У ВIВТОРОК, 1 КВIТНЯ, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖУВАЛА РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI.

Вiдкривши ранкове засiдання, Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН оприлюднив постанову Центральної виборчої комiсiї про обрання народним депутатом України вiд Блоку партiй "Наша Україна" в загальнодержавному виборчому окрузi ЧЕЧЕЛЯ Миколи Йосиповича. М.ЧЕЧЕЛЬ склав присягу на вiрнiсть народу України.

Головуючий поiнформував парламентарiв про змiни в персональному складi депутатських фракцiй i груп.

Вiдбувся розгляд та голосування щодо направлення депутатських запитiв вищим посадовим особам, керiвникам центральних органiв державної влади.

Вiдповiдно до регламентних норм пленарного вiвторка уповноваженi фракцiй i груп оприлюднили заяви, повiдомлення, пропозицiї. Порушувалися проблеми розвитку вiтчизняного лiтакобудування, попередження незаконних шляхiв приватизацiї держмайна, боротьби iз зловживаннями в торгiвлi хлiбом, недотримання законностi правоохоронними органами. Йшлося також про нiбито нечiтку визначенiсть нашої позицiї щодо участi чи не участi в антиiракськiй коалiцiї, про недостатнi зусилля в формуваннi економiчного простору, спiльного з пострадянськими країнами, зокрема з Росiйською Федерацiєю.

За пiдсумками розмови головуючий внiс пропозицiю вiдповiдним комiтетам пiдготувати проект постанови щодо ситуацiї на ринку зерна.

В порядку невiдкладностi було розглянуто й прийнято Постанову про проведення парламентських слухань "Реформа полiтичної системи в Українi: мета та концептуальнi засади конституцiйних змiн" (9 квiтня 2003 року).

Далi продовжився розгляд законопроектiв за прощедрую першого читання.
Розглядався проект Закону про державну мiграцiйну службу в Українi (доповiдав народний депутат України Олександр БАНДУРКА, спiвдоповiдав голова парламентського Комiтету з питань прав людини, нацiональних меншин i міжнаціональних відносин Геннадiй УДОВЕНКО).

Пiд час обговорення переважно пiдтримувалася сама iдея i концепцiя утворення державного органу виконавчої влади у справах мiграцiї. На нього прокладатиметься забезпечення, реалiзацiя державної полiтики у сферах мiграцiї та громадянства, здiйснення мiжгалузевої координацiї дiй, а також повніше виконання законодавства у цiй галузi згiдно з правовим досвiдом Європейського союзу.

У трьох редакцiях (вiд депутатських авторських груп) було представлено проект Закону про внесення змiн до Закону України "Про рекламу". Рiшення парламентського Комiтету з питань свободи слова та iнформацiї, яке доповiдав голова комiтету Микола ТОМЕНКО, зводиться до того, що слiд пiдготувати до пленарного розгляду один - узгоджений варiант проекту. Вiн має передбачити норми, якi вiдповiдали б європейському законодавству в цiй сферi. Йдеться, насамперед, про визначенiсть з рекламуванням тютюнових виробiв i алкогольних напоїв, обмеженням реклами, розрахованої на неповнолiтнiх. Водночас узгоджений законопроект повинен мiстити в собi положення, спрямованi на створення сприятливих умов для економiчної незалежностi українських засобiв масової інформації.

У двох варiантах розглядався проект Закону про зброю. Переважну пiдтримку мала редакцiя, внесена авторською групою народного депутата Юрiя КАРМАЗIНА. В нiй, як зазначалося у спiвдоповiдi голови пiдкомiтету парламентського Комiтету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi Володимира НЕЧИПОРУКА, а також у виступах учасникiв обговорення, чiткiше окреслено концепцiю проблеми. В проектi пропонуються загальнi засади створення та ведення Державного збройового кадастру, порядок сертифiкацiї зброї та обмеження її обiгу. Оптимально визначається також механiзм видачi й скасування дозволiв на придбання зброї тощо.

Менше, як говорили промовцi, задовольняє цi та iншi вимоги сумiжний варiант, внесений народним депутатом Йосипом ВIНСЬКИМ. Тому пропонувалося шляхом голосування визначитись щодо проекту, який слiд взяти за основу в першому читаннi для його подальшої пiдготовки з врахуванням доцiльних положень i норм сумiжного варiанту.

В рамках обговорення пiдкреслювалася думка про необхiднiсть виваженого, грунтовного пiдходу у вирiшеннi зазначеного питання.
На цьому ранкове засiдання завершилося.

 

НА ВЕЧІРНЬОМУ ЗАСIДАННI У ВIВТОРОК, 1 КВIТНЯ, СЕСIЯ РОЗГЛЯДАЛА ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРШОМУ ЧИТАННI ЗА СКОРОЧЕНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ.

Було проаналiзовано й рекомендовано на голосування щодо прийняття рiшення:
· проект Закону про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi". Доповiдав мiнiстр юстицiї України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, спiвдоповiдав голова парламентського Комiтету з питань соцiальної полiтики та працi Василь ХАРА;

· проект Закону про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi". Доповiдав народний депутат України Михайло ВОЛИНЕЦЬ, спiвдоповiдав голова пiдкомiтету парламентського Комiтету з питань соцiальної полiтики та працi Леонiд ВЕРНИГОРА;

· проект Закону про внесення змiн до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (урядовий i депутатський варiанти). Доповiдали: виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Михайло ЧЕЧЕТОВ i народний депутат України Валентина СЕМЕНЮК. Спiвдоповiдав заступник голови парламентського Комiтету з питань економiчної полiтики, управлiння народним господарством, власностi та iнвестицiй Володимир МАТВЄЄВ;

· проект Закону про внесення змiн до деяких законiв України з метою стимулювання концесiйної дiяльностi. Доповiдав заступник державного секретаря Мiнiстерства економiки з питань європейської iнтеграцiї Iгор УМАНСЬКИЙ, спiвдоповiдав заступник голови парламентського Комiтету з питань економiчної полiтики, управлiння народним господарством, власностi та iнвестицiй Володимир МАТВЄЄВ;

· проект Закону про внесення змiн до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (стосовно права органiв державної виконавчої служби на отримання iнформацiї вiд банкiвських установ щодо стану рахункiв юридичних i фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi). Доповiдав мiнiстр юстицiї України Олександр ЛАВРИНОВИЧ;

· проект Закону про вн есення змiн щодо захисту коштiв, якi знаходяться в банкiвських установах, до Закону України "Про Нацiональний банк України" (урядова й депутатська редакцiї). Доповiдали: народний депутат України Олександр БАНДУРКА та державний секретар Мiнiстерства внутрiшнiх справ України Олександр ГАПОН. Спiвдоповiдав перший заступник голови парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi Вiктор КАПУСТIН;

· проект Закону про внесення змiн до деяких законiв України з питань вiдкриття та функцiонування банкiвських рахункiв. Законопроект внесено з метою узгодження положень законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", "Про пiдприємства в Українi", "Про пiдприємництво", "Про Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв" iз нормами Закону України "Про систему оподаткування". Доповiдав заступник голови Нацiонального банку України Павло СЕНИЩ;

· проект Закону про внесення змiн щодо термiнiв повернення валютної виручки до Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (два депутатськi варiанти i варіант НБУ). Доповiдав перший заступник голови парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банківської дiяльностi Вiктор КАПУСТIН.

На цьому вечiрнє засiдання завершилось.

У СЕРЕДУ, 2 КВIТНЯ, ПРОДОВЖУЄТЬСЯ РОБОТА В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI. НА РАНКОВОМУ ЗАСIДАННI ТРИВАЄ РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТIВ У ПЕРШОМУ ЧИТАННI.
З 14 ГОДИНИ 30 ХВИЛИН У СЕСIЙНIЙ ЗАЛI ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПРОХОДИТИМУТЬ ПАРЛАМЕНТСЬКI СЛУХАННЯ НА ТЕМУ "ФIНАНСИ I БАНКIВСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ".

  
Повернутись до публікацій

Версія для друку