У ЧЕТВЕР, 6 БЕРЕЗНЯ, ПРОДОВЖУВАЛИСЬ ПЛЕНАРНI ЗАСIДАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ. ВIДПОВIДНО ДО РЕГЛАМЕНТУ ВОНА ПРАЦЮВАЛА ЦЬОГО ДНЯ В РЕЖИМI ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ОБГОВОРЕНИХ ПИТАНЬ.

Зранку сесiя прийняла постанови: про дострокове припинення повноважень народних депутатiв України Табачника Д. і Кириленка I. у зв'язку з їх призначенням на посади у вищих органах виконавчої влади. Було ухвалено також постанови про змiни в персональному складi комiтетiв Верховної Ради України та про проведення 21 травня 2003 року парламентських слухань на тему: "Демографiчна криза в Українi: її причини та наслiдки".

Розглядаючи законопроекти за пунктом розкладу "Друге читання", сесiя прийняла в цiлому:
- Закон про внесення змiн до деяких законiв України щодо архiвної справи.

У другому читаннi було прийнято законопроекти:

- про внесення змiн до Кримiнально-процесуального кодексу України (щодо приведення у вiдповiднiсть до Конституцiї України);

- про внесення змiн до Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (щодо термiну роботи на виборних посадах);

- про внесення змiн до Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (щодо категорiї посад та оплати працi); Закон про внесення змiн до деяких законодавчих актiв (щодо банкрутства гiрничих пiдприємств);

- про внесення змiн до статтi 22 Бюджетного кодексу України (щодо фiнансування галузевих академiй).

Сесiя ухвалила Постанову про заходи до 60-рiччя Перемоги та про проведення Всеукраїнської акцiї по вiдзначенню 60-рiччя визволення регiонiв України вiд фашистських загарбникiв.


Для пiдготовки на повторне друге читання було повернено до вiдповiдного комiтету проект Закону про внесення змiн до Закону України "Про судову експертизу" (щодо експертизи за матерiалами кримiнальних справ). Прийняття рiшення стосовно деяких iнших законопроектiв було вiдкладено на подальший час.

Повторно розглядались ранiше ухваленi парламентом закони, до яких внiс свої пропозицiї Президент України.

У новiй редакцiї було прийнято: Закон про внесення змiн до деяких законодавчих актiв (щодо змiн i доповнень до Кримiнального кодексу України, який втратив чиннiсть з 1 вересня 2001 року); Закон про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi.

За роздiлом порядку денного "Прийняття рiшень з обговорених питань" першими голосувалися три варiанти проекту Закону про Державний гiмн України. Було ухвалено в цiлому редакцiю, внесену Президентом України (за 334). З прийняттям цього Закону Україна, як суб'єкт мiжнародного права, як незалежна держава, отримала ще один iз своїх обов'язкових атрибутiв - Державний гiмн. Тим самим повнiше виконано вимоги статтi 20 Конституцiї України.

За основу, тобто в першому читаннi, було прийнято законопроекти:

- про державний контроль за використанням та охороною земель;

- про оцiнку земель;

- щодо внесення змiн до Закону України "Про власнiсть" (стосовно iнтелектуальної власностi);

- щодо внесення змiн до деяких законiв України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї");

- щодо представництва України за кордоном;

- про затвердження Нацiональної програми пiдтримки молодi на
2003-2008 роки;

- щодо внесення змiн до деяких законiв України з питань пенсiйного забезпечення;

- щодо внесення змiн до статтi 168 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (стосовно вiдповiдальностi за випуск у продаж нестандартної продукцiї);

- щодо внесення змiн до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України (стосовно декримiналiзацiї правопорушень у сферi економiчної конкуренцiї);

- про цивiльний демократичний контроль над Воєнною органiзацiєю i правоохоронними органами держави;

- щодо внесення змiни до статтi 9 Закону України "Про державну таємницю" (стосовно експертiв з питань таємниць);

- щодо внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вiйськову службу правопорядку у Збройних Силах України".


Сесiя ухвалила постанови: про Рекомендацiї парламентських слухань щодо вшанування пам'ятi жертв голодомору 1932-1933 рокiв; про виконання посадовими особами i працiвниками правоохоронних органiв вимог Конституцiї України та Закону України "Про статус народного депутата України" щодо забезпечення умов для здiйснення народними депутатами України своїх повноважень; про парламентськi слухання на тему "Пiдтоплення земель в Українi: проблема та шляхи подолання".

Для пiдготовки до повторного розгляду в першому читаннi було повернено законопроект про державне регулювання дiяльностi з випуску та проведення лотерей i грошових розiграшiв.
На цьому ранкове засiдання завершилося.

ВЕЧIРНЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСIДАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В ЧЕТВЕР, 6 БЕРЕЗНЯ, РОЗПОЧАЛОСЯ З РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ПРО ОБРАННЯ СУДДIВ.

Голова парламентського Комiтету з питань правової полiтики Василь ОНОПЕНКО доповiв, що в комiтетi було розглянуто подання голови Верховного Суду України про обрання безстроково на посади суддiв мiсцевих судiв Автономної Республiки Крим, Днiпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорiзької, Харкiвської, Херсонської областей i мiста Києва. Комiтет пiдтримав подання i рекомендував Верховнiй Радi обрати зазначених у проектi постанови осiб на посади суддiв мiсцевих судiв безстроково.

Вiдбулося обговорення кандидатур, щодо призначення яких було висловлено застереження. Згiдно з пунктом 27 статтi 85, частини першої статтi 128 Конституцiї України сесiя ухвалила вiдповiдну постанову.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН привiтав новообраних суддiв, побажав їм успiху в роботi.

Продовжилось голосування ранiше обговорених законопроектiв. Для пiдготовки до повторного розгляду було повернено проект Закону щодо внесення змiн до Закону України "Про статус суддiв" (стосовно умов для здiйснення правосуддя). Законопроект щодо внесення змiн стосовно недоторканостi до Закону України "Про статус суддiв" сесiя вiдхилила.

У порядку невiдкладностi народнi депутати прийняли в цiлому Закон про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк" (стосовно порядку витрат, пов'язаних з органiзацiєю i проведенням виконавчих дiй).

Верховна Рада України ратифiкувала: Договiр мiж Україною та Федеративною Республiкою Бразилiя про взаємну правову допомогу у кримiнальних справах; Угоду мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Монголiї про уникнення подвiйного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податкiв на доходи i капiтал; Договiр мiж Україною та Республiкою Iндiя про взаємну правову допомогу в кримiнальних справах; Договiр мiж Україною та Республiкою Iндiя про видачу правопорушникiв; Конвенцiю Мiжнародної органiзацiї працi № 159 про професiйну реабiлiтацiю та зайнятiсть iнвалiдiв; Угоду мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Грецiї про взаємну охорону секретної iнформацiї.

Повторно розглядалися законопроекти, ранiше повернутi на доопрацювання. Було ухвалено рiшення взяти за основу проекти законiв: про iпотеку, про сiльськогосподарську дорадчу дiяльнiсть, про амнiстiю. Знову повернуто на доопрацювання проект Закону про телекомунiкацiї.

З врахуванням висловлених пропозицiй i зауважень було ухвалено Постанову про створення та оснащення в Українi Центру кардiохiрургiї немовлят.

Наприкiнцi засiдання вiдбувся обмiн думками з питань, порушених в оприлюдненiй напередоднi Заявi Президента України щодо проведення полiтичної реформи в Українi. Слово мали народнi депутати України: Олександр МОРОЗ, Юлiя ТИМОШЕНКО, Вiктор ЮЩЕНКО, Леонiд КРАВЧУК, Iван ПЛЮЩ, Петро СИМОНЕНКО, Iван КУРАС, Богдан ГУБСЬКИЙ, Катерина ВАЩУК.

В.М.ЛИТВИН, пiдбиваючи пiдсумок розмови, закликав народних депутатiв обговорити це питання у фракцiях, на мiжфракцiйних зiбраннях i в комiтетах, щоб майбутнiй пленарний розгляд внесених Президентом пропозицiй i законопроектiв був би всебiчним i грунтовним.
На цьому вечiрнє засiдання завершилося.

В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI ВЕРХОВНА РАДА ПРОДОВЖИТЬ РОБОТУ 7 БЕРЕЗНЯ, В П'ЯТНИЦЮ.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку