БЮЛЕТЕНЬ N 64

Опубліковано 08. 06. 2000

 

                   ЗАСІДАННЯ ШІСТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.   8  ч е р в н я  2000  р о к у.

                         16  г о д и н а.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

     України МЕДВЕДЧУК В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати,  прошу приготуватися до реєстрації. Прошу народних депутатів зареєструватися.

 

     У залі зареєстровано 393 народних депутати. Вечірнє засідання оголошується відкритим.  Депутати стверджують,  що у залі набагато більше депутатів...

 

     Шановні колеги! Я нагадую, що ми продовжуємо розглядати Закон України про внесення змін до Закону  України  про  Антимонопольний комітет  України  з  пропозиціями Президента України від 12 травня 2000 року.

 

     Будь ласка, продовжуємо.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,  власності  та  інвестицій  (виборчий   округ   24, Дніпропетровська   область).  Шановні  народні  депутати,  остання пропозиція Президента до статті 27 стосується закону оплати  праці та  матеріальнопобутового  забезпечення Антимонопольного комітету. Комітет пропонує підтримати зауваження Президента до цієї статті.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  ви чули думку комітету. Я ставлю на   голосування  пропозицію  Президента,  про  яку  щойно  сказав представник комітету. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 126.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Все, сідайте, будь ласка. Працюйте далі.

 

     -------------

 

     Переходимо до розгляду наступного  питання  порядку  денного. Слухається  Закон  України  про  внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету  Міністрів  України  про  державне  мито  з  пропозиціями Президента України від 9 травня 2000 року. Доповідає Шитря Олексій Іванович.

 

     Олексію Івановичу,  коротко,  будь   ласка,   в   чому   суть пропозицій, і ми поставимо їх на голосування. Одна-дві хвилини.

 

     ШИТРЯ О.І.,    заступник    голови    Державної    податкової адміністрації України.  Шановні народні депутати!  20 квітня цього року  Верховна  Рада  прийняла Закон про внесення змін до статті 3 Декрету  Кабінету  Міністрів  щодо  встановлення  ставок  мита   з позовних заяв,  пов'язаних із захистом на земельну частку (пай) та майновий пай.  При цьому ставку державного мита було знижено в  10 разів  - з 1 відсотка до 0,1 відсотка суми позову.  Крім того,  до цієї статті було внесено ряд інших змін.

 

     Цей документ   був   розглянутий   в   апараті    Президента. Погоджуючись  з  пониженням  ставки мита,  Президент усе ж не зміг підписати цей закон з таких причин.

 

     У законі записано,  що запроваджується ставка державного мита з  позовних  заяв  щодо  захисту  прав громадян на земельну частку (пай) і майновий пай.  При цьому доповнюється пункт 1 статті 3, де передбачається,  що  ставка  обраховується виходячи з суми позову. Але відповідно до статей 65 і 66 Цивільного процесуального кодексу України  це  має  визначатися  на підставі ціни позову,  а не суми позову. Це різні речі - ціна позову і сума позову.

 

     Крім того,  у підпункті 2 статті 1 закону визначається розмір ставок   державного   мита   за  видачу  свідоцтва  про  право  на успадкування земельного паю.  Таким чином,  у законі не враховано, що чинне земельне законодавство передбачає можливість успадкування не тільки земельного паю,  а й земельної частки.  Тому  вбачається доцільним таку невідповідність усунути.  До того ж зазначена норма закону встановлює  правило,  за  яким  ставка  державного  мита  в розмірі  0,1  відсотка  суми спадщини застосовується один раз щодо видачі свідоцтва про право на успадкування одного земельного  паю, що знаходиться у власності глави сім'ї або членів сім'ї.  В той же час  поняття  "глава  сім'ї",  "член  сім'ї"  в  законодавстві  не визначені.

 

     Тому пропонується  уточнити  підпункт  2  статті  1  закону і викласти в такій редакції:  "За  видачу  свідоцтва  про  право  на спадщину  земельної  частки  (паю):  одному  з подружжя,  батькам, повнолітнім дітям,  онукам, правнукам, братам, сестрам, діду, бабі

-  0,1  відсотка  суми спадщини;  іншим спадкоємцям - 0,5 відсотка суми спадщини".

 

     Науково-експертне управління  Секретаріату   Верховної   Ради провело  експертизу і дало висновок,  що запропоновані Президентом України пропозиції до Закону України про внесення змін до статті 3 Декрету  Кабінету  Міністрів  про  державне мито є слушними і вони конкретизують положення пунктів 1 і 2 розділу І цього акту, а тому науково-експертне управління вважає за доцільне їх підтримати.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,   Олексію  Івановичу.  Шановні  колеги!  Я нагадую,  що є думка  і  рішення  Комітету  з  питань  фінансів  і банківської  діяльності.  Комітет  погоджується  із  зауваженнями, викладеними в  пропозиціях  Президента,  і  подає  для  повторного розгляду  Закон  України  про  внесення  змін  до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України про державне мито,  прийнятий Верховною Радою України 20 квітня 2000 року.

 

     Вікторе Михайловичу,  ви  щось  бажаєте  додати?  Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Пинзеника.

 

     ПИНЗЕНИК В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів  і банківської діяльності (виборчий округ 117,  Львівська область).  Шановні колеги!  Пропозиції Президента слушні,  і прошу підтримати уточнення до прийнятого нами закону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні,   я  ставлю  на  голосування  пропозиції Президента. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     Сідайте, Олексію Івановичу.

 

     "За" - 237.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Слухається наступне питання порядку денного -  Закон  України про  охорону культурної спадщини з пропозиціями Президента України від 12 квітня 2000 року (реєстраційний номер  0964).  Доповідач  - Матвійчук Володимир Макарович.  Володимире Макаровичу, будь ласка, коротко.

 

     МАТВІЙЧУК В.М., заступник міністра фінансів України. Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні народні депутати! З метою економії часу я хотів би  зазначити  лише  основне.  Президент  України  не підписав  зазначений  закон,  прийнятий  Верховною Радою,  з таких підстав.

 

     Зауваження перше.  В  частині  другій  статті  6   Закону   є невідповідність  Закону  про  місцеві  державні адміністрації,  де передбачено порядок призначення керівників.  Тут  же  сказано,  що деякі   працівники   місцевих   державних   адміністрацій  повинні призначатися лише з дозволу центрального органу виконавчої  влади. Я  думаю,  що  це неправильно.  Повинно бути так,  як у Законі про місцеві державні адміністрації:  призначення повинно здійснюватися на  рівні  району  за  погодженням  з відповідним органом на рівні області, а вже тоді - держави.

 

     Думаю, що ця пропозиція Президента дуже  слушна  і  прошу  її підтримати.  Отже,  у  частині  другій статті 6 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини" слід замінити   словами  "органом  виконавчої  влади  у  сфері  охорони культурної спадщини вищого рівня".

 

     Друге зауваження.  Частина перша статті 40 закону  передбачає нові  збори,  що  є  обов'язковими.  Ви  пам'ятаєте,  що згідно зі статтею 1 Закону про систему оподаткування,  прийнятого  Верховною Радою,   діють   лише  ті  податки  і  збори,  які  передбачені  у відповідних законах  про  оподаткування.  Таким  чином,  зазначена норма по суті суперечить раніше прийнятому закону.

 

     Виходячи з  зазначеного,  пропонується абзаци другий і третій частини п'ятої статті 24  вилучити  як  такі,  що  суперечать  уже прийнятому  закону з питань оподаткування,  а частину першу статті 40 викласти в  іншій  редакції  (вона  у  вас  є,  я  не  буду  її зачитувати).

 

     Наступне зауваження.   У  частинах  другій-п'ятій  статті  42 встановлюється пільгове оподаткування у сфері  охорони  культурної спадщини.  Знову нагадую,  що згідно з Законом України про систему оподаткування зміни і доповнення до цього закону та інших  законів України  про  оподаткування  стосовно  пільг,  ставок  податків  і зборів,  механізму їх  сплати  встановлюються  лише  цим  законом, законами   про   оподаткування  і  не  можуть  змінюватися  іншими законами. Я прошу також звернути на це увагу і прийняти пропозицію Президента,  тобто  вилучити  частини  другу-п'яту статті 42 цього закону.

 

     І ще одне.  Цей закон, на нашу думку, повинен вводитися в дію з 1 січня 2001 року.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Володимире Макаровичу, сідайте. Слово для співдоповіді від комітету надається Танюку Лесю  Степановичу.  Яка думка комітетів про пропозиції Президента щодо цього закону?  Будь ласка.

 

     ТАНЮК Л.С.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань культури і духовності (виборчий округ

 166, Тернопільська область).  Шановні  колеги!  Ми  прийняли  цей закон  310  голосами,  і  те,  що на нього було накладено вето,  я вважаю,  є наслідком неготовності  тих  служб,  які  подавали  цей закон.  Тому  що,  ви  самі  собі уявляєте,  одне з зауважень тоді полягало в тому, що в нашому законі було сказано - керівний, вищий орган,  а в тому, який пропонує Президент, - центральний орган. На таких  маленьких,  дрібних  розбіжностях  були  побудовані   деякі зауваження.  Але  деякі  зауваження  були  в принципі слушними,  і комітет їх розглянув і погодився з ними.  Тому я вважав би,  що  в такому  варіанті,  в  якому  ми зараз маємо закон,  ми його можемо проголосувати постатейно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.  Лесю  Степановичу,  уточніть,  будь  ласка: ставиться  на  голосування пропозиція 1 Президента,  яку підтримує комітет, я правильно зрозумів?

 

     ТАНЮК Л.С.  Так,  пропозиція Президента про те,  щоб у другій частині  статті  6  слова  "центральним органом виконавчої влади у сфері  охорони  культурної  спадщини"  замінити  словами  "органом виконавчої  влади  у  сфері  охорони  культурної  спадщини  вищого рівня". Ми вважаємо, що записувати тут слова "виконавчої влади" не обов'язково.  Можна  записати  "органом у сфері охорони культурної спадщини". Ми підтримуємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу  народних  депутатів  визначитися.  Комітет підтримує  пропозицію  Президента.  Будь ласка,  увімкніть систему "Рада".

 

     "За" - 206.

 

     Просять висвітити по фракціях.

 

     ТАНЮК Л.С. Є якісь запитання?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  є якісь запитання? Немає проблем і   заперечень,  я  так  зрозумів.  Комітетом  подолання  вето  не пропонується.

 

     Шановні колеги!  Ви  ж  бачите,  пропозиції  Президента  були внесені  відповідно  до Регламенту.  Комітет пропонує погодитись і прийняти  ці  пропозиції.  Якщо  ви  звернули  увагу,  то  там   є редакційне  доповнення від комітету.  Але пропозиції про подолання вето не було, це не може ставитися на голосування.

 

     ТАНЮК Л.С.  Я думаю,  що ці наші доповнення цілком  замінюють подолання вето.  Якби ми знайшли на підтримку наших пропозицій 310 голосів, то це було б практично те саме, що ми прийняли тоді, крім двохтрьох  моментів  чисто  формального  плану,  де  Президент має рацію.  Я зараз поясню,  і ви побачите,  що це так і є. Я прошу ще раз...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Моісеєнка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування (виборчий округ 53, Донецька область). У меня такой вопрос.  Раз здесь возникает проблема преодоления вето, то я хотел бы  обратить  внимание  на  один  момент,  о  котором докладчик не сказал.  При  обсуждении   предложений   Президента   в   комитете поднимался  ли кем-либо из депутатов вопрос о том,  что необходимо было преодолеть вето по этому документу, или не поднимался?

 

     Если поднимался,  было ли это оформлено  как  особое  мнение, запротоколировано ли?  И почему вы не докладываете о том, что этот вопрос обсуждался?  Если он обсуждался,  тогда есть все  основания предполагать,  что вы в констатирующей части предложенного проекта постановления  должны  были  об  этом  сказать,  и  тогда  мы   бы голосовали  эти предложения как реально внесенные для обсуждения в Верховной Раде.

 

     Спасибо.

 

     ТАНЮК Л.С.  Щоб  пояснити  це,  я  просив  би  надати   слово секретарю комітету пану Пхиденку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Пхиденка.

 

     ТАНЮК Л.С. Це ж відповідь на запитання Моісеєнка...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У  народного  депутата  є  бажання  висловитися з мотивів голосування. Я надаю йому слово.

 

     ПХИДЕНКО С.С.,  секретар Комітету Верховної  Ради  України  з питань  культури  і  духовності (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Фракція Компартії. Шановні колеги! Шановний Лесю  Степановичу!  Ми як одну з можливостей на засіданні комітету обговорювали і пропозицію про подолання  вето,  і  ми  прийшли  до думки,  що  якщо  це  не  вийде,  тоді  ми  врахуємо ці пропозиції Президента.  Але  варіант  щодо   подолання   вето   ми   з   вами обговорювали. Давайте спробуємо... Усе-таки рішення комітету було, ми погоджувалися на це.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Вибачте,  Лесю   Степановичу... Рішення  комітету  може  й було,  але ми цього рішення комітету не бачимо. Тому у відповідності до Регламенту голосується те, що є. А є - пропозиції Президента і думка комітету.

 

     Тому я ще раз ставлю на голосування пропозицію 1 Президента в редакції,  запропонованій і підтриманій профільним комітетом. Будь ласка, прошу народних депутатів визначитися.

 

     ТАНЮК Л.С. Прошу підтримати.

 

     "За" - 276.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  шановні колеги.  Пропозиція 2 Президента. Будь ласка.

 

     ТАНЮК Л.С.  Пропозиція 2  Президента  (це  позиції  32  і  33 таблиці).  У  законі  передбачено  такі положення:  "За розміщення реклами  стягується  плата,  порядок  стягнення  і   розмір   якої встановлюється  Кабінетом  Міністрів України.  Плата за розміщення реклами зараховується до спеціального фонду відповідного бюджету і використовується  органами  культурної  спадщини  на  фінансування охорони культурної спадщини".

 

     Це викликало заперечення у Президента.  Ми погодилися  з  цим запереченням,  але просто перенесли це в останній розділ. По суті, нарахування  все-таки  будуть,  ми  до  цього   ще   дійдемо.   Ці нарахування на культуру будуть, і ми хоч таким, хоч іншим способом все  одно  спрямовуємо  ці  нарахування  на  підтримку  культурної спадщини.

 

     Я просив би це підтримати теж.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто Лесю Степановичу,  ви пропозицію Президента доповнили від імені комітету і  просите  в  редакції  комітету  її поставити на голосування. Я правильно зрозумів?

 

     ТАНЮК Л.С. Так, так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дана   пропозиція   Президента  в  редакції  і  з доповненнями комітету ставиться  на  голосування.  Прошу  народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 271.

 

     Дякую. Далі, будь ласка.

 

     ТАНЮК Л.С.  Поправка  3.  Президент  пропонує вилучити слова: "які формуються за  рахунок  плати  за  розміщення  зовнішньої  та внутрішньої   реклами   і  використання  символіки,  пов'язаної  з пам'ятками,   з   відрахувань   із   платежів   за    користування пам'ятками..." і так далі.

 

     Ми після  слів  "місцевих  бюджетів" ставимо крапку і пишемо: "Порядок формування  та  використання  цих  коштів  встановлюються Законом  України  про  Державний  бюджет..." У наступній статті це буде враховано. Я просив би підтримати і цю пропозицію Президента.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на  голосування  пропозицію  Президента  у редакції  і  з  доповненнями  комітету.  Прошу  народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 279.

 

     Дякую. Далі, будь ласка.

 

     ТАНЮК Л.С. Далі у Президента є пропозиція частини другу-п'яту статті 42 вилучити. Це нами враховано із внесенням змін до розділу Х. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на  голосування  пропозицію  Президента  в редакції комітету. Будь ласка, визначіться, народні депутати.

 

     "За" - 266.

 

     Дякую. Далі.

 

     ТАНЮК Л.С.  У  п'ятому  зауваженні Президент пропонує частину першу розділу Х викласти в  такій  редакції:  "Цей  закон  набирає чинності  з  дня  його опублікування,  крім статті 4,  яка набирає чинності з 1 січня 2001 року".

 

     Це справді  слушно,  тому  що  мова  йде  про  бюджет,  і  ми формулюємо  це  так:  "Цей  закон  набирає  чинності  з  дня  його опублікування,  крім пунктів 2-4 частини четвертої розділу Х,  які набирають чинності з 1 січня 2001 року".  Я пропоную підтримати це у редакції комітету.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на  голосування  пропозицію  Президента  у редакції комітету. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 284.

 

     Дякую. Далі.

 

     ТАНЮК Л.С. Далі - позиція 53 таблиці. Комітет пропонує "Після пункту 1 частини четвертої розділу Х додати  пункт  2:  "У  Законі України   про  систему  оподаткування  (Відомості  Верховної  Ради України,  1991 рік,  39) частину другу статті 15 доповнити пунктом "15)  екскурсійно-туристичний  збір";  у  частині третій статті 15 слова    "який    встановлюється"     замінити     словами     "та екскурсійно-туристичного збору,  які встановлюються". Для того щоб стягнути цей збір,  треба буде до статті 15 після пункту  "збір  з власників собак" додати пункт "екскурсійно-туристичний збір".

 

     Я просив би це підтримати,  і тоді все те, проти чого, так би мовити,  змагалися президентські служби, буде урівноважено. Просив би це підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це  якраз  і пропозиція,  і редакція комітету.  Я ставлю  цю  пропозицію  комітету  на  голосування.   Будь   ласка, визначіться.

 

     "За" - 268.

 

     ТАНЮК Л.С.  Після  абзацу третього пункту 2 частини четвертої розділу Х комітет пропонує  додати:  абзац  "б"  підпункту  7.11.1 пункту      7.11      доповнити      словами:      "заповідниками, музеямизаповідниками".  Себто   щоб   ці   збори   стосувалися   і заповідників, і музеївзаповідників.

 

     Також прошу це підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування дану пропозицію комітету. Прошу визначитися.

 

     "За" - 262.

 

     Дякую.

 

     ТАНЮК Л.С.  У нас була ще одна маленька проблема.  У нас  був такий  дуже короткий закон,  прийнятий на пропозицію Семиноженка в січні 2000 року.  Через три  місяці  ми  його  скасували.  Комітет пропонує  вилучити пункт 3 частини четвертої розділу Х у зв'язку з набранням чинності  Законом  України  про  додаткові  заходи  щодо фінансування загальної середньої освіти та внести зміни до Декрету Кабміну про місцеві податки і  збори.  Пропонується  додати  новий пункт  частини  четвертої  розділу  Х  такого  змісту:  "У Декреті Кабінету Міністрів про місцеві податки і збори статтю 1  доповнити абзацом: "екскурсійнотуристичний збір". Тоді воно завершиться. І я просив би за це проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю дану пропозицію комітету  на  голосування. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 234.

 

     Дякую. Будь ласка.

 

     ТАНЮК Л.С.    І    останнє.    Додати    нову    статтю   172 "Екскурсійно-туристичний   збір"   такого   змісту:    "Платниками екскурсійно-туристичного  збору є суб'єкти туристичної діяльності, які  використовують  пам'ятки  з   метою   їхнього   екскурсійного відвідування".  (Це саме те,  що нам треба було і те, що ми зняли, погодившися      з      Президентом).      "Граничний       розмір екскурсійнотуристичного збору не повинен перевищувати 10 відсотків прибутку суб'єктів туристичної  діяльності".  Оце  приблизно  буде відновлено  те,  за  що  ми з вами подали тоді 310 голосів.  Прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування дану  пропозицію  комітету. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 250.

 

     Дякую. Я  ставлю  в  цілому  пропозиції Президента в редакції комітету до даного закону. Прошу народних депутатів проголосувати.

 

     "За" - 282.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Сідайте, будь ласка, Лесю Степановичу.

 

     -------------

 

     Слухаємо наступне питання порядку денного.  Проект  Постанови про  скасування  результатів  голосування Верховної Ради України в цілому за Закон України про внесення змін до  Закону  України  про оперативнорозшукову діяльність від 21 жовтня 1999 року.

 

     Будь ласка.  Юрій  Анатолійович Кармазін.  Увімкніть мікрофон депутата Кармазіна. Коротко, будь ласка, Юрію Анатолійовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ 134,  Одеська область).  Шановні народні  депутати!  Сталася прикра   помилка.   Що  було?  Комітет,  розглянувши  це  питання, одноголосно (це підтримали абсолютно всі депутати з усіх  фракцій) запропонував подолати вето.  Під час слухання,  не давши виступити доповідачу,  документ поставили  на  голосування.  Перший  раз  не проголосували,   а   потім,  коли  сказали,  що  комітет  врахував зауваження,  проголосували.  Фактично ж зауважень,  як  таких,  не було. Таким чином родився поручик Кіже, якого треба просто знищити і  відкрити  чисте  поле  для  подальшої  роботи.  Я   прошу   вас проголосувати і скасувати результати голосування.

 

     Я ставив  це питання на засіданні ради фракцій і зараз ставлю перед вами.  Це не буде порушувати чистоту юридичної  техніки,  ми самі виправимо свою помилку.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  У проекті постанови (я нагадую, або якщо у когось немає примірника перед собою) записано: "Скасувати  результати  голосування  Верховної Ради України від 20 квітня 2000 року в цілому за Закон України про  внесення  змін  до Закону  України  про оперативно-розшукову діяльність від 21 жовтня 1999 року".

 

     Ставлю даний проект постанови,  запропонований комітетом,  на голосування.

 

     "За" - 252.

 

     Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Слухаємо наступне питання порядку денного.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів  України  у  зв'язку  з прийняттям   Закону  України  про  угоди  про  розподіл  продукції (повторне друге читання). Доповідає Сергій Олександрович Чукмасов. У режимі другого читання. Будь ласка.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.   Після  прийняття  проекту  закону  в  другому читанні надійшли  зауваження  юридичного  управління  і  народного депутата  Семенюк  Валентини  Петрівни.  Майже усі вони враховані, крім останнього зауваження  Валентини  Петрівни,  яка  пропонувала запропоновані  зміни до Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні вилучити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Мається на увазі поправка номер 24?  Будь  ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Семенюк.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної   політики   та   земельних   відносин   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Фракція  соціалістів  (Лівий  центр).   Шановні   колеги   народні депутати! Спочатку я хотіла б зробити одне зауваження.

 

     Закон про угоди про розподіл продукції,  який нами прийнятий, зараз розглядається у Конституційному Суді. 75 депутатів подали до нього зауваження у зв'язку з тим,  що є загроза втрати і майна,  і державності.  Це  підтвердило  і   юридичне   управління   Апарату Верховної Ради. Тому я вважаю недоцільним прийняття сьогодні цього законопроекту без висновків Конституційного Суду.

 

     Крім того,  я хотіла б усе ж таки, Сергію Олександровичу, щоб ви пояснили, чому не врахована моя пропозиція 24.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви    наполягаєте,    Валентино    Петрівно,   на голосуванні вашої поправки?

 

     СЕМЕНЮК В.П. Так.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Пояснюю.  Я не розумію,  навіщо треба вилучати запропоновані  зміни,  якщо  в  них  говориться,  що бухгалтерська звітність буде здійснюватись на основі законодавства  України.  Ми прийняли Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність,  і тому така норма повинна бути і в даному законі.

 

     Щодо вашого зауваження про звернення  в  Конституційний  Суд. Депутати  мають право звернутися до Конституційного Суду з законом про конституційність Закону про угоди про розподіл продукції.  Але це  не  стосується  проекту закону,  який ми розглядаємо сьогодні. Якщо  Конституційний  Суд  винесе   певне   рішення,   воно   буде обов'язково  враховане.  Сьогодні ми приймаємо зовсім інший проект закону.   Комітет   пропонує   підтримати   цей   законопроект   і проголосувати за нього.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зачекайте,  Сергію  Олександровичу.  Ви поправку, яка відхилена комітетом, підтримуєте?

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Цю поправку ми відхилили.  Юридичне управління Апарату Верховної Ради згодне з нами.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Я  ставлю  на  голосування  поправку  24, автором якої є народний депутат Семенюк.  Вона наполягає на  тому, щоб  поправка була поставлена на голосування.  Хто за цю поправку, прошу визначитися.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Комітет пропонує її відхилити.

 

     "За" - 101.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято.

 

     Сергію Олександровичу, ваша пропозиція. Будь ласка.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Це остання не поправка.  Є пропозиція прийняти законопроект як закон у цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спочатку  є  пропозиція  прийняти  законопроект у другому читанні, так?

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  В другому читанні  і  в  цілому.  Він  же  був прийнятий у другому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Але  у  нас зараз іде розгляд у режимі повторного другого читання.

 

     ЧУКМАСОВ І.О. Комітет пропонує підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію прийняти даний законопроект   у   другому   читанні.   Прошу  народних  депутатів визначитися.

 

     "За" - 245.

 

     Я ставлю на голосування даний законопроект у цілому.

 

     ЧУКМАСОВ І.О. Комітет пропонує прийняти в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 245.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Слухається наступне   питання   порядку    денного.    Проект Кримінального  кодексу України (друге читання).  Доповідач -голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Юрій Анатолійович Кармазін.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Шановні народні депутати!  Я нагадую: сьогодні розглядається тільки загальна  частина  законопроекту.  В  порядку денному  чомусь слова "загальна частина" пропали,  хоча вчора вони ще були.  Я нагадаю вам  коротко,  що  вперше  комітет  подав  цей законопроект  17 червня 1999 року,  тобто вже виповнилася річниця, як законопроект був внесений.

 

     Зараз після  того,  як  у   законодавстві   дещо   змінилося, змінилися правові підходи до смертної кари,  ми також внесли деякі зміни до цього проекту,  а також врахували ті зауваження, які були висловлені    науково-експертним    та   юридичним   управліннями, депутатськими групами,  що надійшли за рік.  Отже,  зараз мова йде тільки про загальну частину.

 

     Прошу тоді, давайте...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте працювати в режимі другого читання.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.   Так,   у   режимі  другого  читання.  Депутат Бандурка.  Його поправку 1 відхилено і за  наполяганням  більшості депутатів залишено стару назву - "Кримінальний кодекс".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Бандурка не наполягає. Далі.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Усі поправки до статті 1 враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. За поправками, Юрію Анатолійовичу...

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  5.  Депутат Зварич не наполягає?  Не наполягає.

 

     Відхилено поправку 6 депутата Ковалка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ковалко не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Депутат Бандурка. Відхилено поправку 7.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Він не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Відхилено також поправку 8  депутата  Ковалка. Він не наполягає.

 

     Поправку 9 відхилено.

 

     Вікторе Володимировичу, ваша поправка 12 відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Там два слова всього.

 

     Далі... До розділу І зауважень більш немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте за поправками йти.  Поправка 17. Народний депутат Шеховцов не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправку 18 депутатів Лавриненка  і  Ющика  ми відхилили,  тому  що  частина  третя  статті 2 конкретизує частину другу статті 58 Конституції.

 

     Відхилено також  поправку  30  народного  депутата  Смірнова. Депутат Смірнов наполягає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть  мікрофон  народного депутата Смірнова. Поправка 30.

 

     СМІРНОВ Є.Л.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань національної  безпеки  і  оборони  (виборчий  округ 16,  Вінницька область). Шановний Вікторе Володимировичу! Через специфічний склад нинішнього  скликання  Верховної  Ради  жодна  з  моїх поправок до Загальної частини Кримінального кодексу не набере  більше  190-200 голосів. Для чого ж тоді витрачати на це час?

 

     Я знімаю всі 58 своїх поправок: 30, 63, 66 тощо, які не враховані комітетом. Проте відразу попереджую, що   це   не   стосується   162   поправок  до  Особливої  частини Кримінального кодексу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колего Смірнов.

 

     Далі, Юрію Анатолійовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Я теж дякую і хочу  прокоментувати.  Справа  в тому, що

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Та не треба коментувати, відхилено ж.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. У загальній частині частина поправок врахована. Я дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Коли дійдемо до Загальної

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 31 депутата Васильєва відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає. Будь ласка, далі.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 33 депутата Васильєва теж відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 36 депутата Шеховцова відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Шеховцов не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 40 депутата Васильєва відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 41 депутата Шеховцова теж  відхилена. Поправка 43 депутата Васильєва відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 48 депутата Ковалка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 51 депутата Ковалка теж відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Його поправка 55 теж відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Ми  врахували  його  поправку  56,  і там воно нормально виходить.

 

     Поправка 58 депутата Ковалка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ковалко не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 59 депутата Ковалка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ковалко не  наполягає.  Поправка 63?

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Депутат Смірнов зняв усі свої поправки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправку  67  депутатів Лавриненка та Ющика ми відхилили.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народні депутати не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправку 68 депутата Крючкова ми відхилили. Він пропонував вилучити слова "істотної шкоди".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає? Далі, будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 71 депутата Ковалка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ковалко не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 75 депутата Васильєва відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає. Далі.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  76 депутата Черненка відхилена.  Він наполягає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Черненка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька область).  Спасибо. С какой целью "злочини невеликої тяжкості введені в Кримінальний кодекс?  Там є  злочини  середньої тяжкості, тяжкі й особливо тяжкі. Це введення дасть змогу злочинам середньої тяжкості або тяжким перекочовувати у  злочини  невеликої тяжкості  і"  сажать  людей,  которые   Когда  я  баллотировался в депутаты,  у меня был случай: человек украл три мешка соломы и ему дали четыре года. И эта практика будет продолжаться.

 

     Я прошу поставить на голосование.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Я хотів би дати пояснення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, думку комітету.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Ваша пропозиція не дає відповіді на запитання: а  як  тоді  кваліфікувати  ті   правопорушення,   які   караються позбавленням  волі  на строк не більше двох років або іншим м'яким покаранням?  А  ви  знаєте,  що   в   багатьох   випадках   проект декриміналізує деякі діяння. Тоді що, всіх треба перевести в якусь іншу площину - в адміністративну чи в іншу?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію Анатолійовичу, думку комітету.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Думка комітету - відхилити цю поправку,  бо її неможливо застосувати на практиці.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на  голосування  поправка 76 народного депутата Черненка. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 108.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Далі, Юрію Анатолійовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 78 депутата Ковалка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправку 79 депутата Черненка, пов'язану з тим самим, відхилено.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Далі.  Депутат  Смірнов  зняв  свою  поправку. Поправка 96 депутата Ковалка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  99   Ігоря   Мар'яновича   Пилипчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Він  пропонував  змінити суб'єктів,  по-іншому хотів.

 

     Поправка 100  депутата  Пилипчука  відхилена,  бо  суперечить концепції прийнятого кодексу.

 

     Поправка 102.   Віктор   Володимирович  Медведчук  пропонував вилучити слово "психіки". Ми відхилили.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Віктор Володимирович не наполягає.

 

     Поправка 103 депутата Ковалка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 104 депутата Шевчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 105 депутата Шевчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Його ж поправка 107 відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Теж не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.    Взагалі    стаття    "Обмежена    осудність" розкритикована науковцями.  І абсолютною  більшістю  на  засіданні комітету визнано,  що не може бути.  Тому я йду далі. Поправка 109 депутата Ковалка відхилена.

 

     Поправка 110 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 112 депутата Медведчука теж відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 113 врахована.

 

     Поправка 116 депутатів Лавриненка і Ющика відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 118 депутатів  Бандурки  і  Пилипчука відхилена.

 

     Поправка 121

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекайте,  увімкніть мікрофон народного депутата Черненка. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.   Спасибо,   Виктор   Владимирович.   Уважаемые коллеги,  поправка  111 - это не только поправка депутата Шевчука. Ведь там записано: "та інші народні депутати - члени комітету". Вы прочтите, о чем идет речь.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так враховано ж!

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г. Я прошу поставить на голосование.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Вона врахована.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г. Врахована?

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  111 врахована.  Це розумна поправка, вона врахована, питань немає.

 

     Поправка 123 депутата Ковалка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 124 депутата Зварича відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає. Далі, Юрію Анатолійовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 131 депутата Ковалка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 134  депутатів  Короля  і  Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 136 депутата Зварича відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 137 депутата Медведчука. Пропонувалося одне слово, ми відхилили. Але врахували наступну поправку 138.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.  Юрію Анатолійовичу,  не витрачайте часу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 139 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає. Далі.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Його ж поправка 141 відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Тут 500 ваших поправок.  Поправка 143 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 144 депутата Кармазіна відхилена.  Не наполягає. Поправка 150 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 162 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 163 депутата Васильєва відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 165  депутатів  Лавриненка  та  Ющика відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 170 відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 177 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. І його ж поправка 179 відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 181 депутата Васильєва відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Депутат Смірнов зняв свої пропозиції. Поправка 190 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 196.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 198 депутата Черненка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає. Далі, Юрію Анатолійовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.   Поправка  213.  Депутат  Васильєв  пропонував вилучити статтю "Виправданий ризик".  Оскільки назву статті  зараз змінено   на   "Діяння,  пов'язане  з  ризиком",  то  пропонується відхилити цю поправку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі, будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 214 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає. Далі.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 217 депутата  Кочерги  відхилена.  Це щодо  того,  що по всьому тексту слово "зазнаки".  Він погодився з цим словом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі,  Юрію Анатолійовичу.  Поправка 223 депутата Медведчука відхилена. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 231 депутата Крючкова.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  239 відхилена.  Депутат Смірнов зняв свої пропозиції. Поправка 249 депутата Зварича відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Його ж поправка 251. Не наполягає. Поправка 254 депутата Черненка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Черненка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Дякую, Вікторе Володимировичу. Шановні народні депутати!  Я  прошу  розглянути,  про  що  йдеться:  "Давність  не застосовується   у  разі  вчинення  злочинів,  за  які  може  бути призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі".

 

     Незрозуміло, чого ви відхиляєте цю поправку?

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Я поясню.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Поясніть,  будь ласка.  Щоб не  було  так,  що онопрієнки  десь  заховаються,  а  потім  вилізуть  і скажуть,  що давності злочину немає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Не дай Боже. Подивіться уважно частину другу в новій  редакції  у  правій  колонці  (це  позиція  190):  "Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду". Це перше.

 

     І друге. Дивіться частину четверту: "Питання про застосування давності до особи,  що вчинила  особливо тяжкий  злочин,  за  який  згідно  із законом може бути призначено довічне позбавлення волі,  вирішується судом".  Це  якщо  вона  не ухилилася.

 

     І п'яте.  Давність  не застосовується у разі вчинення злочину проти миру та безпеки людства,  передбачених у цілому ряді статей: 452, 454, 457.

 

     Ось з цього і виходила робоча група,  а потім і комітет, коли відхиляли цю поправку.  Вважали,  що недоцільно  розширювати  коло злочинів, до яких не застосовується давність.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.

 

     Народний депутат Черненко наполягає?

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Давайте проголосуємо. Він наполягає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягає. Ми ставимо поправку народного депутата Черненка на голосування. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 52.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Далі, будь ласка, Юрію Анатолійовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 256 депутата Зварича відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 257 депутатів  Лавриненка  та  Ющика. Відхилено.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 258 депутата Зварича відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 259 депутата Шарова відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.    Поправка    260   депутатів   Мазуренка   та Лісогорського відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 261 депутата Кармазіна відхилена.  Не наполягаю.

 

     Поправка 262  депутатів  Лавриненка  і  Ющика  відхилена.  Не наполягають.

 

     Поправка 263 депутата Черненка відхилена. Не наполягає.

 

     Поправка 264 депутата Зварича відхилена. Не наполягає.

 

     Поправка 266 депутата Ківалова відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 267 депутата Шарова відхилена. Він не наполягає.

 

     Поправка 268 депутата Пилипчука відхилена.

 

     Поправка 269 депутата Пилипчука відхилена.

 

     Поправка 270 Крючкова Георгія Корнійовича. Не наполягає.

 

     Поправка 271 депутата Франчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 272 депутата Васильєва відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  273  депутата Кочерги.  Вона відпала сама собою, тому що смертну кару скасували.

 

     Поправка 274 депутатів Лавриненка та Ющика відхилена.

 

     Поправка 275 Кармазіна відхилена. Не наполягає.

 

     Поправка 277 депутата Пилипчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 279 депутата Зварича відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  280  депутата  Кочерги.  Із  тих  же мотивів її доцільно зняти, йдеться про смертну кару.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 281 депутата Пилипчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 284. Це ваша, Вікторе Володимировичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправку 285 депутата Васильєва відхилено.  Не наполягає.

 

     Поправка 287 депутата Шеховцова відхилена. Не наполягає.

 

     Поправка 290 депутата Медведчука відхилена. Не наполягає?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 291 депутата Васильєва відхилена.  Не наполягає.

 

     Поправка 293 депутата Зварича. Не наполягає.

 

     Поправка 294 депутатів Бандурки та Мазуренка відхилена.

 

     Поправка 295 депутата Васильєва відхилена. Не наполягає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 296 його ж. Відхилена. Не наполягає.

 

     Поправка 297 депутатів Лавриненка та Ющика відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 298 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 299 депутата Васильєва відхилена.  Не наполягає.

 

     Поправка 301   депутатів   Кармазіна,   Бандурки,   Мазуренка відхилена. Ми не наполягаємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  303  депутата Зварича відхилена.  Не наполягає.

 

     Поправка 305.  Депутат  Зварич  пропонував  виключити  статтю "Арешт". Ви не наполягаєте? Не наполягає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 306 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 307 депутата Черненка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 309 його ж. Відхилено.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Теж не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  310  депутатів  Лавриненка  та Ющика відхилена. Не наполягають.

 

     Поправка 313 депутата Васильєва відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 318 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 319 депутатів Кармазіна  і  Васильєва відхилена. Не наполягають.

 

     Поправка 320 депутата Франчука відхилена. Не наполягає.

 

     Поправка 321 депутата Шарова.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  323  депутатів Кармазіна,  Бандурки, Лісогорського та Мазуренка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 327. Не наполягає депутат Медведчук.

 

     Поправка 329 депутата Васильєва відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправку 330 депутат Кочерга зняв.

 

     Поправка 331 депутата Пилипчука відпадає,  оскільки вже немає смертної кари.

 

     Поправка 332 депутата Пилипчука відхилена. Не наполягає.

 

     Поправка 333  депутата Франчука відхилена.  Це теж стосується смертної кари.

 

     Поправка 334 депутата Зварича відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 343 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Спасибі.

 

     Поправка 348. Вікторе Володимировичу, також ваша.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Не наполягаєте, спасибі вам. Усім спасибі, хто не наполягає.

 

     Поправка 358 депутата Крючкова відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 359 депутата Медведчука.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.    Поправка    362.   Вікторе   Володимировичу, наполягаєте?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 363 теж ваша. Відхилена.

 

     Поправка 365 депутата Ковалка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 366 депутата Крючкова  відхилена.  Не наполягає.

 

     Поправка 375 депутата Шеховцова відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 380 депутата Кочерги відхилена. Він не наполягає?  Не  наполягає.  Пропонувалося   узгодити   між   собою співвідношення видів покарання при їх переводі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає. Далі.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  383  депутата  Васильєва  відхилена. Пропонувалося слова "три дні" замінити словами "півтора дня".

 

     Поправка 392 депутата Крючкова. Пропонується виключити статтю 71. Відхиляємо. Не наполягає Георгій Корнійович?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Далі, будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  406  Георгія Корнійовича:  виключити статтю 74. Відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  409  депутата  Васильєва  відхилена, оскільки це предмет Кримінальнопроцесуального кодексу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 412.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Теж не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 418 депутата Кармазіна відхилена.  Не наполягає Кармазін.

 

     Поправка 420 депутата Кочерги: частину п'яту викласти в такій редакції...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю. А. Він не наполягає.

 

     Поправка 421  депутатів Бандурки,  Лісогорського та Мазуренка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 424 депутата Васильєва - відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 429 депутата  Зварича  відхилена.  Не наполягає. Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 430 депутатів Бандурки, Лісогорського, Мазуренка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 434 депутата Сіренка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 440 депутата Шевчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 441 депутатів Бандурки, Лісогорського, Мазуренка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 442 депутата Шевчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 443 депутата Васильєва відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає. Далі.

 

     КАРМАЗІН Ю. А. Поправка 456 депутата Зварича.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 457 депутата Кармазіна відхилена.  Не наполягаю.

 

     Поправка 460 депутата Бандурки Олександра Марковича.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 463.  Бандурка Олександр Маркович  не наполягає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 465 депутата Бандурки відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не  наполягає.  Це  поправка  депутатів Бандурки, Лісогорського, Мазуренка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Так. Це до статті 87.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають. Далі, будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 476 до  статті  90  депутата  Шевчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка 478.  Вікторе Володимировичу, це ваша поправка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 480 теж ваша. Відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 482 теж ваша.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Теж не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Спасибі вам.

 

     Поправка 484 депутата Зварича відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає. Далі, будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Далі.   Поправка   487   депутатів   Бандурки, Лісогорського, Мазуренка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 489 депутата Черненка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 490 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  493  депутатів  Альохіна,  Бандурки, Лісогорського відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 496 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 498 депутата Кочерги відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 499 депутата Франчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  501  депутатів  Кармазіна,  Франчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 503 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Поправка  512.  Вікторе Володимировичу,  ваша. Відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 526 депутата Медведчука відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 534 знову ваша. Відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Дякую вам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І поправка 530 теж моя. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Поправка 538 теж ваша. Частину третю статті 102 вилучити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаю.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Дякую  вам.  Ми  пройшли  всі  статті  проекту Загальної частини Кримінального кодексу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція комітету.

 

     КАРМАЗІН Ю.  А.  Пропозиція комітету - прийняти. Півтора року йшла   робота   над  цим,  узгоджені  абсолютно  всі  позиції.  Ми пропонуємо прийняти в другому читанні  проект  Загальної  частини. Особливу ми внесемо на розгляд через тиждень.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Синенко. Будь ласка.

 

     СИНЕНКО С.І.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (багатомандатний загальнодержавний    виборчий    округ,   КПУ).   Дякую,   Вікторе Володимировичу.  Хочу звернути вашу увагу,  шановні колеги, на те, що  ви  не проголосували поправки депутата Черненка.  Ви просто не знаєте суті цих поправок. Ідеться про те, що в лютому 2000 року ми прийняли   Закон  про  психіатричну  допомогу.  У  зв'язку  з  цим термінологія у  Кримінальному  кодексі,  яка  стосується  медичних проблем,  має збігатися із термінологією у Законі про психіатричну допомогу.  Це стосується таких статей Кримінального кодексу,  який ми зараз розглядаємо,  як 19,  90, 91, 92, 93 і 94. Треба замінити слова  "психічні  захворювання"  на  слова  "хронічний   психічний розлад", а "тимчасовий розлад психічної діяльності" на "тимчасовий психічний розлад". Це перше.

 

     Друге. У статтях 91,  92 і  94  виписані  умови  застосування примусових  заходів  медичного  характеру.  Але  нечітко і неповно виписані категорії осіб,  до яких судом  застосовуватимуться  такі примусові  заходи медичного характеру і мета цих заходів,  а також те,  що диспансерний  нагляд  -  це  і  є  отой  самий  примусовий лікарський   нагляд,   про  який  ми  тут  говоримо.  А  є  термін законодавчо нами закріплений.  Тож у пункті 2  статті  93  проекту Кримінального   кодексу   треба   замінити   термін  "обов'язковий лікарський нагляд" на "примусовий амбулаторний нагляд і  лікування лікаря-психіатра". І все. Тут тільки термінологію треба узгодити.

 

     Прошу пропозиції нашого комітету врахувати.

 

     Дякую.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Я дякую вам, Світлано Іванівно, і хотів би дати короткий коментар до цього.

 

     Перше. Закону,  про який ви говорите,  ще не було,  коли  цей варіант Кримінального кодексу був розданий тут, у залі.

 

     Друге. Ми  врахували  всі  специфічні терміни і поняття,  які стосуються   саме   кримінальної   відповідальності.   Не    треба переписувати   усе   інше  -  усі  кодекси,  закони,  починаючи  з ветеринарної медицини.  Якщо ми підемо таким шляхом,  то  це  буде щось незрозуміле.  Розумієте?  То спеціальний закон,  який регулює питання допомоги психічно хворим людям, а це кодекс, його загальна частина,    де    йдеться    про   злочини,   і   тут   вживаються загальнокримінальні поняття.  Ми розглядали ці питання, скрізь, де можна було, ми врахували все, у межах необхідного.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрію Анатолійовичу.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Черненка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.   Дякую,   Вікторе   Володимировичу.   Шановний доповідачу!  Поняття  "обмежено  осудний"  існує  в  кримінальному законодавстві  багатьох країн світу.  В законодавстві таких країн, як Угорщина, Польща, Японія, Росія, Німеччина передбачено визнання осіб,  які  страждають  на психічні розлади,  такими,  які вчинили злочини  у  стані  обмеженої  осудності,  у  зв'язку  з   чим   їм призначається більш м'яке покарання.

 

     Ми досить   чітко  виписали  статтю  19,  зазначивши,  що  не підлягає  кримінальній  відповідальності  особа,   визнана   судом неосудною,  яка  під  час  вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим кодексом,  перебувала у стані неосудності, тобто не могла усвідомити свою суспільну небезпечність...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего Черненко, яка це поправка?

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г. Це поправка до статті 19.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Номер поправки, будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г. У мене проекту вже немає під рукою.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. То що я повинен ставити на голосування?

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г. Коли я про це казав, то було відхилено.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Я зараз поясню.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Юрію Анатолійовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Колего Черненко,  ваш підхід збігається з моїм підходом. Але справа в тому, що нас 450 і наш підхід не підійшов.

 

     Крім того,  ми  послали  проект  на  експертні  висновки   до Міністерства  юстиції України,  до Харківської юридичної академії, до Одеської національної юридичної  академії,  до  інших  наукових закладів  і  отримали  такий  висновок.  І  коли  ми розглядали це питання в комітеті,  то  абсолютно  всі  підтримали  поправку  106 народного  депутата  Васильєва.  Він  пропонував  включити поняття "обмежена осудність", щоб не було зловживань і так далі. Принаймні так пояснювали під час розгляду цього питання. Воно було буквально до передостаннього засідання.  Але коли ми зібрали  всі  експертні висновки,  то побачили,  що в принципі це поняття нічого нового не дає.  Так,  воно є в декількох країнах,  але ще в більшості  країн його  немає,  і ніхто не вмер від цього.  І в чинному кодексі його немає, і нічого страшного не сталося.

 

     Тому особисто я вас підтримую,  але комітет і наукові заклади не підтримали.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Шевчук. Будь ласка.

 

     ШЕВЧУК С.В.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  (виборчий округ  23,  Волинська  область).  Шановний доповідачу!  Безумовно, предметом даної розмови є область знань, які мають фахівці-юристи. І присутні тут парламентарії-медики не претендують на те, щоб їхня думка була врахована виключно у всіх статтях.

 

     Але є такі галузі,  як судова психіатрія, судова медицина, де слід  враховувати  область  специфічних  пізнань  - медичну науку. Складається  враження,  що  ваш  компетентний  комітет   абсолютно ігнорував  вимоги Комітету з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства і відкинув їх.  Ви ввели деякі нові поняття, скажімо, кримінальної  відповідальності  за  скорочення  мережі лікувальних закладів,  за перешкоду в наданні безоплатної медичної допомоги  в державних  комунальних  закладах  охорони  здоров'я.  Тобто  в цих питаннях якраз і потрібна допомога медиків.  Ви ж наші  пропозиції проігнорували,  а ввели свої певні новели,  які медицини абсолютно не стосуються і свідчать про вашу некомпетентність.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Дякую вам за запитання,  але хочу сказати,  що ваші звинувачення звучать трохи загально. Ці зауваження стосуються Особливої частини Кримінального кодексу, і там врахована більшість пропозицій  вашого  комітету  і  членів  Комітету з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства.  Повірте мені,  там більшість пропозицій врахована. Але ця таблиця депутатам ще не роздана, а ви вже посилаєтеся на це.

 

     Ми зараз говоримо про статтю 15 "Обмежена осудність".  Я хочу запитати (хочу,  щоб усі народні депутати зрозуміли):  для чого це поняття  взагалі  вводилося  в  Загальну   частину   Кримінального кодексу?  Тільки  з однією метою воно вводилося:  щоб була ще одна пом'якшуюча вину обставина. Якщо є якісь розлади здоров'я, то це й так  буде  пом'якшуючою вину обставиною,  суд зобов'язаний буде це врахувати.  І все,  більше практичного значення це  поняття,  щодо якого  тут  ламаються  списи,  немає.  Якщо  ви  доведете,  яке ще практичне  значення  має  це...  Ви  розумієте,  ця  стаття  -  це інструмент.  Для  чого  його  більше застосовувати?  Це і так буде пом'якшувати.  А щодо статей Особливої частини,  які ви навели, то право громадянина на охорону здоров'я закріплене в Конституції.  І Конституцією передбачено, що мережа медичних закладів не може бути скорочена.  А  права  громадян  мають  захищатися  в  тому числі і кримінальним законом.  Я думав,  навпаки,  ви маєте бути  в  цьому зацікавлені. Тільки з цього виходили члени комітету.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрію Анатолійовичу. Всім зрозуміло.

 

     Будь ласка,  увімкніть  мікрофон народного депутата Черненка. Але не з мотивів,  а для пропозиції.  Скажіть, яку пропозицію слід поставити на голосування? Я це зроблю. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.   Спасибо,  Виктор  Владимирович.  Я  предлагаю проголосовать этот проект во втором чтении,  но ряд статей  -  15, 19, 92, 93 и 94 - оставить на третье чтение. Я вам приведу пример.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не треба, ви нас переконали.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Тогда  я  скажу  короче:  мы  пересажаем  всех "наполеонов",  "министров финансов всей планеты" и так далее ни за что.   Люди   недееспособны,   а   мы   будем   привлекать   их  к ответственности.

 

     И последнее. Я абсолютно поддерживаю коллегу Шевчука, который сказал,  что  мы  норму  Конституции  пишем в Криминальный кодекс. Прочтите статью Конституции, уважаемый коллега.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Юрію Анатолійовичу!

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Що стосується статті "Обмежена осудність", то я можу  з  вами  погодитися.  Я  сказав,  що  це  збігається  з моєю особистою точкою зору.

 

     Стаття 19  "Необережність  та  її  види"   (зараз   це   інша стаття)...  Це трохи різні статті, ви розумієте. І я хотів би, щоб ми розуміли, для чого робимо ту чи іншу дію.

 

     Що стосується осудності,  то неосудні люди все одно не будуть притягнуті   до   відповідальності.  Я  не  можу  зрозуміти:  суто теоретична,  так би мовити, конструкція "обмежена осудність" стала сьогодні на заваді. Вона на практиці не буде застосовуватися ніяк, крім того,  що буде пом'якшувальною вину обставиною.  Але  ж  вона буде породжувати зловживання, тому що сьогодні кожній людині можна написати,  що в неї обмежена осудність. От у нас нервова робота, і нам напишуть,  що у нас обмежена осудність, це буде пом'якшувальна вину обставина. Тоді будуть хабарі давати...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрію Анатолійовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Я просив би прийняти в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми в цілому не можемо приймати,  бо  це  Загальна частина.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. В другому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це інша справа.

 

     Юрію Анатолійовичу!  Шановні  колеги!  Є  висновок юридичного управління,  де теж викладена пропозиція про  прийняття  Загальної частини Кримінального кодексу в трьох читаннях.

 

     Тому я   ставлю   на  голосування  пропозицію  про  прийняття Загальної частини Кримінального кодексу України в другому читанні.

 

     Прошу народних депутатів визначитися.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Комітет просить підтримати.  А  зауваження,  в тому  числі  комітету  Шевчука  і  так  далі,  ми врахуємо під час підготовки до третього читання.

 

     "За" - 145.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання висвітити по фракціях.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Кажуть, що не зрозуміли, за що голосували.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я ще раз повторюю:  ми приймаємо Загальну  частину  Кримінального  кодексу  в  другому  читанні.  Є висновок  юридичного  управління.  Комітет   не   заперечує,   щоб неузгоджені питання підготувати до третього читання.

 

     Були деякі  заперечення,  в  тому числі і народних депутатів, щодо строгості покарань  і  таке  інше.  Це  стосується  Особливої частини. Зараз ми приймаємо тільки Загальну частину.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Особлива частина ще не роздана на руки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще не роздана і не розглядалася Верховною Радою.

 

     Тому я  прошу  підтримати  пропозицію  комітету  і прийняти в другому читанні Загальну частину Кримінального кодексу  України  з тим,   щоб  підготувати  її  до  третього  читання  з  урахуванням зауважень народних депутатів, які прозвучали.

 

     Ще раз ставлю  на  голосування  в  другому  читанні  Загальну частину Кримінального кодексу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Комітет просить підтримати.

 

     "За" - 274.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, Юрію Анатолійовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Спасибі.

 

     -------------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступне   питання.   Проект  Закону  про  захист населення і територій від надзвичайних  ситуацій  техногенного  та природного  характеру  (друге  читання).  Доповідає  Хазан  Віктор Борисович,  голова  підкомітету  Комітету  з  питань   екологічної політики,     природокористування    та    ліквідації    наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

     ХАЗАН В.Б.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України  з  питань  екологічної  політики,  природокористування та ліквідації наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ). Шановні народні депутати! На розгляд Верховної  Ради  у  другому  читанні  вноситься  проект Закону  України  про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного  та  природного  характеру.  Цей  закон  має визначити  організаційні і правові основи у сфері захисту громадян України,  іноземців та осіб без громадянства,  які знаходяться  на території України, об'єктів виробничого і соціального призначення, а  також  довкілля  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного   та природного характеру.

 

     Не буду   займати  ваш  час,  шановні  колеги,  описуючи  всі надзвичайні  ситуації,  які  мають  місце  в  Україні.  Але   хочу зазначити,  що питання створення законодавчої бази у сфері захисту населення і територій від надзвичайних  ситуацій  техногенного  та природного   характеру   є  актуальним.  До  цього  часу  існували нормативно-правові  акти,  які  приймалися   Кабінетом   Міністрів України.  Але  перший  законодавчий  крок  уже  зроблено  в  цьому напрямі:  наприкінці минулого року  Верховною  Радою  України  був прийнятий Закон України про аварійно-рятувальні служби.

 

     Усі пропозиції    суб'єктів    законодавчої   ініціативи   до зазначеного законопроекту неодноразово обговорювалися  в  Кабінеті Міністрів  України та в Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій  та   у   справах   захисту   населення   від   наслідків Чорнобильської   катастрофи.   Абсолютна   більшість  зауважень  і пропозицій  народних   депутатів   врахована,   деякі   пропозиції враховані частково.  Також у нас є відповіді на ті зауваження, які зробили експерти Головного юридичного управління апарату Верховної Ради України.

 

     Метою цього закону є визначення організаційно-правових...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе Борисовичу,  нам мета закону не потрібна. В другому читанні пізно говорити про мету,  в першому  треба  було говорити.

 

     Шановні колеги,  йдемо  в режимі другого читання по поправках чи можна приймати в другому читанні?  Є  пропозиція  проголосувати даний законопроект в редакції комітету в другому читанні.

 

     Я ставлю    на    голосування.   Прошу   народних   депутатів визначитися.

 

     "За" - 254.

 

     Дякую. Рішення  прийнято.   В   цілому   можна   ставити   на голосування? Даний законопроект ставиться на голосування в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 262.

 

     Дякую. Сідайте, будь ласка.

 

     -------------

 

     Слухається наступне питання порядку  денного.  Проект  Закону про об'єкти підвищеної небезпеки. Друге читання.

 

     Самойленко Юрій Іванович, голова комітету. Будь ласка.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань екологічної  політики,  природокористування  та  ліквідації наслідків      Чорнобильської      катастрофи     (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  ПЗУ).  Шановний   головуючий! Шановні народні депутати!  Практично всі зауваження враховані,  за винятком шести.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата  Моісеєнка, будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Фракция Коммунистической партии Украины. Юрий Иванович! У меня такой вопрос. Вот мы здесь будем говорить о целом ряде предприятий, которые представляют опасность, наверное, прежде всего техногенную опасность.  Нет ли среди этих предприятий таких, которые   сегодня   в  виду  отсутствия  их  хозяина,  сидящего  в Соединенных Штатах Америки Лазаренко, стали представлять несколько большую техногенную опасность, чем должны были бы?

 

     Сегодня я    зачитывал   заявление   американского   адвоката Лазаренко Майкла Хэндверкера, который говорил о том, что Президент Кучма  в  период с 1995 по 1998 год регулярно получал перечисления от   коммерческих   предприятий,   которые   контролировал   Павел Лазаренко.  Таким  образом,  он является соучастником и так далее. Тут перечисляются все назначения, и наш Президент Кучма обвиняется как  человек,  который  способствовал  Лазаренко  в  раскрадывании средств.

 

     И у меня сейчас возникает вопрос. Не попадают ли под действие закона,  проект  которого  мы сегодня рассматриваем (тем более,что Президент будет его подписывать), предприятия, которые перечисляли ему средства?  Если вы не знаете эти предприятия,  то, может быть, есть смысл Верховному Совету запросить официальную  информацию  от адвоката  Майкла  Хэндверкера  и  после  этого  вернуться  к этому вопросу?

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Є  пропозиція  прийняти   даний законопроект у другому читанні в редакції комітету.

 

     Немає заперечень? Я прошу проголосувати в другому читанні.

 

     "За" - 281.

 

     Дякую.

 

     Є пропозиція  прийняти в цілому.  Будь ласка,  я ставлю даний законопроект на голосування в  цілому.  Прошу  народних  депутатів визначитися.

 

     "За" - 275.

 

     Рішення прийнято. Дякую. Сідайте, будь ласка, Юрію Івановичу.

 

     -------------

 

     Слухається наступне  питання  порядку денного.  Проект Закону про компенсацію громадянам втрати  частини  доходів  у  зв'язку  з порушенням термінів їх виплати. Друге читання.

 

     Донченко Юрій   Григорович,  голова  підкомітету  Комітету  з питань соціальної політики та праці. Будь ласка.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ 113, Луганська   область).   Уважаемые    коллеги!    После    принятия законопроекта  в первом чтении поступило семь предложений,  четыре из которых комитет отклонил.  Поступили  предложения  от  народных депутатов Шарова, Ковалко, Самойленко, Баулина.

 

     Единственное, на  что  я  хотел бы обратить внимание,  Виктор Владимирович.  В статье 3 комитет предлагает  слово  "коэффициент" заменить  на  "индекс".  И  в  первой  части  статьи  6 после слов "власних  коштів  -  підприємства,  установи   і   організації..." записать следующее: "які не фінансуються і не дотуються з бюджету, а також об'єднання громадян ..." и дальше по тексту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я ставлю даний  законопроект  на голосування   в   другому   читанні   в  редакції,  запропонованій комітетом,  про  яку  вас  зараз  проінформували.  Прошу  народних депутатів визначитися.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г. Прошу підтримати.

 

     "За" - 245.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є  пропозиція  даний  законопроект  поставити  на голосування в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 260.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Слухається наступне питання порядку  денного.  Проект  Закону про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України щодо стимулювання розвитку  вітроенергетики  України  (друге  читання). Голова підкомітету Чаговець Василь Миколайович. Будь ласка, Василю Миколайовичу, коротко.

 

     ЧАГОВЕЦЬ В.М.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної  безпеки  (виборчий  округ  180,  Харківська  область). Шановні  народні  депутати!  Комітет  вдячний  народним  депутатам Александровській,  Чекаліну,  Кожину,  Козаку, Черняку, які подали свої   зауваження.   Вони   враховані,   що   сприяло   поліпшенню законопроекту. Ми просимо підтримати проект у другому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я ставлю  на  голосування  даний законопроект у другому читанні в редакції комітету. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 281.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих  актів України  щодо стимулювання розвитку вітроенергетики України ставлю на голосування в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 293.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Шановні колеги!  У нас залишилося  ще  два  питання,  а  якщо враховувати Бюджетну резолюцію,  то три питання. Зокрема, сьогодні вранці ми включили в порядок денний проект  Закону  про  схвалення Указу Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України  у  2000  році  в  рамках  військового співробітництва   для   участі  в  багатонаціональних  миротворчих навчаннях "Кооператив Партнер  -  2000",  "Щит  миру  -  2000"  та "Козацький  степ".  Комітет  відпрацював  цей  матеріал  і готовий доповісти.

 

     І другий проект Закону про внесення змін  до  Закону  України про  державні  гарантії  відновлення  заощаджень громадян України, запропонований народним депутатом  Донченком.  Я  думаю,  їх  слід розглянути і прийняти відповідні рішення.

 

     Зараз слухається   питання  про  схвалення  указу  Президента України.  Реєстраційний номер 5374. Доповідач - заступник міністра оборони  Шуляк  Петро  Іванович  (Шум  у залі).  А ми зараз будемо обговорювати.

 

     Петре Миколайовичу, я пояснюю. Справа в тому, що це пов'язано з термінами,  які починають діяти з 15 червня. Тому ми включили це питання в порядок денний,  а  зараз  обговоримо  його  і  приймемо відповідне рішення.

 

     Шуляк Петро Іванович. Будь ласка.

 

     ШУЛЯК П.І.,  заступник  міністра  оборони  України.  Шановний головуючий! Шановні народні депутати!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Петре Івановичу, вибачте. Вас і вашу форму хочуть бачити на трибуні. Будь ласка.

 

     Продовжуйте. І прохання коротко.

 

     ШУЛЯК П.І.  Шановні народні депутати! Відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції та за дорученням  Президента  на  розгляд  і схвалення  Верховної  Ради подається рішення Президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у  2000 році   в   рамках   військового   співробітництва   для  участі  у багатонаціональних миротворчих  навчаннях  "Кооператив  Партнер  - 2000", "Щит миру - 2000" і "Козацький степ" .

 

     Розглядаючи це   рішення,   слід   зазначити,   що   Україна, дотримуючись  позаблокового  статусу,  сприяє  створенню  надійних міжнародних  механізмів та загальноєвропейської системи безпеки на двосторонньому,  регіональному  і  глобальному  рівнях   з   метою зміцнення    довіри    і    партнерства    на   основі   принципів взаєморозуміння, відкритості у військово-політичній діяльності.

 

     Одним з    найбільш    ефективних    механізмів    реалізації міжнародного  військового  співробітництва  є  проведення спільних багатонаціональних  навчань  військових  підрозділів  на   теренах України та участь у них. У поточному році заплановано взяти участь у восьми спільних навчаннях,  у тому числі в  трьох  на  території України.   Зокрема,   у   спільних   військово-морських  навчаннях "Кооператив  Партнер",  які  планується  провести  протягом  19-30 червня,  залучається  12  країн;  у  спільних навчаннях сухопутних військ "Щит миру - 2000" (з 8 по 22 липня, заявки подали 27 країн) і  у  спільних  навчаннях  підрозділів  морської піхоти "Козацький степ" (з 11 по 25 вересня).

 

     Щодо економічної  доцільності,  то  слід  зазначити,  що  всі проведені  навчання  на  території України протягом останніх років були   майже   повністю   профінансовані    за    рахунок    інших держав-учасниць,  що  дало  змогу в умовах обмеженого фінансування Збройних    Сил    України    підтримувати     та     відновлювати навчально-матеріальну  базу.  При  цьому  також витрачалися кошти, спрямовані на планову бойову підготовку наших військ. Навчання, що плануються,  не  потребують  з боку української сторони додаткових фінансових витрат.

 

     Шановні народні депутати! Верховна Рада України наполегливо і послідовно   створює  правові  умови  для  поступового  розширення міжнародного     військового      співробітництва,      приведення нормативно-правових  актів  у  відповідність  до вимог Конституції України та міжнародного права.  Тільки протягом 1999 і 2000  років Верховною Радою було прийнято п'ять законів, що визначають правову базу  участі  України  у  миротворчій  діяльності  та  військовому співробітництві.  З  прийняттям названих нормативно-правових актів відкрилися можливості для більш інтенсивного розвитку  відносин  у рамках  військовополітичного  партнерства з державамиучасницями та іншими  державами  програми  "Партнерство   заради   миру"   через визначення їхнього статусу на території України.

 

     Виходячи з  наведеного,  прошу  вас  розглянути  та  схвалити рішення Президента України про  допуск  підрозділів  збройних  сил інших  держав  на  територію  України  в  поточному  році в рамках військового  співробітництва  для  участі   в   багатонаціональних миротворчих навчаннях. Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання до Петра Івановича?  Запишіться, будь ласка.  Народний  депутат  Юхновський.  Немає.  Народний   депутат Тищенко. Наступна - депутат Мазур.

 

     ТИЩЕНКО П.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   КПУ).   Спасибо.   Фракция коммунистов. Вы меня извините, но мне не совсем понятен смысл этих учений,  учитывая  состояние  нашей армии.  Вы,  наверное,  хорошо знаете,  что  ресурс   наших   самолетов   через   несколько   лет заканчивается,  летать нам не на чем будет.  Относительно летчиков вы тоже знаете.  Какой смысл этих  учений?  То  есть  складывается такое  впечатление,  что  наши  противники  изучают нашу слабость. Непонятно,  для  чего?  И  театр  возможных  действий   на   нашей территории. Непонятно.

 

     Второе. Что  касается  проекта  закона  относительно орденов, который сегодня рассматривался.  Я вижу,  вы тоже награждены.  Так вот,  большинство проголосовало против принятия такого закона.  То есть сегодня можно вас ограбить, выкрасть ваши ордена и продавать. Ваше отношение к этому?

 

     И последнее.   Мой  коллега  Моисеенко  говорил  о  заявлении адвоката Лазаренко Майкла Хэндверкера  относительно  коррупционных действий  нашего  Президента.  Взятки брал Президент.  Можем ли мы голосовать сегодня за его...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимкніть мікрофон, будь ласка.

 

     Відповідайте на запитання, будь ласка.

 

     ШУЛЯК П.І.  Я вам доповідаю,  що наша участь у цих навчаннях, які  проводяться  за  програмою  "Партнерство заради миру" в нас в Україні  і  за  її  межами,  дає  змогу  більше  використати  наші можливості  у  зв'язку  з  тим,  що  іноземні  держави надають нам матеріальну і фінансову допомогу для підготовки особового  складу, техніки, навчальної бази.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Народний депутат Мазур. Наступний

- народний депутат Довгань.

 

     МАЗУР О.А., секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПСПУ).  Спасибо.  Я хочу задать вам  вопрос как генералу,  дважды генералу - и Советской Армии,  и украинской армии.  Вы понимаете,  что ни одно  учение  из  тех,  о которых вы сказали,  не проводится просто так,  для тренировки,  а только с целью,  как правильно сказал предыдущий оратор,  изучения нашей территории.

 

     Поскольку мы позаблоковое государство,  какова конкретно цель этих трех учений,  какую цель преследуют страны,  которые являются блоковыми,  при проведении учений на нашей территории?  Это первый вопрос.

 

     И второй.  Сколько  учений  с   участием   украинской   армии планируется  в этом году провести на территории Соединенных Штатов и других стран - членов НАТО?

 

     ШУЛЯК П.І.  Почну з другого запитання.  Я вам  доповідав,  що протягом  цього року планується провести вісім спільних навчань за участю України,  в тому числі п'ять  за  межами  і  три  на  нашій території.

 

     Щодо першого  запитання  я  вам уже доповідав,  що нам дає це рішення Президента  про  допуск  підрозділів  збройних  сил  інших держав  на нашу територію.  Україна є позаблоковою державою.  І це рішення  сприяє  створенню  надійних  міжнародних  механізмів   та загальноєвропейської    системи    безпеки    на   двосторонньому, регіональному,  глобальному рівнях  з  метою  зміцнення  довіри  і партнерства  на  основі  принципів взаєморозуміння,  відкритості у військово-політичній діяльності.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Довгань.

 

     ДОВГАНЬ С.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Шановний  заступник міністра оборони,  чи потрібні державі Збройні Сили,  які сподіваються на чужу допомогу для  того,  щоб  провести навчання?

 

     Може, давайте,  передамо  зброю  населенню  і нехай воно саме захищається,  не  допускаючи  агресорів  вивчати  акваторії  наших морів,  підходи  до  нашої  держави і так далі.  Кому служать наші Збройні Сили, якщо вони сюди запрошуюють війська агресивних блоків для  того,  щоб  вони  надали  їм  можливість постріляти холостими патронами?

 

     Дякую.

 

     ШУЛЯК П.І.  Шановні народні депутати,  ми запрошуємо  не  для того,  щоб вони нас вчили.  А навчання, як я доповідав, спільні, в яких бере участь багато держав,  у  тому  числі  країн  НАТО,  але здебільшого країн - не членів НАТО.

 

     Наприклад, для  участі  у  навчаннях  "Щит миру - 2000",  які планується провести в липні,  дали згоду 27 держав, з яких лише 13 держав  -  членів  НАТО,  решта  -  всі наші сусіди,  і ми вчимося розуміти один одного,  а це вплине на підтримання  миру  в  нашому регіоні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, Петре Івановичу.

 

     Слово надається  співдоповідачу,  голові  Комітету  з  питань національної безпеки і оборони Андресюку  Борису  Павловичу.  Будь ласка, коротко.

 

     АНДРЕСЮК Б.П.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   національної   безпеки   і    оборони    (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  СДПУ(о)).  Шановні  народні депутати,  відповідно до доручення Комітет Верховної Ради з питань національної   безпеки  і  оборони  розглянув  проект  Закону  про схвалення Указу Президента України про допуск підрозділів збройних сил  інших  держав  на  територію  України  в  2000  році в рамках військового  співробітництва  для  участі   в   багатонаціональних миротворчих  навчаннях  "Кооператив  Партнер - 2000",  "Щит миру - 2000" та "Козацький степ".

 

     Цей законопроект спрямований на виконання зобов'язань України як  держави - учасниці програми "Партнерство заради миру",  яку ми затвердили.  Прийняття  цього  законопроекту  надасть   можливість проведення  військових  навчань,  підтримання  на  належному рівні обороноздатності Збройних Сил України.

 

     Комітет вносить зазначений законопроект на розгляд  Верховної Ради  України  і пропонує прийняти рішення відповідно до пункту 23 статті 85  Конституції  України  та  Закону  України  про  порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України.

 

     У мене все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання до Бориса Павловича? Запишіться, будь ласка.

 

     Будь ласка,  народний депутат Симоненко. Наступний - народний депутат Черненко.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, КПУ). Фракция коммунистов. С учетом того, что сегодня очень сложная   для   Украины   внешнеполитическая  ситуация,  очевидным становится,  что  Украину  втягивают  в  балто-черноморскую  дугу, Украину  превращают  в  транзитный  коридор  с  изменением потоков энергоносителей из Закавказья через Ближний Восток и в Украину,  с перспективой  того,  что  Олбрайт  открыто потребовала от министра обороны ускорения реорганизации Вооруженных Сил Украины.

 

     В начале следующего года истекает  срок  эксплуатации  нашего ракетного  комплекса,  и  Украина  не в состоянии профинансировать свою  армию.  Как  вы  считаете,  использование  в  этих   учениях вооруженных сил государств НАТО приведет к усилению противостояния с Россией и возникновению других проблем,  в  частности  с  новыми видами вооружений и перевооружением нашей армии?

 

     Вы лично как политик,  как ответственный за принятие законов, считаете ли целесообразными такие учения и каковы  их  последствия для Украины?

 

     АНДРЕСЮК Б.П.  Спасибо, Петр Николаевич. Во-первых, не только страны НАТО будут принимать участие в этих учениях.

 

     Петр Иванович четко сказал, что из 27 стран только 13 стран - членов НАТО, остальные 14 стран - нет.

 

     Практически во    всех   этих   учениях   (вы   почитайте   в пояснительной записке,  которая роздана)  участвуют  и  российские военные. Дайте же мне, пожалуйста, ответить. Вы же спросили...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Борисе Паловичу, відповідайте, будь ласка.

 

     АНДРЕСЮК Б.  П.  Россия участвует в этих учениях. Если бы она считала,  что это противоречит какому-то ее  статусу,  она  бы  не принимала  в них участия.  В России считают не только необходимым, но и возможным принять участие в этих учениях.

 

     Относительно финансирования.  Действительно,  сегодня   очень тяжелое  положение  с  финансированием  наших Вооруженных Сил.  Вы знаете,  что в Государственном бюджете на этот  год  предусмотрено финансирование - 2 миллиарда 440 миллионов гривень.

 

     Неделю назад   Совет   национальной  безопасности  и  обороны Украины  при   Президенте   Украины   утвердил   новую   программу реформирования  Вооруженных  Сил Украины на период 2000-2005 года, где  установлен  четкий  лимит  финансирования,  который  в  целом удовлетворяет Вооруженные Силы,  в рамках 2,8 процента от ВВП. Это в принципе подтвердил и Минфин, и это устраивает военных.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Народний депутат Черненко. Наступний - депутат Чукмасов.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г. Спасибо, Виктор Владимирович.

 

     Я не пойму,  почему стоит такой  шум?  Вы  посмотрите,  какое количество будет участвовать в учениях.  Это,  так сказать, просто соберутся военные,  потолкуют, попьют чайку. Сколько там участвует в тех учениях?!

 

     Меня как   законодателя   интересует   другая   практика.  Мы принимаем закон или закон об утверждении указа?  Это первая  часть вопроса.

 

     Вторая. Если  армия  не  будет  учиться,  то давайте тогда ее переведем просто так, может, для сельхозработ, как раньше ее можно было использовать.

 

     Армия, если  она  действительно армия,  должна учиться своему ремеслу. Это должна быть четкая наша позиция.

 

     Спасибо.

 

     АНДРЕСЮК Б.П. Дякую.

 

     Шановний Віталію Григоровичу,  ви  дуже  правильно  підмітили питання.  Я  хотів би вас поінформувати,  що ми працювали і зранку при внесенні питання ми дещо переформулювали його, тепер це проект закону  не  про схвалення затвердження указу,  а проект Закону про допуск підрозділів збройних сил інших держав і  далі  за  текстом, який у нас є.  Тому що указ - це теж закон для виконавчої влади. А оскільки в нас уже прийнятий Закон про порядок  допуску  та  умови перебування  підрозділів  збройних  сил  інших держав на території України, ми просто згідно з пунктом 23 статті 85 Конституції маємо схвалити рішення Президента про порядок допуску.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Чукмасов.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Борис Павлович,  пожалуйста, уточните, в каких странах украинская армия в свою очередь принимает участие в  таких учениях?

 

     АНДРЕСЮК Б.П.  На  жаль,  це  питання до Петра Івановича.  Це військові приймають рішення згідно зі своїм  планом  роботи.  Якщо можна,  Петре Івановичу,  дайте відповідь на це запитання згідно з останнім планом Генерального штабу.

 

     ШУЛЯК П.І.  Це Румунія, Німеччина, Албанія, Бельгія, вдруге - Німеччина, Грузія, Угорщина.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Борисе  Павловичу,  я  вас  прошу  ще раз сформулювати,  яке рішення ми повинні прийняти,  котре  означатиме схвалення  указу Президента України відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції України.

 

     АНДРЕСЮК Б.П.  Відповідно до пункту 23 статті 85  Конституції України  ми повинні проголосувати і прийняти проект Закону України про допуск підрозділів збройних  сил  інших  держав  на  територію України  в  2000  році  в  рамках  військового співробітництва для участі  в  багатонаціональних  миротворчих  навчаннях  "Кооператив Партнер - 2000", "Щит миру - 2000" та "Козацький степ".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто в запропонованому проекті закону за номером 5374  ви  пропонуєте  змінити  його  назву:  вилучити  слова  "про схвалення  Указу Президента України" і написати "Закон України про допуск" і далі за текстом.

 

     Дякую. Сідайте, будь ласка, Борисе Павловичу.

 

     Для участі в обговоренні записалися чотири народних депутати. Будемо обговорювати чи перейдемо до голосування? (Шум у залі).

 

     Слово надається   народному   депутату  Кожину.  Наступний  - депутат Моісеєнко.

 

     КОЖИН Б.Б.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань національної  безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановний Голово! Шановні депутати! Спільні військово-морські навчання "Кооператив Партнер - 2000" відбудуться в червні, спільні навчання сухопутних військ "Щит миру - 2000" - в липні,  спільні  навчання  підрозділів  морської піхоти "Козацький степ" - у вересні. У них візьмуть участь військові підрозділи США, Росії,   Великобританії,  Франції,  Греції,  Туреччини,  Болгарії, Румунії,  Азербайджану,  Швеції,  Молдови, Італії, Данії, Естонії, Казахстану, Польщі, Іспанії, Фінляндії тощо.

 

     Ці навчання  необхідні для забезпечення боєздатності Збройних Сил України, Військово-Морських Сил нашої держави. У результаті їх проведення  також  зростає  престиж  України на міжнародній арені. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення  багатонаціональних миротворчих   навчань,   що  проводяться  на  теренах  України,  в основному відбувається за рахунок міжнародної допомоги.

 

     Я звертаюся   до   народних   депутатів   України   і   прошу проголосувати   за   допуск  у  2000  році  на  територію  України підрозділів  збройних  сил  інших  держав  у  рамках   військового співробітництва  згідно  з  прийнятим  Законом України про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України,  який ми прийняли для впорядкування допуску. І щоб ми не мали вигляду шахраїв при прийнятті рішення,  голосуємо за.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, будь ласка.

 

     Народний депутат Моісеєнко. Наступний - депутат Абрамов.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.   Фракция   Коммунистической  партии  Украины. Уважаемые коллеги,  в отличие от других депутатов, я начну с того, что  в  моей  предвыборной программе четко написано,  что я против любых контактов с НАТО  на  любом  уровне  и  что  мои  избиратели однозначно  выступают за антинатовскую направленность деятельности Верховного Совета.

 

     Я думаю,  что если бы те,  кто сейчас очень сильно ратует  за эти  договоры,  посоветовались  со  своими  избирателями,  а  не с господами из  МВФ  и  других  зарубежных  структур,  которые  вами управляют,  то  несколько  по-другому  обсуждали бы эту проблему и голосовали. Это один момент.

 

     Второй момент.  Что такое НАТО?  Все прекрасно знают, что это преступный  агрессивный  блок,  который  несет войну на территорию всех государств.  Я был участником  антинатовского  международного трибунала,  который  состоялся в Киеве.  Там была дана развернутая характеристика преступлений этого блока. И говорить сегодня о том, что он принесет нам мир, когда Украина находится в геополитическом треугольнике и в условиях той балточерноморской линии,  о  которой говорил   Симоненко   и  к  которой  вы  так  легко  и  равнодушно относитесь,  на мой взгляд,  просто преступление перед  украинским народом. Сегодня нужно ставить вопрос о том, что Украину втягивают в войну и эти действия идут последовательно из года в  год  -  вот это вопрос,  который нужно обсуждать.  И фракция коммунистов,  и я лично выступал неоднократно с предупреждением нашего народа о том, что   нас   втягивают   в   третью  мировую  войну,  причем  не  в экономическую,  а  в  физическую.  И  вы  обратите  внимание,  все докладчики  в  ответе  на  вопросы  в  конечном  итоге  говорили о противостоянии НАТО и России. Да, Россия участвует.

 

     Вы что,  забыли, что и Советский Союз участвовал перед Второй мировой  войной  с Германией в учениях,  и чем это все закончилось для всего мира.  Вы знаете,  что пришлось спасать весь мир,  в том числе  Америку,  и разгромить фашизм.  Но все это далось страшными жертвами.  Поэтому  тот,   кто   сейчас   так   вот   легенько   и равнодушненько   относится   к  тому,  что  происходит,  совершает преступление перед народом Украины.

 

     И следующее. Я так думаю, что этот генерал (я здесь полностью поддерживаю Павла Васильевича Тищенко,  который задавал ему вопрос об орденах,  - это  вам,  руховцы,  в  ответ)  очень  рассчитывает получить  очередной  бантик  себе  на грудь за успешно проведенные учения.  И таких бантиков будет выдано немало. И вы представляете, как  отнесутся  к  этим  бантикам те,  кто потом пойдет на базар и увидит их в продаже?  Очень недорого.  Очень  недорого!  Благодаря вам,  господа.  Вы  не  раз уже здесь совершали преступления перед украинским  народом  и,  принимая   этот   документ,   собираетесь совершить его в очередной раз.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимире Миколайовичу.

 

     Народний депутат Абрамов. Наступний - народний депутат Гуцол. Увімкніть мікрофон народного депутата Абрамова.

 

     АБРАМОВ Ф.М.,  член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів,  ветеранів та інвалідів (виборчий округ 59,  Донецька область).  Коммунистическая партия.  Уважаемые коллеги!  Мне как в недавнем  прошлом  военному  человеку хорошо понятно,  что военные учения  всегда  проводились  и  проводятся  с   целью   подготовки нападения или обороны страны. Вспомните сотни учений Гитлера и его сателлитов накануне Второй мировой войны.  Они проводились с одной целью - хорошо подготовиться к вооруженному нападению на Советский Союз.  Чем  это  закончилось,  все  отлично  помнят  и  знают:  60 миллионов  убитых,  более 100 миллионов искалеченных и миллиардные разрушения не только в нашей стране, но и в десятках других стран.

 

     Учитывая агрессивный характер НАТО,  можно четко сказать, что учения проводятся с одной целью - запугивания России,  изоляции ее и подготовки к войне против нее.

 

     Наш долг,  уважаемые коллеги депутаты,  сделать все, чтобы не допустить  третьей  мировой  войны,  не допустить горя и страданий нашему народу.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Слово надається народному депутату Гуцолу.  І  переходимо  до прийняття рішення.

 

     ГУЦОЛ М.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Шановні колеги!  Шановні ліві!  (Шум у залі).  Комусь дуже хотілося б, щоб Українську  державу  захищали з вилами,  щоб українські солдати не вміли захищати свою державу,  щоб вони не вчились. Того, звичайно, не буде, і нехай вони, ті шановні, забудуть про це.

 

     Але мене як еколога цікавить таке питання,  і тому я й вийшов на цю трибуну і хочу  спитати  пана  генерала:  яким  буде  захист довкілля, флори і фауни у зв'язку з проведенням таких навчань?

 

     Я не  почув,  на  жаль,  нічого  конкретного  щодо  механізму охорони довкілля.  Це питання обов'язково потрібно брати до уваги. А  вчитись,  звичайно потрібно,  і Україна має знати,  як захищати свої кордони.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  таким чином ми повністю виконали процедуру  розгляду  цього  питання.  Я  хотів  би  уточнити деякі підстави формулювання даного законопроекту.

 

     Пропонується Закон України про схвалення рішення  про  допуск підрозділів  збройних сил інших держав на територію України в 2000 році  в  рамках   військового   співробітництва   для   участі   в багатонаціональних  миротворчих  навчаннях  "Кооператив  Партнер - 2000",  "Щит миру - 2000" та "Козацький степ" відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції.

 

     Така редакція є повністю відповідною до норми Конституції і є тим,  що  запропоновано  Президентом  як  суб'єктом   законодавчої ініціативи.

 

     Анатолію Сергійовичу,     схвалення    рішення,    прийнятого Президентом,  відповідно до указу.  У Конституції  (я  зачитую)  в пункті  23  статті  85  щодо  компетенції Верховної Ради записано: "схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про  направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав  на  територію України".

 

     Таким чином,   юридично   така   редакція,   яка  щойно  мною оголошена,  є  виваженою  і  повною   мірою   відповідає   вимогам Конституції.

 

     Я ставлю,  шановні колеги,  на голосування даний законопроект для прийняття його в цілому. Прошу народних депутатів визначитись.

 

     "За" - 228.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Шановні колеги, продовжуємо нашу роботу. Розглядається проект Закону  України  про  внесення змін до Закону України про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України (третє  читання). Доповідає  Донченко  Юрій Григорович,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

 

     Наступним буде питання про проект Бюджетної резолюції.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.   Уважаемый   председательствующий!   Уважаемые народные депутаты!  В предыдущий раз,  когда мы рассматривали этот документ,  представитель   правительства,   заместитель   министра финансов Матвийчук после принятия во втором чтении законопроекта о внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон   о   государственных гарантиях  восстановления сбережений граждан Украины отметил,  что он противоречит Закону Украины о Государственном бюджете  на  2000 год по таким позициям.

 

     Во-первых, что   законопроект  предусматривает  осуществление расходов на выплату компенсаций сверх нормы, которая предусмотрена в  Государственном  бюджете,  то есть сверх 200 миллионов гривень, предусмотренных в расходной части бюджета.

 

     Во-вторых, что  взаимозачет  будет  осуществляться   в   счет недоимки, которая возникает сегодня.

 

     И в-третьих,  что  статья 60 Закона о Государственном бюджете Украины  на  2000  год   уже   частично   урегулировала   проблему компенсации денежных сбережений граждан за счет взаимозачетов.

 

     Учитывая такое заявление представителя правительства, которое по сути блокировало принятие законопроекта как  закона,  Верховный Совет  поручил  нашему  комитету  совместно  с Кабинетом Министров согласовать эти моменты.

 

     В ходе обсуждения этих замечаний  на  заседании  как  рабочей группы,  так и комитета представители правительства не представили аргументированных     доказательств     такой     противоречивости законопроекта,  который  сейчас рассматривается.  А специалисты по вопросам бюджета,  налогов,  финансов  в  ходе  рассмотрения  этих вопросов  не  установили  противоречий финансового характера между этим законопроектом и Законом о Государственном бюджете.

 

     Мы попросили Министерство финансов указать конкретные статьи, конкретные суммы Государственного бюджета на 2000 год, которые, по его мнению,  законопроект якобы затрагивает.  Минфин нам этого  не предоставил.

 

     Я от  имени  комитета  хочу  вас  заверить  в  том,  что этот законопроект не противоречит ни одному закону Украины, в том числе Закону   о  Государственном  бюджете.  Более  того,  он  полностью согласуется  с  Указом  Президента  167  о  мерах   по   повышению ответственности  за расчеты с бюджетом и государственными целевыми фондами и постановлением Кабинета Министров от 22 июня  1998  года 941   об  утверждении  порядка  обращения  взыскания  за  движимое имущество,  что  находится  в  налоговой  заставе  для   погашения налоговой  задолженности  плательщика  налогов и реализации такого имущества.

 

     Ведь в нашем законопроекте речь идет о 13 миллиардах  гривень и   о  материализации  той  денежной  задолженности  хозяйствующих субектов перед государством,  которая возникла согласно налоговой отчетности   по  состоянию  на  1  апреля  2000  года  и  которая, подчеркиваю, не учитывается в Государственном бюджете 2000 года.

 

     В статья 84 законопроекта четко говорится о  том,  что  сумма средств,  в  пределах  которой  проводится  погашение обязательств государства по вкладам,  не может превышать общей суммы налогового долга         между        бюджетом,        предприятиями        и организациями-производителями товаров и услуг.

 

     Граничный размер этой суммы определяется Кабинетом  Министров в зависимости от зачетных возможностей предприятий и организаций.

 

     Более того,    Кабинету   Министров   предоставляется   право регулировать  вопросы,  связанные  с  обоснованным  использованием механизмов  взаимозачетов.  Поэтому  у  правительства  нет никаких оснований для блокирования этого законопроекта.

 

     Исходя из  этого,  комитет  правомерно   отклонил   замечания правительства  к  данному проекту и просит Верховный Совет принять данный документ как закон. Во втором чтении мы его уже приняли.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Шановні колеги,  до мене підходили депутати, які вважають, що є  порушення  Регламенту  в  тому,  що  ми  сьогодні  поставили до розгляду цей законопроект. Я нагадую, що в першій половині дня, на ранковому   засіданні,   ми   прийняли  рішення  розглянути  даний законопроект в третьому читанні.  Можна підняти  стенограму  і  це проконтролювати.  Ніякого  порушення  з  боку  головуючого в цьому немає.

 

     Таким чином,  є  пропозиція  від  комітету,  яка  щойно  була озвучена Юрієм Григоровичем Донченком, стосовно того, щоб прийняти даний законопроект у третьому читанні.  Я  правильно  зрозумів?  У третьому читанні, а потім у цілому.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г. Так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу  народних  депутатів  визначитися щодо цієї пропозиції комітету.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г. Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. "За" - 182.

 

     Рішення не прийнято.

 

     -------------

 

     Шановні колеги,  на правах головуючого я продовжую  засідання на  15  хвилин  -  до  18  години  15 хвилини.  Надаю слово голові бюджетного комітету Турчинову,  який на цьому  наполягає.  Комітет виконав  доручення Верховної Ради України щодо узгодження тексту і проекту  Постанови  Верховної  Ради  про  затвердження   Бюджетної резолюції.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, Всеукраїнське об'єднання "Громада").  Шановний головуючий! Шановні народні депутати!  Згідно з дорученням  Голови  Верховної  Ради  і згідно  з  рішенням  Верховної  Ради  у  бюджетному  комітеті була пророблена  велика  робота.  Ми  врахували  в  проекті,  який  вам розданий,  усі пропозиції, які були в першому і в другому проектах Бюджетної резолюції. Крім того, ми врахували той революційний дух, який   був   у   проекті   Бюджетної   резолюції,  запропонованому Комуністичною партією.  І  просимо  підтримати  варіант  Бюджетної резолюції, запропонований вам.

 

     Він враховує  пропозиції  щодо проведення податкової реформи, зменшення  податкового  тиску,  зменшення  частини  доходів,   які перерозподіляються  через  бюджет,  до  30 відсотків,  що і було в листі нашого Президента.

 

     Тому, шановні колеги,  з урахуванням усіх цих пропозицій, які викладені  в цій резолюції,  прохання підтримати варіант Бюджетної резолюції.

 

     Будь ласка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  є  запитання   до   доповідача? Запишіться, будь ласка.

 

     Шановні колеги,  заспокойтеся.  У  нас є 15 хвилин.  Висловив позицію  голова  комітету.  Було  узгодження,  не  було  -  голова комітету стверджує, що було. Рішення приймати в залі голосуванням. Не треба порушувати Регламент.

 

     Будь ласка, запишіться. Висвітіть.

 

     Народний депутат Матвієнко. Наступний - депутат Удовенко.

 

     МАТВІЄНКО А.С., член Комітету Верховної Ради України з питань охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (виборчий округ 17, Вінницька  область).  Українська  народна  партія  "Собор",  група "Соборність".  Пане Олександре, я дивуюся вашій непослідовності. Я до вас підійшов перед проголошенням цього питання і вашої доповіді і  попросив  врахувати ті зауваження,  які я висловив.  Ви у своїй доповіді нічого про це не сказали.  Це або  нерозуміння  того,  що потрібно  приймати  резолюцію,  або навмисний прийом,  щоб зірвати прийняття резолюції. Це перше.

 

     І друге.  Я звертаюся до всіх своїх колег народних депутатів. Народні   депутати,   шановні,  замисліться,  чому  з'явився  лист Президента.  Лист  Президента  з'явився  для  того,  щоб   зірвати бюджетний  процес і потім звинуватити Верховну Раду в тому,  що ми зриваємо прийняття бюджету. Тому є пропозиція все-таки висловитися з  приводу  зауважень,  і  прохання  до  народних  депутатів  таку резолюцію сьогодні прийняти.

 

     Дякую.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Дякую,  шановний  колего.  Я,  справді,  забув сказати   про  ту  проблему,  до  якої  привернув  мою  увагу  пан Матвієнко.  У зв'язку з тим що група досить  швидко  працювала,  є деякі,  скажемо,  редакційні неточності.  Але всі вони не змінюють змісту Бюджетної резолюції,  проект якої запропонований, і будуть, безумовно, враховані.

 

     У грошах це нічого не коштує.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Удовенко.  Наступний - депутат Асадчев.

 

     УДОВЕНКО Г.Й.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановний головуючий!  Шановні  колеги!  Ми  вчора  грунтовно   обговорювали питання,  пов'язані  з Бюджетною резолюцією.  Я хотів би позитивно оцінити роботу профільного комітету,  що  так  оперативно  на  наш розгляд  сьогодні  внесено вже новий переглянутий проект Бюджетної резолюції.  Враховані,   як   повідомив   голова   комітету,   всі пропозиції.  І  для того щоб ми,  справді,  працювали над бюджетом відповідно до Закону про Державний  бюджет,  до  Регламенту,  наша фракція  пропонує  приступити  до голосування.  Ми підтримуємо цей проект.

 

     Одне зауваження вам,  шановний голово комітету. Ми вже багато говорили про надання допомоги, і в проекті Бюджетної резолюції йде мова про пенсіонерів, про військовослужбовців, чорнобильців та про всі інші категорії.  Жодного нагадування про те, що в нас є діти - наше майбутнє, у проекті Бюджетної резолюції немає.

 

     Дякую за увагу.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Дякую за запитання.  У тому варіанті Бюджетної резолюції,  який  вам  запропоновано,  записано,  що всі соціальні витрати повинні бути не менші,  ніж  у  в  поточному  році.  Тобто мінімальна позиція тут обмежена.  Усе, що більше, ми будемо тільки підтримувати, але ж для цього потрібна доходна база.

 

     Ми зняли структурні позиції, які були в попередній резолюції. Ми  врахували  всі  позитивні  моменти,  які  містили  два проекти резолюції,  запропоновані Хорошковським і Коновалюком,  тобто  всі пропозиції,  які  були  основними  і на яких наполягали розробники проектів бюджетної резолюції, були враховані.

 

     Тому, шановні колеги, я прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат  Асадчев.  Наступний  -  депутат Гуцол.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановний Олександре Валентиновичу! Я хочу, щоб  ви  все-таки  підтвердили,  що  ті  редакційні  правки,   які пропонував  Анатолій  Сергійович Матвієнко,  слушні і повинні бути враховані (це для стенограми). Це перше.

 

     І друге. Я теж хочу кореспондуватися з тим, що він сказав. Це політичне питання.  Ми самі прийняли рішення, що ми зобов'язані до 15 червня прийняти Бюджетну  резолюцію.  Якщо  ми  самі,  Верховна Рада,  порушуємо закон і цього не робимо, то як ми можемо вимагати від   інших   гілок   влади   дотримання   законів?   Це   справді найпринциповіше питання.  І ми сьогодні повинні проголосувати. Цей проект резолюції  не  всіх  задовольняє.  І  мене,  може,  він  не задовольняє.  Але ми повинні виконати закон, який самі прийняли. А якщо ми його порушуємо,  то не треба від інших вимагати дотримання законодавства.

 

     Тому я  дуже  прошу проголосувати за цей проект резолюції.  У цілому,  якщо його порівняти з іншими  резолюціями,  які  приймала Верховна  Рада,  повірте,  це  далеко  не  гірший варіант.  І така резолюція дає можливість нормально сформувати Державний бюджет  на 2001 рік.

 

     Дякую.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Дякую, Валерію Михайловичу, за підтримку. Я для стенограми  підтверджую  ті  пропозиції,  які  були  подані  паном Матвієнком.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Гуцол.

 

     ГУЦОЛ М.В.   Фракція   "Батьківщина".  Прошу  передати  слово народному депутату України Черненку.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Уважаемые  коллеги!   Вопрос   сегодня   стоит абсолютно  политический.  Мы  уже  имели возможность принимать две бюджетные резолюции. Во что они превращались, все уже знают.

 

     Полностью разделяю точку зрения Асадчего и Матвиенко:  у  нас еще  будет время поработать над бюджетом и внести некоторые правки в резолюцию.

 

     В противном случае времени у нас может уже и не быть.

 

     Поэтому я прошу,  несмотря на различные политические взгляды, понять  одну  вещь:  что  все  предложения 393 депутатов,  которые находятся в зале, вот в этот документ до 15 июня мы не внесем.

 

     Поэтому я  прошу  вас  проголосовать  и  принять   правильное взвешенное решение.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Валентиновичу, до вас було запитання.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Я не почув , вибачте.

 

     Що стосується  всіх  соціальних  потреб,  які  передбачені  в проекті Бюджетної резолюції,  то вони враховують  той  мінімальний рівень, який є сьогодні. Рівень, який є в бюджеті 2000 року. Нижче цього рівня в 2001 році не буде - це можна точно говорити.

 

     Коли будуть  доходи,  що   дадуть   змогу   отримати   більше надходжень, - будуть надходження більші, але ж для цього нам треба отримати додаткові доходи, і це записано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Валентиновичу, у мене як у головуючого відповідно до Регламенту є два запитання.

 

     Перше. Чи    відбулось    засідання    комітету   з   приводу збалансування і домовленості стосовно проекту Бюджетної резолюції?

 

     Друге. Чи погоджений проект,  який  розданий  зараз  народним депутатам   і   який  ви  пропонуєте  проголосувати,  з  Кабінетом Міністрів України або з Міністерством фінансів?

 

     Дайте відповідь, будь ласка, для стенограми.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Що  стосується  погодження   з   Міністерством фінансів,  то  цей  проект  повністю  погоджений  із Міністерством фінансів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З  якої   інформації   і   з   чого   ми   можемо пересвідчитись, що він погоджений з Міністерством фінансів?

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Від Міністерства фінансів у роботі брав участь перший заступник  міністра  фінансів  Германчук,  який  підтвердив позицію   Міністерства  фінансів  щодо  прийняття  цієї  Бюджетної резолюції.

 

     Що стосується  засідання  комітету,  то  в  нас  було  всього півтори години,  і ми не змогли зібрати комітет.  Тому я доповідаю від робочої групи і від себе як народного депутата.

 

     Дякую (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я прошу всіх заспокоїтись.  Я ще раз   звертаюся   до  всіх  народних  депутатів.  Шановні  колеги, Олександр Валентинович дав відповідь,  що  засідання  комітету  не було. Олександр Валентинович сказав, що з Мінфіном погоджено, хоча представника Мінфіну (я його 15 хвилин тому бачив) зараз не  бачу. Керівництва Мінфіну або Кабінету Міністрів немає,  у нас письмових доказів цього немає.

 

     Тому з урахуванням того,  що є така пропозиція від Олександра Валентиновича Турчинова,  я зобов'язаний поставити на голосування, а  народні  депутати  зобов'язані  визначитись  з  огляду  на   ту інформацію , яка була отримана.

 

     З мотивів  голосування  Симоненко.  Будь ласка.  Хвилинку.  Я поставлю на голосування, заспокойтеся всі.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Фракция  коммунистов.  Уважаемые  коллеги!  Я надеюсь,  что  мы  с  вами  этот  короткий документ все-таки имели возможность посмотреть и прочитать.

 

     Коль это  документ,  определяющий  перспективу   формирования бюджета,  и  коль  вы сказали,  что учли революционный дух (это не наши предложения),  то  я  хотел  бы  спросить,  что  за  странные формулировки:  "Система податків має бути простою і прозорою"?  Вы обясните мне, пожалуйста, формулировку.

 

     Следующее. Обязательная   "оплата   комунальних   послуг   та енергоносіїв  планується в повному обсязі".  Это при формировании, так сказать, местных бюджетов, оплата для всех записывается.

 

     "При плануванні бюджетів усіх  рівнів  по  доходах  брати  до уваги макроекономічні показники та структуру податкових надходжень як мінімум за два попередні календарні роки,  а податкова політика

- з урахуванням проведення податкових реформ".

 

     Извините, это  должно  формироваться  на  основе действующего законодательства, а не того, что предполагается принимать.

 

     Я обращаюсь к вам, уважаемые коллеги: какие ориентиры мы даем для Кабинета Министров? Нельзя вообще принимать подобный документ, если здесь не сказано,  что в основу формирования расходной части, как и доходной, должны быть положены законодательные акты, которые действуют в Украине на момент принятия.

 

     А здесь что написано?  Прочитайте каждый  пункт,  пожалуйста, внимательно. Это не является документом нашим (Шум у залі).

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Я  читаю  для  пана  Симоненка  другий  пункт: "відповідно до чинного законодавства".  Я  читав  другий  пункт  і прошу   вас   також   його   подивитися:  "відповідно  до  чинного законодавства".  Але ж у проекті Бюджетної резолюції ми пропонуємо Кабінету  Міністрів  враховувати  і  варіант проведення податкової реформи, на чому наголошує Президент.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  ми підняли стенограму.  "Голова. Шановні   народні   депутати!   Вноситься   на  ваш  розгляд  така компромісна пропозиція: доручити профільному комітету (Турчинову), Комітету  з  питань  фінансів  і банківської діяльності (Альошину) доопрацювати   проекти,   які   вносилися   народними   депутатами Турчиновим,   Коновалюком,   Хорошковським,   Асадчим,  і  проект, внесений в  установленому  порядку  групою  депутатів:  Симоненко, Гуренко та інші,  з урахуванням усіх зауважень, Ігор Олександрович (звертається до Мітюкова),  які викладено в цих проектах,  а також листа  Президента  і  внести  на  розгляд Верховної Ради як проект Бюджетної резолюції.  Зрозуміли? Прошу проголосувати за це. "За" - рішення  приймається".  Це  було  доручення  не Голови,  а рішення Верховної Ради, доручення Верховної Ради України.

 

     Хвилинку. З  мотивів  голосування  я  надаю  слово  Альошину, голові   комітету,  якому  доручалося  доопрацювати.  Будь  ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Альошина.

 

     АЛЬОШИН В.Б., голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   НРУ).   Шановні    Вікторе Володимировичу  і  Олександре  Валентиновичу!  Ми  ще  не отримали письмово це доручення Верховної Ради,  тому  під  час  перерви  ми провели  консультацію  з  приводу  доопрацювання проекту Бюджетної резолюції.  І  те,  про  що  доповідав   Олександр   Валентинович, відповідає  ходу  доопрацювання проекту Бюджетної резолюції (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  ви погляньте,  скільки рук.  Або п'ять  хвилин  -  з  мотивів голосування і приймаємо рішення,  або зараз голосуємо (Шум у залі).

 

     Шановні колеги, ви бачите - 18 годин 14 хвилин.  У нас є одна можливість - проголосувати. Тому я ставлю на  голосування  пропозицію  прийняти  в  першому  читанні  проект Бюджетної резолюції, запропонований народним депутатом Турчиновим. Прошу народних депутатів визначитись. У першому читанні.

 

     "За" - 193.

 

     Висвітіть по фракціях, будь ласка.

 

     Шановні народні  депутати!  Вечірнє  засідання   оголошується закритим. Продовження засідання Верховної Ради України відбудеться завтра о 10 годині. До побачення.