У СЕРЕДУ, 16 КВIТНЯ, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖУВАЛА ПРАЦЮВАТИ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI.

Вiдкривши ранкове засiдання, Перший заступник Голови Верховної Ради України Геннадiй Васильєв повідомив про присутнiсть у залi парламентської делегацiї Азербайджану, яка перебуває в Києві з робочим візитом. Народнi депутати України вiтали гостей оплесками.

Головуючий оприлюднив змiни в персональному складi фракцiй, депутатськi запити до вищих посадовцiв держави.

Згiдно з регламентними нормами пленарної середи уповноваженi парламентських фракцiй i груп впровдовж пiдгодини оголошували заяви та повідомлення, вносили пропозицiї.

Далi, вiдповiдно до узгодженого порядку денного, розглядалося питання про Програму дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України. Доповiдав Прем'єр-мiнiстр України Вiктор ЯНУКОВИЧ, спiвдоповiдав перший заступник голови парламентського Комiтенту з питань економiчної полiтики, управлiння народним господарством, власностi та інвестицій Володимир ДЕМЬОХIН.

Наголошувалось на складностi завдань, якi слiд буде реалiзувати для прискорення економiчного розвитку, полiпшення добробуту громадян. Серед визначальних чинникiв називались реформування фiнансово-банкiвської дiяльностi, системи оподаткування й пенсійного забезпечення. Основою для цього має послужити орієнтування на iнновацiйну модель розвитку господарського комплексу, подолання кризи платежiв та легалiзацiю приватної економiчної дiяльностi, на становлення малого i середнього підприємництва i формування на цих засадах середнього класу.

Пiдкреслювалася важливiсть нагромадження власного iнвестицiйного капiталу й ширше залучення iноземних вкладень, перегляду амортизаційної полiтики з метою прискореного оновлення основних фондiв тощо.

Стверджувалось, що уряд зобов'язується працювати на засадах вiдкритостi, прозоростi, гласностi. А це сприятиме подальшiй демократизацiї економiки, контролю за фiнансовими операцiями, а отже, виключенню України iз списку держав, якi недостатньо борються iз легалiзацiєю доходiв, отриманих злочинним шляхом. Вiд цього, зазначалося, вирiшальною мiрою залежить iнвестицiйна привабливiсть нашої економiки для зарубiжних вкладникiв.

Доповiдач i спiвдоповiдач вiдповiли на численні запитання народних депутатiв.
В обговореннi доповiдi й спiвдоповiдi взяли участь: Олександр МОРОЗ, Леонiд КРАВЧУК, Володимир ЧЕРНЯК, Валерiй ПУСТОВОЙТЕНКО, Валентин ЛАНДИК, Михайло ПАВЛОВСЬКИЙ, Василь КАЛIНЧУК, Володимир ПЄХОТА, Петро СИМОНЕНКО, Григорiй ДАШУТIН, Степан ГАВРИШ, Богдан ГУБСЬКИЙ, Василь НАДРАГА, Василь ХАРА, Станiслав НIКОЛАЄНКО, Микола ТОМЕНКО, Григорiй БОНДАРЕНКО, Андрiй КЛЮЄВ, Валентина СЕМЕНЮК, Володимир ПУЗАКОВ, Юрiй СОЛОМАТIН, Андрiй ШКIЛЬ, iншi народнi депутати України.

Було висловлено багато дiлових пропозицiй, критичних зауважень до проекту Програми. Серед них такi соцiально гострi, як, наприклад, стосовно подолання бiдностi, реальних можливостей збiльшення розмiру заробiтної плати i пенсiй. Зазначалось, що в Програмi не визначено з достатньою повнотою джерела необхiдних для цього коштiв. Що стосується економiчного зростання у 2003-2205 роках, то тут пiдкреслювалась виняткова важливість прийняття i введення в дiю Податкового кодексу, iстотного вдосконалення системи оподаткування. Наголошувалось на актуальностi полiпшення медичного обслуговування, якому в проектi, говорили учасники дискусії, на жаль, не вiдведено належного мiсця. Приверталась увага й до того, що перелiк високотехнологiчних галузей в Програмi зводиться, в основному, до космiчної галузi та галузi зв'язку, а тим часом iнтелектуальнiй потенцiал та значнi здобутки властивi й таким, скажiмо, галузям, як електронна, оборонна. Говорилось також, що докладнiшого розроблення потребують механiзми виконання Комплексної програми профiлактики злочинностi, Програми протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, здобутих злочинним шляхом. У зв'язку з необхiднiстю створення належної бази для набуття Україною членства в Європейському союзi та вступу до Свiтової організації торгiвлi промовцi нарiкали на зайву декларативнiсть проекту з цього питання. Висловлювались поради конкретизувати такi заходи, передбачивши євроiнтеграцiйну роботу як у законодавствi, так i в його практичнiй реалiзацiї.

В цiлому ж учасники обговорення висловлювалися за пiдтритмку Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України на 2003-2005 роки.

Взявши прикiнцеве слово, Прем'єр-мiнiстр В.ЯНУКОВИЧ вiдзначив конструктивнi пропозиції i зауваження, запевнив, що проект буде вдосконалено, висловив сподiвання на подальше поглиблення спiвпрацi парламентарiв з урядовцями.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, пiдбиваючи пiдсумки розгляду питання, подякував за плiдну роботу, порадив присутнiм скористатись висновками з розмови у повсякденнiй депутатськiй дiяльностi.

На цьому ранкове пленарне засiдання завершилось.

З 15-ї години поточного дня в сесiйнiй залi Верховної Ради України проходять парламентськi слухання: "РЕГIОНАЛЬНА ПОЛIТИКА ТА МIСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ".

 
Повернутись до публікацій

Версія для друку