочення тiньового сектору економiки, за рахунок чого можна було б системно й швидко пiдвищувати зарплатню. Йшлося також про необхiднiсть створювати сприятливi умови для пiдвищення продуктивностi працi - основоположного чинника послiдовного полiпшення добробуту громадян, соцiального захисту малозабезпечених верств населення. Досить, як пiдкреслювалось, проводити обмежувальну, стримуючу полiтику, що зумовила знецiнення заробiтної плати як засобу вiдтворення робочої сили. Заморожувати зарплату означає штучно стримувати суспiльних розвиток.

За пiдсумками розмови Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН внiс пропозицiї зобов'язати вiдповiднi парламентськi комiтети пiдготувати проект постанови з перелiком конкретних заходiв, спрямованих на пiдвищення ролi заробiтної плати в збiльшеннi валового внутрiшнього продукту, в пожвавленнi в цiлому суспiльного виробництва.

Продовжувався розгляд законопроектiв за процедурою першого читання.

Полiпшити умови митного оформлення товарiв - така мета проекту Закону щодо внесення змiн до деяких чинних законодавчих актiв з питань оподаткування. Законопроект було охарактеризовано в доповiдi заступника державного секретаря Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї Людмили МУСIНОЇ та спiвдоповiдi першого заступника голови парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi Василя ЦУШКА. У виступах переважали пропозицiї щодо прийняття законопроекта в першому читаннi.

Так само, як i стосовно проекту Закону про автомобiльнi дороги, представленого в доповiдi голови Державної служби автомобiльних дорiг України Володимира ДЕМIШКАНА та спiвдоповiдi голови пiдкомiтету парламентського Комiтету з питань будiвництва, транспорту, житлово-комунального господарства i зв'язку Ореста КЛИМПУША. Щоправда, висловлювалась i думка про необхiднiсть iстотного доопрацювання цього проекту i повторного його внесення на розгляд у першому читаннi.

Завершилось ранкове пленарне засiдання дискусiєю за пунктом порядку денного "Рiзне".
Головним органiзацiйним управлiнням Апарату Верховної Ради в сесiйнiй залi було розповсюджено довiдку про результати розгляду проектiв законiв станом на 20 березня. Згiдно з нею, з початку нинiшнього скликання парламентом розглянуто 569 законопроектiв. З них прийнято в цiлому як закон - 211, у першому-другому читаннях - 105, повернено на доопрацювання або враховано в iнших проектах - 49, вiдхилено та знято з розгляду - 204 проекти. За перiод третьої сесiї (вiдповiдно) - 175; 59; 49; 26; 41.

Згiдно з Календарним планом роботи 24-28 березня народнi депутати працюють у виборчих округах.

ПЛЕНАРНI ЗАСIДАННЯ ПРОДОВЖАТЬСЯ З 1 КВIТНЯ (ВIВТОРКА).

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку