У СЕРЕДУ, 9 КВIТНЯ, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖУВАЛА РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI. В ЧАСОВИХ МЕЖАХ РАНКОВОГО ЗАСIДАННЯ ПРОХОДИЛИ ПАРЛАМЕНТСЬКI СЛУХАННЯ: "РЕФОРМА ПОЛIТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНI: МЕТА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНI ЗАСАДИ КОНСТИТУЦIЙНИХ ЗМIН".

Перед початком роботи присутнi в залi вшанували хвилиною мовчання пам'ять українських журналiстiв Тараса ПРОЦЮКА, який загинув в Iраку, та Олександра КРИВЕНКА, що загинув в автокатастрофi.

У словi-вступi до розмови за порядком денним Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголосив, що проведення цих слухань викликане самим життям. За значущiстю вони в одному ряду з прийняттям Конституцiї. Бо вiд рiшень з цiєї проблематики багато в чому залежать наше сьогодення й майбутнє. ЛИТВИН В.М. зазначив, що, власне, вiдразу пiсля прийняття Основного Закону виявилися помiтнi його невдосконалості, зокрема, у визначеннi взаємодiї владних гiлок. А подальше життя пiдтвердило i загострило їх. В результатi з'явились кiлька законопроектiв щодо конституцiйних змiн, висновки у цьому зв'язку Конституцiйного Суду України. Це, сказав Голова Верховної Ради, - перша ознака важливостi слухань, якi мають розглянути весь масив законодавчих завдань з удосконалення Основного Закону. Друга ознака - подання Президентом України до Верховної Ради свого законопроекту з цього питання.

В.М.ЛИТВИН закликав присутнiх до грунтовної розмови, яка, зрозумiло, посприяє конструктивним дiям з подальшого розвитку парламентаризму. Ми маємо, сказав вiн, подолати прiрву мiж народом i владою. А для цього потрiбнi полiтична воля, чiткi завдання i готовнiсть їх реалiзувати.

Доповiдали на слуханнях спiвголови Тимчасової спецiальної комiсiї Верховної Ради України з доопрацювання проектiв законiв про внесення змiн до Конституцiї України Геннадій ВАСИЛЬЄВ - Перший заступник Голови Верховної Ради України та Олександр МОРОЗ - народний депутат України.

У доповiдях констатувалося, що всi ми єдинi в стратегiчному пiдходi - втiлити в конституцiйних нормах iдею вдосконалення взаємовiдносин та збалансованостi повноважень органiв державної влади, що i є центральною, наскрiзною iдеєю полiтичної реформи.

Зазначалось, що пiсля прийняття Конституцiї України напрацьовано певнi уявлення про те, якi змiни необхiднi, щоб повнiшою мiрою реалiзовувалася модель демократичної, правової держави.

Нагадувалось про роботу над законопроектами з цього питання в попередню, в нинiшню каденцiї парламенту. В результатi понад десяток депутатських проектiв, кiлька висновкiв Конституційного Суду України поступово втiлювалися в узгоджений проект, роботу над яким i стала координувати Тимчасова спецiальна комiсiя з доопрацювання законопроектiв змiн до Конституцiї України.

Тепер же, з появою конституцiйного проекту Президента України, ситуацiя довкола полiтичної реформи набула нового змiсту.

Г.ВАСИЛЬЄВ доповiв висновки Комiсiї з узгодження пiдходiв депутатських фракцiй i груп до концептуальних положень президентського законопроекту. Вони стосуються iдеї двопалатного парламенту; закрiплення в Основному Законi типу виборчої системи; пiдстав дострокового припинення повноважень депутатiв; характеру i ступеня впливу парламенту на формування i дiяльнiсть уряду; передачi деяких кадрових повноважень вiд Президента Верховнiй Радi; системностi в сферi судової влади та правоохоронних органiв тощо.

Народний депутат О.МОРОЗ, також зосередившись на цих питаннях, висловив неоднозначне ставлення до них, пiддав критицi деякi законодавчi пропозицiї президентського законопроекту.

Мали слово для спiвдоповiдей Представник Президента України у Верховнiй Радi України Олександр ЗАДОРОЖНIЙ, мiнiстр юстицiї України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, голова Комiтету Верховної Ради України з питань державного будiвництва та мiсцевого самоврядування Анатолiй МАТВIЄНКО. ЗАДОРОЖНIЙ О. та ЛАВРИНОВИЧ О. висловлювались за зваженiсть пiдходу до пропозицiй, якi мiстяться в президентському законопроектi. МАТВIЄНКО А. розцiнив конституцiйний проект Президента як засiб залишитись на посадi на подальший, позаконституцiйний термiн.

В обговореннi доповiдей i спiвдоповiдей взяли участь: Вiктор ЮЩЕНКО - вiд парламентської фракцiї "Наша Україна"; Петро СИМОНЕНКО - вiд парламентської фракцiї Комунiстичної партiї України; Леонiд КРАВЧУК - вiд парламентської фракцiї Соціал-демократичної партiї України (об'єднаної); Юлiя ТИМОШЕНКО - вiд Блоку Юлiї ТИМОШЕНКО; Михайло МЕЛЬНИЧУК - вiд парламентської фракцiї Соцiалiстичної партiї України; Микола ГАПОЧКА - вiд депутатської групи "Народний вибiр"; Микола ОНIЩУК - вiд парламентської фракцiї партiй промисловцiв та пiдприємцiв i "Трудова Україна"; Валерiй ПУСТОВОЙТЕНКО - вiд парламентської фракцiї Народно-демократичної партiї України; Микола КРУГЛОВ - вiд парламентської фракцiї "Регiони України"; Михайло ГЛАДIЙ - вiд парламентської фракцiї Аграрної партiї України; Степан ГАВРИШ - вiд депутатської групи "Демократичнi iнiцiативи"; Оксана БIЛОЗIР - вiд депутатської групи "Солiдарнiсть" парламентської фракцiї "Наша Україна"; Валентин СИМОНЕНКО - голова Рахункової палати; Василь СIРЕНКО - вiд парламентської фракцiї КПУ; Михайло ПАВЛОВСЬКИЙ - народний депутат України; Вiктор СЛИШ - голова Асоцiацiї голiв сiльських, селищних та мiських рад України; Микола КАРНАУХ - вiд парламентської фракцiї СПУ; Анатолiй ГРИЦЕНКО - президент Українського центру економiчних i полiтичних дослiджень iменi О.РАЗУМКОВА; Володимир ЗУБАНОВ - вiд парламентської фракцiї "Регiони України"; Галина БУЛАВКА - голова Днiпропетровської обласної ради; Вiктор МУСIЯКА - вiд парламентської фракцiї "Європейський вибiр"; Юрiй КОСТЕНКО - вiд парламентської фракцiї "Наша Україна"; Андрiй ПОЛIIТ - вiд парламентської фракцiї КПУ та iншi учасники слухань.

Змiстовий спектр виступiв виявився якнайширшим. Вiд пропозицiй щодо невiдкладної змiни влади до думок про цiлковиту прийнятнiсть iснуючого полiтичного устрою. I все-таки бiльшiсть промовцiв пiдходили до проблеми з конструктивних позицiй. Як сумнiвнi квалiфiкувались президентськi пропозицiї про двопалатнiсть та пiдстави для розпуску парламенту. У зв'язку з цим пролунало побажання, щоб вiдбулося окреме обговорення проекту на зiбраннi парламентаріїв та президентської адміністрації. Йшлося про неприпустимість зволiкань iз пiдготовкою та прийняттям законiв про Президента, про Кабiнет Мiнiстрiв України, щодо вдосконалення законодавства про мiсцеве самоврядування.

В цілому стверджувалось, що реформування полiтичної системи України та внесення вiдповiдних змiн до Конституцiї України мають грунтуватися на iдеях подальшого розвитку демократiї, переходу України вiд президентсько-парламентської до парламентсько-президентської республiки, наближення до європейських стандартiв державного правлiння, пiдвищення ефективностi дiяльностi та вiдповiдальностi перед суспільством органiв державної влади, реального становлення мiсцевого самоврядування.

Тимчасовiй спецiальнiй комiсiї з опрацювання змiн до Конституцiї України рекомендувалось виходити з положень, зокрема, про те, що недоцiльно закрiплювати в Основному Законi поняття парламентської бiльшостi та парламентської опозицiї як таких, якi мають регулюватися окремими законами. Що слiд зберегти однопалатний парламент; iснуючi термiни, на якi обираються Президент, народнi депутати України, депутати мiсцевих рад, сiльськi, селищнi та мiськi голови; iснуючi предмети та порядок проведення всеукраїнських референдумiв. Що варто запровадити вiдповiдальнiсть парламенту України стосовно забезпечення ефективного функцiонування органiв виконавчої влади з одночасним надiленням парламенту повноваженнями, якi б дозволяли йому через сформований ним уряд справляти реальний вплив на державне управління, внутрiшню та зовнiшню полiтику держави. Що кандидатом на посаду Прем'єр-мiнiстра України має визначатись особа, яка користується пiдтримкою більшості депутатiв парламенту i спроможна сформувати та подати на затвердження парламенту склад уряду України, який користуватиметься довiрою парламенту. Що формувати весь склад уряду України повинен парламент i йому уряд має бути пiдзвiтним та пiдконтрольним. Що треба закріпити повноваження Верховної Ради України стосовно надання згоди на призначення на посади та звiльнення з посад Президентом України голови Державної податкової адміністрації України, голови Служби безпеки України, голови Державної прикордонної служби, голови Державної митної служби. Що мiсцевi органи виконавчої влади мають пiдпорядковуватися уряду України з передачею Прем'єр-мiнiстру України права призначення та звiльнення з посад керiвникiв цих органiв. Що Рахункову палату України треба надiлити правом контролю за формуванням доходiв Державного бюджету України тощо.
Пiдкреслювалась також необхiднiсть якнайшвидшого прийняття нового Закону про вибори.

Йшлося про те, щоб доопрацьований на основi зазначених положень законопроект про внесення змiн до Конституцiї України (парламентський узгоджений варiант) слiд внести на розгляд Верховної Ради України у третiй декадi травня 2003 року для попереднього схвалення i направлення на висновок до Конституцiйного Суду України.

Учасники обговорення вносили пропозицiї i зауваження до проектів Постанови Верховної Ради України з цього питання, якi було розповсюджено в залi.

Пропонувалось не влаштовувати "змагання" двох законопроектiв щодо конституцiйних змiн. В мiру їх готовностi, говорили промовцi, на референдум доцiльнiше винести один узгоджений варiант. У крайньому випадку два - парламентський i президентський, але обидва - в повнiстю доопрацьованому виглядi.

Заключне слово мав О.МОРОЗ.

Пiдсумки слухань пiдбив Голова Верховної Ради України В.М.ЛИТВИН. Вiн наголосив, що полiтичнiй системi в Українi потрiбнi системнi змiни, якi вже узагальнюються в конституцiйних законопроектах. У цiй роботi велике значення мають публiчнi заходи, в тому числi парламентськi слухання. Головуючий подякував присутнiм за плiдну працю.

На цьому парламентськi слухання завершилися.

У четвер, 10 квiтня, народнi депутати працюють у комiтетах i фракцiях.

В пленарному режимi робота продовжиться 11 квiтня, в п'ятницю. В сесiйнiй залi проходитиме черговий День Уряду України. На порядку денному - "СТАН ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ВИДАЧI ДЕРЖАВНИХ АКТIВ НА ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТI НА ЗЕМЛЮ, СЕРТИФIКАТIВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ (ПАЙ) ТА ЇХ ОБIГУ; ПРО ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ВИДIЛЕННЯ В НАТУРI, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБIГУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ".

 
Повернутись до публікацій

Версія для друку