У часових рамках вечiрнього пленарного засiдання Верховної Ради України у вiвторок, 16 квiтня, вiдбулися парламентськi слухання "РЕГIОНАЛЬНА ПОЛIТИКА ТА МIСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ".
Коротким вступним словом слухання вiдкрив Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.


Нещодавно ми були учасниками Дня Уряду, присвяченого депресивним реґіонам, містам та селищам України, і парламентських слухань, на яких було розглянуто різні аспекти конституційної реформи, наголосив Голова Верховної Ради, відкриваючи слухання. Такі заходи вкладаються у загальний контекст переходу до парламентсько-президентської моделі та посилення місцевого самоврядування, що, власне, і є сутністю цієї реформи.

Звідси актуальність і важливість теми сьогоднішніх парламентських слухань, які продовжують започатковану в парламенті дискусію. Адже розвиток і вдосконалення місцевого самоврядування, посилення його ролі у державному та суспільному житті належать до органічних і невід'ємних складових державної реґіональної політики. І такими ж неодмінними засобами досягнення головної мети цієї політики, яка полягає у задоволенні соціальних потреб населення через сталий економічний розвиток реґіонів, належне їх фінансово-економічне та нормативно-правове забезпечення, підвищення дієздатності владних структур у всіх ланках і на всіх рівнях.

Відтак зміни в системі центральних органів влади, які будуть здійснюватися у рамках політичної реформи, повинні поєднуватися з відповідними трансформаціями на місцевому та реґіональному рівнях.

Системі місцевого самоврядування властиві такі ж або подібні проблеми, що дають про себе знати на вищих щаблях державної влади. Схожими є і завдання, які доводиться реалізувати - звичайно, з поправками на масштаби і специфіку конкретних територій. Можна назвати, зокрема, політику вирівнювання стандартів життя у реґіонах, що можливе за порозуміння, узгодженості та скоординованості дій місцевого самоврядування і державної влади.

У даній сфері, як і скрізь, необхідні чітке визначення пріоритетів, їх ієрархії, виважений та осмислений підхід до проблем за ступенем актуальності і впливу на загальну ситуацію в державі.


Скажімо, зараз ми стикаємося зі спробами абсолютизувати необхідність переходу до виборів депутатів місцевих рад за пропорційною системою. Така позиція теж має право на існування, але чи є це головним, визначальним у процесі конституційної реформи і чи не залишаться поза увагою інші суттєві моменти? Наприклад, такий - наскільки повноцінний інститут місцевого самоврядування в Україні, зокрема в районній та обласній ланках. Адже передбачена Конституцією України організація державної влади та місцевого самоврядування на цих рівнях була продиктована тими ж причинами і чинниками, що призвели до побудови в Україні президентсько-парламентської республіки, яка сьогодні потребує реформування.

Та обставина, що районні та обласні ради не мають власних виконавчих органів і змушені делегувати частину своїх повноважень місцевим державним адміністраціям, які підзвітні цим же радам як органам місцевого самоврядування, не витримує жодної критики. У тому числі з точки зору зарубіжного досвіду, зафіксованого в Європейській Хартії місцевого самоврядування.

Гадаю, сьогоднішні парламентські слухання допоможуть нам поглянути на подібні проблеми й колізії, так би мовити, крупним планом і в розгорнутому вигляді. Це нині потрібно як ніколи, бо формує і складає, як мозаїку, загальну концепцію конституційної реформи.

Водночас, що не менш важливо, є речі, якими можна і треба конкретно та предметно зайнятися вже зараз, у правовому полі, визначеному чинною Конституцією. Маю на увазі необхідність прискорення розробки та прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій, а також нової редакції Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", прийнятого у першому читанні нашими колегами з минулого скликання.

Не терпить зволікання робота й над рядом інших законодавчих актів, зокрема стосовно правового режиму комунальної власності. І взагалі ми ще у чималому боргу перед територіальними громадами сіл, селищ та міст. Донині не прийнято закони про територіальну громаду, про місцеві референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення таких громад. А це ж основа місцевого самоврядування, головний носій його функцій та повноважень.

Навколо названих законопроектів - і не тільки їх - точаться завзяті дискусії. Хотів би сподіватися, що сьогоднішні слухання у концентрованій формі висвітлять позиції опонентів і дозволять отримати реальні результати.

Розраховувати на це дозволяє представницький і авторитетний склад учасників - представники Уряду, місцевих органів влади та самоврядування, громадських організацій, науковці.

 

Доповiдали: державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв України Володимир ЯЦУБА та голова Комiтету Верховної Ради України з питань державного будiвництва та мiсцевого самоврядування Анатолiй МАТВIЄНКО.

Слово для спiвдоповiдей мали: Олександр ЛАВРИНОВИЧ - мiнiстр юстицiї України: Федiр ЯРОШЕНКО - державний секретар Мiнiстерства фiнансiв України; Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО - президент Асоцiацiї мiст України та громад, київський мiський голова.

У доповiдях i спiвдоповiдях йшлося, насамперед, про стан i завдання законодавчого вирiшення нагальних проблем мiсцевого та регiонального розвитку в контекстi державної регiональної полiтики, проведення адміністративної , адмiнiстративно-територiальної, бюджетної, податкової та мунiципальної реформ. Зазначалось, що за роки незалежностi України пройшли кардинальнi змiни у всiй системi територiальної органiзацiї влади. Вiдбувся вiдхiд вiд радянської централiзованої пiрамiди отримала конституцiйне закрiплення нова модель влади, що базується на принципах демократизму, верховенства права, розподiлу на законодавчу, виконавчу та судову гiлки влади, визнання та гарантованостi мiсцевого самоврядування.

Водночас йшлося про те, що реформування механізму розвитку регiонiв, встановлення належного балансу загальнодержавних iнтересiв з регiональними та мiсцевими iнтересами, пiдвищення ролi мiсцевого самоврядування, належного матерiального, фiнансового, кадрового стану влади на регiональному та мiсцевому рiвнях ще не стало провiдним напрямом у полiтико-економiчних перетвореннях.

Такий вiдхiд, наголошувалось, не вiдповiдає духу Конституцiї України, в якiй принципи децентралiзацiї влади тiсно пов'язанi з розвитком демократiї на мiсцях, iстотним пiдвищенням якостi соцiальних та адмiнiстративних послуг, що надаються населенню на місцевому та регiональному рiвнях.

Основними причинами незадовiльної ситуацiї є вiдсутнiсть чiтко окресленої державної регiональної полiтики та дефiцит законодавства щодо мiсцевого самоврядування. Особливо в частинi розмежування повноважень мiж органами виконавчої влади та самоврядними органами. А крiм того, через велику кількість так званих делегованих повноважень (без належної вiдповiдальностi з боку органiв виконавчої влади) за матерiально-фiнансове забезпечення, що позбавляє мiсцеве самоврядування самостiйностi. Через недосконалiсть статусу самоврядних органiв, якi фактично позбавленi своїх виконавчих структур. А також - через недостатню визначенiсть правових та фiнансово-економiчних основ мiсцевого самоврядування.

Демократизацiю державного управлiння гальмує, крiм того, брак полiтичної волi щодо здiйснення адмiнiстративної реформи на мiсцевому та регiональному рiвнях на засадах децентралiзацiї владних повноважень. Потребують iстотного удосконалення також механiзми i процедури так званих компетенцiйних спорiв i конфлiктних ситуацій, передусiм, у судовому порядку, що заважає впровадженню у нацiональне законодавство положень Європейської хартiї мiсцевого самоврядування.

В обмiнi думками з питань, порушених у доповiдях та спiвдоповiдях, взяли участь: Галина КОРОЛЕНКО - голова Оратiвської районної ради, Вiнницька область; Вiктор СЛИШ - голова Асоціації сiльських, селищних, мiських рад України, Нововодолазький селищний голова; Iван КУРАС - народний депутат України; Вiктор ТИХОНОВ - президент Української асоцiацiї мiсцевих та регiональних влад, голова Луганської обласної ради; Микола КОТОК - червонослобiдський сiльський голова, Черкаський район Черкаської областi; Сергiй КУНIЦИН - голова Ради Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим; Микола ПУХТИНСЬКИЙ - голова Фонду сприяння самоврядуванню при Президентовi України; Олександр КIМЛАЧ - Вишгородський мiський голова, Київська область; Володимир ОЛIЙНИК - керiвник Програм розвитку мiсцевого самоврядування; Володимир ШУМИЛКIН - харкiвський мiський голова; Валентина СЕМЕНЮК - народний депутат України; Юрiй КЛЮЧКОВСЬКИЙ - народний депутат України; Анатолiй РАХАНСЬКИЙ - народний депутат України; Микола КРУЦЬ - народний депутат України; Анатолiй ТКАЧУК - директор Iнституту громадського суспiльства; Борис КЛIМЧУК - радник Президента України; Валерiй АСАДЧЕВ - народний депутат України; Юрiй КАРМАЗIН - народний депутат України; Василь НАДРАГА - народний депутат України, iншi учасники слухань.

Промовцi говорили про болючi питання життя регiональних i мiсцевих громад. Пiдкреслювалось, що в становленнi самоврядування слiд чiтко дотримуватися норм Конституцiї України, принципів Європейської хартiї мiсцевого самоврядування. В цьому аспектi дуже важливим є формування правової бази адмiнiстративно-територiального устрою, запровадження на мiсцевому рiвнi адмiнiстративної реформи, розмежування повноважень органiв представницької та виконавчої влади тощо.

Йшлося про потребу змiнити статус обласних i районних рад, якi з фактичних пiдроздiлiв держадмiнiстрацiї мають стати справжнiми органами мiсцевого самоврядування. Невiдкладними є також вдосконалення бюджетної системи та мiжбюджетних вiдносин, визначення статусу та режиму об'єктiв комунальної власностi.

Учасники обговорення вносили пропозицiї та зауваження до розповсюджених у залi проектiв Постанови Верховної Ради України та Рекомендацiй слухань. Парламентському Комiтетовi з питань державного будiвництва та мiсцевого самоврядування рекомендувалося прискорити розгляд та опрацювання законопроектiв, що стосуються мiсцевого та регiонального розвитку, правового, органiзацiйного, матерiально-фiнансового забезпечення мiсцевого самоврядування, враховуючи при опрацюваннi проектiв законiв висновки i пропозицiї органiв влади на мiсцях.

Наголошувалось, що потребує iстотного доопрацювання насамперед чинна правова база. Це стосується, зокрема, законiв про мiсцеве самоврядування та про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, Бюджетного, Земельного, Податкового кодексiв, Закону про комунальну власнiсть тощо.
Прикiнцеве слово мали В.ЯЦУБА та А.МАТВIЄНКО.

Пiдсумки розмови пiдбив перший заступник Голови Верховної Ради України Геннадiй ВАСИЛЬЄВ. Вiн подякував присутнiм за роботу, запевнив, що парламентарiї прагнутимуть якомога повнiше врахувати висловленi пропозицiї у законотворчiй дiяльностi.

ПЛЕНАРНI ЗАСIДАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ У ЧЕТВЕР, 17 КВIТНЯ. НАРОДНI ДЕПУТАТИ ПРАЦЮЮТЬ В РЕЖИМI ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ОБГОВОРЕНИХ ПИТАНЬ.

 
Повернутись до публікацій

Версія для друку