ЗАСІДАННЯ ШІСТДЕСЯТ П'ЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  18  с і ч н я  2001  р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Прошу  реєструватися.  У  залі  зареєструвалися   400 народних депутатів. Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

     Ми продовжуємо   розгляд  питань  порядку  денного,  по  яких потрібно приймати рішення.  Ви знаєте,  що  ми  сьогодні  створили тимчасову   комісію  під  головуванням  Степана  Гавриша.  Комісія провела значну,  напружену роботу і готова доповісти. Так, Степане Богдановичу?   Давайте   почнемо  з  цього,  а  потім  вже  будемо продовжувати.

 

     Будь ласка.  Слово надається  голові  тимчасової  спеціальної комісії,  заступнику  Голови  Верховної  Ради,  народному депутату Степану Богдановичу Гавришу.

 

     ГАВРИШ С.Б.,  заступник   Голови   Верховної   Ради   України (виборчий округ 176,  Харківська область).  Дякую.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Відповідно до  постанови  Верховної Ради України, прийнятої сьогодні вранці, частини третьої статті 89 Конституції та відповідних норм  Регламенту  Верховної  Ради  була створена Тимчасова спеціальна комісія по підготовці і попередньому розгляду законопроектів про внесення змін до  Конституції  України за    результатами   всеукраїнського   референдуму   за   народною ініціативою.

 

     Хочу нагадати,  що в  цю  комісію  увійшли  разом  з  головою комісії  15  народних  депутатів,  представники  всіх  без винятку депутатських  фракцій  і  груп,  включаючи  також  позафракційних. Комісія,  яка  працювала  з  10  години  45 хвилин до 14 години 15 хвилин провела одне засідання, на якому визначила наступне.

 

     Перше - організаційне питання.  Було  обрано  заступників  та секретаря  комісії.  Заступниками  голови  тимчасової  спеціальної комісії були обрані Задорожній  Олександр  Вікторович  та  Крючков Георгій Корнійович,  секретарем комісії був обраний Москвін Сергій Олександрович.

 

     Друге питання.  Було  визначено  порядок  роботи  та  предмет роботи  тимчасової спеціальної комісії на сьогодні,  18 січня.  Це розробка пропозицій стосовно внесення змін до Конституції України, відповідно до пункту 3 статті 1 законопроекту Президента.  Ідеться про внесення змін до статті 90 та статті 106 Конституції.

 

     У процесі дискусії було обговорено питання  про  необхідність внесення  змін  також  до  інших  статей Конституції відповідно до результатів всеукраїнського референдуму.  Але  більшість  народних депутатів,   членів  спеціальної  комісії  в  процесі  голосування визначилися,  що такі зміни сьогодні не готові для  обговорення  в сесійному  залі,  вони нерозривно не поєднані з предметом внесення змін до статті  90  і  статті  106  і  потребують  окремої  роботи спеціальної  комісії  в  майбутньому.  І  тому  було запропоновано обговорити в сесійному залі Верховної Ради  пропозицію,  яка  буде викладена  на  одній  сторінці  щодо внесення змін до статті 90 та статті 106 Конституції.

 

     Третє питання.  Тимчасова спеціальна комісія визначилася щодо регламенту   роботи.  Було  прийнято  рішення,  що,  по-перше,  ми працюємо протягом півтори години (ми цей  термін  регламентний  не витримали,  ми працювали більше),  і, по-друге, кожному члену цієї комісії буде надано право виступити в процесі обговорення  питань, внесених на розгляд комісії, протягом трьох регламентних хвилин, а тим,  хто не працював у робочій групі,  бо більша  частина  членів комісії   працювала   в  робочій  групі,  була  надана  можливість виступити протягом шести хвилин.  І по-третє,  кожне питання  щодо внесення змін до Конституції голосується окремо.

 

     Таким чином, комісія приступила до роботи і провела цей час в постійних  дискусіях.  Результатом  роботи  цієї  комісії  є   три документи, які знаходяться у вас на руках, розтиражовані і роздані на 16 годину.

 

     Це проект закону про внесення змін до статей  90,  92  і  106 Конституції,   проект   відповідної  постанови  Верховної  Ради  і пояснювальна записка. Усі ці документи були обговорені в комісії і проголосовані.

 

     Шановні колеги!  Тепер по суті проблеми,  яку ми розглядаємо. Як відомо,  проект Закону України про внесення змін до Конституції України  за  результатами  всеукраїнського референдуму за народною ініціативою був поданий  до  Верховної  Ради  України  Президентом України  25  квітня  2000 року на виконання рішень всеукраїнського референдуму, який відбувся 16 квітня 2000 року.

 

     Цей проект був попередньо схвалений Верховною Радою 13  липня 2000  року,  а  перед  тим  відповідно  до  статті 155 Конституції України направлений до Конституційного Суду України для  отримання висновку   щодо   його   відповідності  вимогам  статей  157,  158 Конституції України.  Конституційний Суд у своєму висновку від  27 червня  2000  року визнав цей проект таким,  що відповідає вимогам статей 157,  158 Конституції України.  Водночас Конституційний Суд України  висловив  правову  позицію  стосовно  ряду положень цього законопроекту.

 

     Зокрема, Конституційний  Суд  звернув   увагу   на   те,   що відсутність  у  Конституції  належної чіткості у визначенні змісту поняття "депутатська недоторканність" на практиці  може  призвести до  неоднозначного  розуміння частини першої статті 80 Конституції України.  Зважаючи на це,  до статті 80  Конституції  України,  на думку  Конституційного  Суду  України,  доцільно внести відповідні уточнення.

 

     Конституційний Суд   також    звернув    увагу    на    певну невизначеність поняття "постійно діюча парламентська більшість" та відсутність  гарантій  функціонування  парламентської  меншості  і рекомендував   Верховній   Раді   Україні  передбачити  відповідні положення безпосередньо в тексті Конституції України.

 

     Конституційний Суд України також висловився з  приводу  того, що  з  внесенням  до  Конституції  України  змін,  які  стосуються дострокового припинення повноважень парламенту у разі  неприйняття ним Державного бюджету протягом тримісячного терміну з дня подання відповідного проекту до Верховної Ради  України,  логічно  було  б визначити,  принаймні  у  загальних  рисах,  механізм забезпечення бюджетного процесу  в  разі  дострокового  припинення  повноважень парламенту.

 

     Висновок Конституційного  Суду  містить  і деякі інші правові позиції  щодо  змісту  попередньо   схваленого   Верховною   Радою законопроекту,  які,  зважаючи  на  статус  Конституційного Суду - єдиного органу конституційної юрисдикції,  є обов'язковими  і  для Верховної Ради України.

 

     У той  же час,  хоча Конституційний Суд України не висловився щодо  змісту  запропонованих  у  проекті   змін   до   статті   76 Конституції,  очевидно,  що  негайна  реалізація  цих змін,  тобто скорочення конституційного складу діючої Верховної Ради України  з 450 до 300 народних депутатів,  призведе не лише до порушення прав обраних на відповідний строк народних депутатів України та  певною мірою  ущемлення прав виборців,  громадян України,  які обрали цих депутатів і тим  самим  сформували  діючий  парламент,  але  й  до фактичного припинення його діяльності.

 

     Одним із  питань,  на  яке  український  народ  дав  ствердну відповідь  на  референдумі,  є  ідея   запровадження   в   Україні двопалатного парламенту.  Тут варто звернути увагу на те,  шановні народні депутати,  що в поданому  до  Верховної  Ради  України  25 квітня  2000 року законопроекті відсутні відповідні положення щодо формування двопалатного парламенту.

 

     А з урахуванням цього мимоволі виникає запитання:  чи повинна складатися  Верховна  Рада  із  300  народних  депутатів і це буде однопалатний парламент,  чи припис про  300  депутатів  стосується двопалатного парламенту?

 

     Зрештою, зазначені    обставини    зумовлюють    неоднозначне розуміння тих положень статей 76 і 80 Конституції України  в  разі негайного  прийняття  і введення в дію всіх змін,  які містяться у попередньо схваленому Верховною Радою України 13 липня  2000  року законопроекті.

 

     Саме з  цих  причин  тимчасова  спеціальна  комісія  пропонує першочергово  вносити  зміни  до  статей  90  та  106  Конституції України.

 

     Що стосується змін до статей 76 та 80 Конституції  України,  то  їх  варто  розглядати  одночасно   з вирішенням   питання  про  запровадження  в  Україні  двопалатного парламенту, про що зроблено відповідний нормативний запис у пункті 3 проекту постанови, який вам розданий.

 

     Відтак комісія пропонує на ваш розгляд доопрацьований варіант проекту закону за реєстраційним номером  5300.  У  ньому,  на  наш погляд, максимально врахована правова позиція Конституційного Суду України, висловлена у висновку від 27 червня 2000 року.

 

     Уточнюю, що  запропоновані  зміни  побудовані   виключно   на відповідній правовій позиції Конституційного Суду.

 

     Шановні колеги!  Я  просив  би додати мені часу,  оскільки ми працювали в досить жорсткому режимі,  і я хотів би  доповісти  вам точно, що відбувалося на засіданні тимчасової спеціальної комісії.

 

     ГОЛОВА. Ми погоджуємося, Степане Богдановичу.

 

     ГАВРИШ С.Б.   Цей   проект,   який   пропонується   вам,  має врегулювати  відносини,  що  виникають   у   процесі   формування, функціонування та припинення діяльності Верховної Ради України,  і оптимізувати  механізм  реалізації  Верховною  Радою  України   її конституційних повноважень.

 

     Він стосується  підстав  дострокового  припинення повноважень Верховної  Ради  України.  В  новій  частині,  якою   пропонується доповнити   статтю  90  Конституції  України,  встановлюється,  що Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо у Верховній Раді України протягом одного місяця не   буде   сформована   відповідно   до   закону    парламентська (депутатська) більшість.

 

     В зв'язку з цим хочу звернути вашу особливу увагу на декілька принципових моментів.

 

     Парламентська більшість проектом закону  визначається  не  як постійно   діюча,  а  як  парламентська  (депутатська)  більшість. Нагадую,  що уточнити цей термін рекомендував  Конституційний  Суд який  взяв у лапки термін "парламентська (депутатська) більшість", і це означає,  що Верховна Рада мала би оцінити його саме виходячи з  того,  що  Конституційний  Суд зробив особливий акцент на цьому терміні.

 

     Використовуючи термін "парламентська (депутатська) більшість" безпосередньо в тексті змін до Конституції, ми виходили з того, що його реальний зміст  буде  розкрито  в  Законі  про  парламентську (депутатську)  більшість  та парламентську опозицію,  проект якого внесено Президентом України.  Там викладено положення, які надають парламентській  більшості  якостей  постійно діючого депутатського об'єднання. Тим самим воля народу, висловлена на референдумі, буде реалізована   шляхом   оптимального   поєднання  конституційної  і законодавчої форм.  А  тому  нова  частина  статті  90  передбачає формування    парламентської   більшості   на   підставі   закону. Систематично аналізуючи зміни до відповідних конституційних  норм, ми    дійшли    висновку,   що   для   забезпечення   послідовного конституційного регулювання  діяльності  парламентської  більшості потрібно  доповнити відповідними положеннями статтю 92 Конституції України,  яка визначає питання,  що регулюються виключно  законами України.

 

     Зважаючи на  це,  а  також  на  позицію  Конституційного Суду стосовно врегулювання на конституційному  рівні  гарантій  і  прав меншості  (опозиції)  тимчасова  комісія пропонує пункт 21 частини першої статті 92 Конституції України викласти  у  такій  редакції: "організація  і порядок діяльності Верховної Ради України,  засади діяльності    парламентської    (депутатської)    більшості     та парламентської  опозиції,  статус народних депутатів України".  Ці положення недоцільно закріплювати у статті 90 Конституції України, оскільки   вона  присвячена  не  питанням  організації  діяльності Верховної Ради України, а умовам і порядку дострокового припинення її  повноважень.  Хочу  сказати,  що  саме  стаття 92 є так званою статутною конституційною статтею.  І відповідно до  конституційної рядності такі зміни мають бути саме там передбачені.  Очевидно, що парламентська  більшість  має  формуватися  не  шляхом   прийняття спеціального   рішення  на  пленарному  засіданні  Верховної  Ради України,  а  у  Верховній  Раді  України  безпосередньо  народними депутатами України у процесі політичних консультацій.

 

     Варто звернути  увагу,  шановні народні депутати,  і на таке. Внесення до статті 90 Конституції  України  декількох  самостійних підстав  для  дострокового  припинення  повноважень Верховної Ради України зумовлює необхідність уніфікації норм стосовно повноважень Президента,  що  передбачається  уточненням  пункту  8  статті 106 Конституції України.

 

     У запропонованому на ваш розгляд проекті  закону  передбачені також прикінцеві положення. Вони встановлюють правила набрання цим законом  чинності.  З  метою   уникнення   довільного   тлумачення запропонованих  конституційних  змін  комісія  визнала за доцільне встановити,  що Закон про внесення змін до Конституції України має набрати   чинності   одночасно   із   Законом   про  парламентську (депутатську) більшість та парламентську опозицію,  який у зв'язку з цим слід розглядати і приймати одночасно з даним законопроектом. У декого може виникнути сумнів,  а чи може Верховна  Рада  вносити корективи  до  тексту  проекту  про  зміни до Конституції України, особливо після того,  як він розглядався  Конституційним  Судом  і підтриманий відповідним висновком.

 

     Ми уважно   вивчили   цю  ситуацію  і  свою  пропозицію  щодо можливості  внесення  запропонованих  змін  грунтуємо  на  рішенні Конституційного  Суду  номер  8-РП-98  від  9  червня 1998 року по справі щодо внесення змін до Конституції  України.  Конституційний Суд   визнав,   що  згідно  зі  статтею  159  Конституції  України обов'язковій  перевірці  на   відповідність   статтям   157,   158 Конституції  України  підлягає не тільки законопроект,  поданий до Верховної  Ради  України  відповідно  до  статей  154,  155,   156 Конституції України,  але й усі можливі поправки, внесені до нього в процесі розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

     Отже, як наголошено  в  цьому  рішенні  Конституційного  Суду України,  законопроект,  який  за  висновком  Конституційного Суду України відповідав вимогам статей 157, 158 Конституції України, до якого  було  внесено  поправки  під  час  розгляду  на  пленарному засіданні  Верховної  Ради  України,  підлягає   також   перевірці Конституційним    Судом    України    щодо   відповідності   цього законопроекту вимогам зазначених статей Конституції України  перед його прийняттям.

 

     Я закінчую.  Наведене  свідчить,  що  згідно  з цією правовою позицією Конституційного Суду,  яка є обов'язковою  для  Верховної Ради України, внесення поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції,  у тому числі і  попередньо  схваленого,  а  також наступне  направлення  законопроекту  до  Конституційного  Суду  є прерогативою  виключно  Верховної  Ради   України   і   елементами обов'язкової конституційної процедури внесення змін до Конституції України.

 

     Оскільки даний  законопроект  якраз  і  містить  поправки  до попередньо  схваленого  13  липня  2000 року тексту законопроекту, необхідно направити його до Конституційного Суду з  метою  надання висновку   щодо   відповідності   уточненого   варіанта   проекту, зареєстрованого  під  номером  5300,  вимогам  статей   157,   158 Конституції  України.  Проект  відповідної постанови підготовлений комісією і поданий на ваш розгляд.

 

     Я цілковито,  шановні  колеги,  переконаний,   що   попереднє схвалення    парламентом   цього   законопроекту   буде   важливим конструктивним кроком на шляху послідовної реалізації  результатів всеукраїнського референдуму, проведеного 16 квітня 2000 року.

 

     І останнє.  Мій виступ був би не повний, якби я не сказав, що представлені на ваш розгляд  проект  закону  та  проект  постанови Верховної   Ради   України   є   результатом  тривалої,  складної, надзвичайно напруженої роботи  великої  групи  народних  депутатів України,  членів  всіх депутатських фракцій і груп,  представників Адміністрації  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України, фахівців у галузі конституційного права,  у тому числі і тих,  хто працював у складі утвореної у Верховній Раді робочої групи.

 

     Шановні колеги!  Я виконую пропозицію Олександра  Сергійовича Єльяшкевича  і  оголошую  вам результати голосування по всіх трьох змінах,  які записані  вже  в  протоколі  1  засідання  тимчасової спеціальної  комісії.  За  подання  цього законопроекту на розгляд Верховної Ради і пропозицію проголосувати  його  для  попереднього схвалення  проголосувало  8  народних депутатів,  4 або 5 народних депутатів були проти чи утрималися. Таким чином, більшістю голосів відповідно  до  Регламенту ця пропозиція була прийнята і подана на ваш розгляд.

 

     Дякую вам за увагу.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Деякі  народні  депутати робили  зауваження  щодо регламенту.  Ми продовжили час виступу за погодженням із залом,  заперечень не було.  Два  регламенти  -  10 хвилин. Запишіться, будь ласка, на запитання. Висвітіть.

 

     Віктор Кочерга. За ним - Юрій Сахно.

 

     КОЧЕРГА В.Г.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ  49,  Донецька  область).  Я  прошу  передать слово Матвееву Валентину Григорьевичу.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Валентина Матвєєва.

 

     МАТВЄЄВ В.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань державного     будівництва     та     місцевого     самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракція комуністів.  Степане  Богдановичу,  я  звертаюся  до  вас,  як  до основного автора зазначеного законопроекту.  У статті 154  розділу ХІІІ Конституції "Внесення змін до Конституції України" зазначено: "Законопроект про внесення змін до Конституції України  може  бути поданий  до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного  складу Верховної  Ради  України".  Питання:  чи зібрані були вами підписи третини депутатів?

 

     Друге. Ви підкреслили,  що там записано, що не постійно діюча парламентська  більшість.  А як же тоді бути з наданням Президенту права розпуску Верховної Ради?

 

     І третє.  Як  основний  автор  законопроекту,   будь   ласка, скажіть,  де,  в  якій  країні  ще є такий Закон про парламентську опозицію,  який по суті заганяє її до  резервації?  Наскільки  нам відомо,  то навіть у країнах,  де ще не всі злізли з пальм,  таких дискримінаційних законів немає.

 

     Дякую.

 

     ГАВРИШ С.Б.  Дякую.  Я хотів би спростувати ту частину вашого запитання  (щоб було зрозуміло народним депутатам),  де ви кажете, що  я  автор  законопроекту  про  внесення  змін  до  Конституції. Суб'єктом   законодавчої   ініціативи   в   даному  разі  виступає Президент.

 

     Відповідаючи на запитання, шановні колеги, хочу сказати, що я вже   в   своєму   виступі  наводив  певну  правову  позицію,  яка сформульована Конституційним Судом. Ідеться не про внесення нового законопроекту  відповідно до статті 154 Конституції,  а про роботу над законопроектом,  визначену статтею 155. Відкрийте, будь ласка, статтю   155,   шановні   народні  депутати,  і  ви  побачите,  що законопроект,  попередньо схвалений після отримання висновку  щодо його  відповідності  Конституції,  приймається як закон не менш як двома третинами голосів.

 

     Я не є автором законопроекту.  Але група  народних  депутатів внесла  певні  зміни,  і  це абсолютно регламентна і конституційна позиція.

 

     Окрім того,  хочу вам сказати,  що  ми  направляємо  змінений варіант    законопроекту,    поданого   Президентом   України,   в Конституційний Суд для отримання конституційного висновку.

 

     Що стосується   вашого   запитання   про    постійно    діючу парламентську  більшість,  то  знову-таки,  ми  виконували рішення Конституційного Суду України,  який зобов'язав нас оцінити  термін "постійно діюча парламентська більшість" як невизначений.  Отже ми також виходили з того,  що термін  "постійно  діюча  парламентська більшість"  не  є  конкретним  і  може  створити проблеми при його тлумаченні на практиці.

 

     Що стосується    терміну     "парламентська     (депутатська) більшість", то, зрозуміло, створення такої більшості прогнозується на постійній основі.  Але разом з тим ми говоримо  про  те,  що  у випадку,  коли парламентська більшість розпадається,  виникає інша процедура,   яка   передбачає   можливість   розпуску   парламенту Президентом.

 

     Стосовно вашого запитання і зауваження, що ми, так би мовити, знаходимося  ще  на  пальмі  чи  в  іншому  місці,  оскільки  наша демократія,  наше законодавче поле не дозволяє нам створювати нові правові позиції,  то я хотів би це заперечити.  У світі  не  існує жорстких  зобов'язальних  стандартів і правил,  і навіть традицій, які  б  говорили,  що  є  єдині  правила   формування   політичних інститутів у законодавчому органі. Отже, ми діємо в правовому полі України.

 

     ГОЛОВА. Степане Богдановичу,  4 хвилини на одне  запитання... Записалися ж на запитання 85 депутатів.

 

     ГАВРИШ С.Б. Так яке ж запитання було.

 

     ГОЛОВА. Я прошу, стисліше.

 

     Юрій Сахно. За ним - депутат Калінчук.

 

     САХНО Ю.П.,   член   Комітету   Верховної   Ради   України  у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  НДП).  Фракція  "Яблуко".  Шановний  Степане  Богдановичу! Скажіть мені всетаки,  проект  постанови,  який  вноситься,  -  це результат   роботи   комісії  чи  результат  роботи  певної  групи депутатів? Це перше запитання.

 

     І друге.  Я прошу передати  слово  моєму  колезі  по  фракції "Яблуко" Сергію Подгорному.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Подгорного.

 

     ПОДГОРНИЙ С.П., член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики та  організації  роботи  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, НДП).  Уважаемый Иван Степанович!  Честно и откровенно мне  бы  не хотелось, чтобы вы превращались в Кашпировского или Алана Чумака и определяли только своим взглядом, есть возражения у зала по поводу продления регламента или нет.

 

     И вопрос к вам, Степан Богданович. На заседании комиссии было договорено,  что вы конкретно скажете, кто и как голосовал, потому что,  по большому счету,  проект 5300 - это не тот проект, который вы сегодня нам роздали. Все-таки автором проекта

 5300 был Президент.  И вносить изменения в проект или,  допустим, отклонять  его  может  только  автор  или  зал,   который   должен проголосовать за это,  а не какая-то комиссия,  какая бы уважаемая она ни была.

 

     Спасибо.

 

     ГАВРИШ С.Б.  Шановні  колеги!  Проект  постанови,  який   вам розданий,  - це продукт діяльності тимчасової спеціальної комісії. Він проголосований відповідною більшістю членів комісії.  Це не  є продукт окремих народних депутатів.

 

     Друге. Стосовно  тих,  хто  голосував  "за" і хто "проти".  Я скажу,  хто голосував проти.  Це  Єльяшкевич,  Коліушко,  Асадчев, Крючков,   Мусієнко.   В   різних  варіантах  Крючков  і  Мусієнко утримувалися, один раз утримався Коліушко при голосуванні.

 

     ГОЛОВА. Асадчев весь час "за".

 

     ГАВРИШ С.Б.  Асадчев голосував весь час "проти",  за винятком одного разу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Калінчук. За ним - депутат Мухін.

 

     КАЛІНЧУК В.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  143, Одеська область). Прошу передати слово депутату Задорожньому.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олександра Задорожнього.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань правової політики (виборчий округ

 217, м.   Київ).   Дякую,  шановний  Іване  Степановичу.  Степане Богдановичу, я просив би вас уточнити, яка процедура все-таки і за що  ми  зараз пропонуємо голосувати залу?  Тобто треба дві третини голосів чи 226 голосів?  Що після цього відбудеться(я маю на увазі у юридичному плані),  і які наслідки такого голосування, якщо воно пройде?

 

     Дякую.

 

     ГАВРИШ С.Б.  Шановні  колеги!  Я  говорив  про  це  у  своєму виступі.  Ми сьогодні приймаємо рішення, і це визначено у проектів постанови,   про   направлення    доопрацьованого    законопроекту Президента  у  частині  внесення  змін  до  статей  90,  92  і 106 Конституції до Конституційного Суду для  отримання  висновку  щодо його   відповідності   нормам  Конституції.  Тобто  ми  попередньо схвалюємо цей законопроект і більше ніякого рішення не приймаємо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Мухін. За ним - депутат Сафронов.

 

     МУХІН В.В.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань національної  безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ  та  СелПУ).  Иван  Степанович, прошу передать слово депутату Филенко.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Філенка.

 

     ФІЛЕНКО В.П.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,   НДП).  Шановний  Степане  Богдановичу!  У  мене  спочатку загальні зауваження. Я так думаю, що кожен із депутатів, хто зараз залучиться до підтримки цього проекту,  підтримає загальну систему обману, яка в нас є.

 

     Я не задоволений попередньою відповіддю на запитання, чому ми голосуємо  не 5300,  а зовсім новий законопроект.  Це по-перше.  А подруге,  немає ж процедури.  Поясніть нам,  будь ласка,  коли, на якому  моменті  має  з'явитися  група  депутатів.  Ми  що тут,  не розуміємо,  що розгляд питань щодо внесення змін до Конституції  - це  окрема процедура.  Це вам не ПДВ.  Це вам не списання боргів в аграрному комплексі,  яке ми сьогодні  розглядали.  Це  спеціальна процедура:  150  депутатів  або  Президент.  І не треба нам нічого пояснювати тут, ми ж не вчорашні, ми все розуміємо.

 

     ГАВРИШ С.Б.  Дякую,  Володимире  Пилиповичу.  Ми   також   не вчорашні.  Я  хочу  заявити,  що  як  юрист  лише  висловив  думку спеціаліста,  не маючи ніякого наміру ввести вас в оману. Я твердо переконаний,  що  ми  сьогодні  маємо  регламентне і конституційне право зробити те, що пропонується тимчасовою слідчою комісією (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. І Коліушко голосував "за".

 

     ГАВРИШ С.Б.  Прошу  вибачення,  спеціальної  комісії.  Я коли дивлюся на Володимира Пилиповича,  мені чомусь  згадується  слідча комісія.

 

     ГОЛОВА. Дякую, Степане Богдановичу.

 

     ГАВРИШ С.Б. Дякую вам, шановні колеги.

 

     ГОЛОВА. Я   оголосив   депутата   Сафронова,   але   вже  час завершився, ви ж бачите.

 

     Шановні народні депутати!  Прошу  вибачення  перед  депутатом Сафроновим,  я  оголосив,  але вже часу немає.  Ми з вами створили тимчасову комісію.  Голова комісії доповів про  її  результати  її роботи.  Вам  роздані  проекти  документів.  У  зв'язку  з  цим ми відкриваємо за прецедентним правом скорочене  обговорення:  два  - "за",   два   -   "проти".  Записалися  шість  чоловік:  Чародєєв, Єльяшкевич,  Головатий,  Гмиря,  Подгорний,  Журавський.   Депутат Гмиря.   Ви   "за"  будете,  Сергію  Петровичу?  "Проти".  Депутат Журавський - "за"?  Так.  Депутате Подгорний, "за" буде? Подгорний за. Головатий чи Єльяшкевич? Хто там? Головатий "проти" буде. Все, чотири. Я назвав.

 

     Першому слово  надається  депутату  Гмирі.   Потім   депутати Журавський, Подгорний, Головатий.

 

     ГМИРЯ С.П.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань свободи слова та інформації (виборчий округ  105, Луганська область).  Уважаемые коллеги! Поскольку на референдуме в основном голосовали мертвые души, приведу сразу цитату из "Мертвых душ".  Манилов  говорит  Чичикову:  "Но  это  в  известном  смысле совершеннейшая дрянь".  А Чичиков ему отвечает:  "Очень не дрянь". Вот на таком уровне у нас ведется спор об этом законопроекте.

 

     Безусловно, дрянь.   Прежде   всего   непонятно  (о  чем  уже говорилось),  кто его  предлагал.  Если  Президент  предлагал,  мы должны   обсуждать  то,  что  вносил  Президент.  А  мы  обсуждаем совершенно  непонятный  документ.  Обсуждать  его  просто-напросто нельзя. Я об этом сегодня утром имел возможность говорить.

 

     И по  существу.  Если  Верховный  Совет не принимает бюджет в соответствии с законом,  он распускается. У меня возникает вопрос: ведь,   кажется,   на  референдуме  народ  якобы  проголосовал  за двухпалатный парламент. Мы должны вносить и это. А что будет, если нижняя  палата  бюджет  принимает,  а верхняя нет?  Какая из палат распускается?  А что будет,  если обе палаты принимают  бюджет,  а Президент  его  не подписывает?  Кого распускать,  верхнюю палату, нижнюю или,  может быть, выгонять Президента в соответствии с этой Конституцией?

 

     По большинству.  Что такое большинство?  С чем его едят? Если все депутаты палаты в  первый  день  заседания  Верховного  Совета голосуют  за  то,  что у них есть большинство - 450 человек на все четыре года, а потом спокойно разбегаются по своим домам, по своим фракциям, будет это большинством или не будет? Еще раз говорю. Нам предлагается совершеннейшая дрянь, абсурд.

 

     И в  заключение  хочу   сказать   следующее.   Здесь   Степан Богданович  сказал,  что  этот  мудрый документ является продуктом жизнедеятельности специальной комиссии. Я предлагаю отправить его, как и другие продукты человеческой жизнедеятельности,  в выгребную яму (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Слово   надається    народному    депутату    Віталію Журавському. За ним буде виступати депутат Подгорний.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший  заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності  (виборчий  округ  68, Житомирська  область).  Християнськодемократична  партія  України. Шановні колеги!  Український народ за останні три роки висловлював свою волю тричі. У 1998 році, обираючи нас до вищого законодавчого органу країни,  у 1999 році, обираючи Президентом Леоніда Кучму, і в  2000 році на референдумі.  Скрізь була продемонстрована народна воля. І хто б як не ставився до результатів вибору 1999 року чи до народного  волевиявлення  2000  року  юридично  (це я засвідчую як юрист) ніхто це не оскаржив.  І тому якраз Верховна Рада  в  липні голосами, здається, 251 народних обранців висловила свою підтримку тому  проекту  закону  Президента,  який  був  запропонований   за результатами  проведення  всеукраїнського  референдуму за народною ініціативою.  Про що сьогодні,  власне,  йдеться? Сьогодні йдеться про нову редакцію того проекту закону,  за який ми в липні віддали 251 голоси.  І я не бачу тут абсолютно ніякої юридичної  проблеми. Тому  тимчасова  комісія  мала  право  запропонувати  більш  точне юридичне оформлення тих питань, які були винесені на референдум.

 

     Однак я хотів би звернути увагу присутніх на статтю 90, абзац третій:   "Повноваження  Верховної  Ради  України,  що  обрана  на позачергових виборах,  проведених  після  дострокового  припинення Президентом    України    повноважень   Верховної   Ради   України попереднього скликання,  не можуть бути припинені протягом  одного року з дня її обрання".  Тобто в разі обрання нового парламенту на позачергових виборах навіть  при  відсутності  більшості  протягом року  і  неприйнятті  бюджету протягом року Президент не має права зупинити дію Верховної Ради.

 

     Я пропоную цей проект закону,  який щойно  був  представлений тимчасовою комісією, підтримати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую.   Слово  надається  депутату  Подгорному.  Він попереджував.  Я запитував - "за". Буде "проти" - вимкну мікрофон. Ми домовлялися: два - "за", два - "проти".

 

     ПОДГОРНИЙ С.П.  Шановний  Іване Степановичу!  Шановні народні депутати!  Сьогодні  дійсно  я  -  за  референдум,   який   провів Президент.  Я - за те формулировки,  которые были сформулированы в законопроекте Президента 5300.

 

     Я за пункт 1 этого законопроекта,  который гласит,  что нужно численность  изменить  с 450 на 300.  Я за то,  чтобы третий абзац статьи 80 сегодня убрать.

 

     Народ за это проголосовал, и я подчеркиваю, что никто сегодня не имеет права ревизировать те формулировки,  которые подготовили, вынесли на референдум. Народ за них проголосовал.

 

     Сегодня у меня очень большой вопрос и к Президенту,  и к  той комиссии,  которую  он  сформировал  по разработке законопроекта о двухпалатном парламенте.  Почти  год  эта  комиссия  работает,  но итогов  на  сегодняший  день  никаких.  Поэтому я призываю сегодня поставить  на  голосование  законопроект  5300,  который  был  нам роздан...

 

     ГОЛОВА. Увімкніть    мікрофон.   Дякую.   Ви   не   по   тому законопроекту, все!

 

     Сергій Петрович Головатий.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України   у закордонних  справах (виборчий округ 222,  м.Київ).  Шановний пане Голово!  Шановні  народні  депутати!  У  мене  передовсім   будуть запитання до авторів,  які в переважній більшості є юристами.  Які проголосували за те,  що тільки-но нам запропоновано.  Це  Гавриш, Лавринович,  Задорожній,  Пересунько,  Москвін,  Андресюк  і Роман Безсмертний.

 

     Іване Степановичу,  скажіть,  будь ласка, як Голова Верховної Ради,  чи  може бути одночасно в секторі реєстрації законопроектів зареєстровано два  законопроекти  під  одним  і  тим  же  номером? Президентський 5300 і другий законопроект під номером 5300?

 

     ГОЛОВА. Це частково.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П. Не може бути два законопроекти. Це перше.

 

     Друге. Це є обман!  Тих,  хто буде голосувати сьогодні за це, звинуватять в тому, що вони підмінили Президента. Це обман.

 

     Третє. Давайте тоді вже поглянемо як юристи.  В одному пункті сказано,  що законом визначаються засади діяльності парламентської більшості та парламентської опозиції.  Які засади?  Засади  можуть бути  організаційні,  політичні.  Але  вибачте,  яким  законом  ви примусите  опозицію  притримуватися  політичного   напряму?   Яким законом  ви змусите більшість виробляти політичну платформу?  Я не можу погодитися з цим.  Якби тут було виписано статус більшості  і статус опозиції, зрозуміло.

 

     Четверте. Звертаю   увагу,   Іване  Степановичу,  комісія  не розглянула законопроекти,  які  були  внесені  депутатами  відразу після того,  як ми схвалили попередньо.  Я знаю, що депутат Шишкін вніс законопроект,  інші депутати  внесли  проекти  про  зміни  до законопроекту Президента, де є всі статті - 76, 90, 92 і так далі. Їх комісія не розглядала.  Чому?  Я хочу запитати:  "Пане  Гавриш, чому ви не розглядали, а розглянули тільки це?"

 

     І останнє.  Якби  все-таки працювати нормально,  як ми завжди працювали,  то нам сьогодні повинні подати ліву колонку - редакцію Президента,  середню  колонку  -  зміни,  які  внесли депутати,  і рішення комісії:  "схвалити"  або  "відхилити",  третю  колонку  - остаточну  редакцію  комісії.  Де  ця  порівняльна таблиця з трьох колонок, яку ми б мали проголосувати? Немає!

 

     Тому, вибачте,  давайте не будемо грати!  Мені сказали, що це гра: закинути в Конституційний Суд, щоб, мовляв, нас не розпустили чи щось таке.  Ну навіщо грати?  Ми - законодавчий орган,  давайте дотримуватися Регламенту і Конституції (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! У нас ще є перелік... Треба багато питань розглядати.  Ми  дали  можливість  доповісти  голові створеної   комісії,  задали  запитання,  отримали  відповіді,  за скороченою процедурою провели обговорення.

 

     Можна погодитися  з  кінцівкою  виступу  народного   депутата Головатого  про  те,  що  краще,  звичайно,  якби було три колонки порівняльної таблиці.

 

     Для репліки  включаю    Називалися   прізвища   Безсмертного, Коліушка,  Лавриновича.  І наприкінці - слово Степану Богдановичу. Перший депутат Безсмертний.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   державного   будівництва   та   місцевого  самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Фракція Народно-демократичної партії.  Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги!  Я вже на засіданні спеціальної комісії  казав:  Регламент дозволяє приймати нам будь-який закон по частинах,  по главах,  по книгах і так далі.  Адже  перша  книга,  друга,  третя  і  так  до дев'ятої Цивільного кодексу будуть іти під одним і тим же номером. Так само Особлива та Загальна частини Кримінального кодексу будуть іти теж під одним номером.

 

     Конституція -  це політико-правовий документ.  В ній статті і розділи не пов'язані,  тому їх і внесення змін до них також  можна приймати окремими законами.

 

     Хочу відразу   звернути   вашу   увагу   на   те,  що  ніякої порівняльної таблиці не потрібно. Чому? Тому що процедура розгляду у  Верховній Раді не визначена.  То того ж хіба хоч разу ми з вами для повторного першого читання готували якусь порівняльну таблицю? Ми  вносили  у  зал  цілісний текст проекту закону з пояснювальною запискою,  давали  можливість  доповідачу  говорити   і   приймали цілісний текст.

 

     І останнє.   Шановний   Сергію   Петровичу,   я   вас  прошу, перестаньте,  будь ласка,  лякати зал усілякими розпусками. Вибори відбудуться у березні 2002 року, це всім зрозуміло.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ігор Коліушко.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради  України  з   питань   правової   політики   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Дякую, Іване Степановичу. Фракція "РеформиКонгрес".  Насамперед я хочу спростувати те, що ви сказали, що я голосував за ці проекти. Доповідач правильно сказав, що я не голосував.

 

     А крім того,  я хочу ще раз повторити те,  що я вже  говорив. Поки ми не визначимося з процедурою прийняття законів про внесення змін до Конституції, до тих пір у нас будуть продовжуватися спроби грати в якісь ігри, дурити один одного і так далі.

 

     Я хочу сказати,  що постійно йде суперечність.  Кажуть, що це не процедура другого читання,  але разом з тим група депутатів має право  вносити  поправки.  Одне  з  другим  не в'яжеться.  Якщо це повторне перше читання, то я нагадую, що в рішенні Конституційного Суду  стосовно  процедури  чітко  записано,  що  висновок має бути надано після внесення законопроекту до Верховної Ради, але до його розгляду Верховною Радою України.

 

     Таким чином,  ми  не  маємо  права писати в постанові,  що ми попередньо схвалюємо цей законопроект.

 

     Тому я ще раз прошу, давайте визначимося, що в нас зараз - чи друге читання, чи повторне перше, чи нульове, чи третє.

 

     ГОЛОВА. У   нас   обговорення   законопроекту  за  скороченою процедурою.  А слово вам було надано для  репліки,  тому  що  ваше прізвище називалося.

 

     Депутат Лавринович. За ним - депутат Асадчев.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.,  секретар  Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (виборчий округ 121,  Львівська область). Народний рух України.  Я хотів би сказати тим, хто зараз намагався поставити під сумнів або якимось чином інтерпретувати те,  що було прочитано  на  відповідність правовим нормам.  Конституція України передбачає єдиний орган, який може вносити зміни до Конституції, - Верховну Раду.

 

     Процедура внесення   цих   змін   тільки  в  загальних  рисах визначена у двох статтях Конституції  України.  Далі  працює  інше джерело  права - рішення Конституційного Суду,  який визначив,  за якою процедурою що можна розглядати.

 

     Безумовно, ми не можемо зараз говорити ні про перше,  ні  про друге,  ні  про  третє читання,  оскільки це не передбачено жодним законом.  Але визначені етапи,  як це можна робити,  Верховна Рада України  має  право в будь-який текст вносити будь-які зміни,  які пропонують народні депутати України.  Це стосується і Конституції. Це відображено в рішеннях Конституційного Суду, а також зроблено в цьому  залі  стосовно  статті  98  Конституції   щодо   розширення повноважень Рахункової палати.

 

     І тоді  ні  в кого з тих,  хто має диплом юриста,  не виникло жодного питання.  Сьогодні  ми  робимо  таку  саму  процедуру.  Ми змінюємо   текст,  і  після  цього  ми  зобов'язані  направити  до Конституційного Суду. Це перше.

 

     Друге. Ми не розглядаємо те,  що було попередньо,  склало дві частини,  оскільки є розбиття на різні етапи,  оскільки ці питання стосуються обох палат,  якщо  мова  йде  про  двопалатність.  Хочу сказати,  що тут немає жодного правового нюансу, який би суперечив чинним нормам будьякого нормативного акта.

 

     ГОЛОВА. Депутат Асадчев. За ним - Георгій Корнійович Крючков.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  бюджету  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановний Іване Степановичу!  Я  хочу,  щоб депутати подивилися президентський законопроект 5300,  де у статті 2 записано:  прийняти цей закон на  шостій  сесії  Верховної  Ради України.  І  коли  ви  його  не  ставите  на голосування,  то це є неповага до Президента.  Цей проект закону був схвалений у першому читанні  251  народним депутатом.  І коли ви його не ставите зараз довго на голосування,  то це вже є  неповага  до  Верховної  Ради. Замість  цього  ви  хочете  протягнути  зовсім новий законопроект, якому  присвоїли  той   самий   номер,   що   є   взагалі   просто фальсифікацією.  Цей  новий  законопроект  повинен  бути  внесений відповідно до вимог Конституції:  або за 150 підписами  депутатів, або  знову-таки  Президентом.  А сьогодні у порядку денному стоїть президентський законопроект 5300.  І я прошу вас його поставити на голосування у другому читанні. Набере він 300 голосів...

 

     ГОЛОВА. Дякую. Вимкніть мікрофон. Георгій Корнійович Крючков.

 

     КРЮЧКОВ Г.К.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! Моє прізвище теж називалося,  я у комісії голосував проти внесеної пропозиції.  Маю сказати,  що комісія працювала за досить вільних, хороших умов, дискусії були нормальні. Я хочу сказати, що ми зараз пожинаємо плоди нашої наруги над Регламентом і над порядками,  які повинні існувати  у  законодавчому  полі.  Наша  фракція  ще  тоді попереджала,  що ми маємо висновок Конституційного Суду. Якщо б ми врахували те,  що записав Конституційний Суд,  тоді б ми  не  мали оцієї халепи, з якої сьогодні не можемо вийти.

 

     Ми не  можемо підтримати цей законопроект не тільки тому,  що він апріорі  зобов'язує  нас  схвалити  цей  законопроект,  що  не відповідає вимогам Конституції.  Там є ряд положень, з якими ми не можемо погодитися.  Я їх викладав на засіданні комісії.  На  жаль, вони не були враховані.

 

     ГОЛОВА. Дякую.

 

     Степане Богдановичу, будь ласка.

 

     ГАВРИШ С.Б.  Шановні колеги!  Я ще раз хотів би звернути вашу увагу  на  те,  що  пропозиції,  внесені  тимчасовою   спеціальною комісією,  мають  виключно  фаховий  і конституційний характер.  У процесі обговорення питань про внесення змін до статей  90,  92  і 106  були  присутні  експерти Верховної Ради,  керівники юридичних управлінь.  І в присутності членів комісії,  які сьогодні заявляли про  свою  незгоду  вже на засіданні Верховної Ради,  вони заявили абсолютно аргументовано і фахово про  те,  що  наша  пропозиція  є конституційною.   І   немає   будь-яких   застережень,   будь-яких фальсифікацій чи інших негативних наслідків для вирішення  питання в Конституційному Суді України.

 

     Шановні колеги!   Я   хотів   би  персонально  звернутися  до народного депутата Гмирі, якого я глибоко шаную і поважаю. Вважаю, що  його  брутальний  вислів  стосовно результатів діяльності цієї комісії не  відповідає  тій  плідній  роботі,  яку  ми  проводили, мовляв,  це не робота,  а "дрянь". Проте справа в тому, що в цьому брали участь  і  представники  вашої  фракції,  шановний  депутате Гмиря.   І   можливо,  ваша  незгода  може  бути  оформлена  іншим літературним, більш толерантним висловом.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Мішура з процедури. Будь ласка.

 

     МІШУРА В.Д.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Фракція комуністів. Іване Степановичу! Ось я дивлюся  у  проект  постанови.  Нехай Степан Богданович дасть мені все-таки відповідь,  бо я не знаю, як голосувати. Тут написано, що Верховна Рада зверталася до Конституційного Суду.  Я не знаю, коли це було,  бо,  здається,  Верховна  Рада  не  зверталася  з  цього приводу. Це перше.

 

     Друге. Попередньо  схвалений  Верховною  Радою  13  липня,  а Конституційний Суд робить висновок 27 червня. Чи це шахрайство, чи помилка  якась?  Я  не  розумію!  Це в преамбулі до деного проекту постанови.

 

     ГОЛОВА. Степане Богдановичу, будь ласка, дайте відповідь.

 

     ГАВРИШ С.Б.  Шановні колеги!  Мушу спростувати  те,  що  було зараз сказано,  бо Постанова Верховної Ради від... Зараз, я просто хочу знайти її  точно...  Ми  направили  до  Конституційного  Суду питання  про законопроект Президента щодо змін,  які були...  щодо результатів    всеукраїнського    референдуму,    для     висновку Конституційного Суду,  попередньо схваливши 251 голосом. Це відома ситуація (Шум у залі).

 

     Шановні колеги!  Я зараз вам назву... Я знайду цю постанову і назву вам точно дату (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Ми  пройшли перший етап. Комісія  напрацювала,  доповідь  відбулася,  запитання  відбулися, обговорення за скороченою програмою відбулося,  час ми використали

- 46 хвилин 54 секунди.  Тому час використали повний. У мене є всі підстави  поставити  на голосування запропонований проект.  Ще раз дайте мені цей проект постанови. Прошу уваги.

 

     Проект постанови  вноситься  народними  депутатами.  Керівник групи - Степан Богданович Гавриш (Шум у залі).  Прошу, послухайте! Я називаю,  тут авторів багато.  Прошу  уваги!  Іване  Захаровичу, опускайте руку.

 

     "Про попереднє  схвалення  і  направлення  до Конституційного Суду  України  проекту  Закону  України  про  внесення   змін   до Конституції України за результатами всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,  доопрацьованого у відповідності з висновком Конституційного Суду України від 27 червня 2000 року 1- В/2000.

 

     У зв'язку  з  висновком Конституційного Суду..." Я зачитувати не буду. Давайте я зачитаю тільки постановляючу частину.

 

     "1. Проект Закону України про внесення  змін  до  Конституції України  за  результатами  всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, поданий до Верховної Ради України 25 квітня 2000 року Президентом  України  і доопрацьований у відповідності з висновком Конституційного Суду України від 27 червня  2000  року  1-  В/2000 стосовно внесення змін до статей 90,  92, 106 Конституції України, попередньо схвалити і направити до  Конституційного  Суду  України для  одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (додається).

 

     2. Включити  до  порядку  денного  наступної  чергової  сесії Верховної  Ради України питання про законопроект про внесення змін до Конституції України за результатами всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

 

     3. Питання  щодо внесення змін до статей 76 та 80 Конституції України розглянути  одночасно  з  внесенням  відповідних  змін  до Конституції  України  з  метою реалізації народного волевиявлення, висловленого  на  всеукраїнському  референдумі,  щодо   формування двопалатного парламенту в Україні".

 

     Я пропоную зараз за основу,  а потім два останніх, - пункти 2 і 3 - ми не будемо голосувати,  тому  що  будемо  чекати  висновки Конституційного Суду.

 

     Перед тим  як поставити за основу,  надаю слово по одному від авторів. Депутати Матвєєв, Мороз, Кармазін, Зварич.

 

     МАТВЄЄВ В.Г.  Фракція  комуністів.  Так   все-таки   керівник тимчасової спеціальної комісії Гавриш так і не дав відповіді,  чий же це  законопроект?  Президент  такого  не  вносив.  Дві  третини народних  депутатів  також не вносили такого законопроекту.  Хто ж все-таки автор?

 

     Написано: вноситься членами тимчасової  спеціальної  комісії. Це що, 150 народних депутатів? Це перше.

 

     І друге. Як можна розуміти таке: "попередньо схвалити". Що це? У першому читанні чи як це?

 

     І ще. "Включити до порядку денного наступної чергової сесії". Та, люді добрі, як це?

 

     ГОЛОВА. Я  сказав,  що це ми не будемо голосувати.  Я сказав: пункт 1.

 

     МАТВЄЄВ В.Г. Як можна таке пропонувати?

 

     Але насамперед я хочу,  щоб Степан Богданович  відповів,  хто автор зазначеного законопроекту?

 

     ГОЛОВА. Степане Богдановичу, прошу.

 

     ГАВРИШ С.Б.    Шановні    колеги!   Відповідно   до   рішення Конституційного Суду лише  Верховна  Рада  може  внести  зміни  до Конституції.

 

     Отже, суб'єктом  законодавчої  пропозиції  виступає Президент України, який подав цей законопроект. Але відповідно до статті 155 Конституції саме Верховна Рада вносить зміни,  якщо це потрібно, у цей   законопроект   і   приймає   рішення   про   направлення   в Конституційний Суд і прийняття закону.

 

     ГОЛОВА. Олександр Мороз.

 

     МОРОЗ О.О.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська  область).  Шановні  колеги!  Я прошу хвилинку уваги.  Ми зараз можемо всі разом потрапити в юридичну пастку.  Наприклад, чи відповідає цей текст бюлетеням,  чи відповідає позиції Президента, чи відповідає Конституції сама процедура і таке інше - все це може викликати  потребу будь-кого поставити питання про неприйнятність, і воно може бути проголосовано.

 

     Сьогодні на нараді Іван Степанович дуже  слушно  говорив,  що будуть  шельмувати і так далі,  що нібито ігнорується референдум , як би хто до нього не ставився абощо.

 

     З цього приводу можна нагадати один анекдот про те,  як дочка консультувалася з матір'ю після вінця.  Ви добре його знаєте. Тому тут боятися не треба.

 

     Іване Степановичу, пропозиція моя така. Ви маєте всі юридичні підстави   зняти   питання   з   розгляду   у   зв'язку   з   його непідготовленістю.

 

     Що це дає?  Ви тим самим  захищаєте  парламент,  підставляючи себе під певний удар.  Але якщо буде парламент,  то і ви будете. Я думаю, що це буде правильне рішення...

 

     ГОЛОВА. Дякую, вимкніть.

 

     Депутат Кармазін. Потім - депутат Зварич.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ 134,  Одеська область).  Місто-герой Одеса.  Шановні народні депутати!   Сьогодні   нам   роздали   проект  народного  депутата Матвієнка,  підтриманий  170  підписами.  Чи  не  має  він   зараз розглядатися  разом  з  цим?  Адже  правове положення і одного,  і другого проектів однакові - законопроект 5300...

 

     ГОЛОВА. Дякую.

 

     Депутат Зварич.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,  член  Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депутати України!  Щоб відповісти на ті запитання,  які ставляться зараз по процедурі, я нагадаю, що ми зараз проводимо дискусію по процедурі. Автором   цього   законопроекту   є   Президент   України.   Номер законопроекту  -  5300.  Цей  законопроект  був   уже   попередньо схвалений, він не підлягає розгляду у Верховній Раді відповідно до Регламенту у першому чи другому читаннях - це є окрема  процедура, виписана  у Конституції.  Хай навіть не в деталях,  але все ж таки виписана.

 

     Право народних  депутатів   вносити   зміни   до   попередньо схваленого   законопроекту   про   внесення  змін  до  Конституції підкріплене джерелом конституційного права,  тобто Конституції,  - Конституційним Судом України.

 

     Що ми зараз розглядаємо...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон. Шановні народні депутати! Я ще раз кажу,  ви обговорюєте інший проект.  Головуючий має право, якщо не по порядку.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Іване Степановичу, так ви ж недослухали.

 

     ГОЛОВА. Так,  дайте  мені можливість говорити із залом (Шум у залі).

 

     ГОЛОС ІЗ  ЗАЛУ.  Ну,  дайте,   будь   ласка,   слово.   Іване Степановичу, ви мене незаконно відключили.

 

     ГОЛОВА. Я вам не включу,  ще раз кажу.  Я вас прошу дати мені можливість поставити на голосування.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Мені треба 45 секунд, щоб закінчити.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Я зачитав проект, який є... (Шум у залі). Дайте мені можливість спілкуватися із залом.

 

     ГОЛОС ІЗ  ЗАЛУ.  Ви ж не дали мені висловити думку.  Що це за дискримінація така?!

 

     ГОЛОВА. Я  ще  раз  кажу:  ви  висловлюєте  думку  з   іншого законопроекту.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Да, я з цього законопроекту висловлюю.

 

     ГОЛОВА. Подивіться стенограму.  У нас 449 депутатів,  це буде 500 хвилин (Шум у залі).

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Я маю право виступити.

 

     ГОЛОВА. І я маю право таке,  як ви, і я не виступав. Ну я вас прошу...

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Ви мені тільки 15 секунд усього дали, я зараз закінчу швиденько.

 

     ГОЛОВА. Проект 5300/П (Шум у залі).

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. У мене є зауваження до нього, поправки.

 

     ГОЛОВА. Так я вам ще раз кажу: зачитана мною   постанова  Верховної  Ради  України  ставиться  за основу. Прошу голосувати (Шум у залі).

 

     "За" - 202.

 

     По фракціях висвітіть (Шум у залі).

 

     За основу законопроект  не  прийнятий.  Постанова...  (Шум  у залі).  Степан  Богданович  як  один  із  головних авторів вносить пропозицію проголосувати проект  постанови  за  основу  тільки  із одного пункту, пункти 2 і 3 вилучити. За основу тільки пункт 1.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Ну він же не автор.  Він заявив мені,  він не автор, як він... Ви не маєте права.

 

     ГОЛОВА. У мене є документ (Шум у залі). Я вам надам слово.

 

     Вноситься проект постанови з одного пункту. Я його зачитую.

 

     "1. Проект Закону України про внесення  змін  до  Конституції України  за  результатами  всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,  поданого до  Верховної  Ради  25  квітня  2000  року Президентом   України   і   доопрацьованого   у  відповідності  із висновками,  стосовно  внесення  змін  до  статей  90,   92,   106 Конституції  попередньо  схвалити  і  направити до Конституційного Суду  України  для  одержання  висновку  щодо  його  відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України".

 

     Проект із  одного  пункту  прошу  голосувати за основу (Шум у залі). Зніміть голосування.

 

     Депутат Черняк з мотивів голосування.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 153, Рівненська  область).  Шановний  Іване Степановичу!  Шановні народні депутати!  Коли дочка королеви  Вікторії  вийшла  заміж  і перед  першою шлюбною ніччю запитала в мами,  що робити,  королева Вікторія сказала:  "Дочко,  закрий очі і думай про Англію" (Сміх у залі).

 

     Шановні народні   депутати!   Закрийте  очі  і  голосуйте  за Україну! (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Лавриновича.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Народний рух України.  У зв'язку з тим що не була  дана  точна  відповідь  народному депутату Матвєєву стосовно авторів,- хто вносить,  і це,  можливо,  викликало несприйняття  в частини   депутатів  при  попередньому  голосуванні,  я  хотів  би сказати, що коли авторами вноситься відредагований, змінений текст змін  до  Конституції,  то  є уповноважений Верховною Радою орган. Коли ми з вами голосували зміни до Конституції стосовно Рахункової палати,  які  були змінені,  автором був Комітет з питань правової політики.  Сьогодні  автором  є  затверджена   вранці   спеціальна комісія.  Це  є визначена Регламентом Верховної Ради і Законом про комітети Верховної Ради України норма.

 

     Тому це є причина, чому так вноситься. Це повністю відповідає нашим регламентним нормам.

 

     ГОЛОВА. Медведчук Віктор Володимирович.

 

     МЕДВЕДЧУК В.В.,   Перший   заступник  Голови  Верховної  Ради України (виборчий округ 73,  Закарпатська область). Шановний Іване Степановичу!  Шановні  народні депутати!  Я хотів би всім нагадати про те,  що коли розглядається процедура змін до Конституції, то є три етапи.

 

     Перший етап   -   направлення  до  Конституційного  Суду  для висновку на  предмет  можливості  внесення  змін  і  доповнень  до Конституції.

 

     Другий етап - попереднє схвалення.

 

     І третій  етап  -  остаточне  схвалення  змін  і доповнень до Конституції.

 

     Тому в пункті 1 проекту  постанови,  який  запропоновано  для того,  щоб  народні  депутати  могли  б  визначитися  і  який  був оголошений Іваном Степановичем Плющом,  я пропоную включити  слова "попередньо   схвалити".  Тому  що,  коли  мова  іде:  "попередньо схвалити і направити до Конституційного Суду України",  ми  ведемо мову зразу про дві стадії, про два етапи процедури внесення змін і доповнень до Конституції.  А в іншому я пропоную:  пункт 1 проекту постанови  схвалити,  направити  зміни,  які напрацьовані сьогодні спеціальною тимчасовою комісією,  в Конституційний  Суд,  отримати висновок  і  далі  рухатися  у  відповідності  із  Конституцією  і рішенням Конституційного Суду про внесення змін.

 

     ГОЛОВА. Так, усе, ми завершимо обговорення.

 

     Ставиться проект постанови за основу з  урахуванням  внесеної Віктором   Медведчуком   пропозиції.   У   стенограмі   є.   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 204.

 

     По фракціях (Шум у залі).

 

     Шановні народні депутати! Прошу уваги. Ми не можемо на шостій сесії не проголосувати 5300... (Шум у залі).

 

     Почекайте, не кричіть!  Ви вислухайте!  Юрію Анатолійовичу, я вас прошу!  (Шум у залі).  Ні,  ні.  Я не  цю  постанову...  Єгоре Івановичу,  дослухайте,  ну  що  ви...  Я прошу уваги,  послухайте уважно.

 

     -------------

 

     Проект 5300 - про внесення змін  до  Конституції  України  за результатами всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

 

     "На виконання  рішень,  прийнятих всеукраїнським референдумом 16 квітня 2000  року,  виходячи  з  рішення  Конституційного  Суду України  від  27  березня  2000  року  номер  3-РП  у  справі  про всеукраїнський референдум за народною ініціативою та його висновку щодо   відповідності  законопроекту  вимогам  статей  157  та  158 Конституції України,  а також керуючись пунктом 1  частини  першої статті 85,  статтями 154, 155 та 159 Конституції України, Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Схвалити такі зміни до Конституції України.

 

     У частині  першій  статті  76  слова  "чотириста   п'ятдесят" замінити словом "триста".

 

     Я вас запитую:  ми будемо по частинах голосувати чи в цілому? (Шум у залі). Почекайте, ми це визначимося голосуванням.

 

     2. Частину третю статті 80 виключити.

 

     3. Доповнити статтю 90 новою частиною третьою такого  змісту: "Президент  України  може  також достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України протягом одного місяця  не сформувала постійно діючу парламентську більшість або у разі незатвердження нею протягом трьох  місяців  підготовленого  і поданого  в  установленому  порядку  Кабінетом  Міністрів  України Державного бюджету України."

 

     У зв'язку з цим частини третю та четверту цієї статті вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою.

 

     4. Доповнити  пункт  8  частини першої статті 106 Конституції України словами "та в інших  випадках,  передбачених  Конституцією України".

 

     Я зачитав  вам  проект  закону  України,  я не зачитав тільки останній пункт із нього,  який вже з часом  втратив  актуальність: "Прийняти  цей  закон  на  шостій  сесії  Верховної  Ради третього скликання у вересні 2000 року" (Шум у залі).

 

     Я цей  проект...  Та  вже  врешті-решт  візьміть  документ  і подивіться, хто автор - і все!

 

     Я вам  зачитав  закон  України,  який  був нами прийнятий 251 голосом, направлений до Конституційного Суду (Шум у залі). Ви рано аплодуєте, Беспалий, ви рано аплодуєте, ви Філенку поаплодуйте.

 

     Тому я запитую вас:  ми будемо голосувати за основу,  а потім по пунктах чи ми будемо по кожному пункту окремо голосувати?  (Шум у залі). По кожному окремо? (Шум у залі).

 

     Прошу уваги!

 

     Пункт 1. "Схвалити такі зміни до Конституції України.

 

     У частині   першій  статті  76  слова  "чотириста  п'ятдесят" замінити словом "триста".

 

     Є запитання? Прошу голосувати.

 

     "За" - 171.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Пункт 2.  "Частину  третю   статті   80   виключити".   Прошу голосувати.

 

     "За" - 210.

 

     По фракціях покажіть.

 

     От тепер будемо знати , хто за недоторканність.

 

     Пункт 3.  "Доповнити  статтю 90 новою частиною третьою такого змісту"...  (послухайте,  бо це ж все-таки  серйозно).  "Президент України  може  також  достроково  припинити повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України протягом одного місяця не змогла  сформувати  постійно  діючу  парламентську більшість або в разі незатвердження нею протягом трьох  місяців  підготовленого  і поданого  в  установленому  порядку  Кабінетом  Міністрів  України Державного бюджету України.

 

     У зв'язку з цим частини третю та четверту цієї статті вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою."

 

     Є запитання? Немає. Прошу голосувати.

 

     "За" - 184.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Пункт 4.   "Доповнити  пункт  8  частини  першої  статті  106 Конституції України словами "та  в  інших  випадках,  передбачених Конституцією   України."   Цей   пункт   не   має   тепер...   Він кореспондується (Шум у залі).  Ні, Єльяшкевич, не кричіть. Якби ми прийняли попередні, то тоді це було б...(Шум у залі).

 

     Я не  маю  підстав  ставити  його  на  голосування.  Ну такий досвідчений юрист,  як Головатий Сергій Петрович не  вчитався,  ви вчитайтесь і побачите тоді.

 

     Тому всі пункти проекту закону за номером 5300 проголосовані. У зв'язку з тим що жоден із пунктів не набрав потрібної  кількості голосів,  у  мене  немає  підстави  ставити  на голосування проект закону як закон.  На вимогу депутатів  я  можу  поставити  (Шум  у залі).

 

     Може, пройдуть усі ці названі й зачитані мною...?

 

     Проект Закону  України  5300 про внесення змін до Конституції України за результатами всеукраїнського  референдуму  за  народною ініціативою проголосований нами постатейно і по частинам ставиться на голосування як закон, у цілому.

 

     "За"- 163.

 

     По фракціях покажіть (Шум у залі).

 

     Що ще раз поставити? (Шум у залі).

 

     Прошу уваги.  Беріть  документи,   будемо   голосувати   інші законопроекти, які потрібно (Оплески).

 

     Шановні народні  депутати!  Прошу  уваги.  "Батьківщина",  ви будете аплодувати трошки в іншому місці,  чого ж ви там...  (Шум у залі). А тут зараз працюйте.

 

     -------------

 

     Повторний розгляд  з  пропозиціями  Президента України Закону України

 5394... Так ми ж його проголосували, це ж про списання боргів.

 

     -------------

 

     Проект Закону   4238   "Про   нафту  і  газ"  з  пропозиціями Президента України від 21 серпня  цього  року.  Є  зауваження?  До законопроекту  про  нафту  і  газ немає заперечень?  Немає.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 165.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Депутат Діяк. Будь ласка.

 

     ДІЯК І.В., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з  питань  паливно-енергетичного  комплексу,  ядерної  політики та ядерної безпеки (виборчий округ 179,  Харківська область). Шановні депутати!  Я  прошу вас все-таки звернути увагу на цей закон.  Він дає можливість регулювати і розвивати власний  видобуток  нафти  і газу.   Якщо   ми  проти  цього,  то  ми  проти  розвитку  власної нафтогазової промисловості.

 

     Далі. Ми вирішуємо питання того, щоб не розграбити того, що в нас залишилося.  Якщо ми не будемо регламентувати цього,  що в нас є,  значить,  ми проти власного розвитку нафтогазового  комплексу. Якщо  ми  будемо так робити,  то ми приведемо до такої катастрофи, якої ви не бачили.

 

     Ви думаєте, ми не можемо вирішувати такі важливі питання, які сьогодні  вирішує  нафтогазовий комплекс для нашої держави?  Це 60 процентів нафтогазового комплексу.  Тоді, що б ми не говорили і не вирішували політичні питання, не враховуючи того, що ми робимо для свого населення.  Якщо ми не будемо підтримувати свого  населення, тоді  ми  виступаємо  проти,  ми сприятимемо розвалу нафтогазового комплексу.

 

     Я прошу подумати і проголосувати за цей закон!

 

     ГОЛОВА. Так,  з урахуванням достатньої аргументації... (Шум у залі)  Я  прошу  заспокоїтися!  Прошу ще раз:  проголосуйте 4238 - Закон про нафту і газ з пропозиціями Президента. Прошу голосувати.

 

     "За" - 173.

 

     ---------------

 

     Номер 4292 - Закон України про внесення  змін  до  статті  46 Закону України про виконавче провадження з пропозиціями Президента України від 31 жовтня.  Є  запитання?  (Шум  у  залі).  Олександре Валентиновичу,  я йду з пропозиціями Президента,  потім будемо йти за порядком денним.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Турчинова.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, Всеукраїнське об'єднання "Громада").  Шановні народні депутати!  Я звертаю вашу увагу,  що ми відійшли від процедури розгляду питань. У нас є порядок денний,  і згідно з  цим  порядком  денним  ми  не закінчили розгляд законопроектів у другому читанні.  Є дуже багато законопроектів у другому читанні,  які ми не розглянули,  а  зразу перестрибнули  на  пропозиції  Президента,  через дві сторінки.  Я прошу,  Іване Степановичу,  повернутися  і  за  процедурою  почати працювати, як ми працюємо.

 

     ГОЛОВА. Олександре Валентиновичу, я сприймаю вашу зауваження. Але я і на Погоджувальній раді  в  понеділок,  і  сьогодні  вранці просив...  Далі ідуть, ви вірно кажете, проекти в другому читанні. Але ви подивіться,  який час?  Я  сьогодні  просив  розглянути  із зауваженнями Президента.  Ми їх розглядаємо повторно.  У більшості комітетів не було ніяких зауважень. І тому я просив пройтися по 16 таких законопроектах і проголосувати. Ми ж домовлялися!

 

     Номер 4292  - Закон про внесення змін до статті 46 Закону про виконавче   провадження   з   пропозиціями    Президента.    Прошу проголосувати як закон.

 

     "За" - 284.

 

     Приймається. Я ставив як закон.

 

     --------------

 

     Наступний проект   0945   -   Закон   України  про  закони  і законодавчу діяльність з  пропозиціями  Президента.  Є  запитання? Немає. Прошу проголосувати як закон (Шум у залі).

 

     Зніміть голосування, є пропозиція від комітету.

 

     Ющик Олексій Іванович.

 

     ЮЩИК О.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  виборчий  блок  СПУ  та  СелПУ).  Шановні  колеги!  Я хочу звернути  увагу,  що  комітет  одноголосно  прийняв  рішення   про подолання  вето по цьому закону,  тому треба набирати 300 голосів, відхиливши пропозицію Президента.

 

     По-перше, пропозицію про відхилення цього закону.

 

     І по-друге, подолати вето і проголосувати 300 голосами.

 

     Фактично у своїх пропозиціях Президент повторив те, що ми вже відхилили  минулого  разу.  І  якщо  сьогодні  це  питання не буде вирішене,  то,  Іване Степановичу,  за процедурою ми тоді  повинні визначитися,   чи  ми  відхиляємо  взагалі  закон  за  пропозицією Президента, якщо ні, то тоді переносимо на наступну сесію.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Романа Безсмертного. Будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! Президент  пропонує  цей  закон  відхилити і з проектом закону про нормативні акти розробити новий, єдиний закон, де врегулювати весь цей комплекс питань.

 

     Тому я  прошу  вас  підтримати  цю  пропозицію Президента для того, щоб було не два нормативних акти, а один, і щоб на наступній сесії  ми могли приступити до цього цілісного проекту і розглянути його за процедурою першого і другого читань.

 

     ЮЩИК О.І.  Шановний Романе Петровичу, на це ваше зауваження я відповідаю.

 

     По-перше, Президент  у  режимі  права  вето  не має права нам пропонувати такі пропозиції,  як: наприклад, зробити один закон із двох тощо...

 

     ГОЛОВА. Олексію Івановичу,  він підтримує вашу пропозицію про відхилення. Давайте проголосуємо про відхилення.

 

     ЮЩИК О.І. Відхилити пропозицію Президента...

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     ЮЩИК О.І. Це пропозиція Президента - відхилити закон. Я прошу голосувати проти. Ми п'ять років працюємо над ним.

 

     ГОЛОВА. Я   голосую   пропозицію   про   відхилення.  Комітет одноголосно підтримав.

 

     ЮЩИК О.І.  Іване  Степановичу,  не   збивайте,   комітет   не підтримав цю пропозицію, навпаки.

 

     ГОЛОВА. Ви не коментуйте, коли... Зніміть голосування, бо він зірвав нам голосування.

 

     ЮЩИК О.І. Комітет не підтримує.

 

     ГОЛОВА. Ви ж сказали одноголосно.

 

     ЮЩИК О.І. Комітет одноголосно підтримав подолання вето.

 

     ГОЛОВА. Ставимо пропозицію комітету.

 

     ЮЩИК О.І.  300 голосів треба.  Пропозиція комітету  відхилити пропозицію Президента і подолати вето.

 

     ГОЛОВА. О!  Про  це я вам і кажу,  а ви збиваєте.  Зрозуміли? Прошу голосувати.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так как нам голосовать?

 

     ЮЩИК О.І.  Спочатку  голосується  пропозиція  Президента  про відхилення...

 

     ГОЛОВА. Ми її голосуємо.

 

     ЮЩИК О.І. Я прошу не підтримувати цю пропозицію. Проти.

 

     "За" - 46.

 

     Пропозиція Президента  про відхилення,  Романе Петровичу,  не підтримується. І тепер ми повинні долати вето.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування подолання вето (Шум у  залі). Уже збили, вже немає.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Безсмертного.

 

     ЮЩИК О.І.  Треба перенести голосування, це 300 голосів, Іване Степановичу. Та зараз їх не буде.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.   Фракція   народно-демократичної    партії. Шановний Іване Степановичу! Шановний Олексію Івановичу! Я дуже вас прошу  під  час  розгляду  таких  питань  дотримуватися   порядку, зазначеному в Конституції.

 

     Те, що ми тільки що проголосували, половина залу сприймала як пропозицію комітету,  друга половина - як  пропозицію  Президента, Олексію  Івановичу,  завдяки  вам  особисто,  бо ви зал заплутали. Першою  ставиться  на  голосування   пропозиція   Президента   про відхилення законопроекту.

 

     ЮЩИК О.І. Правильно, вона і була проголосована.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Те,  що  ви говорили,  не відповідає цьому. Тому я просив  би  вас  чітко  ставити  на  голосування  першою  - пропозицію  про  відхилення  законопроекту  Президента  і другою - пропозицію комітету про повторне  прийняття  законопроекту,  тобто 300  голосами.  Якщо  зал проголосує,  Президент буде зобов'язаний закон підписати.

 

     Дякую.

 

     ЮЩИК О.І. Романе Петровичу, так головуючий і поставив.

 

     ГОЛОВА. Олексію Івановичу,  тільки не допомагайте. І ми зараз усе проголосуємо.

 

     У відповідності  із процедурою і Регламентом першою ставиться пропозиція Президента. Ви прокоментували, що комітет не підтримує. Але ми голосуємо пропозицію Президента. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 155.

 

     ЮЩИК О.І. Не приймається пропозиція Президента.

 

     ГОЛОВА. Тепер  ми  голосуємо  другу  пропозицію  - пропозицію комітету...  (Шум у залі).  Єгоре Івановичу,  голосуйте. Тобто про підтвердження закону - подолання вето.

 

     Прошу проголосувати.

 

     "За" - 184.

 

     ЮЩИК О.І.  Іване Степановичу,  в цьому випадку за Регламентом ми можемо проголосувати доручення комітету:  ще раз  подивитися  і внести на наступну сесію, оскільки закон не відхилено.

 

     ГОЛОВА. Ми доручаємо комітету напрацювати таку редакцію,  яка була б сприйнята в залі. Покажіть по фракціях.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Коліушка.

 

     КОЛІУШКО І.Б.  Іване Степановичу,  я прошу  визначеності  для того,  що  має  робити  комітет.  Коли  ми  на  засіданні комітету обговорювали  це  питання,  дійсно   більшість   членів   комітету підтримала подолання вето.

 

     Були пропозиції  врахувати  поправки Президента.  Але жодна з поправок Президента не була сформульована чітко, так, щоб їх можна було голосувати.  І навіть ті депутати,  які на засіданні комітету пропонували підтримку Президента,  не могли пояснити, що конкретно треба змінити в тексті.

 

     Тому ми не знаємо, як виконати в комітеті те, про що ви зараз сказали.  Ми не маємо права ревізувати Президента і не маємо права вносити згідно з Регламентом нову редакцію закону.

 

     Я просив би тут визначитися і дати чітке доручення.

 

     ГОЛОВА. Шановний    Ігоре   Борисовичу,   все   випливає   із результатів голосування. Пропозиції Президента потрібної кількості голосів  не  набрали,  не  відхилили,  і  пропозиція  комітету про підтвердження закону подолання вето не набрала голосів.

 

     Тому я і звернувся до Олексія Івановича,  який доповідає  від комітету,  щоб  напрацювали такий проект,  який би набрав достатню кількість голосів. Усе. Дякую, Олексію Івановичу.

 

     Просто треба  уважніше  слухати,  звірте  з  стенограмою,   я повторив те, що говорив раніше.

 

     --------------

 

     Оголошується наступний проект

 4055 про  забезпечення   додержання   вимог   щодо   несумісності службової  діяльності  посадових  осіб місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади і проект  6101  (тобто  тут  два проекти). Є запитання?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Отдельно будем голосовать?

 

     ГОЛОВА. Окремо.  Першим 4055,  а другим - 6101.  Є запитання? Микола Іванович Хандурін готовий дати відповіді.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає.

 

     ГОЛОВА. Немає. Голосується першим 4055.

 

     "За" - 216.

 

     Так, не вистачило. По фракціях покажіть.

 

     Голосуємо другий  проект   6101   (Шум   у   залі).   Зніміть голосування  проекту  6101.  Микола  Іванович  Хандурін від уряду. Потім - депутат Кушнір.

 

     ХАНДУРІН М.І.,  заступник міністра юстиції України.  Шановний Іване  Степановичу!  Шановні  народні депутати!  Президент просить скасувати   Закон   про   забезпечення   додержання   вимог   щодо несумісності   службової   діяльності   посадових  осіб  місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади, оскільки він у багатьох  моментах суперечить Конституції.  Я попрошу вас спочатку поставити на голосування пропозицію Президента,  а  потім  рішення комітету з цього питання.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Кушніра Олександра Дмитровича.

 

     КУШНІР О.Д.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань державного     будівництва     та     місцевого     самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Уважаемые народные  депутаты!  Я  обращаюсь  к  Николаю  Ивановичу.   Данный законопроект  ни  в  чем  не противоречит Конституции,  потому что именно в Конституции записано  о  невозможности  совмещения  посад государственных служащих с другими должностями.  Это же записано и в  Законе  о  местном  самоуправлении,  и  в  Законе   о   местных государственных администрациях.  Единственное,  что мы добавляем в этот законопроект,- это положение о том,  что с  момента,  со  дня подписания  указа  о  назначении  государственного  служащего  или избрания  государственного  служащего  на  должность   в   местном самоуправлении или наоборот, прекращаются его полномочия. Далее мы записываем более четко положение о том, что подписанный акт лицом, которое совмещает две должности, является недействительным.

 

     И Николай Иванович, как понимать ваше заявление о том, что он не соответствует Конституции,  если Президент  подписал  письма  в адрес  глав обладминистраций,  которые совмещают две должности,  с требованием определиться. Я, например, тоже считаю, что можно было бы этот закон не принимать,  Президент имел определенное моральное право отправить его как ненужный, если бы он снял с должностей тех глав администраций, которые совмещают должности, и наказал тех лиц в своем  аппарате,  которые  допустили  это  совмещение.  Я  прошу поддержать,  потому  что  все  присутствующие  здесь  неоднократно говорили о том, что... Еще минуту, пожалуйста.

 

     ГОЛОВА. Тут усього хвилина,  Олександре Дмитровичу, а вже дві збігає.

 

     Роман Безсмертний. Суть зрозуміла.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,   Фракція   Народно-демократичної   партії. Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Ці два закони  зараз можуть  голосуватися  в  режимі  третього  читання нової редакції. Чому?  Річ у тому,  що при розгляді пропозицій Президента  України комітет  вирішив  до  того  тексту  додати ще зауваження,  а також додатковий законопроект,  який виписує процедуру прийняття того чи іншого    рішення   шляхом   внесення   змін   до   процесуального законодавства.

 

     Тому я прошу вас підтримати ці два  законопроекти  для  того, щоб відкрити шлях для пошуку компромісу в цих двох питаннях.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Олександре   Дмитровичу,  ви  погоджуєтесь?  Це  нова редакція.

 

     Ввімкніть мікрофон Кушніра.

 

     КУШНІР О. Д. Так, шановні народні депутати, це нова редакція.

 

     Мы учли ряд замечаний Президента, которые он внес...

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Прошу проголосувати.  Підтримайте 4055, потім 6101.   Це  нова  редакція  від  комітету,  я  вже  тричі  це  вам повторював.

 

     "За" - 335.

 

     Прийнято.

 

     Номер 6101,  щоб  тоді   їх   поєднати.   Прошу   підтримати. Олександре Дмитровичу, прошу підтримати.

 

     "За" - 342.

 

     Тепер ми просимо комітет доопрацювати і внести як закон. Так, Романе   Петровичу?   Ввімкніть   мікрофон   Олександра   Кушніра. Послухайте пропозицію комітету.

 

     КУШНІР О.Д.   Уважаемые  товарищи,  мы  проголосовали  первый законопроект в новой редакции в целом  как  закон.  А  вот  второй законопроект   -   в   первом   чтении.  И  есть  предложение  его проголосовать в целом как закон.

 

     ГОЛОВА. Ні,  не треба.  Я ставив і той,  і той в редакції від комітету. А тепер, якщо ви узгоджуєте і комітет вносить пропозицію як закон, я поставлю. Я не ставив як закон ні одного. Безсмертний. Спокійніше! Є комітет, є пропозиції. Безсмертний, будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.    Фракція   Народно-демократичної   партії. Шановні  Іване  Степановичу,  Олександре   Дмитровичу!   Під   час доопрацювання  документа  6101 виникла необхідність щодо уточнення моментів,  які ми прийняли в Законі  про  забезпечення  додержання вимог  щодо несумісності службової діяльності - 4055.  Я вас прошу зараз не поспішати.  Ми узгодимо ці два документи,  уточнимо їх  у Міністерстві  юстиції  для  того,  щоб  потім  остаточно  зняти цю проблему.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Олександре   Дмитровичу,   ми    погоджуємося.    Два проголосовано,  а тепер ви узгодите і ми приймемо їх як закони. Ми не голосували як закон.

 

     -------------

 

     Так, проект 4104 - про соціальну роботу з дітьми та  молоддю. Немає запитань? Прошу проголосувати з пропозиціями Президента.

 

     "За" - 193.

 

     Покажіть результати по фракціях.

 

     Так, зрозуміли? Що, повторно проголосуєте?

 

     -------------

 

     Номер 1259  - Закон України про статус депутатів місцевих рад з  пропозиціями  Президента  України  від  13  серпня  1999  року, повторний розгляд. Чи є зауваження? Немає зауважень - голосуємо.

 

     Дайнеко Леонід Іванович.

 

     ДАЙНЕКО Л.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Уважаемый Иван Степанович! Уважаемые народные депутаты! Нами был  принят  этот закон,  но Президент его не подписал,  и внес 26 замечаний:  20  из  них  учтены,  а  6   на   заседании   комитета рассматривались и отклонены.

 

     Замечания очень существенные.  Президент рекомендует в Законе о статусе депутатов местных советов исключить пункт 5  статьи  19, где   речь   идет  о  том,  что  депутаты  местных  советов  могут обединяться в депутатские группы и фракции.

 

     Далее, статья 22,  часть  третья,  где  речь  идет  о  приеме запросов депутатов, - тоже исключить эту статью.

 

     Статья 24  -  право  депутатов  поднимать  вопросы  только по делегированным полномочиям - с этим тоже нельзя согласиться.

 

     Статья 27 - предлагается исключить слова,  где  речь  идет  о депутатских фракциях.

 

     Статья 27 - право депутатов в этих фракциях.

 

     И самая  главная  статья  - 31,  где предусматривается особый порядок привлечения депутатов местных советов  к  ответственности. Президент тоже предлагает это исключить.

 

     Поэтому есть  предложение  эти  вопросы проголосовать здесь в зале и после этого, конечно, принимать закон в целом.

 

     ГОЛОВА. Роман Безсмертний.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.   Фракція   Народно-демократичної    партії. Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні колеги!  В цілому цей закон голосувати  не  можна.  Не  можна  не  тільки  тому,  що   частина пропозицій врахована,  частина - відхилена,  а й тому що відхилена пропозиція  Президента  по  статті  31,  щодо   якої   є   рішення Конституційного Суду.

 

     Я нагадаю  про  що йдеться.  Фактично в статті 31 йдеться про встановлення депутатської недоторканності для  депутатів  місцевих рад.  Конституційний  Суд,  прийнявши  рішення  з  цього  питання, визначив,  що ця проблема може регулюватися виключно  Конституцією України.

 

     Тому для   того   щоб   проголосувати  цей  закон,  необхідно голосувати по  кожній  із  пропозицій.  Стосовно  пропозицій  щодо фракцій  і  груп я хочу нагадати,  шановні колеги,  що Конституція визначає органи місцевого самоврядування як органи, які призначені для   вирішення  місцевих  питань,  питань  соціально-економічного характеру.  Саме це стало підставою  для  формулювання  пропозицій щодо  вилучення проблематики фракцій і груп у місцевих радах.  Але навколо цієї проблеми можна дискутувати.

 

     Статтю 31 щодо недоторканності приймати ні в  якому  разі  не можна.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло,  що  над ним треба працювати.  Ми зараз не готові розглядати постатейно, немає коли. Знімається.

 

     ------------

 

     Номер 1106 - Закон України про внесення змін і  доповнень  до Закону  України про авторське право і суміжні права з пропозиціями Президента. Є запитання?

 

     Будь ласка,  для  стенограми  кілька  слів  просить   депутат Глухівський.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні колеги народні депутати,  ви маєте дві таблиці.  В одній таблиці наведені зауваження Президента, лише чотири  зауваження.  Комітет  їх  розглянув  і визнав за необхідне схвалити.

 

     Але після  того  як  таблиця  була   роздана,   ми   отримали зауваження   від   головного   юридичного   управління.  І  в  тих зауваженнях є таке. Останнє зауваження Президента, яке вимагає від нас шостий пункт прикінцевих положень, викласти в новій редакції.

 

     Зауваження головного юридичного управління полягає в тому, що треба не замінити редакцію шостого пункту, ту, яку було прийнято і до   якої  пропонує  свої  зауваження  Президент,  а  зауваженнями Президента просто доповнити шостий пункт.  Ми  з  тим  погодилися. Тому що те,  що ми прийняли раніше,  - там необхідно було в законі про   приєднання   України   до   Бернської   конвенції   вилучити застереження, які були сформульовані, - то ми мусимо це зробити.

 

     Водночас у  зауваженнях головного юридичного управління також говориться про те,  що пункт 6  запроваджує  ретроактивний  захист об'єктів   авторського   права.  Це  є  допустимо.  Але  не  можна допустити, щоб закон отримав зворотну дію в часі.

 

     Тому ми пропонуємо частину першу прикінцевих положень, у якій написано,  що  закон  набуває  чинності  з дня його опублікування, доповнити текстом:"...  і  застосовується  до  правовідносин,  які виникли після введення його в дію".

 

     Друга сторінка, друга колонка. У ній

- сім пропозицій народних депутатів.  Вони  вирішили  скористатися тим,  що закон повернений у зал Верховної Ради і дуже наполягали й просили  комітет,  щоб  ми  їхні  зауваження  врахували.   Ми   їх урахували.

 

     Фактично це буде нова редакція закону.  Я прошу прийняти його в другому читанні і фактично направити Президентові  на  повторний підпис.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні депутати,  давайте ми проголосуємо в другому  читанні,  щоб  надати  можливість   доопрацювати.   Немає заперечень?

 

     Номер 1106  -  проект закону про внесення змін і доповнень до Закону України про авторське право і суміжні  права  у  зв'язку  з тим,  що він, після повернення з пропозиціями, - це нова редакція. Прошу проголосувати в другому читанні.

 

     "За" - 337.

 

     Рішення прийнято.

 

     А щоб закон, це треба рішення комітету.

 

     Комітет просить у цілому? Прошу проголосувати як закон.

 

     Я ж сказав:  після Президента проженемо з пропозиціями. Зараз ось тримає в руках. Ви голосуйте краще як закон.

 

     "За" - 292.

 

     Увімкніть мікрофон Романа Безсмертного.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Фракція  Демократичної  народної партії.  Я дуже вас прошу надалі цю практику не продовжувати,  коли разом  із пропозиціями Президента голосується пропозиція народних депутатів, що фактично є прийняттям  закону  в  другому  читанні.  Цим  самим обмежується  право інших депутатів подати пропозиції до прийнятого документа.

 

     Іще одне.  Я прошу вас,  зверніть увагу на  висновок  юристів головного  юридичного  управління.  Між  пропозиціями Президента і врахованими пропозиціями депутатів є суперечності. Тому пропозиції треба   було  б  внести  в  спільну  порівняльну  таблицю,  потім, проаналізувавши, у третьому читанні доголосувати.

 

     Раз так проголосували, але надалі прошу не повторювати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я звертаюся до  комітету  в  особі  Глухівського,  ви все-таки   враховуйте.   Ні,   ні,  Валентине  Григоровичу,  це  з пропозиціями Президента.  Президентом визначений.  Я сказав, що це нова редакція, а оскільки нова редакція - ми її повинні приймати і направляти до Президента. Не будемо загострювати питання.

 

     -------------

 

     Ні, 6204 - проект Постанови про скасування  рішень  Верховної Ради України щодо прийняття окремих законів України,  повернутих з пропозиціями  Президента  України.   Доповідав   Альошин.   Романе Петровичу,  тут не було питань.  Я прошу,  проголосуйте.  Депутате Терьохін,   організуйте,   голосуйте.   Прошу   проголосувати   як постанову.

 

     "За" - 264.

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Номер 3334 - Закон України про об'єкти підвищеної небезпеки з пропозиціями  Президента  України.  Кравчук   Ігор   Іванович.   Є запитання від уряду? Немає. Прошу проголосувати. Голосуйте.

 

     "За" - 307.

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Номер 0959  -  Закон  України  про  внесення  змін  до Закону України  про  оперативно-розшукову   діяльність   з   пропозиціями Президента  України.  Вандін Юрій Олександрович,  заступник голови Служби безпеки України, готовий дати пояснення. Не треба? Треба? Є запитання до Вандіна? Немає. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 188.

 

     Я вас прошу,  я запитував тричі,  чи є запитання. Сказали, що немає.  А тепер про що?  Я зачитав:  0959 - про внесення  змін  до Закону України про оперативно-розшукову діяльність. Будь ласка.

 

     ВАНДІН Ю.О.,   заступник   голови   Служби  безпеки  України. Шановний Іване Степановичу!  Шановні народні депутати! Ідеться про одну   пропозицію   Президента,   яка  не  узгоджена  з  галузевим комітетом,   -   про   надання   згоди   прокурора   на   знищення оперативно-розшукових   справ.  Ідеться  про  наділення  прокурора функцією контролю, тобто він суб'єкт оперативно-розшукової роботи, а здійснює наглядові функції.

 

     Я прошу  підтримати  пропозицію  вилучити  слова  про те,  що оперативнорозшукові справи знищуються за узгодженням з прокурором.

 

     ГОЛОВА. Кочерга Віктор Герасимович.

 

     КОЧЕРГА В.Г.  Фракция  коммунистов.  Я  хотел  бы   напомнить уважаемым  народным  депутатам о том,  что этот закон преодолевает уже третье или четвертое вето.  Он был  добротный,  предусматривал контроль за деятельностью оперативно-розыскных подразделений.

 

     ГОЛОВА. Вікторе Герасимовичу, сформулюйте, що голосувати.

 

     КОЧЕРГА В.Г.   Решение   комитета.  Первое:  преодолеть  вето Президента. Я прошу поддержать.

 

     ГОЛОВА. Вандін Юрію Олександровичу, ваша позиція.

 

     ВАНДІН Ю.О. Я прошу підтримати пропозицію Президента. Йдеться про  інші функції,  тут підміна понять контролю і нагляду.  Уважно подивіться статтю 14,  де виписані функції нагляду  прокурора.  На всіх етапах оперативнорозшукової роботи прокурор здійснює нагляд.

 

     ГОЛОВА. Ми   ж   ні   те,  ні  те  не  проголосуємо,  Вікторе Герасимовичу. Давайте підтримаємо...

 

     ВАНДІН Ю.О. Послухайте пропозицію комітету Кармазіна.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Кочерги.

 

     КОЧЕРГА В.Г. Я хочу сказать, что можно назвать процесс работы над этим документом так: "Бились, бились поки не зрівнялись".

 

     Фактически те   нормы,   которые   были   заложены   в   этот законопроект,  уже  полностью  выхолащиваются.  И  эти оперативные подразделения остаются  бесконтрольными  со  стороны  прокурора  и судей. Поэтому я предлагаю преодолеть вето. Речь идет о том, чтобы прокурор перед  тем,  как  уничтожать  оперативно-розыскные  дела, просматривал их и давал добро.

 

     ГОЛОВА. Депутати  Іванов  і  Васильєв,  хто з вас говоритиме, кому вмикати?

 

     Депутат Васильєв.

 

     ВАСИЛЬЄВ Г.А.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ 61,  Донецька область). Уважаемый Иван Степанович! Уважаемые  коллеги!  Я хочу уточнить.  Когда на заседании комитета рассматривались замечания Президента,  члены комитета не пришли  к единому  мнению.  Решили  так:  часть  определилась,  что вносится первым вопрос о преодолении вето,  если он не  проходит,  тогда  в целом  с  замечаниями  Президента.  Вот такое решение было принято комитетом. Я считаю, что следует поддержать его в целом.

 

     ГОЛОВА. Кармазін Юрій Анатолійович.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Дякую, Іване Степановичу. Справді, на засіданні комітету  ми  розглянули  два  варіанти  розвитку подій.  Про одне сказав зараз Віктор Герасимович  Кочерга,  про  друге  -  Геннадій Андрійович Васильєв. Треба або долати вето - це перше питання. Або друге - ми передбачили і вам роздали порівняльну таблицю,  якщо не подолаємо  вето,  як підтримати зауваження Президента.  У принципі все зводиться тільки до того,  що сказав заступник  голови  Служби безпеки:   перед   знищенням   справи  вона  має  бути  перевірена прокурором.  Ми вважаємо це принциповим, щоб ці справи не ховали - ось така мотивація. Тому що перед тим можуть не показати справи, а потім її знищити.

 

     ГОЛОВА. Роман Безсмертний.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.   Фракція    Народнодемократичної    партії. Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! Я хочу вам процитувати останнє   речення    висновку    науковоекспертного    управління: "Неврахування   зазначених   зауважень  і  пропозицій  може  стати підставою для застосування Президентом України права вето  на  цей закон".  Науковоекспертне  управління  аргументує,  чому  потрібно враховувати пропозиції Президента до цього закону.  Я не  розумію, чому   комітет   вважає   некваліфікованими   юристів,   експертів науковоекспертного управління Верховної Ради України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутате  Кармазін,   формулюйте,   як   ставити   на голосування.   Це   від   комітету.   Така  ж  специфіка,  Вікторе Герасимовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Дякую,  Іване  Степановичу.  Оскільки  я   вам сказав,  що  два рішення прийнято комітетом,  два однакові.  Перше рішення:  спробувати подолати вето. Друге: якщо вето не долається, тоді погодитися з пропозиціями Президента.  Це рішення комітету, і я офіційно це доповідав.

 

     ГОЛОВА. Значить,  ми нічого не приймемо. Вето не подолаємо, і нічого не буде. Голосуємо пропозицію комітету про подолання вето.

 

     "За" - 160.

 

     Так, бачите.  Я  вже  вам  тричі  вмикав.  Увімкніть мікрофон Кочерги.

 

     КОЧЕРГА В.Г.  Просьба передать слово Мишуре, учитывая, что вы мне отказали, Иван Степанович.

 

     МІШУРА М.Д.  Іване  Степановичу,  я щодо порядку ведення хочу звернутися до Романа Петровича Безсмертного,  який представляє тут Президента,  але на табло весь час висвічується, що він із фракції НДП.

 

     У нас представник Президента,  а Президент у нас батько всієї нації, а не батько НДП. Тому треба на табло змінити представлення, щоб,  коли  виступає  Безсмертний,  було   написано:   представник Президента.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Суттєва поправка до такого серйозного питання.  Я вас прошу,  це ж не таке питання,  яке можна вносити  з  голосу.  Будь ласка.

 

     Вандін Юрію  Олександровичу,  просіть депутатів,  що потрібно голосувати.

 

     ВАНДІН Ю.О.  Шановні народні депутати,  я ще раз звертаюся до вас.  Подивіться  уважно  статтю  14 цього законопроекту.  Там усе виписано,  кожен  крок  контролюється  прокурором.   Йдеться   про знищення справи. Це функція не нагляду, це функція контролю.

 

     Якщо ми   прокурора   наділимо   функцією  контролю,  зробимо суб'єктом Закону  про  оперативно-розшукову  діяльність,  він,  до речі,  не зможе підтримувати навіть обвинувачення в суді,  тому що він суб'єкт, він не наглядає, а контролює.

 

     У законі виписано, хто контролює, хто наглядає.

 

     Я прошу вас підтримати.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати   другу   пропозицію,   про   що аргументував доповідач Юрій Олександрович Вандін.

 

     "За" - 281.

 

     Дякую.

 

     ВАНДІН Ю.О. Дякую вам.

 

     ГОЛОВА. Ми  можемо  0959  як  закон проголосувати?  Давайте з пропозицією  Вандіна,  щойно  проголосованою  в  другому  читанні, проголосуємо як закон.

 

     "За" - 290.

 

     ------------

 

     Наступний 4036  -  Закон  України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною  міграцією. Не  було запитань.  Зараз я дійду,  Валентине Сергійовичу.  Прошу, проголосуйте. Зніміть з голосування.

 

     Я знаю, про що йдеться, Петре Григоровичу.

 

     Шишолін Павло Анатолійович. Увімкніть мікрофон Шишоліна.

 

     ШИШОЛІН П.А.,  заступник голови Державного комітету у справах охорони  Державного  кордону України.  Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депутати! Президентом України розглянуто прийнятий 16  червня  минулого  року закон,  і до нього є ряд зауважень.  Це шість зауважень Президента, викладені в даному законопроекті, і ми просили би це врахувати.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло? Ставлю на голосування

 4036, прошу проголосувати.

 

     "За" - 319.

 

     Прийнято.

 

     Депутат Білас? Увімкніть мікрофон з місця.

 

     БІЛАС І.Г.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  (виборчий округ

 120, Львівська   область).   Дякую,  Іване  Степановичу.  Шановні народні депутати,  я прошу проголосувати в цілому цей  закон  щодо боротьби   з   нелегальною   міграцією.   Комітетом  він  повністю підтриманий.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати  як   закон.   Комітет   просить підтримати.

 

     "За" - 318.

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

      3430 -  Закон  України  про  внесення  змін  до  статті  109 Цивільного процесуального кодексу України. Прошу голосувати.

 

     "За" - 302.

 

     Дякую. Прийнято.

 

     ------------

 

     Номери 3494-2,  3494-4,  3494-5  -  це  закони  України   про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України,  про внесення змін до  Закону  України  про  Рахункову  палату  та  про внесення  змін  до Декрету Кабінету Міністрів України про державне мито з пропозиціями Президента.

 

     Комітет пропонує відхилити голосування окремо по кожному.

 

     До 3494-2 враховані пропозиції.  Прошу проголосувати. Комітет просить підтримати.

 

     "За" - 296.

 

     Прийнято.

 

     Номер 3494-4  -  враховано  частково.  Ви підтримуєте?  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 215.

 

     Не прийнято.

 

     Номер 3494- 5 комітет пропонує відхилити (Шум у залі).  Тут у мене  так записано,  подивіться.  Так,  не голосуємо.  З'ясовуйте. Зараз,  ще дві хвилини  до  перерви.  Дайте  мені  те,  що  просив Онопенко.

 

     Будь ласка.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України    з    питань    правової    політики    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Потрібно проголосувати як закон,  я не зрозумів,  що  відхилити.  Давайте  проголосуємо  про внесення   змін  до  Закону  про  Рахункову  палату.  Навіть  указ Президента  є,  який  говорить,  що  потрібно   надати   їй   такі повноваження.

 

     ГОЛОВА. Називайте номер документа.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.   Номер  3494-4.  Я  не  зрозумів,  чому  не голосують.

 

     ГОЛОВА. Так там же не вистачило 7 чи 10 голосів.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.  Це  все  йде  в  пакеті.   Почитайте   указ Президента,   де  йдеться  про  те,  щоб  надати  ці  повноваження Рахунковій палаті, аби вона зверталася до суду.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати 3494-4.

 

     "За" - 239.

 

     Все.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.  І  останній  -  3494-5  -  про   звільнення Рахункової палати від сплати державного мита.

 

     ГОЛОВА. Давайте    проголосуємо.   Ще   раз   ставлю,   прошу підтримайте як закон.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.  Романе Петровичу, почитайте з цього питання указ Президента.

 

     "За" - 217.

 

     ГОЛОВА. Не прийнято.

                           ------------

 

 

     І 6039-1  проект  Закону  про  внесення  доповнень  і змін до Кримінальнопроцесуального та Кримінального кодексів  України  щодо врегулювання підстав,  порядку і строків тримання під вартою осіб, що підозрюються або обвинувачуються  у  вчиненні  злочинів  (друге читання).

 

     Комітет просить як закон?  Комітет підтримує як закон.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 184.

 

     Може, в   другому   читанні   давайте   проголосуємо?   Прошу проголосувати в другому читанні.

 

     "За" - 175.

 

     Покажіть результати по фракціях.

 

     Шановні народні  депутати,  день  був напружений.  Я вам усім дякую  за   роботу.   Прошу   правильно   коментувати   результати голосування.

     Сесія продовжить роботу завтра о 10 годині.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку