Прийнято Постанову "Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік"

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
01 грудня 2021, 13:06

Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік присуджено 67-ми науковцям за 30 робіт з таких тем:

"Створення легкого цільнокомпозитного паливного баку для кріогенних компонентів палива";

"Підвищення ефективності кінцевого споживання енергії соціально-важливими користувачами (на прикладі найбільш енергоємних споживачів України: населення та металургії)";

"Управління фазово-структурним станом високолегованих чавунів методами об’ємної термічної обробки та інженерії поверхні для підвищення комплексу фізико-механічних властивостей";

"Концепція інноваційного розвитку кластерного підприємництва на засадах брендингу";

"Передумови формування якості зерна пшениць і продуктів його перероблення";

"Дослідження алгебраїчних структур теоретико-груповими методами";

"Розробка поліфункціональних матеріалів для ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій";

"Інформаційна технологія порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом";

"Розробка методологій синтезу та теоретичного аналізу будівельних блоків для створення лікарських засобів";

"Комплекс засобів корозійно-екологічного моніторингу для збереження металофонду України";

"Інвентаризація лісів за даними супутникової зйомки в контексті цифрової трансформації України";

"Поліфункціональні люмінесцентні матеріали на основі оксидних нанокристалів з керованою про/антиоксидантною активністю";

"Інформаційно-комунікаційні технології як метод ведення гібридних війн: детермінанти, розвиток та наслідки для геополітики та міжнародних відносин";

"Наноструктуровані вуглецевмісні, оксидні та нітридні матеріали в приладах для багатофункціональної електроніки та фотовольтаїки";

"Автоматизація процесів керування спеціалізованими комплексами утилізації органічних відходів для забезпечення екологічної безпеки України";

"Розроблення нових підходів до створення 2D-структур і композитів на їх основі для важливих каталітичних та електрокаталітичних процесів";

"Електричні, оптичні та структурні властивості нанорозмірних плівок металів";

"Клітинно-біологічні механізми трансдукції сигналів у відповіді рослин на дію зовнішніх чинників";

"Прогнозування впливу взаємодійних дефектів на субмікроструктуру та властивості металів в умовах механічного або радіаційного навантаження";

"Зміни мінерального складу та магнітних властивостей залізних руд та залізовмісних відходів під впливом магнетизуючого випалу";

"Методологічні основи проектування аеродинамічних систем відведення об’єктів космічної техніки з навколоземних орбіт";

"Методологія створення енергоефективних тягових електромеханічних систем";

"Створення для екстремальних умов експлуатації поліфункціональних композиційних матеріалів із порошків тугоплавких сполук";

"Інноваційні іонні рідини на основі полімерних четвертинних амонієвих солей";

"Композиційні матеріали на основі магнітних оксидних систем для технічного та медичного використання";

"Механізми соматичної радіаційно-індукованої патології на основі клінічних та експериментальних досліджень";

"Мікробіоценоз ґрунту за техногенного навантаження та його участь у підтримці родючості сільськогосподарських угідь";

"Комплексна автоматизація та підвищення енергоефективності процесів судноремонту на основі сучасних інтелектуальних керуючих систем";

"Біологічні властивості стафілококів – компонентів мікробіоти організму людини";

"Реалізація науково-прикладних засад ефективного використання унікальних фіторесурсів для забезпечення соціального та економічного розвитку держави".

Апарату Верховної Ради України доручено забезпечити згідно з цією Постановою виготовлення та в установленому порядку вручення дипломів і нагрудних знаків, а також виплату грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік.

Проект Постанови зареєстровано за № 6346.