У ВIВТОРОК, 13 ТРАВНЯ, ТРЕТЯ СЕСIЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЧЕТВЕРТОГО СКЛИКАННЯ ПРОДОВЖИЛА РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI.

Пiсля короткої розмови з питань процедури та внутрiшьо-органiзацiйного життя парламенту в сесiйнiй залi вiдбувся черговий День Уряду України у Верховнiй Радi України.
Першим розглядалося питання "Про заходи Кабiнету Мiнiстрiв України щодо захисту нацiональних iнтересiв держави у сферах нацiонально свiдомого i патрiотичного виховання молодого поколiння та забезпечення умов його розвитку". Доповiдала голова Державного комiтету у справах сiм'ї та молодi Валентина ДОВЖЕНКО, спiвдоповiдала голова парламентського Комiтету з питань молодiжної полiтики, фiзичної культури, спорту i туризму Катерина САМОЙЛИК.

Пiдкреслювалось, що свiдоме, патрiотичне виховання молодi тiсно пов'язане зi створенням можливостей для самореалiзацiї молодих громадян у всiх сферах суспiльного життя. Це в першу чергу стосується забезпечення та подальшого розвитку державних гарантiй щодо дотримання прав та iнтересiв молодi, сприяння пiдвищенню виховного потенцiалу сiм'ї, спiвпрацi державних органiв влади та громадськостi.

В такому аспектi аналiзувався стан справ у країнi стосовно освіти молодi, дотримання її права на працю, попередження захворюваностi та формування здорового способу життя, створення умов для високої духовності пiдростаючого поколiння, повнiшої реалiзацiї його творчих здiбностей.
Йшлося, зокрема, про виконання Нацiональної програми розвитку малого підприємництва, Державної програми підтримки молодiжного пiдприємництва на 2002-2005 роки. Водночас приверталась увага до загрозливих розмiрiв нелегального працевлаштування громадян, насамперед молодi, за кордоном, кiлькiсть яких перевищує два мiльйони.
Зазначалось, що останнiм часом погiршала медико-демографічна ситуацiя. Серед молодi поширюються соцiально-небезпечнi хвороби. Україна виявилася в числi держав, найбiльш уражених ВIЛ - iнфекцiєю СНIДу. Доповiдач i спiвдоповiдач пiдкреслювали необхiднiсть додаткових заходів з боку держави для полiпшення ситуацiї.

Те ж саме стосується духовно-культурного стану, який характеризується тим, що у юнакiв i дiвчат падає iнтерес до лiтератури i мистецтва, духовної спадщини взагалi, що вони зазнають шкiдливого впливу чужих для українського народу моральних i свiтоглядних впливiв. Органам державної влади всiх рiвнiв, пiдкреслювалось у доповiдi й спiвдоповiдi, слiд робити все можливе для розв'язання комплексу питань, пов'язаних iз захистом iнтересiв держави у сферi нацiонально свiдомого, патрiотичного виховання молодого поколiння та забезпечення умов його розвитку.

Доповiдач i спiвдоповiдач відповіли на численнi запитання присутнiх у залi.

В обговореннi доповiдi i спiвдоповiдi взяли участь Юрiй КАРМАЗIН, Володимир ПУЗАКОВ, Микола ШЕРШУН, Андрiй ШКIЛЬ, Iван ЗАЄЦЬ, Тамара ПРОШКУРАТОВА Андрiй ПОЛIIТ, Анатолiй МОРОЗ, Ольга ГIНЗБУРГ, iншi народнi депутати.

Змiст виступiв зводився до того, щоб:
- невiдкладно прийняти Закон України "Про затвердження Нацiональної програми пiдтримки молодi на 2003-2008 роки", який мiстить систему заходiв щодо посилення нацiонального, патрiотичного виховання молодих людей (ухвалений у першому читаннi);
- розробити та ухвалити низку законодавчих актiв з окремих питань соцiального становлення та розвитку молодi, а також полiпшення становища сiмей, зокрема: "Про державну допомогу на виховання дiтей у сiм'ї", "Про забезпечення молодi житлом", "Про перше робоче мiсце", "Про захист суспiльної моралi";
- поглиблювати роботу щодо вiйськово-патрiотичного виховання молодi, її готовностi до захисту Вітчизни, активiзацiї дiяльностi навчальних, просвітницьких, спортивних закладiв, вiйськово-патрiотичних об'єднань, реформування системи допризовної пiдготовки i полiпшення вiйськово-патрiотичного виховання молодi.
- широко використовувати виховний потенцiал сiм'ї, сприяти створенню для цього високого рiвня життєдiяльностi родини, належних умов для фiзичного, iнтелектуального, морально-етичного, освiтнього та духовного розвитку у нiй дiтей на засадах нацiональних традицiй, педагогічної науки та кращого свiтового досвiду;
- пропагувати кращi здобутки нацiональної культурної i духовної спадщини, посилювати пiдтримку професiйної та самодiяльної художньої творчостi, дiяльнiсть творчих спiлок та об'єднань, клубiв за iнтересами, фольклорних народних колективiв, широко залучати до них молодь;
- не допускати пропаганду в електронних та друкованих засобах масової iнформацiї, в навчальних закладах культу насильства, жорстокостi i бездуховностi, поширення порнографії та iншої iнформацiї, що пiдриває суспiльну мораль;
- активно пiдтримувати громадськi, зокрема, молодiжнi, жiночi органiзацiї та об'єднання, якi сприяють соцiальному становленню молодi, розвитку духовностi та змiцненню моральних засад, вихованню нацiонально свiдомого та патрiотичного молодого поколiння.

Вносились пропозицiї та зауваження до проекту постанови з розглянутого питання.

З другого питання порядку денного Дня Уряду "Про iнформацiю Кабiнету Мiнiстрiв про дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства при проведеннi комплексу весняно-польових робiт та заходи по забезпеченню виконання законодавства при пiдготовцi до збирання врожаю 2003 року та його проведеннi" доповiдав мiнiстр аграрної полiтики України Сергiй РИЖУК.

Вiн вiдзначив, що чинною нормативно-правовою базою передбаченi норми, заходи i механізми державного регулювання i державної пiдтримки, органiзацiї сiльськогосподарського виробництва з метою формування продовольчих ресурсiв та забезпечення продовольчої безпеки держави. Для виконання цих норм було розроблено та прийнято низку цiльових програм, серед яких: "Зерно України 2001-2004 роки", Комплексна програма розвитку аграрного ринку на 2003-2004 роки, Програма розвитку сiльськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2001-2004 роки, Програма розвитку технологiчних машин та обладнання для агропромислового комплексу на 1998-2005 роки. Для виконання норм i положень чинного законодавства при органiзацiї проведення комплексу весняно-польових робiт i пiдготовки до збирання врожаю Кабiнетом Мiнiстрiв України забезпечено бюджетне фiнансування галузей АПК по статтях згiдно з бюджетним розписом розпорядникiв коштiв.

Проте доповiдач зазначив, що обсяги бюджетних асигнувань, передбаченi Державним бюджетом України на 2003 рiк, як i в попереднi роки, не забезпечують дотримання законодавства щодо дiї механізмів державного регулювання та державної пiдтримки функцiонування й перспективи розвитку АПК.

Критичним назвав Сергiй РИЖУК i стан парку зернозбиральної технiки. Забезпеченiсть потреби зернозбиральних комбайнiв становить лише 48%. Це є основною причиною зростання навантаження на один зернозбиральний комбайн до 274 га, а в деяких районах i до 366 га. Така ситуацiя, на думку мiнiстра, склалась внаслiдок недотримання вимог законодавства про державну пiдтримку сiльськогосподарського машинобудування та забезпечення сiльгоспвиробникiв необхiдною технікою шляхом кредитування на пiльгових умовах та через механізм часткової компенсацiї вартостi машин.

В обговоренi доповiдi взяли участь народнi депутати: Володимир ПУЗАКОВ, Микола МЕЛЬНИЧУК, Михайло ПАВЛОВСЬКИЙ, Юрiй КАРМАЗIН, Iван ЗАЄЦЬ, Олександр БОРЗИХ, Володимир ЧЕРНЯК.

Промовцi говорили про недостатню дiяльнiсть Кабiнету Мiнiстрiв України щодо забезпечення органами виконавчої влади реалiзацiї вимог законодавства пiд час проведення комплексу весняно-польових робiт та органiзацiї підготовки до збирання врожаю.
Обговорювалися пропозицiї Кабiнету Мiнiстрiв про додаткове видiлення з Державного бюджету на 2003 рiк 600 млн. гривень для пiдтримки сiльськогосподарських виробникiв у зв'язку з втратами вiд несприятливих погодних умов поточного року.

Також народнi депутати пропонували рекомендувати Кабiнету Мiнiстрiв розглянути на своєму засiданнi хiд виконання вимог чинних законiв "Про стимулювання розвитку сiльського господарства на перiод 2001-2004 рокiв", "Про зерно та ринок зерна в Українi", "Про стимулювання розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу", якi вiдiграють вирiшальну роль у подальшiй стабiлiзацiї агропромислового комплексу.

Для забезпечення належного догляду за посiвами, органiзацiї збирання врожаю 2003 року та пiдготовки до осiнньо-польових робiт пропонувалося видiлити з резервного фонду Державного бюджету 100 млн. гривень на закупiвлю озимих культур, пально-мастильних матерiалiв, комплектуючих i запасних частин до сiльськогосподарської технiки.
Iнформацiю було запропоновано взяти до вiдома.

Iз заключним словом виступив вiце-прем'єр-мiнiстр України Iван КИРИЛЕНКО. Вiн закликав народних депутатiв пiдтримати поданi Урядом законодавчi пропозицiї щодо фiнансової пiдтримки агропромислового комплексу у зв'язку з складними погодно-клiматичними умовами, що викликало значнi додатковi видатки для сiльського господарства.

Наприкiнцi ранкового засiдання було розглянуто три редакцiї проекту Закону про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування (щодо операцiй, якi виконуються за кошти мiжнародної технiчної допомоги). Доповiдали мiнiстр палива та енергетики України Сергiй ЄРМIЛОВ, народний депутат України Юрiй КАРМАЗIН.

Перевага вiддавалася депутатськiй редакцiї, якою пропонується внести змiни до чинних законiв "Про оподаткування прибутку пiдприємств" та "Про порядок на додану вартiсть". Вiдповiдно до нього намiчається встановити, що пiльги з ПДВ та прибуткового податку поширюються i на тi операцiї, якi виконуються за кошти мiжнародної технiчної допомоги, що надається за рахунок ресурсiв України (а не тiльки на безоплатнiй та безповоротній основi, як це визначено законами "Про оподаткування прибутку пiдприємств" та "Про податок на додану вартiсть"). Цi закони намiчається доповнити положеннями, якими визначається поняття "Ресурси України".

Також законопроектом пропонується встановити нульову ставку податку на додану вартiсть на операцiї, якi виконуються за кошти міжнародної технiчної допомоги, що надається на безоплатнiй та безповоротній основi, або за рахунок ресурсiв України. Нульова ставка пропонується на перiод виконання робiт з підготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему.

Водночас було внесено пропозицiї й зауваження, згiдно з якими до подальшого розгляду слiд пiдготувати єдиний узгоджений варiант законопроекту.

У Верховнiй Радi побувала делегацiя Моніторингового комiтету Парламентської Асамблеї Ради Європи, що перебуває в Українi на виїзному засiданнi. Народнi депутати привітали гостей оплесками.

На цьому ранкове засiдання завершилось.


ПIД ЧАС ВЕЧIРНЬОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСIДАННЯ У ВIВТОРОК, 13 ТРАВНЯ, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖИЛА РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТIВ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ ПЕРШОГО ЧИТАННЯ.

З питання стосовно законопроекту щодо внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк" доповiдав державний секретар Мiнiстерства фiнансiв Федiр ЯРОШЕНКО.

Зазначивши, що проект було узгоджено на черговому засiдання Робочої групи фахiвцiв-парламентарiв i урядовцiв, вiн виклав основнi його положення про додатковi ресурси, якi спрямовуватимуться на оплату працi, дотування агропромислового комплексу, полiпшення негативного впливу природно-клiматичних умов, на виплату стипендiй студентам вузiв, пiдвищення пенсiй вiйськовослужбовцям тощо.
В законопроектi пропонується, наприклад, збiльшити загальний фонд держбюджету для оплати працi на 623 мiльйони гривень. Зокрема, в галузях: освiти - 251,6 млн.грн. охорони здоров'я - 100,9 млн.грн., науки - 43,4 млн.грн., культури - 4,5 млн.грн., державного управлiння - 77 млн.грн., судової влади - 25,8 млн.грн., АПК i охорони довкiлля - 66,1 млн.грн. Це означає, що будуть забезпеченi доплати до розмiру мiнiмальної заробiтної плати 185 гривень та поетапного вiдновлення співвідношень в оплатi працi трудiвникiв бюджетної сфери. Водночас у законопроектi пропонується призупинити введення з 1 липня нинiшнього розмiру мiнiмальної зарплати в 237 гривень, оскiльки така норма не забезпечена в поточному році як по державному, так i по мiсцевих бюджетах.

Що стосується сiльського господарства, то для здiйснення заставних операцiй iз зерном пропонується видiлити додатковi кошти в сумi 400 млн.грн. А для запровадження дотацiй у виглядi доплат за продане сiльгоспвиробниками для забою поголiв'я свиней, молодняк великої рогатої худоби, а також за вироблене й реалiзоване м'ясо курей-бройлерiв - спрямувати 150 млн.грн. Це сприятиме освоєнню нових пiдходiв стосовно пiдтримки АПК та мiнiмiзацiї можливих втрат вiд ввезення такої продукцiї iз-за кордону - пiдходiв, конче необхiдних у зв'язку з пiдготовкою України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

Видатки на пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв намiчається збiльшити на 112 млн.грн., виплату стипендiй у вузах - на 44 млн.грн.

Додатковi джерела фiнансування названих потреб забезпечується вдосконаленням низки законiв з оподаткування. Зокрема, збiльшенням акцизу на деякi види винно-горілчаних виробiв, рентної плати за добуток нафти та газу, збору за спецiальне використання лiсових ресурсiв та користування дiлянками лiсового фонду i таке iнше.

До питання щодо пiдвищення мiнiмальної зарплати до рiвня 237 грн. пропонувалось повернутися наприкiнцi року за результатами виконання бюджету поточного року.
Голова парламентського Комiтету з питань бюджету Петро ПОРОШЕНКО у своїй спiвдоповiдi наголосив на важливостi дотримання процедури в цьому питаннi. Проект, як вiн сказав, можна спочатку прийняти лише в першому читаннi, оскiльки вiн потребує доопрацювання. Бюджетний комітет наполягає, наприклад, на тому, що підвищення мiнiмальної зарплати з 1 липня цього року до 237 гривень у будь-якому разi не слiд вiдкладати. Для цього уряд має вишукати гарантований ресурс. Для пiдвищення iнших видаткiв треба знайти додатковi джерела, визначивши їх окремою законодавчою пропозицiєю. Це стосується, насамперед, видаткiв для села. В цiлому ж пропонувалося взяти законопроект за основу.

Народнi депутати, якi взяли участь у дискусiї, переважно пiдтримували рiшення Комiтету з питань бюджету. Пiдкреслювалось, що Постанову Верховної Ради України стосовно поетапного пiдвищення зарплати ( з 1 сiчня 2003 року до 185, з 1 липня 2003 року до 237 гривень) необхiдно виконувати. Як одне iз прихованих джерел видаткiв для цього називались доходи вiд приватизацiї та "вимивання" валютних коштiв за кордон. Прiоритет пiдвищення мiнiмальної зарплати пропонувалось чiтко й недвозначно вiдобразити i в Бюджетному кодексi.

За скороченою процедурою сесiя розглянула законопроект змiн до пункту 22.3 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (щодо працiвникiв кримiнально-виконавчої системи). Доповiдав голова Держдепартаменту України з питань виконання покарань Володимир ЛЬОВОЧКIН, спiвдоповiдав голова парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банківської дiяльностi Сергiй БУРЯК.

Проектом передбачається розширити перелiк осiб, якi мають право на отримання житла за рахунок вiдрахувань 1,5 вiдсотка податку на прибуток пiдприємств. До такого перелiку передбачається внести осiб рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи. Це сприятиме посиленню соцiально-економiчного забезпечення згаданої категорiї громадян, збереженню кваліфікованих кадрiв у важливiй службi правоохоронних органiв. Проект було рекомендовано для прийняття в першому читаннi.

По доповiдi народного депутата Василя ОНОПЕНКА було розглянуто й рекомендовано прийняти в першому читаннi законопроект змiн до Закону України "Про попереднє ув'язнення" та до Кримiнально-процесуального кодексу України. Змiни спрямованi на полiпшення умов утримання осiб у мiсцях попереднього ув'язнення вiдповiдно до загальноприйнятих європейських норм. Андрiй ШКIЛЬ, який спiвдоповiдав вiд парламентського Комiтету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi, оприлюднив рiшення комiтетських фахiвцiв: законопроект варто пiдтримати. В перебiгу обговорення висловлювалися й заперечення.

Зазаначалось, що такий законодавчий акт не на часi, оскiльки його впровадження потребує великих бюджетних витрат.

На цьому вечiрнє засiдання завершилось.

РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЄ 14 ТРАВНЯ, В СЕРЕДУ.

  
Повернутись до публікацій

Версія для друку