ЗАСІДАННЯ СТО ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЄ

 

С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

 

У к р а ї н и. 17  л и п н я  1997  р о к у.

 

1О г о д и н а 1О х в и л и н.

 

Веде засідання Перший заступник  Голови  Верховної  Ради  України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні народні депутати! Доброго ран- ку, громадяни України!

 

     Прохання до депутатів зареєструватися.

 

     Зареєструвалися 334 народних депутати. Ранкове засідання оголошу- ється відкритим.

 

     Дозвольте оголосити запити народних депутатів.

 

     Група депутатів (Процев'ят та інші, всього 5 чоловік) повторно звертається до Президента України з приводу дезін- формації  народних депутатів та покривання грубих порушень ректора Ль- вівського аграрного університету з боку Мінсільгосппроду України.

 

     До Президента України звертається Алексєєв Володимир Геннадійович стосовно впорядкування статусу колишніх військовополонених, які прожи- вають в Україні.

 

     Круцик Роман Миколайович звертається до Президента України у зв'- язку  з невдоволенням відповіддю на депутатський запит стосовно фабри- кації справи проти заступника голови Івано-Франківського міськвиконко- му Федчука.

 

     Прохання підтримати  зміст  цих трьох запитів на ім'я Президента. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 168. Підтримано.

 

     А тепер давайте проголосуємо пропозицію про направлення запитів.

 

     "За" - 182.

 

     Що, не потрібно направляти ці запити? Потрібно. Давайте підтрима- ємо своїх колег. Тим більше що ми завершуємо сьому сесію. Думаю, що ці запити заслуговують на увагу Президента. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 2О8.

 

     Надійшли також запити:

 

     Агафонова Анатолія Вікторовича - до Прем'єр-міністра України сто- совно  вирішення  питання  про  відшкодування коштів артілі "Авангард" Первомайського району Миколаївської області,  втрачених на  ліквідацію наслідків стихійного лиха в 1996 році;

 

     Недригайла Валентина  Михайловича  -  до Прем'єр-міністра України стосовно впорядкування законодавчих ініціатив Кабінету Міністрів  щодо кримінального законодавства.

 

     Прошу підтримати.

 

     "За" - 191. Підтримано.

 

     Процев'ята Тараса Івановича - до міністра освіти України стосовно нерівномірності погашення заборгованості по стипендіях у закладах  ос- віти України.

 

     Прошу підтримати.

 

     "За" - 186. Підтримано.

 

     Кужель Олександри Володимирівни - до Генерального прокурора Укра- їни стосовно порушень чинного законодавства слідчими органів  МВС  при розслідуванні справи щодо громадянок Глушко і двох Чумаченко.

 

     Будь ласка, прошу підтримати.

 

     "За" - 17О. Підтримано.

 

     Горбатюка Мирослава Пилиповича - до міністра внутрішніх справ Ук- раїни в зв'язку з невдоволенням реагуванням на звернення депутата щодо бездіяльності  і тяганини,  які виявило Залізничне райуправління МВС у місті Києві при розслідуванні зловживань у житлово-будівельних  коопе- ративах. Будь ласка, підтримайте.

 

     "За" - 191. Підтримано.

 

     Чапюка Ростислава Степановича - до голови правління Ощадного бан- ку України у зв'язку з невдоволенням відповіддю на звернення щодо  ви- конання постанови Верховної Ради України про індексацію вкладів грома- дян і переоформлення ощадних книжок вкладників. Прошу підтримати.

 

     "За" - 214. Підтримано.

 

     Тільки що одержано депутатський запит до Прем'єр-міністра України Пустовойтенка щодо розбазарювання державних коштів на РАЕС.  Підписали депутати Омельчук, Ковтунець, Хомич і Ярошинський. Прошу підтримати.

 

     "За" - 198. Прийнято.

 

     Шановні колеги,  надійшла пропозиція від депутата Круцика, щоб ми ще  раз проголосували і підтримали три зачитаних запити на ім'я Прези- дента. Якщо потрібно, я можу повторити те, що зачитував. Ні? Будь лас- ка, підтримайте. Усі три разом. Голосуємо.

 

     "За" - 2О4.

 

     ---------------

 

     Шановні колеги! Ми говорили вчора про те, щоб у зв'язку з тим, що питань у порядку денному багато і залишилося лише два  пленарних  дні, працювати  без  розминки.  Я просив би підтримати цю пропозицію.  Будь ласка.

 

     "За" - 17О.

 

     Ще раз? Я ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 166.

 

     Запишіться, будь ласка. Проведемо розминку. 7 хвилин виставте.

 

     Недригайло Валентин Михайлович.  Будь ласка. За ним - депутат Ци- бенко.

 

     НЕДРИГАЙЛО В.М.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань законності і правопорядку (Новоазовський виборчий округ,  Донецька об- ласть). Прошу слово передати депутату Шестакову.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ШЕСТАКОВ В.П., член Комітету Верховної Ради України з питань обо- рони і державної безпеки  (Маріупольський-Орджонікідзевський  виборчий округ,  Донецька область).  Уважаемый Александр Николаевич,  уважаемые коллеги депутаты!  Хочу начать свое выступление с сообщения о том, что 12  июля  1997  года в городе Киеве состоялся скезд Партии славянского единства Украины. В связи с избранием меня председателем этой партии я приостанавливаю свое членство в Коммунистической партии,  идеи которой я всемерно поддерживал и впредь буду поддерживать.

 

     Скезд принял следующее заявление Партии славянского единства  Ук- раины:

 

     "Партия славянского  единства  Украины  представляет прежде всего интересы славянских народов Украины.  Необходимо  констатировать,  что основной удар враждебных сил пришелся на славянство и православие.

 

     Мы понимаем,  что в настоящее время в Украине сложилось катастро- фическое положение во всех сферах внутренней и  внешней  политики.  До настоящего времени официально не выделены приоритетные направления вы- хода из кризисной ситуации, происходит шарахание из стороны в сторону, но при этом явственно вырисовывается одно: происходит девальвация ста- туса Украины, и она постепенно переходит на путь колонии.

 

     От позиции Украины зависит многое как в регионе,  так и в мире. И если  она и дальше будет осуществлять прежнюю политику,  то проводимые реформы приведут к краху.  Если же она будет опираться  на  внутренние силы,  то  у нее есть еще шанс вырваться из этого хаоса.  Но при одном условии:  единство всех славянских народов как внутри страны, так и за ее пределами.

 

     Мы - за истинную традицию. Мы - за создание православной славянс- кой цивилизации.

 

     В связи с этим предлагаем следующее.

 

     Первое. Во внешней политике необходимо создание опоры на внутрен- ние интересы прежде всего народов Украины,  выступающих в союзе с дру- гими славянскими народами.  Поэтому мы против любых внешнеполитических союзов,  направленных  против наших государственных интересов,  против расширения НАТО на Восток.

 

     Второе. Создание мощного в экономическом отношении государства  с наличием  сильной  власти  в центре и на местах,  поддерживаемом всеми слоями народа. Мы за народную, а не за либеральную демократию.

 

     Третье. Создание мощной славянской армии и флота,  могущих с дос- таточной степенью обеспечить оборону страны.

 

     Четвертое. Создание  единого  мощного правоохранитель-ного фронта против преступности, прежде всего ее организованных форм, и коррупции, чему должна быть обкявлена настоящая беспощадная война, невзирая ни на какие чины,  бывшие заслуги.  Или наша победа - или утверждение крими- нального государства.

 

     Пятое. Сложившаяся многоукладная экономика должна управляться го- сударством и служить народу,  а не клановым интересам. Поэтому необхо- димо  установление экономического национализма внутренней и внешнеэко- номической деятельности. Это единственный вид национализма, который мы будем исповедовать. Все изначально принадлежащие народу финансовые ре- сурсы,  находящиеся за рубежом,  должны быть возвращены ему. На первое место должны быть поставлены социальные приоритеты человека, истинная, а не формальная защита его прав и законных интересов.  Любой чиновник, своевременно  и  в  положенном обкеме не выплативший заработную плату, пенсию, иные выплаты, должен уйти с государственной службы.

 

     Следующее. Целесообразно с установлением..."

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, все. Вимкніть мікрофон.

 

     Депутат Цибенко.

 

     ЦИБЕНКО П.С., член Комітету Верховної Ради України з питань науки та народної освіти (Свердловський виборчий округ,  Луганська область). Прошу передать слово Моисеенко Владимиру Николаевичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Моісеєнко. Будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань державного  будівництва,  діяльності  рад  і самоврядування (Макіївсь- кий-Гірницький виборчий округ,  Донецька область). Фракция "Коммунисты Украины", Всеукраинский союз рабочих. Александр Николаевич! Я хочу об- ратить внимание на то беззаконие и нарушение прав народных  депутатов, которое творится,  к сожалению,  в Верховном Совете Украины. Уже более трех недель в повестке дня Верховного Совета стоит  проект  Закона  об измении статьи 81 Конституции Украины, инициированный 161 народным де- путатом Украины.

 

     Суть этого закона заключается в праве избирателей на отзыв народ- ного депутата.  Я хочу обратить внимание всей нашей украинской общест- венности и народа, избирателей, наших депутатов на то, что речь идет о восстановлении  права  отзыва народного депутата Украины по инициативе избирателей.

 

     Я не могу понять,  чем вызвано то, что в течение трех недель этот документ, подготовленный и внесенный в установленном порядке в Верхов- ный Совет,  в первую очередь по инициативе коммунистов и прогрессивной части  Верховного Совета,  остается без рассмотрения.  Его все время в последнюю неделю пристегивают к еще одному документу  -  об  изменении Конституции, которого еще нет. По вопросу, о котором я говорю, в отли- чие от этого документа,  которого мы ожидаем,  как здесь сказано, есть уже даже заключение Конституционного Суда по представлению 51 народно- го депутата Украины.

 

     Я не могу согласиться с тем,  что включенный в повестку дня  воп- рос,  который  по своему социальному и политическому значению не имеет себе равных,  переносится и переносится на  неизвестный  период.  Всей важности ответственности депутата перед избирателями может не понимать только бессовестный человек, который ставит себя над избирателями.

 

     Второй вопрос, который я хотел бы поднять, связан с нашим молодым коллегой Звонаржем Андреем.  До сих пор не решены вопросы, связанные с его материальным содержанием в Верховном Совете,  с возможностью рабо- тать в нормальном ритме и быть избранным членом того комитета, в кото- рый он написал заявление.

 

     Меня удивляет такая позиция Верховного Совета Украины,  и я хотел бы, чтобы мы оба эти вопроса рассмотрели. Тем более, что на рассмотре- ние как одного, так и другого вопроса не нужно слишком много времени.

 

     И поэтому, напоминая о своей вчерашней договоренности с Председа- телем Верховного Совета, которую сегодня бессовестно попрано, я наста- иваю на том, чтобы вопрос об изменении статьи 81 Конституции был расс- мотрен  еще  до перерыва.  Я могу еще согласиться с тем,  что он может быть рассмотрен, скажем, после проекта Закона о выборах, но не позже.

 

     И прошу сегодня же включить в повестку дня вопрос о  рассмотрении проблем, связанных с работой депутата Звонаржа.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Стецько.

 

     СТЕЦЬКО Я.Й.,  народний  депутат України (Надвірнянський виборчий округ,  ІваноФранківська область).  Конгрес українських націоналістів, депутатське об'єднання "Нація і держава".  Галас, зчинений представни- ками лівих фракцій довкола питання про проведення маневрів "Сі-Бриз" у Криму, у черговий раз засвідчує їх роль п'ятої колони Москви в Україні у відстоюванні геополітичних інтересів своїх російських керівників  та покровителів. Комуно-соціалісти цілковито ігнорують інтереси українсь- кої держави, що полягають, зокрема, у розвиткові всебічних, рівноправ- них  партнерських відносин з усіма країнами,  інтеграції у європейське співробітництво,  рішучому незалежанні від Москви і всілякому  поборю- ванні її імперських домагань.

 

     Близько 75 років тому одним з лідерів українського націонал-кому- нізму Хвильовим було висунуто гасло "Геть від Москви!",  яке є надзви- чайно  актуальним  досьогодні.  Але українські націонал-комуністи були винищені окупаційною владою,  а ті ,  хто прийшов їм  на  зміну,  геть втратили національне обличчя,  позбулися природного почуття патріотиз- му,  втратили рідну мову і стали московськими  перевертнями-яничарами. "Раби,  підніжки,  грязь  Москви," - сказав про таких наш національний пророк Тарас Шевченко.  Тож і відстоюють тепер Петро Симоненко і  його товариші за вказівкою своїх московських вождів чужі Україні інтереси.

 

     Проте відповідно до Конституції питання національної безпеки, ке- рівництва зовнішньополітичною діяльністю не  належить  до  повноважень Верховної Ради.  Отже, піднятий лівими лемент не є правочинним. Навряд чи керівники лівих фракцій не усвідомлюють цієї обставини.  Тому можна стверджувати,  що  дії комуно-соціалістів спрямовані на виконання двох завдань:  поперше,  засвідчити своє підданство Москві,  а по-друге,  в черговий раз паралізувати роботу Верховної Ради,  перевести її в дест- руктивне русло,  зірвати розгляд справді важливих питань, щоби затягти далі  кризову  ситуацію в державі.  Обидва цих завдання підпорядковані єдиній меті - напрацювати собі політичний капітал на наступну  виборчу кампанію.

 

     Від імені  депутатського об'єднання "Нація і держава" я звертаюся до головуючого з вимогою негайно припинити  подібну  дешеву  політичну виставу і перейти до розгляду чергових питань порядку денного.

 

     Дякую за увагу (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я прошу, не шуміть, будь ласка. Депу- тат висловлює свою думку.  У чому ви її звинувачуєте? Кожен має право, і депутат Стецько висловила свою думку, своє бачення. Ну, навіщо ви?

 

     Депутат Шестаков  зробив  заяву.  Я думаю,  що вона має під собою відповідні підстави і на неї потрібно реагувати.  Ми,  мабуть,  не все зрозуміли,  коли  розглядали питання про відносини України і НАТО і не прийняли рішення. Шкода! Думаю, що більшість населення України поділяє цю точку зору, що Україна є Україною, а не картою в чужих руках - тим, що з неї сьогодні роблять.

 

     Депутат Моісеєнко запропонував внести до порядку денного  на  сь- огодні питання,  яке дійсно підтримано 161 депутатом.  Його розглядала погоджувальна рада, і теж підтримала. Але пропонується, щоб це питання вже  сьогодні було внесено до порядку денного і розглядалося як підго- товлене і невідкладне. Більше того, наполягають на його розгляді вже в першій половині дня.

 

     Я ставлю  на  голосування  цю  пропозицію  і прошу її підтримати. Ідеться про внесення змін до статті 81 Конституції стосовно відкликан- ня народних депутатів виборцями.

 

     "За" - 132.

 

     Друге. Внести до порядку денного (Шум у залі)...  Хто за те,  щоб провести поіменне голосування?  Прошу визначитись. Тільки прошу не шу- міти,  я добре чую.  Більше того, у мене навушники, щоб нічого не про- пустити.

 

     "За" - 106.

 

     Голосуємо поіменно пропозицію про внесення до порядку денного пи- тання про поправку до статті 81 Конституції.

 

     "За" - 143. Не прийнято.

 

     Друга пропозиція.  Це скоріше докір, аніж пропозиція. Дійсно, на- шого колегу до сьогоднішнього дня не обрано до відповідного  комітету, щоб  він міг повноцінно працювати і приносити ту користь,  яку повинен приносити депутат у вищому законодавчому органі.

 

     Я прошу підтримати пропозицію і внести  на  сьогодні  до  порядку денного дане питання. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 148.

 

     Просто не зрозуміло.  У чому справа? Коли внесемо до порядку ден- ного, тоді й визначимося. Ну кожен же розуміє, що це доля нашого коле- ги. Що тут незрозумілого, яке тут політичне підгрунтя? Прошу підтрима- ти. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За"- 184.

 

     Я прошу, запросіть людей до залу.

 

     Володимире Романовичу, будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р., член Комітету Верховної Ради України з питань еко- номічної політики та управління народним господарством (Роменський ви- борчий округ, Сумська область). Уважаемый Александр Николаевич! Уважа- емые депутаты!  Вы хорошо знаете,  что мы в целом не голосуем повестку дня,  которая формируется практически единолично Председателем Верхов- ного Совета.  Вопрос о том, чтобы дать возможность депутату работать в комитете, не требует включения в повестку дня голосованием.

 

     Александр Николаевич, вопрос о праве депутата участвовать в рабо- те комитета не требует голосования и включения в повестку дня, его мо- жете поставить вы лично либо Председатель Верховного  Совета.  За  по- вестку дня в целом и за конкретные вопросы в частности мы не голосуем. Поэтому не надо ставить на голосование предложение о его  включении  в повестку дня.

 

     Мне представляется, что надо вопрос поставить на голосование, го- лосование провести поименно,  а его результаты опубликовать в  "Голосе Украины",  чтобы показать подлую сущность руховцев, националистов, ко- торые не хотят дать возможности коммунисту работать в комитете Верхов- ного Совета (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Ми це питання сьогодні внесемо і розглянемо.

 

     Депутат Стецько  зробила заяву щодо навчання "Сі-Бриз".  Я думаю, що кожний, хто її слухав, має і свою точку зору з цього питання.

 

     __________________

 

     Шановні колеги!  Розглядається проект Закону України  про  захист українського  виробника  сільськогосподарської продукції (друге читан- ня).

 

     Депутат Терьохін. Будь ласка.

 

     Одну хвилиночку! Тут ще є одна пропозиція. Вибачаюсь, я її просто не оголосив.

 

     "Відповідно до рішення Верховної Ради України прошу вас розгляну- ти сьогодні в другому читанні проект Закону про списання заборгованос- ті ВАТ "АвтоЗАЗ".

 

     Дійсно, така  домовленість була,  і ми з вами на сесії це питання розглядали. Тому я просив би включити його до порядку денного.

 

     Прошу проголосувати і підтримати. Будь ласка.

 

     "За" - 113.

 

     Шановні колеги, 158 депутатів не беруть участі у голосуванні. Або так,  або так,  але визначайтеся.  На прохання депутата Кузьменка я ще раз ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку  денного цього питання.

 

     "За" - 119.

 

     Слово надається депутату Душейку.

 

     ДУШЕЙКО П.Г.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань аг- ропромислового комплексу,  земельних ресурсів та соціального  розвитку села  (Чорнобаївський  виборчий  округ,  Черкаська область).  Шановний Олександре Миколайовичу, шановні колеги депутати! Я попрошу вас уважно мене  послухати.  Завтра останній день роботи сесії.  А у нас випало з переліку питань,  які підлягають розгляду, одне дуже важливе питання - про проект Закону України про перелік майнових комплексів підприємств, організацій,  їх структурних підрозділів,  що не підлягають приватиза- ції.

 

     Завтра сесія завершить роботу. І протягом двох місяців здійснюва- тиметься приватизація тих об'єктів,  які Кабінетом Міністрів і  відпо- відними  комітетами  Верховної Ради запропоновано включити до переліку тих, що не підлягають приватизації. Я просив би включити це питання до порядку денного і проголосувати цей проект закону в цілому.  А хто по- бажає внести зміни до нього, це можна буде зробити в процесі подальшої роботи.  Але треба надати можливість державним підприємствам,  навколо яких нині виникла складна атмосфера,  працювати, бо вони не знають, чи будуть працювати як державні підприємства, чи хтось їх приватизує. То- му,  шановні колеги всіх політичних спрямувань, я дуже прошу вас вклю- чити  цей  проект  закону до порядку денного і проголосувати його бук- вально без обговорення.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просив би підтримати,  шановні колеги,  і  включити його до порядку денного на сьогодні. Матеріали до законопроекту у всіх є.

 

     "За" - 151.

 

     Депутат Терьохін. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фі- нансів  і банківської діяльності (Комсомольський виборчий округ,  Пол- тавська область).  Шановні народні депутати! Комітет з питань фінансів і  банківської  діяльності  вносить на друге читання проект Закону про захист українського виробника сільськогосподарської продукції. Я хотів би вам нагадати, що прийняття цього закону є особливо важливим з огля- ду на збирання врожаю цього року,  адже він встановлює досить  дійовий захист від недоброякісного або дотованого імпорту сільгосппродукції на територію України.

 

     Тому я, Олександре Миколайовичу, просив би перейти до постатейно- го читання законопроекту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Йдемо за процедурою другого читання.

 

     До назви і преамбули є зауваженя?

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Комітет пропонує іншу назву,  яка точніше визначає зміст закону,  - "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарсь- кої подукції".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання підтримати. Будь ласка, голосуємо.

 

     Будь ласка,  запросіть  до  залу  депутатів  від Київської,  Іва- но-Франківської,  Дніпропетровської областей.  По п'ять чоловік у залі від цих областей!

 

     "За" - 157.

 

     Які є зауваження до назви і преамбули?  (Шум у залі).  Якщо немає зауважень, то чому не голосуєте? (Шум у залі). Ви не мені показуйте... Будь ласка, підтримайте (Шум у залі). Голосуємо!

 

     "За" - 199.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Треба розібратись...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття  1 "Тарифне регулювання імпорту сільськогоспо- дарської продукції та продуктів її переробки".

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет зробив деякі суто...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Враховано в принципі всі зауваження,  які надійшли. Я просив би підтримати.

 

     Стаття 2  "Сезонні мита на ввезення сільськогосподарської продук- ції та продуктів її переробки".

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Враховано всі...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Враховано всі пропозиції.

 

     Стаття 3 "Нетарифне регулювання імпорту продукції тваринництва".

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Враховано всі пропозиції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Враховано всі пропозиції.

 

     Стаття 4 "Сертифікація та контроль за ввезенням імпортної сільсь- когосподарської продукції".

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Усі пропозиції враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Усі пропозиції враховано.

 

     Стаття 5  "Захист  прав власності на сільськогосподарську продук- цію,  прав на вільний вибір переробників  та  покупців  сільськогоспо- дарської продукції".

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Теж враховано всі пропозиції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Враховано всі внесені пропозиції.

 

     Стаття 6  "Розмір ввізних (імпортних) мит на сільськогосподарську продукцію".

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Тут не все враховано. Шановні колеги, ця стаття до- сить важка, тому тут треба йти по позиціях.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просив би тоді преамбулу і статті 1-5 включно підт- римати, проголосувати за них. А потім перейдемо до статті 6.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. До статті 4.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, що ж ви? Я називаю, а ви сидете і щось там читає- те. До якої статті? До статті 4? Не можна ж так! Ставлю на голосування преамбулу і статті 1-3 включно.

 

     "За" - 2О6.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Олександре Миколайовичу, я хотів би два слова ска- зати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Сергію Анатолійовичу.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні народні депутати! Кажу для тих, хто не го- лосує.  Ми 5 років намагалися встановити  дійове  регулювання  імпорту сільгосппродукції.  Нарешті... Я не скажу, що законопроект дуже просто було розробити. Ми перед збиранням урожаю цього року маємо обов'язково прийняти цей закон, бо знову на полицях у нас будуть суцільно не укра- їнські,  не національні продукти, а завезені з-за кордону за демпінго- вими цінами.

 

     Тому я  просив би все-таки зосередитися,  це дуже важливе питання для економічної стабілізації країни.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я скажу більше.  Мабуть,  кожен другий депутат,  коли веде розмови про захист власного товаровиробника, сорочку на собі рве. А коли закон треба розглядати, то ходять десь по коридорах.

 

     Будь ласка,  підтримайте преамбулу і перші три статті. Прошу про- голосувати.

 

     "За" - 224.

 

     Голосуємо, будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Всі вчасно внесені зауваження було прийнято.

 

     "За" - 241. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Семенюк щодо статті 4.  Який номер вашої поп- равки?

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  секретар Комітету Верховної Ради України з  питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села (Андрушівський виборчий округ, Житомирська область). Тут є багато поправок нашого комітету.  Але під час другого читання у нас з'явилася нова пропозиція:  на сторінці 8 після  слів  "відповідних  міжнародних угод" додати слова "ратифікованих Верховною Радою".

 

     Як пам'ятаєте,  Комітет у закордонних справах, очолюваний Борисом Іллічем Олійником, розглядав питання щодо кредитної угоди від 28 черв- ня  1996  року,  відповідно  до  якої ми взяли на себе зобов'язання не контролювати стандарти якості ввезених товарів.

 

     Щоб не виникало справ, як із Тетяною Миколаївною Кисельовою, коли вимагали не контролювати товари,  що ввозилися, треба подібні кредитні угоди ратифікувати.

 

     Тому й прошу доповнити словами: "ратифікованих Верховною Радою". Це прерогатива Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо не ратифіковані?

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Дозвольте пояснити.  Шановні народні депутати! Пи- тання сертифікації і взаємного визнання якості товарів не належить  до компетенції Верховної Ради.  Посилаючись на Закон про міжнародні дого- вори,  депутат Семенюк пропонує ратифікувати подібні  кредитні  угоди. Але є угоди про взаємне визнання якості і принципів сертифікації,  які укладаються Кабінетом Міністрів України.  Вони згідно знову ж таки  із Законом про міжнародні договори не належать до нашої компетенції. І це правильно, інакше ми можемо заблокувати процес укладання угод про вза- ємне визнання якості сертифікації товарів.  Ви знаєте,  що у нас, нап- риклад, таку угоду було укладено з країнами СНД на міжурядовому рівні. Уявіть собі, що Росії доведеться укладати угоду на міжурядовому рівні, а ми будемо її ратифікувати.  Мені здається,  що така поправка не дуже доречна.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Валентино Петрівно, ви не наполягаєте? Напо- лягаєте.  Я ставлю на голосування поправку,  внесену депутатом Семенюк від агропромислового комітету.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет не підтримує цю поправку.

 

     "За" - 126.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Сокерчак. Будь ласка.

 

     СОКЕРЧАК В.М., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (Савранський виборчий  округ, Одеська область).  Фракція комуністів. Сергію Анатолійовичу, подивіть- ся, будь ласка, сторінку 8. Стаття 4, другий абзац. Там унизу написано про  сертифікацію:  " а по підакцизних товарах - назву імпортера".  Ви пам'ятаєте,  ми буквально два з половиною тижні тому приймали поправки до Закону про державне регулювання... І якраз оце ми врегулювали. Тому пропоную записати так:  "а по підакцизних товарах - відповідно до чин- ного законодавства". Бо там ширші вимоги до підакцизних товарів.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Немає заперечень.  Можна замість слів "а по підак- цизних товарах - назву імпортера" записати:  "а по підакцизних товарах

- згідно із законодавством про підакцизні товари".

 

     СОКЕРЧАК В.М. Тим більше, що закон направлено на підпис Президен- ту...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Усе зрозуміло, комітет підтримує.

 

     Я прошу статтю 4 з цією поправкою депутата Сокерчака проголосува- ти в цілому. Комітет підтримує.

 

     "За" - 213.

 

     Депутат Пилипчук. Будь ласка.

 

     ПИЛИПЧУК В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аг- ропромислового комплексу,  земельних ресурсів та соціального  розвитку села (Центральний виборчий округ,  Івано-Франківська область). Шановні колеги! Яку мету ми ставимо, приймаючи цей закон? Збільшити виробницт- во власної продукції та її реалізацію,  а отже,  і споживання,  так? У зв'язку з цим є два варіанти.  Перший - знизити вартість власної  про- дукції за рахунок зменшення в її ціні податків.

 

     Другий - збільшити мито і все інше на імпорт.  У такому разі під- вищаться ціни не тільки на імпорт,  а й на нашу продукцію, що призведе до  зменшення  споживання,  бо не забезпечить платоспроможного попиту. Рухатися треба діаметрально протилежним шляхом -  зменшувати  ціни  на нашу продукцію шляхом зменшення податків.  Тоді можна буде стимулювати виробництво нашої продукції і саме її купуватимуть, бо вона буде деше- вою.  Тобто треба йти іншим шляхом,  а не тим, що пропонується в цьому проекті закону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наша й так набагато доброякісніша.  Я думаю,  депутат Пилипчук на 100 відсотків правий щодо цього.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Я хотів би зробити коментар.

 

     По-перше, зауваження  депутата  Пилипчука стосується не конкретно цієї статті,  а концепції в цілому. По-друге, цих два процеси, про які каже депутат Пилипчук,  не є альтернативними, вони, скажемо так, взає- мопоєднуючі.  Дійсно, треба застосовувати протекціоністські заходи, як у всьому світі це робиться,  й одночасно зменшувати податковий прес на сільськогосподарського виробника.

 

     Але говорити про те,  що ми сьогодні можемо відкрити ринок, вста- новивши ліберальні правила міжнародної торгівлі для імпорту,  не маючи достатнього розвитку аграрного сектора?  Я думаю,  що це...  ну  така, скажімо, авантюра.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію Анатолійовичу,  не можна так. Вважаю, що депу- тат Пилипчук правий ось у чому. Якщо ми руйнуємо своє виробництво тією податковою системою, про яку він каже, то тим самим змушуємо споживача думати,  яких курей їсти - наших українських чи з інших держав завезе- них. Пропозиція Пилипчука логічна, її слід було б закласти і в концеп- цію. Сьогодні доходить до того, що цукрові заводи руйнуємо, всю цукро- ву промисловість руйнуємо, щоб завозили чужий цукор.

 

     Я просив  би  статтю  4  з поправкою депутата Сокерчака прийняти. Прошу проголосувати. Комітет підтримує.

 

     "За" - 236. Прийнято.

 

     До статті 5 зауваження враховано.  Прошу  підтримати  цю  статтю. Будь ласка, голосуємо.

 

     І ще прошу:  запросіть до залу депутатів від Київської області. І Запорізької також.

 

     "За" - 226. Прийнято.

 

     Стаття 6 "Розмір ввізних (імпортних) мит на сільськогоспо-дарську продукцію".  Була пропозиція доповідача приймати її по частинах.  Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Олександре Миколайовичу, мабуть, треба коментувати ті пропозиції щодо ставок, які не були враховані або враховані частко- во.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді йти по поправках.

 

     Ось поправка 28,  внесена Комітетом з питань фінансів і банківсь- кої діяльності.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Врахована.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Враховано також поправки 29, 30, 31, 32, 33.

 

     Поправку 34, внесену Комітетом з питань агропромислового комплек- су, враховано частково. Є якісь зауваження? Немає.

 

     Поправку 35  Комітету  з питань фінансів і банківської діяльності враховано. Враховано також поправки 36 і 37.

 

     Таким чином,  щодо групи 1 враховано всі пропозиції.  Я просив би цю частину проголосувати. Стаття 6, група 1. Прошу підтримати.

 

     "За" - 227. Прийнято.

 

     Група 2 "М'ясо та харчові субпродукти". Поправка 38.

 

     Депутат Ковтунець. Будь ласка.

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань бюджету (Вересневий виборчий округ, Рівненська область). Група "Рефор- ми".  Шановні колеги,  я вважаю, що максимальну митну ставку - 50 від- сотків має бути поширено на більшу групу товарів,  починаючи з м'яса і харчових субпродуктів (це позиції 02.01 і 02.02).  Інакше ми надійного захисту своєму товаровиробнику не забезпечимо. Водночас прошу звернути увагу ось на що. Проголосувавши абзац тринадцятий статті 3, ми тим са- мим визначили,  що квотуються поставки групи товарів. Але таку продук- цію,  як частинки тушок птиці (оці курячі стегенця),  викреслено.  Там зроблено застереження, що крім позиції 02.07.39.130 і так далі.

 

     Я пропоную повернутися до цієї позиції і оці винятки,  які не пе- редбачають  квотування  поставок  частин м'ясних тушок,  викреслити із сторінки 4.

 

     Дякую.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Спочатку щодо першої пропозиції.

 

     Шановний депутате Ковтунець, для того щоб Україна не була втягну- та в торгові війни, ми маємо дотримуватися певних правил, встановлених ГАТТ/СОТ.  Ці правила дозволяють по групі мати ставку не більше  30-ти відсотків.  І коли ми ставили 50 відсотків по одних товарах, то водно- час навмисне по менш важливих товарах ставили 10 відсотків або 20 від- сотків для того,  щоб середній рівень був 30 відсотків. Якщо ми поста- вимо на цю групу,  яку ви називаєте,  50 відсотків, а вона в загальних поставках займає дуже велике місце, то, думаю, у нас негайно виникнуть проблеми з українським експортом в країни - члени ГАТТ/СОТ. Тому будь- мо обережними і тільки на оті, дуже болючі позиції для України ставити дискримінаційні ставки у 50 відсотків.

 

     Щодо другої вашої пропозиції. Справа в тому, що стегенця є підак- цизним  товаром.  А оскільки він підакцизний,  то відповідно до нашого акцизного законодавства не підлягає квотуванню. Щоб зменшити його пос- тавки в Україну,  застосовується великий акциз,  який достатньо сильно дискримінує ці поставки.

 

     Тому комітет пропонує залишити по позиціях 02.01 і 02.07 30  від- сотків мита.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Ковтунець,  ви наполягаєте на своїй пропози- ції чи погоджуєтеся з пропозицією комітету? Погоджуєтесь? Я ставлю...

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Олександре Миколайовичу, я перепрошую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Я хотів би звернути вашу увагу на позицію "Частини тушок домашньої птиці (стегенця, половинки, четвертинки)..." Там випа- ло одне слово. Там треба писати: "свіжі, охолоджені та заморожені". На жаль,  слово "заморожені" випало.  Я просив би,  щоб з урахуванням ць- ого...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Свіжих? Їх не завозять свіжими. То все те, що вже пе- ревищило свій строк.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Може бути, але це так називається.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. А те,  що ви кажете, це дуже правильно. Треба підтри- мати.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. "Свіжі, охолоджені та заморожені".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу підтримати поправку комітету,  щоб ми до  неї не поверталися. Проголосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 223.

 

     Володимире Олександровичу,  голосуйте там. Бачите, вашого й Івана Леонтійовича голосів не вистачило.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Я прошу підтримати. Це є приведення у відповідність до нормальної назви гомогенізованої системи.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 247. Прийнято.

 

     Поправку 39  депутатів Цушка,  Шаланського і Сокерчака враховано. Немає заперечень.

 

     Я просив би першу частину групи 2 проголосувати з поправкою,  яку ми прийняли. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Усю групу проголосувати. Там більше поправок немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Уся група 2 голосується. Будь ласка.

 

     "За" - 230. Прийнято.

 

     Група 3 "Риба, ракоподібні, молюски (мушлі) та інші водні безхре- бетні".

 

     Поправка 40 Комітету з питань агропромислового комплексу.  Є зау- важення? Немає.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Я перепрошую, як ви бачите, поправку 40 відхилено.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, немає ж зауважень.

 

     Поправка 41 Комітету з питань агропромислового комплексу.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Також відхилено.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю групу 3 в цілому на голосування.  Підтримай- те, будь ласка.

 

     "За" - 233. Прийнято.

 

     Група 4 "Молоко і молочні продукти,  яйця птиці,  мед  природний, харчові продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені".

 

     Поправка 43.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Відхилено.  Аграрний  комітет  пропонував  знизити ставку мита на вершкове масло до 30 відсотків.  Ми пропонуємо залишити ту саму - 50.  Це продукт,  якого достатньо виробляється в Україні,  і нам треба захищатись від імпортних аналогів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 44 депутата Пинзеника. Немає зауважень.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправки 45, 46, 47 Комітету з питань фінансів врахо- вано.

 

     Я просив би групу 4 проголосувати в цілому.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Усе враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Усе враховано. Голосуємо групу 4.

 

     "За" - 234. Прийнято.

 

     Група 5 "Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазна- чені".

 

     Депутат Радченко. Будь ласка. Поправка 48.

 

     РАДЧЕНКО Г.Ф., член Комітету Верховної Ради України з питань бюд- жету (Прилуцький виборчий округ,  Чірнігівська область). Шановний Сер- гію Анатолійовичу! Я пропоную підвищити ввізне мито на імпортну білко- воковбасну оболонку з 5 до 30 відсотків.  Ця група товарів має код 39. Я прошу,  якщо будете переглядати ставки ввізного мита,  врахувати мою поправку. Ідеться про штучну, а не натуральну оболонку.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Штучну?  Тому-то ми не знайшли в цьому коді те, що ви пропонували. Це в іншій групі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви підтримуєте, я так зрозумів. Комітет також підтри- мує поправку депутата Радченко. Будь ласка, проголосуйте.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Я перепрошую,  ця поправка стосується групи, яка в цьому законопроекті не зазначена. Коли будемо регулювати подальші гру- пи, то обов'язково врахуємо вашу поправку. Цей законопроект стосується тільки груп 1-24. Але ми можемо протокольно записати цю поправку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  Галина  Федорівна  погодилась.  Поправка 49 - враховано, 50 - також, 51 - враховано, 52 - враховано.

 

     Голосуємо групу 6 в цілому.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Я перепрошую, поправку 52 відхилено.  Була пропозиція на ембріони поставити 5 відсотків.  Але ми вважаємо, що ембріони - це продукт, який направляється на поліпшен- ня  нашого племінного стада,  і тому не можна зараз це оподатковувати. Можливо,  в майбутньому, коли в нас буде розвинуте племінне господарс- тво, можна буде це робити. Тепер треба поставити нуль.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Особливо тепер, коли вирізають худобу.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Групи  5  і  6 ставлю на голосування в цілому.  Прошу підтримати.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет просить підтримати.

 

     "За" - 216.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу проголосувати.  Вадиме Петровичу, не вистачає вашого голосу. Голосуємо групи 5 і 6.

 

     "За" - 216.

 

     У чому річ?  Є якісь питання?  Немає питань. Тоді голосуємо, будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. До групи 6 взагалі не було зауважень. Просимо підт- римати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

     "За" - 230. Прийнято.

 

     Група 7 "Овочі та деякі їстівні коренеплоди та бульбоплоди".

 

     Депутат Ковтунець. Поправка 53. Будь ласка.

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В. Депутатська група "Реформи". Сергію Анатолійовичу, я до певної міри погодився з вашою аргументацією щодо позиції з  групи 2.  А  що  стосується ввезення картоплі свіжої або охолодженої,  то ви добре знаєте,  в чому полягає тут проблема,  яка  сьогодні  мінімальна вартість нашої картоплі (не менше 20 копійок планується нинішнього ро- ку),  яких збитків зазнають наші господарства. Може, хоча б по цій по- зиції ввести дискримінуючу ставку, зменшивши ставки по інших позиціях, які не так суттєві для нашого товаровиробника?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вважаю, депутата Ковтунця потрібно підтримати. Сергію Анатолійовичу, ви не заперечуєте?

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Я не буду заперечувати, але хотів би вам дещо пояс- нити. Якщо ви подивитеся на те, що зараз є, то там встановлено 10 від- сотків на картоплю і 5 відсотків - з 1 січня по 2 травня. Це ганебно.

 

     Що ми зробили?  Шановний депутате Ковтунець, подивіться. Ми напи- сали:  30 відсотків. Але водночас поставили: не менше 0,2 екю за 1 кі- лограм,  і,  чесно кажучи,  якщо брати у процентному відношенні, то це навіть більше, ніж 50 відсотків.

 

     Просто ми не можемо далі процентні ставки завищувати,  тим більше сильно.  Уявіть собі, що на 1 кілограм картоплі імпортне мито сягає 35 центів.  Це 70 копійок,  розумієте?  Це вже дискримінація дуже велика, адже  по відношенню до ціни це становить близько 70 відсотків.  Але ми не могли показувати велику процентну ставку. Дивіться на ставку внизу, ту,  що в абсолютних цифрах, вона вам розповість більше, ніж ви хочете спитати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію Анатолійовичу,  я думаю,  що Ковтунець має ра- цію.  Ми виробляли щорічно 25-26 мільйонів тонн картоплі, сьогодні - у чотири рази менше.  І господарства західних областей,  поліської  зони зазнають збитків, оскільки їхню продукцію ні населення не купує, ні на переробку не беруть особливо в спиртову й харчову промисловість.  А ми картоплю завозимо з Польщі та з інших країн.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Я не заперечую. Але ж нижня ставка - 0,2 екю за кі- лограм - перевищує 50 відсотків...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу підтримати пропозицію депутата Ковтунця. Будь ласка, голосуємо.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Можна підтримати, так.

 

     "За" - 227. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо групу 7 у цілому. З поправкою депутата Ков- тунця.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Я зрозумів, що поправка Ковтунця стосувалася тільки картоплі.  Отже,  тільки картопля - 50,  все інше - 30 (Шум у залі). Я перепрошую,  депутат Ковтунець вів мову про картоплю,  і ми голосували зараз лише про картоплю. Якщо ми поставимо 50 відсотків на всю цю гру- пу, то знову в нас будуть...

 

     Шановні депутати,  треба встановлювати високі мита,  але ж не  до такої міри,  щоб отримати зворотну реакцію країн,  які імпортуватимуть українську продукцію.  Треба бути досить обережними.  Ми проголосували за 50 відсотків для картоплі, а для всіх інших мито і так дуже високе, тим паче воно комбіноване,  тобто є нижня межа,  яку визначено в абсо- лютних сумах. Не можна нижче, не можна...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію  Анатолійовичу,  ми  довго  говоримо.  Я прошу підтримати, з тією поправкою Ковтунця, за яку ми проголосували.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. По картоплі?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Група 7 голосується. З поправкою по картоплі.

 

     "За" - 228. Прийнято.

 

     Група 8 "Їстівні плоди та горіхи,  шкуринки цитрусових або башта- нових культур".

 

     Поправку 54 враховано. 55 - враховано. 56, 57, 58 - теж. Частково враховано поправку 59 агропромислового комітету. Немає заперечень? Поправку 60 відхилено. Є зауваження чи погоджуєтеся?  Погоджується. Поправка 61 депутата Цуш- ка. Також погоджується. І депутат Шаланський погоджується. Поправку 64 враховано частково, 65 - враховано. Поправку 66 агропромислового комі- тету  відхилено,  комітет погоджується.  Поправку 67 Комітету з питань фінансів враховано.

 

     Ставлю групу 8 у цілому на голосування. Будь ласка, підтримайте.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Просимо підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 238. Прийнято.

 

     Група 9 "Кава, чай, мате (парагвайський чай) і прянощі".

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні депутати,  у мене є  одна  пропозиція.  Ми дійшли висновку,  що для кави несмаженої, зеленої, яка тепер оподатко- вується за такою ж ставкою, як і смажена, готова кава, слід встановити нуль,  тому що продукція наших заводів,  які виробляють каву,  не може конкурувати з готовою кавою, яка ввозиться з інших країн.

 

     Однак комітетом було прийнято рішення,  щоб по  всіх  підакцизних товарах зробити посилання на окремі закони про підакцизні товари.  Але оскільки ми все-таки залишили одну позицію (ви побачите, далі там буде французьке "Шампанське"),  я просив би, щоб по каві несмаженій, яка... Ми так зробили по чаю для наших чайових фабрик - нуль  поставили.  Цей чай  не  може продаватися вроздріб - тільки для промислового споживан- ня...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Переконали, Сергію Анатолійовичу.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  ...І   на   каві   несмаженій   (ось   є   код   - 09.01.11000)слід поставити також нуль.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Переконали. Це правильно, ми завжди завозили, без ми- та це все було.

 

     Будь ласка, давайте підтримаємо групу 9 у цілому.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 255. Прийнято.

 

     Група 10.  Там одна поправка була. Її враховано. Прошу підтримати групу 10 "Зернові хліба".

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Просимо... (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет з питань агрпопромислового комплексу?  (Шум у залі). Ви не з агропромислового комітету (Шум у залі). Голосуємо.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Мені дали зараз поправку. Я можу прочитати її...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 210.

 

     Слово має депутат Пономаренко.

 

     ПОНОМАРЕНКО Б.Й.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань базових галузей та соціально-економічного розвитку регіонів (Смілянсь- кий виборчий округ,  Черкаська область). Шановний Олександре Миколайо- вичу,  я пропонував ставку щодо пшениці твердої насіннєвої залишити на рівні 10 відсотків і записати окремо,  що пшениця батьківської катего- рії, яка має генетичну цінність, повинна мати нульову ставку. У проти- лежному разі ми ставимо в невигідне становище  свою  власну  насінневу базу, яка в нас досить-таки потужна.

 

     Я прошу врахувати мою поправку.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Це треба,  щоб аграрники...  Ми просто не встигли, адже поправку було подано тільки сьогодні. Ми не є спеціалістами в то- му, що відбувається на...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Сергію Анатолійовичу.

 

     Я вважаю, що депутат Пономаренко цілком правий, і давайте ми його підтримаємо.  Що стосується батьківських форм, які і завозяться, і ви- возяться, то є особлива потреба в них, тому що це генетичний матеріал.

 

     Будь ласка, підтримайте.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Я перепрошую. Давайте точно сформулюємо.

 

     Значить, там, де "батьківські форми гібридної кукурудзи", залиша- ється нуль, так?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Він має на увазі пшеницю твердих сортів.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Ні, він каже, що його поправка стосується кукуруд- зи.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Та про пшеницю сказано.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Ні, ні, ні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Пономаренко,  про тверду пшеницю?  Пшениця і кукурудза.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Добре. Тоді...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо. Я прошу підтримати. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Олександре Миколайовичу,  я  перепрошую.  Значить, гібридна  кукурудза і пшениця - нуль,  а насіннєвих форм - 30?  Ви так пропонуєте?  Тому що ось у вас написано:  "насіннєві форми -  30".  Чи достатня насіннєва база в Україні...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію Анатолійовичу, давайте...

 

     ТЕРЬОХІН С.А. У нас зараз про насіннєву...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Потужності  наших  насіннєвих  заводів  становлять 10 відсотків від потреб України.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Навіщо ж тоді 30 відсотків  ставити  на  насіннєві сорти?  Пропонується дискримінаційно закрити імпорт насіннєвої пшениці та кукурудзи?  Так депутат Пономаренко пропонує? Я тому і просив чітко сказати, що думають селяни...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю поправку депутата Пономаренка на голосуван- ня. Прохання підтримати.

 

     "За" - 175.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Я ще раз хочу пояснити, шановний Олександре Микола- йовичу, що на гібридні сорти в нас там нуль стоїть. Депутат Пономарен- ко пропонує на насіннєву поставити замість нуля,  який ми  пропонуємо, 30 відсотків. Тобто...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію Анатолійовичу,  давайте ми це розведемо, і все стане на свої місця.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Давайте.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пшеницю - окремо, кукурудзу - окремо.

 

     Я спочатку стосовно пшениці ставлю на голосування і прошу підтри- мати.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Зачекайте, є позиція: "Пшениця тверда насіннєва,  пшениця м'яка і пшенично-житня  суміш  для посіву - 0". Ось за це і прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут так і є.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. А  на сторінці 30 навпроти слів "Кукурудза насіннєва, включаючи гібридну" також нуль стоїть.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Теж є. Так що, які поправки?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми голосуємо групу 10 у цілому. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Просимо підтримати в редакції комітету.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 239. Прийнято.

 

     Група 11  "Продукція  борошнево-круп'яної  промисловості,  солод, крохмаль, інулін, пшенична клейковина". У принципі все тут враховано.

 

     Є зауваження до групи 11?

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Поправку 84 відхилено. Комітет з питань агропромис- лового комплексу запропонував по насінню соняшнику (крім  для  посіву) встановити  ставку  20  відсотків.  Наш комітет пропонує встановити 50 відсотків,  бо Україна є одним з найбільших експортерів насіння соняш- нику.  І  було  б дивно заохочувати ввезення імпортного насіння в нашу країну. З цим погоджується комітет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю групу 11...  Тут не було зауважень, її прий- нято.

 

     Група 12  "Олійне насіння і плоди,  інше насіння,  плоди і зерно, лікарські рослини і рослини для технічних цілей, солома, фураж".

 

     До групи 11?  Депутате Дудченко, тут немає вашої поправки. Але ви її вносили, я знаю.

 

     Будь ласка, Миколо Петровичу.

 

     ДУДЧЕНКО М.П., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань ядерної політики та ядерної безпеки (Славітський виборчий ок- руг,  Хмельницька область).  Спасибо,  Александр Николаевич, Уважаемые коллеги, в группе 10 мы проголосовали...

 

     ТЕРЬОХІН С.А. В группе 11...

 

     ДУДЧЕНКО М.П. Нет, в группе 10, где сказано о ячмене. На него ус- тановлена ставка 30 процентов. И все производители ячменя из Хмельниц- кой,  Тернопольской,  Винницкой областей только спасибо за это скажут. Однако ячмень является и сырьем для солода пивоваренного. В целях раз- вития его производства,  защиты нашего рынка предлагаю (об  этом  меня просили производители солода - работники Славутского солодовенного за- вода) в группе 11,  код 11.07.10990 - 11.07.20000  "Солод  підсмажений або  непідсмажений інший",  установить ставку ввозной пошлины на солод ячменный пивоваренный в размере 50 процентов.

 

     Если вы не сочтете возможным установить ставку 50  процентов,  то надо сделать хотя бы 30 процентов, как по ячменю.

 

     Прошу поддержать.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні колеги! Ця пропозиція надійшла до нас учо- ра.  Ми не мали часу розібратися. Але депутат Сокерчак зв'язався з ви- робниками пива. І я хотів би, щоб ви вислухали його.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Сокерчак. Будь ласка.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Олександре Миколайовичу, депутат Дудченко, можливо, і має рацію,  але отак просто це приймати не можна.  Чому? Коли ми ро- зібрались, на якому солоді виробляється пиво, яке сьогодні займає про- відні місця в Європі,  то з'ясувалося, що це солодове пиво взагалі за- возиться.  Захищаючи один солодовий завод,  ми можемо підставити решту пивоварних заводів,  які випускають пиво на рівні світових стандартів. Нам треба було б спочатку добре з'ясувати, чи збільшиться прибуток, чи зменшиться.  Тому що, як ви розумієте, для виготовлення пива "Оболонь" та інших видів пива потрібен високоякісний солод.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Я вам повинен сказати, що Україна завжди бу- ла і залишається найбільшим експортером солодового ячменю.  Щодо цього в Європі ніхто не може зрівнятися з Україною.  Вони наш ячмінь закупо- вують,  переробляють на солод,  а потім нам цей солод продають.  Це як інформація.

 

     Тому давайте підтримаємо поправку депутата Дудченка. Прошу прого- лосувати.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Але якщо й підтримувати, то я просив би встановити ставку 30 відсотків.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Не виходити за межу 30 відсотків.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо ставку 30 відсотків.

 

     "За" - 232. Прийнято.

 

     Серед нас є Анатолій Варфоломійович Раханський, який глибоко знає це питання.  Він працював заступником міністра.Так от,  він  підтримує пропозицію, за яку ми проголосували.

 

     Я ставлю на голосування в цілому групу 11.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Ми вже проголосували її в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. То ми поправку проголосували,  яку вніс депутат  Дуд- ченко. Будь ласка, підтримайте групу 11.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет просить підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З поправкою, за яку проголосували.

 

     "За" - 246. Прийнято.

 

     Група 12  "Олійне насіння і плоди,  інше насіння,  плоди і зерно, лікарські рослини і рослини для технічних цілей, солома, фураж". Є за- уваження до групи 12?

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Я хотів би тільки звернути увагу на поправку 88 що- до соєвого шроту.  Тут мали сказати слово спеціалісти.  Тому Комітет з питань фінансів зв'язувався з Кабінетом Міністрів,  з міністерствами і погодив позицію щодо соєвого шроту - 20 відсотків мита.  Але Комітет з питань  агропромислового  комплексу  просить встановити на соєвий шрот нульову ставку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що комітет на 100 відсотків правий, давайте його підтримаємо. Ми соєвий шрот завози- мо,бо його не вистачає,  адже ми вирощуємо його в  межах  50-60  тисяч тонн при потребі півмільйона.

 

     Давайте підтримаємо поправку 88 стосовно нульової ставки. Голосу- ємо.

 

     "За" - 230. Підтримано.

 

     Голосуємо групу 12 у цілому.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Є поправка депутата Ковтунця.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюсь, є ще поправка 91.

 

     Депутат Ковтунець. Будь ласка.

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В. Дякую. Ця поправка стосується мита на цукровий бу- ряк свіжий,  сушений або розмелений у порох.  Я, чесно кажучи, не можу зараз бути впевненим,  що ставка в 0,1 екю за кілограм,  тобто 20 гри- вень за тонну,  буде надійним захистом,  враховуючи постанову Кабінету Міністрів про регулювання ринку цукру,  де встановлено мінімальну ціну

- 70 гривень за тонну.

 

     Чи не краще було б залишити ставку 30 відсотків, але записати: не меше 0,15 екю за 1 кілограм?

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Якщо виходити з логіки ставок для цукрової тростини і буряка і враховувати, скільки цукру одержуємо з них, то можна було б записати:  "до 0,15 екю", тобто те, що ви пропонуєте, залишивши ставку в розмірі 30 відсотків.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю,  що це потрібно підтримати, тут усе правиль- но.

 

     Голосуємо поправку 91, внесену депутатом Ковтунцем.

 

     "За" - 229. Прийнято.

 

     Голосується в цілому група 12 з урахуванням поправки, за яку про- голосували.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет просить підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 244. Прийнято.

 

     По групі 13 було дві поправки,  їх враховано. Прохання проголосу- вати групу 13.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Просимо підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 233. Прийнято.

 

     До групи 14 зауважень не було.

 

     Група 15. Поправка 94. Слово має депутат Ковтунець.

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В. Дякую. Я не наполягаю на цій поправці.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає. Більше зауважень до групи 15 немає.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. З Держхарчопромом погоджено ставку. Просимо підтри- мати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю групи 14 і 15 в цілому на голосування.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Прохання підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 236. Прийнято.

 

     Група 16 "Вироби з м'яса,  риби,  ракоподібних, молюсків та інших безхребетних". Є зауваження?

 

     Депутат Ковтунець. Будь ласка. Поправка 101.

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В. Дякую. Шановні колеги, мова йде про готову продук- цію - ковбаси,  інші готові або консервовані продукти.  Щодо них прак- тично  майже  зберігається ставка,  яка діє досі.  І при цій ставці на прилавках наших магазинів є досить багато імпортної продукції,  якість якої аж ніяк не вища, а ціни порівнянні з нашими.

 

     Я пропонував би в позиції 16.01.00 записати 50 відсотків,  відпо- відно збільшивши фіксовану ставку,  скажімо,  до 1,8 екю.  Не менше 30 відсотків, але не менше як 1,8 екю за 1 кілограм. І те саме щодо пози- ції 16.02 - 50 відсотків і 1,2 екю за кілограм.

 

     Дякую.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Шановний депутате Ковтунець, от саме ці позиції на- самперед і привернуть увагу країн-імпортерів,  і тому до цього питання треба підходити досить обережно, бо, знаєте, ці позиції становлять од- ну з найбільших частин імпорту. Інші - більш-менш.

 

     Ось подивіться, що ми зробили. Ставка в 1,1 екю, яка діяла досі щодо позиції 16.01 - на ковбаси, була встанов- лена Кабміном зовсім недавно,  мабуть,  тоді, коли ми подали цей зако- нопроект.  А досі вона була набагато меншою.  Ставка по інших  готових продуктах,  як ви бачите, піднялася в 2 рази - з 0,4 до 0,8 екю. Тобто ми підняли її суттєво.  І я думаю,  що це буде досить добрим  захистом внутрішнього ринку від такої продукції.

 

     Тому я  все-таки  пропонував  би дуже не налаштовувати проти себе країни ГАТТ/СОТ.  Ми поставили по максимуму,  що могли,  а  мінімальні підняли...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі,  все.  Я думаю,  що коли купівельна спромож- ність зросте - купуватимуть і те, і те. Тут ставка достатня.

 

     Я групу 16, враховуючи, що більше зауважень немає, ставлю в ціло- му на голосування.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Ми просимо підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосується група 16.

 

     "За" - 232. Прийнято.

 

     До групи 17 зауважень не було, її прийнято.

 

     Група 18 "Какао та продукти з нього".

 

     До групи 17 є зауваження? Група 17 "Цукор і кондитерські вироби з цукру".

 

     Депутат Пономаренко. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Б.Й. Шановний Олександре Миколайовичу, шановні народ- ні депутати!  Смілянський цукровий комбінат забезпечує потреби України в лимонній кислоті на 70 відсотків. Я просив би внести до переліку то- варів,  ввезення яких обкладається митом, лимонну кислоту. Я просив би встановити ввізне мито у розмірі 30 відсотків.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Я перепрошую. Справа в тому, що лимонна кислота не входить до цієї групи.  Вона входить до групи,  де йдеться про хімічні органічні сполуки.  Тут можна зробити так,  як з пропозицією  депутата Радченко щодо оболонок для ковбас, - дати нам протокольне доручення, з тим щоб при опрацюванні наступних груп ми обов'язково  врахували  вашу пропозицію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Гадаю, він погодиться. Я повинен вам сказати, шановні колеги,  що дійсно Смілянський цукровий комбінат виробляє 70 відсотків лимонної кислоти в Україні, майже повністю забезпечує її потребу в ць- ому продукті.  А якщо так,  то давайте це врахуємо і дамо  протокольне доручення.

 

     Група 18 "Какао та продукти з нього".

 

     Депутат Ткаченко. Будь ласка.

 

     ТКАЧЕНКО В.А., член Комітету Верховної Ради України з питань пра- вової політики і судово-правової реформи (Охтирський  виборчий  округ, Сумська область). Шановні колеги! Я думаю, що ми дуже правильно зроби- ли,  поставивши нульову ставку для какао-бобів.  Це - сировина,  як  і чай. Але я вважаю, що на напівфабрикати - какао-пасту, какао-жир - має бути більша ставка.  Діюча ставка - 20 відсотків,  а  запропонували  5 відсотків.

 

     В Україні достатньо потужностей, щоб із какао-бобів виробляти всі ці компоненти.  Якщо ми вже хочемо не мати ніяких проблем із ГАТТ/СОТ, то я думаю, що ставка 10 відсотків всіх би влаштувала. Все-таки треба, щоб уся ця сировина перероблялася в Україні, а не за її межами.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Ми вели окрему дискусію стосовно какао з  Держхар- чопромом. Діюча ставка не 20 відсотків, а 5 відсотків простої адвалор- ної ставки.  Ми записали:  5 відсотків, але не менше 0,05 екю за 1 кі- лограм. Нам сказали, що так треба залишити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Ви погоджуєтеся?  Харчовики погоджуються. Я просив би підтримати групу 18 у цілому.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Просимо підтримати в редакції комітету. Все це по- годжено з Кабінетом Міністрів і з харчовиками.

 

     "За" - 22О.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу проголосувати групу 18.  Підтримайте депутата Парасунька...

 

     Групу 17 не потрібно голосувати. Там не було зауважень.

 

     "За" - 247. Прийнято.

 

     Група 19 "Вироби із зерна, хлібних злаків, борошна, крохмалю, мо- лока,  кондитерські вироби з борошна". Тут зауважень не було. Ця група приймається.

 

     Група 20 "Продукти переробки овочів,  плодів,  горіхів або  інших частин рослин". Є зауваження?

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Щоб у депутатів не виникало запитань щодо введення ставки 5 відсотків на соки тільки концентровані,  я хотів би пояснити, що  це за соки.  Це соки з фруктів,  які не вирощуються в Україні.  Це апельсини, грейпфрути і лимони.

 

     Для чого це робиться?  У нас є заводи, які розливають соки в упа- ковку "Тетра-пак" або в банки, використовуючи добавки цих фруктів. Ра- ніше Кабмін встановлював ставку 5 відсотків для концентрату яблучного, грушевого  соків.  Це  неподобство велике.  Ми це відкинули і залишили тільки три позиції: апельсин, грейпфрут і лимон - ті, що не вирощують- ся в Україні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Голосуємо групу 19 у цілому.

 

     "За" - 238. Прийнято.

 

     Спасибі.

 

     Група 21 "Інші різні харчові продукти". Поправка 110 до цієї гру- пи. Сергій Васильович Довгань. Будь ласка.

 

     ДОВГАНЬ С.В.,  член Комітету Верховної Ради України з питань  фі- нансів  і  банківської діяльності (Великоолександрівський виборчий ок- руг,  Херсонська область). Шановні колеги! Шановний Олександре Микола- йовичу!  Суть поправки зводиться ось до чого. Після зняття преференцій на ввезення кави бразильської різко зростуть ціни  на  розчинну  каву. Тому  ми  пропонуємо щодо ставки зрівняти каву розчинну з кавою в зер- нах.  Якщо ми цього не зробимо, то буде завозитися кава з Росії, з Бі- лорусії, з інших держав, де ці преференції залишаються.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні народні депутати! З економічного погляду я повністю погоджуюся з депутатом Довганем. Не треба робити якихось при- вілеїв  сортам  кав.  Але у зв'язку з тим що кава - підакцизний товар, наш комітет щодо цієї позиції зробив посилання на  відповідний  закон. Враховуючи,  що ми звільнили каву несмажену, я пропоную прийняти пози- тивне рішення і стосовно пропозиції депутата Довганя.  Вона економічно правильна.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є  прохання проголосувати в цілому групу 21 із пропо- зицією депутата Довганя... Є поправки? Я прошу вибачення. Тоді я став- лю на голосування поки що поправку депутата Довганя.  Голосуємо. Комі- тет погоджується.

 

     "За" - 220.

 

     Не встиг проголосувати депутат Жовтяк...

 

     Поправку депутата Довганя голосуємо.

 

     "За" - 229. Прийнято.

 

     Поправка 112. Депутат Суслов. Будь ласка.

 

     СУСЛОВ В.І.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань фі- нансів  і  банківської  діяльності (Люботинський виборчий округ,  Хар- ківська область). Уважаемые народные депутаты! Я взял слово не для ар- гументации поправки, а для того, чтобы обратить внимание на процедуру. Я считаю,  что председательствующий обязан давать  слово  председателю комитета, когда обсуждается проект закона, который вносится комитетом.

 

     Я хочу пояснить,  почему мы сделали здесь ссылку на другие законы и не стали устанавливать ставки.  Смотрите, что мы сейчас проголосова- ли.  В  законах по обложению подакцизных товаров,  к которым относится кофе,  установлена одна ставка.  Сейчас мы проголосовали еще одну.  На одни и те же товары у нас в разных законах теперь будут разные ставки. Каким законом руководствоваться? Я думаю, скорее всего будут договари- ваться с инспектором. Это недопустимо.

 

     Если мы  регулируем  подакцизные товары особым законодательством, то правильнее ставки устанавливать и менять там.  Сейчас могут звучать и другие предложения,  чтобы установить ставки еще этим законом парал- лельно уже утвержденным другими законами.  Но тогда мы просто  породим хаос.

 

     Александр Николаевич, обращайте на это внимание. Это принципиаль- но важные вопросы.  Если комитет,  обсуждая,  принял такое решение, то надо с этим считаться.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вибачення. Ваша поправка третя після поправки депутата Довганя.  Розумієте, я почергово надаю слово з приводу попра- вок. Тому першому надав слово депутату Довганю.

 

     Будь ласка, Сергію Анатолійовичу.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановний Олександре Миколайовичу!  Шановні народні депутати!  Я доповідав позицію комітету.  Дійсно,  Віктор Іванович має рацію. У нас виникають дві паралельні ставки.

 

     Статтею 6  цього проекту закону передбачено внести зміни і допов- нення до Декрету про Єдиний митний тариф.  Для того щоб вийти з  колі- зії,  яку ми створили, проголосувавши окрему ставку для розчинної кави за пропозицією депутата Довганя, в прикінцевих положеннях ми напишемо, що  цим законом вносяться відповідні зміни до Закону про ставки акциз- ного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію).

 

     З юридичного погляду ми можемо таке робити.  Я думаю,  що все  ми вирішимо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Голосується група 21 в цілому з урахуванням тієї поправки, за яку ми проголосували.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Просимо підтримати.

 

     "За" - 235. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Група 22 "Алкогольні, безалкогольні напої та оцет".

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Практично всі поправки враховано.  Але я хотів  би звернути  вашу увагу на те,  що за пропозицією комітету змінено ставку на підакцизний товар групи 22.04.10 110. Це шампанські вина із захище- ною  торговою маркою,  що включає слово "шампань".  Встановлено досить високу ставку - 50 відсотків,  але не менше 10 екю за 1 літр. Я просив би підтримати цю групу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Раханський. Будь ласка.

 

     РАХАНСЬКИЙ А.В.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань державного будівництва,  діяльності рад і самоврядування (Євпаторійсь- кий виборчий округ, Автономна Республіка Крим). Група "Незалежні". Ша- новні колеги!  Я хотів би підтримати народного депутата Ковтунця, який пропонує  для  позиції 22.02 ставку 30 відсотків змінити на 50 відсот- ків.  Чому? Потужності нашого виробництва мінеральних вод використову- ються на 25-30 відсотків, а різні мінеральні води завозяться з Італії, інших країн, де немає мінеральних вод. Це - перше.

 

     Це стосується і пива. Потужності нашого пивного виробництва вико- ристовуються десь на 35 відсотків.  Я вважаю, що потрібно й тут збіль- шити ставку ввізного мита до 50 відсотків.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Дякую. Я пропоную для позиції 22.02 записати ставку 30 відсотків, але не менше 0,6 екю за 1 літр, замість не менше 0,4 екю за 1 літр. Це буде адекватно ставці 50 відсотків.

 

     Стосовно ставки на пиво солодове. У зв'язку з тим що це підакциз- ний  товар і регулюється він відповідним законом,  ми не робили розра- хунків до цього проекту закону.  Нам треба провести додаткові консуль- тації. На осінній сесії ми будемо змінювати багато ставок на підакциз- ні товари і з задоволенням прислухаємося до цих ваших пропозицій.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні колеги, давайте підтримаємо комітет і проголосуємо ставку 30 відсотків, але не менше 0,6 екю за 1 літр.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. І це буде адекватно ставці 50 відсотків.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо групу 22 з цією поправкою:  0,6 екю замість 0,4 екю.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Так, для позицій 22.01, 22.02 замість 0,4 екю записати 0,6 екю. Це захистить наш ринок.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 241. Прийнято.

 

     Група 23. Тут не було зауважень.

 

     Група 24 "Тютюн та промислові замінники тютюну".

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Є одне побажання. Коли ми приймали рішення стосовно кави несмаженої, то виходили з того, що це треба для українських пере- робних заводів. Те саме стосується позиції 24.03.99 900. Це промислово виготовлений тютюн, але з добавками. Для чого це потрібно? Це потрібно для того,  щоб поліпшувати якість наших  сигарет  "Прима",  "Біломор", "Ватра".

 

     У лівій колонці для цієї позиції ми записали "нуль". Я просив би, у зв'язку з тим що ми стосовно кави несмаженої прийняли таке  рішення, проголосувати і для цієї групи нульову ставку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Депутат Суслов.

 

     СУСЛОВ В.І.  Я не могу сказать,  прав Сергей Анатольевич или нет, потому что обложение табачных изделий урегулировано другими  законами. Может быть, какие-то ставки и нужно поменять, но об этом надо готовить специальный документ. Поэтому мы здесь предложили сделать ссылку на те законы,  которыми регулируется обложение табачных изделий.  Прежде чем менять какието ставки, нужно все-таки изучить общую ситуацию.

 

     Поэтому я предлагаю проголосовать редакцию,  предложенную комите- том и записанную в правой колонке таблицы, не менять ставок на ходу.

 

     Спасибо.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Олександре Миколайовичу!  Дозвольте сказати кілька слів. Ця ситуація виникла ще два роки тому. Багато було документів по- дано до комітету, і я не знаю, чому Віктор Іванович їх не бачив.

 

     Про що йде мова? За пільговим оподаткуванням в Україну завозиться сирий тютюн,  з якого виготовляються сигарети.  Оскільки в Україні  не виготовляються присадки до сирого тютюну,  тобто так звані гомогенізо- вані частинки, інвестори навмисне відмовляються поліпшувати якість си- гарет.

 

     Ви читали, мабуть, півроку тому інформацію Держтютюнпрому про те, що інвестори,  наприклад Філіпп Моріс, замість того щоб виконувати ін- вестиційні програми і виготовляти поліпшені сорти українських сигарет, продовжують продавати "Приму", "Біломор", "Ватру".

 

     У зв'язку з тим що це сировина для заводів, її не можна продавати вроздріб, була пропозиція встановити нульову ставку й тут. Я думаю, що це треба підтримати,  бо загальна концепція - це  оподаткувати  готову продукцію, але заохотити завезення напівфабрикатів і сировини.

 

     Ми врахували пропозицію Довганя.  Я думаю, немає ніякої трагедії, якщо ми аналогічно вичинимо й тут.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стосовно тютюну у нас трагедія одна: ми в п'ять разів скоротили  вирощування власного тютюну,  а перейшли на імпортний.  Оце трагедія.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Правильно. Але мова йде про присадки, які не виго- товляються в Україні. Це особливі такі елементи...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію. Депутат Сокерчак. Будь ласка. І будемо го- лосувати.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Олександре Миколайовичу! Я прошу підтримати Віктора Івановича Суслова. Те, що говорить Сергій Анатолійович, доречно. Але з акцизними законами в нас стільки проблем...  Оті шпарки, які є в зако- нах, одразу ж використовують, щоб завезти імпортну продукцію. Перш ніж міняти ставки,  про що говорить Сергій Анатолійович,  нам  треба  дуже серйозно підготуватися.

 

     Я пропоную проголосувати так, як записано в цьому проекті закону, а все інше будемо робити у вересні.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Я перепрошую. Шановний депутате Сокерчак, подивіть- ся уважно, що пропонується заохотити до ввезення: "Промислово виготов- лений тютюн та промислові замінники тютюну, в тому числі гомогенізова- ні або "відновлені" для їх використання виключно у промисловому вироб- ництві сигарет розміром різаних фрагментів до 0,8 міліметра та  рівнем вологості  до 13%,  не призначені для безпосереднього споживання люди- ною".

 

     Тобто мова йде про те, що в нас бракує високоякісної сировини для того, щоб поліпшувати українські сорти сигарет. Не "Мальборо", не "Ке- мел", а саме наші сорти сигарет.

 

     Я просив би підтримати нульову ставку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Група 24 голосується в редакції комітету.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Це неправильно.  Олександре Миколайовичу, я просив би стосовно останньої пропозиції - промислово виготовлений тютюн і так далі - поставити нуль, а в статті 7 записати, що цим законом вносяться зміни до відповідного закону.  Нам усе одно доведеться це записати, бо ми змінили ставки на каву несмажену і каву розчинну.

 

     "За" - 191.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Суслов.

 

     СУСЛОВ В.І.  Уважаемые депутаты! Такие вопросы не должны решаться в сессионном зале.  Еще раз читаем текст,  написанный в левой колонке. Предлагается нулевая ставка на промышленно  изготовленный  табак.  Нам нужно  вначале  разобраться,  украинское сырье может изготовляться или нет? Добавки, на которые ссылается Сергей Анатолиевич, это не главное. Главное - это промышленно изготовленный табак. Так ведь?

 

     Если мы на импортное сырье устанавливаем нулевую ставку,  мы сог- лашаемся,  что свой табак не будем выращивать. Я не готов вам сказать, можем мы его выращивать или не можем.  Давайте пока оставим, как есть, и изучим этот вопрос.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Вікторе Івановичу,  ми це питання обговорюємо  вже півроку, і ви чомусь завжди від цього питання відмовляєтеся.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще  раз ставлю на голосування групу 24 в редакції ко- мітету, яку підтримує депутат Суслов.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Якась дуже цікава позиція.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Цікавості ніякої немає.  Ми можемо вирощувати  чудові тютюни в Криму, Чернівецькій, Тернопільській областях.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Не про вирощування йде мова, а про добавки.

 

     "За" - 203.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не набирає голосів.

 

     Тоді я ставлю в редакції, яку вносить депутат Терьохін. Будь лас- ка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Я просив би підтримати. Треба поліпшувати наші си- гарети. Це принципово.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо. Будь ласка.

 

     "За" - 119.

 

     Що ми хочемо?  Ще раз проголосувати в редакції, на якій наполягав депутат Суслов? Голосуємо. Прохання підтримати.

 

     "За" - 267. Прийнято.

 

     Прикінцеві положення.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Було зауваження Ковтунця.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ковтунець. Будь ласка. Поправка 123.

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В. Дякую. Шановні колеги! Залишається менш як півроку до нового календарного 1998 року.  Я думаю,  що варто було б визначити обсяги квот на ввезення продукції тваринництва на час,  що  залишився. Це  може бути до 10 відсотків виробництва цієї продукції в Україні ми- нулого 1996 року. Адже ніде в проекті закону не уточнюється, який роз- мір квот на цей рік має бути.  Тому я пропоную пункт 7.3 проголосувати в редакції, яку я подав.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Це питання вирішується в статті 3 "Нетарифне регу- лювання  імпорту  продукції тваринництва".  Там встановлено квоту - не більше 20 відсотків від обсягу виробництва минулого року.  Кабінет Мі- ністрів  визначає конкретний обсяг квоти в межах зазначених 20 відсот- ків.

 

     Це питання вже врегульовано.  Я не думаю,  що про це треба ще раз записувати в прикінцевих положеннях.

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В.  Вибачте,  але  це формулювання дає право Кабінету Міністрів реалізувати квоту 20 відсотків,  коли залишається  практично чотири місяці до закінчення року.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Ці 20 відсотків розраховуються на рік не бюджетний, а на рік від урожаю до врожаю. Тобто на міжсезонний період.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ковтунець погодився.

 

     Я ставлю на голосування статтю 7 "Прикінцеві положення" в цілому.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет просить підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуйте.

 

     "За" - 234.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. У цілому тоді...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилинку. Почекайте.

 

     Ми не проголосували назву.

 

     Я прошу проголосувати назву і преамбулу. Будь ласка. Голосуємо.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Просимо підтримати.

 

     "За" - 260. Прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Депутат Діхтяренко.

 

     ДІХТЯРЕНКО Г.Ю.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань фінансів і банківської діяльності (Золотоніський виборчий округ,  Чер- каська область).  Шановний Олександре Миколайовичу!  Шановні колеги! Я хочу  ще раз привернути вашу увагу до частини третьої статті 3,  де ми записуємо, що обсяг квоти стосовно окремого виду продукції тваринницт- ва не може перевищувати 20 відсотків...  Я вважаю, що квота 20 відсот- ків надто висока,  і пропоную,  щоб обсяг квоти не перевищував 10 від- сотків.

 

     Мої аргументи. За даними митних органів, за минулий рік в Україну імпортовано сільськогосподарської продукції на 1 мільярд 120 мільйонів доларів, за п'ять місяців цього року - майже на 400 мільйонів доларів. На 204 мільйони доларів завезено цукру,  на 140 мільйонів - м'яса пти- ці. Мінводи, про яку говорили, завезено на 35 мільйонів доларів.

 

     Візьмемо тваринницьку  продукцію.  За минулий рік в Україні в за- бійній вазі ми мали майже 2 мільйони тонн м'яса,  а ввезено  було  200 тисяч тонн м'яса, тобто 10 відсотків. Ми пишемо квоту - 20 відсотків і тим самим дозволяємо вдвоє збільшити імпорт м'яса. Ні в якому разі ро- бити цього не можна. Ми ввезли ковбасних виробів у минулому році на 25 мільйонів доларів.

 

     Ця квота повинна бути не більше 10 відсотків.  Прошу  підтримати, колеги.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні  народні депутати!  Так підходити до цього питання не можна.  По-перше, для встановлення цих квот беруться не об- сяги виробництва,  а обсяги споживання.  Є різниця між обсягами вироб- ництва і споживання.

 

     По-друге, ці 20 відсотків були взяті з  урахуванням  правил,  які застосовуються в розрахунках між країнами - членами Світової організа- ції торгівлі. І я просив би не міняти це.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Депутат Поровський. Будь ласка, півхвилини.

 

     ПОРОВСЬКИЙ М.І.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань оборони  і  державної безпеки (Рівненський виборчий округ,  Рівненська область).  Республіканська християнська партія.  Шановний  доповідачу! Відомо,  що на внутрішній ринок України здійснюється експансія сільсь- когосподарської продукції переважно із Польщі,  країн ближнього  зару- біжжя. Завозять яблука, квіти і навіть сало у вакуумних упаковках, які є значно дешевші, ніж ті, які зроблені вітчизняним товаровиробником.

 

     Я вважаю, що всі сільськогосподарські товари некритичного імпорту мають оподатковуватися за ставкою вище ніж 50 відсотків. Чи передбачи- ли ви в цьому законопроекті,  щоб такі товари,  як,  наприклад, квіти, яблука  і товари у вакуумній упаковці,  оподатковувалися саме за такою ставкою?

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  По-перше,  ми вже дві години розглядаємо цей зако- нопроект, і ви мали б побачити, чи оподатковуються вони за такою став- кою, чи ні.

 

     По-друге, я хотів би, депутате Поровський, звернути вашу увагу на зворотний бік підвищення розміру таких ставок...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Ви вже давали пояснення.  Ставлю на голосу- вання поправку депутата Діхтяренка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет не підтримує цю поправку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо. Будь ласка.

 

     "За" - 201.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Шановні народні депутати! Не можна так встановлюва- ти це процентне співвідношення, не знаючи механізму встановлення нета- рифних обмежень за правилами...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Сергію Анатолійовичу, на вимогу депутатів ще раз ставлю на голосування цю поправку.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет проти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 227. Прийнято.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Олександре Миколайовичу,  я прошу вибачення. Після цього голосування я можу сказати,  що до кінця поточного року стосовно експорту України будуть застосовані антидемпінгові процедури.  Я хотів би, щоб це було оприлюднено. Якщо ця квота буде менше 20 відсотків об- сягів споживання, проти країни починають застосовувати антисубвенційні мита. Цим ми поклали край українському експорту в країни - члени СОТ.

 

     Я думаю,  що спочатку треба знати проблему,  а потім  пропонувати такі речі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Я хочу сказати,  що в Україні немає жодного виду сільськогосподарської продукції, який би не користувався величез- ним попитом у всіх країнах Європи. Тому не біймося цього!

 

     Проект закону ставлю на голосування в цілому.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Завтра будуть встановлені спеціальні мита стосовно України, як Росія запровадила.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це коли в нас було перевиробництво, то нас критикува- ли за все. А тепер не критикують - усі вивозять...

 

     Голосуємо проект закону в цілому.

 

     "За" - 246.

 

     Закон прийнято. Спасибі комітету і вам, Сергію Анатолійовичу.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Оголошується перерва на 30 хвилин. Прохання до керівників груп і фракцій під час перерви зайти до залу, де раніше збиралася Президія.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України

 

     МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Прошу депутатів зайняти свої місця.

 

     Шановні депутати! Було оголошено, що після перерви першим розгля- датиметься проект Закону про вибори народних депутатів,  але в мене  є пропозиція:  поки  ви зосередитися на цьому питанні,  розглянути зараз дуже коротке питання - проект Закону про сільськогосподарську коопера- цію.  Мається на увазі голосування статті 25 і законопроекту в цілому. Це питання є в порядку денному.

 

     Якщо ви не заперечуєте, слово надається депутату Парасуньку. Будь ласка.

 

     ПАРАСУНЬКО М.В., голова підкомітету Комітету Верховної Ради Укра- їни з питань агропромислового комплексу,  земельних ресурсів та  соці- ального  розвитку села (Могилів-Подільський виборчий округ,  Вінницька область).  Дякую.  Шановний Олександре Олександровичу! Шановні народні депутати!  11 липня, тобто минулої п'ятниці, ми прийняли в другому чи- танні проект Закону про сільськогосподарську кооперацію,  в якому була врахована  більшість зауважень і пропозицій народних депутатів і комі- тетів. Але тоді ми не дійшли згоди щодо норми статті 25. Я прошу взяти порівняльну  таблицю,  яка  була  вам  роздана позавчора в цьому залі. Стаття 25 називається "Право власності на пай".

 

     Минулого разу була пропозиція  народного  депутата  Моцпана,  щоб власник паю - член кооперативу,  виходячи з кооперативу, мав право пе- редати свій пай тільки одному спадкоємцю.

 

     Тоді ми прийняли рішення ще раз опрацювати цю  статтю  відповідно до норм Цивільного кодексу,  який є головним законом у частині спадко- вого права.

 

     Робоча група,  члени комітету, врахувавши ваші пропозиції, запро- понували остаточну редакцію статті 25.  Вона вміщена у правій колонці. Частина друга викладена в такій редакції: "Право власності на пай чле- нів кооперативу - фізичних осіб є спадковим".

 

     Комітет з питань АПК просить вас підтримати, це не суперечить ін- шим законам. І юридичний відділ підтримав таку редакцію.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Моцпан. Будь ласка. Щодо статті 25.

 

     МОЦПАН А.Ф.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань  бо- ротьби  з організованою злочинністю і корупцією (Амвросіївський вибор- чий округ,  Донецька область).  Фракция Социалистической  и  Селянской партий Украины.  Уважаемый докладчик!  Уважаемые коллеги! По новой ре- дакции статьи 25,  которая согласована с юридическим отделом,  у  меня замечаний нет. Считаю, что ее можно проголосовать. Но у меня просьба к вам,  Александр Александрович.  11 июля, когда мы голосовали во втором чтении  проект Закона о сельскохозяйственной кооперации,  вас не было, заседание вел Александр Николаевич.  У меня была поправка 18 к  статье 14.  За то, чтобы избрать председателя кооператива прямым тайным голо- сованием,  проголосовали 184 депутата.  Я убедительно прошу, если есть возможность,  вернуться  к этой норме,  к моей поправке 18.  Я глубоко убежден,  что на нынешнем этапе,  когда кооперативное движение  только начинает развиваться, кооператив как добровольное обкединение пайщиков

- владельцев земельных и имущественных паев  председателя  кооператива должен избирать прямым тайным голосованием,  а не открытым,  как здесь предлагается.

 

     Прошу вернуться к статье 14.  Я переговорил практически со  всеми руководителями фракций парламента, и все соглашаются.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. У  мене є пропозиція:  давайте проголосуємо статтю 25,  а потім повернемося до вашої поправки.  Немає заперечень?  Немає. Ставлю на голосування статтю 25 у редакції комітету.

 

     ПАРАСУНЬКО М.В. Комітет просить підтримати таку редакцію.

 

     "За" - 200.

 

     ГОЛОВА. Ще раз голосуємо. Зосередьтеся, будь ласка.

 

     "За" - 215.

 

     Слово надається депутату Кармазіну. Будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А., член Комітету Верховної Ради України з питань пра- вової політики і судово-правової реформи (Приморський виборчий  округ, Одеська область).  Шановний Олександре Олександровичу!  Справа в тому, що депутати просто не зрозуміли.  Тут немає ніяких  заперечень.  Треба підтримати  комітет,  і я прошу колег зосередитися,  бо всі стурбовані законопроектом про вибори.  А даний закон треба поза політикою прийма- ти.

 

     Прошу ще раз поставити на голосування.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування, якщо немає інших міркувань. Будь ласка.

 

     "За" - 241. Прийнято.

 

     Я прошу підтримати поправку 18  депутата  Моцпана:  проголосувати процедуру  виборів  голови  кооперативу так,  як він пропонує.  Ще раз ставлю її на голосування. Вона демократична і справедлива, інакше буде клановий підхід до визначення голови кооперативу. Будь ласка, голосує- мо.

 

     "За" - 196.

 

     Депутат Душейко що скаже? Будь ласка.

 

     ДУШЕЙКО П.Г.  Олександре Олександровичу! Шановні колеги депутати! Якщо депутат Моцпан так наполягає,  щоб голову кооперативу обирали та- ємним голосуванням, то давайте запишемо: "відкритим або таємним". Пов- ністю змінювати редакцію немає потреби. Це право колективу кожного ко- оперативу визначати, як голосувати, таємним чи відкритим.

 

     ГОЛОВА. Є поправка 17 депутатів, у тому числі Степенка і Масенка, з цього приводу. Давайте проголосуємо цю поправку - "відкритим або та- ємним голосуванням".  Тоді на зборах люди визначаються: якщо немає до- віри  до  чогось  -  тоді голосують таємно,  і вони можуть це зробити. Ставлю на голосування поправку 17. Підтримайте, будь ласка.

 

     ПАРАСУНЬКО М.В. Комітет просить підтримати.

 

     "За" - 201.

 

     ГОЛОВА. Теж не приймається.

 

     Шановні друзі, одну хвилинку! Ми ж цю норму проголосували. У дру- гому абзаці частини першої статті 14 записано:  "обирають прямим відк- ритим або таємним голосуванням голову кооперативу та членів  правління кооперативу..." (Шум у залі).

 

     Ну, тоді  я ще раз,  востаннє,  ставлю на голосування поправку 18 депутата Моцпана. Прошу її підтримати, це не зайве.

 

     "За" - 234. Прийнято.

 

     Проект закону ставлю на голосування в цілому.

 

     ПАРАСУНЬКО М.В.  Комітет просить проголосувати законопроект у ці- лому.

 

     "За" - 240.

 

     ГОЛОВА. Закон прийнято. Спасибі.

 

     -----------

 

     Шановні депутати, оскільки вчора було прийнято рішення про те, що Генеральна прокуратура повинна поінформувати про ситуацію в  Київмісь- краді, я хочу, перед тим як ми перейдемо до розгляду законопроекту про вибори,  дати можливість заступнику Генерального прокурора Юрію Павло- вичу Полтавцю зробити цю коротку інформацію.

 

     Будь ласка, доповідайте.

 

     ПОЛТАВЕЦЬ Ю.П.,  заступник Генерального прокурора України. Шанов- ний Олександре Олександровичу! Шановні народні депутати! Я уповноваже- ний керівництвом Генеральної прокуратури коротко поінформувати вас про те, які заходи вживаються органами прокуратури України у зв'язку з по- діями, що відбулися цими днями в приміщенні Київради.

 

     Там було  порушено громадський порядок після проведення сесії або зібрання,  як його ще називають.  У зв'язку з цим порушено кримінальну справу, яка розслідується управлінням внутрішніх справ Старокиївського району міста Києва.  Крім того,  проводиться перевірка з приводу легі- тимності цього зібрання, а також законності прийнятого ним рішення. На сьогодні вже зібрані пояснення великої групи депутатів,  цю роботу  ми продовжуємо. Ми залучили до цієї справи фахівців і вчених, тому що За- кон про місцеве самоврядування прийнятий недавно, практики його засто- сування ще немає,  через це виник ряд спірних питань,  які ми ретельно вивчаємо, і найближчим часом зробимо свої висновки.

 

     Розслідування справи,  яке проводять органи внутрішніх справ,  ми контролюємо  і  чітко  визначаємося  з тим,  що з'ясовується в процесі розслідування.

 

     От коротко те, про що я хотів вас поінформувати.

 

     ГОЛОВА. Можна зрозуміти,  що суть зводиться до того,  що  вчинено дії, які порушують законодавство, відкрито кримінальну справу, ведеть- ся розслідування.

 

     Запишіться на запитання, будь ласка. П'ять хвилин.

 

     Депутат Довгань.

 

     ДОВГАНЬ С.В.  Прошу передати слово депутату Малєвському, він член цієї комісії.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     МАЛЄВСЬКИЙ О.Т.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (Цюрупинський  вибор- чий округ,  Херсонська область). Скажіть, будь ласка, на якій підставі сьогодні забарикадована рада і туди зігнали більш як  30  міліціонерів на чолі з полковниками і підполковниками? І це в той час, коли не зов- сім благополучна обстановка на вулицях?  На якій підставі голову  ради не  пускають у приміщення і яким законом користувалися,  приймаючи рі- шення?

 

     ПОЛТАВЕЦЬ Ю.П.  Я можу відповісти дуже коротко. Ми якраз і з'ясо- вуємо цю ситуацію.  Сьогодні із 7-ї години ранку керівництво Генераль- ної прокуратури із залученням наших спеціалістів і  група  працівників прокуратури міста на місці займаються цією перевіркою. Ми зробимо вис- новки, як тільки закінчимо перевірку.

 

     Що стосується охорони приміщення Київради і  конкретно  кабінету, який займає міський голова.  Є угода з органами,  які його охороняють. Тому ми повинні визначитися і зробити конкретні висновки.  Ми  зробимо це найближчим часом.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ніколаєнко.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар  Комітету Верховної Ради України з пи- тань науки та народної освіти (Іванівський виборчий округ,  Херсонська область).  Шановний заступнику Генерального прокурора! Я був у Київсь- кій міській раді разом із депутатами Малєвським і Камінським.  Ознайо- мився на місці із ситуацією, яка там склалася. Такого сорому я у своє- му житті  ще  не  бачив:  полковники,  підполковники,  майори  зібрали два-три  десятки офіцерів і не пускали голову Київської міської Ради у приміщення.  Що це таке?! А ви кажете: ми визначаємо, чи закон діє, чи не діє...

 

     Чому відключили телефони, викинули людей на вулицю? І таке дієть- ся в столиці України! Чому не діє Конституція, законодавство? І ви нам розказуєте,  що розбираєтеся. Послали туди хлопчика, якому 25 років, - заступника заступника районного прокурора.  Над ним стоять оці депута- ти, стоїть полковник, у чому він там розбереться?! Ви самі підіть туди і подивіться, що там робиться.

 

     ПОЛТАВЕЦЬ Ю.П.  Я вам сказав, що сьогодні ми якраз цим питанням і займаємося.  Будемо з'ясовувати до кінця цю обстановку і приймати від- повідні рішення.

 

     ГОЛОВА. Депутат Оробець.

 

     ОРОБЕЦЬ Ю.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань  па- ливноенергетичного комплексу, транспорту і зв'язку (Промисловий вибор- чий округ,  м.Київ). Шановний доповідачу! Скажіть, будь ласка, чому не виконується рішення Київради, прийняте згідно із статтею 79 Закону про місцеве самоврядування, яке ніким не скасовано ні в якому судовому по- рядку?  Чому ігнорується воля трьох четвертих обраних депутатів і двох третин номінального складу депутатів, адже це теж воля виборців?

 

     Шановні колеги, коли в нас були перевибори Голови Верховної Ради, то  не набралося навіть половини голосів.  Яким же треба бути керівни- ком, щоб об'єднати три чверті депутатів, які сказали, що це в принципі недієздатна людина?

 

     ГОЛОВА. Дякую. Відповідайте, будь ласка.

 

     ПОЛТАВЕЦЬ Ю.П.  Шановні народні депутати! До компетенції прокура- тури не належить впровадження в життя прийнятих рішень. Ми можемо реа- гувати тільки на те, законно вони прийняті чи ні. Впровадження в життя рішень,  прийнятих радою будь-якого рівня,  до компетенції прокуратури не належить.

 

     ГОЛОВА. Депутат Степанов.

 

     СТЕПАНОВ М.В., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (Слов'яносербський виборчий  ок- руг,  Луганська область).  Уважаемый представитель прокуратуры!  Лично мне не обидно за господина Косаковского,  который сидит сейчас в  Вер- ховной Раде как погорелец.  Я прекрасно помню, как он подвизался в со- вете регионов.  Тогда он, наверное, не думал, что так поступят с сове- том в столице Украины.

 

     Мне обидно  за  советскую власть прежде всего.  Фактически что же произошло?  Вы говорите - нарушение общественного  порядка.  Это  что, мелкое хулиганство:  захвачен орган государственной власти,  опечатаны кабинеты?  И вы говорите, что это нарушение общественного порядка, как будто там кто-то друг другу пощечину дал.

 

     Почему вы не скажете, что это фактически государственное преступ- ление,  даже государственный переворот на местном уровне, а квалифици- руете как мелкое хулиганство?

 

     Когда вы  дадите настоящую квалификацию этим событиям?  Наверное, никто и к ответственности не будет привлечен,  если это мелкое наруше- ние общественного порядка.

 

     Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.

 

     ПОЛТАВЕЦЬ Ю.П. Спасибі. Я зрозумів ваше запитання.

 

     Я вже сказав, що порушено кримінальну справу. За дрібне хуліганс- тво порушити кримінальну справу не можна.  Згідно із законом за дрібне хуліганство  настає адміністративна відповідальність.  А я сказав,  що порушено кримінальну справу, а не адміністративну.

 

     У процесі розслідування залежно від того,  які будуть встановлені факти, які будуть зібрані докази, буде вирішуватися питання про квалі- фікацію дій тих чи інших посадових осіб. Це все робитиметься в процесі слідства.

 

     ГОЛОВА. Депутат Білоус.

 

     БІЛОУС В.О., член Комітету Верховної Ради України з питань оборо- ни і державної безпеки (Київський виборчий округ, Полтавська область). Спілка офіцерів України. Шановний доповідачу! Як ви як юрист вважаєте, діє Закон про місцеве самоврядування, який прийняла нещодавно Верховна Рада, на території міста Києва чи ні? Це перше запитання.

 

     І друге.  Скажіть,  будь ласка,  чи спроможна зараз колегія Гене- ральної прокуратури України виконувати свої обов'язки?

 

     Дякую за відповідь.

 

     ПОЛТАВЕЦЬ Ю.П. Щодо першого запитання. Якщо є якісь порушення За- кону про місцеве самоврядуваня, то прокуратура може і повинна реагува- ти.

 

     І з приводу того,  чи спроможна колегія  Генеральної  прокуратури виконувати свої обов'язки. Я вважаю, що спроможна.

 

     ГОЛОВА. Закон про місцеве самоврядування діє у Києві чи ні?

 

     ПОЛТАВЕЦЬ Ю.П.  Оскільки його введено в дію,  то він діє. Можливі його порушення, як і будь-якого закону. Головне, щоб вчасно на це реа- гувати.

 

     ГОЛОВА. Юрію Павловичу,  ви стоїте на трибуні парламенту, заступ- ник Генерального прокурора України.  У столиці України твориться  без- чинство,  я не кажу з якого боку.  Безчинство зафіксоване - без ніяких на те правових основ грубо  порушується  закон,  принципи  організації державної  влади  і  що завгодно.  А покуратура при цьому спостерігає: можливо-можливо,  можливо-не можливо. Та ви будете прокуратурою чи бу- дете пішкою в руках тих, хто грає на великій шаховій дошці?

 

     ПОЛТАВЕЦЬ Ю.П.  Шановний Олександре Олександровичу!  Для того щоб реагувати на будь-яке порушення,  треба зробити перевірку. Ми її зараз робимо.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, сідайте, Юрію Павловичу.

 

     Я пропоную  Генеральній прокуратурі відповідно до вимог закону за сьогодні привести у відповідність із законом усе,  що  відбувається  в Києві.  Я не знаю, на чиєму боці там правда, хоч непогано знаю закон і знаю,  чому так усе це робиться.  Бо відпрацьовується схема руйнування представницьких органів, починаючи з Києва. Сьогодні треба навести по- рядок так,  як це передбачено правами прокуратури.  Якщо цього не буде зроблено,  то  завтра  треба внести до порядку денного питання про Ки- ївську міську раду і прийняти рішення.

 

     Юрію Павловичу,  будь ласка, вживайте всіх заходів, бо якщо цього не буде зроблено,  то тоді безперечно щодо Генеральної прокуратури рі- шення буде прийнято поза всяким сумнівом (Шум у залі).

 

     Ви захищаєте в даному випадку бездіяльність прокуратури,  Наталіє Михайлівно? То тоді чому ви кричите з місця?

 

     ---------------

 

     Розглядається проект Закону про вибори народних депутатів.  Допо- відає Мішура Валерій Дмитрович. Будь ласка.

 

     МІШУРА В.Д.,  секретар Комітету Верховної Ради України законодав- чого  забезпечення  свободи слова та засобів масової інформації (Цент- ральний виборчий округ, Кіровоградська область). Шановні колеги народ- ні депутати!  Шановний Олександре Олександровичу! Тимчасова спеціальна комісія з доопрацювання проекту Закону про вибори  народних  депутатів України  виконала  доручення Верховної Ради України і зробила нову ре- дакцію цього проекту закону,  в якому крім нової назви, внесено більше 30-ти змін у статті із 55 запропонованих. Але комісія прийняла рішення не розмножувати цей новий варіант із двох причин.

 

     Перша причина полягає в тому,  що цей новий варіант виявився,  на думку комісії,  набагато гіршим,  ніж той варіант,  який ми прийняли в першому читанні.

 

     І друга причина полягає в тому, що 155 народних депутатів України звернулися  з  листом,  де  просять повернутися до редакції,  яка була прийнята в першому читанні і доопрацьована 14 червня 1997 року.

 

     Тому комісія на ваш розгляд вносить дві пропозиції.  Перша пропо- зиція: проголосувати 226 голосами за повернення до редакції, яка прий- нята в першому читанні.

 

     І друга пропозиція: прийняти закон у другому читанні в цілому, бо ми вже окремі статті обговорювали,  крім однієї, якою передбачено вве- дення закону в дію з 1 червня,  а ви розумієте,  що сьогодні вже треба говорити про дату, віднесену трішки на пізніше.

 

     Оці дві пропозиції я прошу поставити на голосування.

 

     ГОЛОВА. Шановні  депутати!  Ми проводили сьогодні з цього приводу нараду керівників фракцій.  Дискусія зав'язалася стосовно  розгляду  у своєрідному пакеті пропозиції про пролонгацію діяльності парламенту на рік, тобто внесення змін у відповідну статтю Конституції, з одного бо- ку, а з другого боку - про голосування проекту цього закону.

 

     Дискусія була дуже гострою.  І невипадково ми, керівники фракцій, навіть не змогли бути на початку засідання - затяглася дискусія.

 

     За пропозицією депутата Єльяшкевича,  яка була,  я зрозумів  так, підтримана  більшістю депутатів,  вноситься такий варіант,  послухайте уважно. Щоб ми проголосували проект Закону про вибори в другому читан- ні з уточненням про строк введення цього закону з 1 липня 1998 року. А по суті проект закону про зміни до Конституції може розглядатися тіль- ки  у вересні,  після того як суб'єкти права законодавчої ініціативи - маються на увазі 150 депутатів - внесуть  відповідні  пропозиції  щодо змін у Конституції. Завтра на засіданні нормальною більшістю - 226 го- лосів - ми можемо включити на розгляд за змістом це питання  на  вере- сень. І тоді ті депутати, що сумніваються, можуть вжити такий контрза- хід.

 

     Якщо не підтримають їхню пропозицію про зміни до Конституції,  то вони можуть не підтримати порядок введення в дію закону.  Таким чином, тут застраховані всі.  По-перше, за змістом ми виступаємо за зміну ви- борчого законодавства, бо в тому є нагальна потреба: ми повинні форму- вати структури влади й формувати  громадянське  суспільство  так,  щоб можна було рухатися вперед.  А подруге,  ми відкриваємо можливість для тих депутатів, які не впевнені в тому, що треба вносити зміни до Конс- титуції, відреагувати відповідним чином.

 

     Саме виходячи  з  такої потреби,  я просив би визначитися в цьому сенсі.  Всі інші пропозиції,  в тому числі пропозицію  трьох  фракцій, пропозиції  і  зауваження  Олександра  Миколайовича до проекту закону, можна розглянути потім у вересні. Зміни до діючого закону, зокрема що- до  порогу  голосування  і подібні,  не пізно буде внести і у вересні. Тобто ми не по суті зараз обговорюємо питання, а в принципі, щоб такий підхід забезпечити.

 

     Якщо ви  не  заперечуєте  проти цього,  то я просив би підтримати першу пропозицію про скасування нашого рішення про зняття  з  розгляду проекту закону і підготовку нової редакції.  Інакше в нас тоді виникає колізія:  ми розпочинаємо з самого початку розгляд проекту закону -  і це по суті безконечний процес, зважаючи на нинішній стан. Або сьогодні треба прийняти рішення,  або тоді  стає  проблематичним  узагалі  його прийняття у вересні.

 

     МІШУРА В.Д. Олександре Олександровичу! Проблеми, які постали, ви- ходять за межі повноважень нашої комісії,  я прошу  дозволу  сісти  на місце.

 

     ГОЛОВА. Ви  абсолютно  праві,  в  даному разі це виходить за межі повноважень комісії.

 

     Повторюю: варіант,  який я щойно  озвучив  від  імені  керівників фракцій:  ми приймаємо в другому читанні закон із доповненням перехід- них положень, що він вводиться в дію з 1 липня 1998 року. Ця перестра- ховка  робиться для того,  щоб не підводити тих,  хто проголосує і має іншу думку. А потім вони здійснюють усі процедурні кроки щодо введення змін до закону. І тоді разом будемо розглядати.

 

     Інший варіант - той, що пропонував безпосередньо депутат Мішура - скасувати постанову,  за якою ми зупинили розгляд цього проекту закону і дали доручення змінити його редакцію,  і розглянути цей законопроект по суті.

 

     Будь ласка, запишіться на обговорення.

 

     Депутат Шевченко.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф., член Комітету Верховної Ради України законодавчого забезпечення  свободи слова та засобів масової інформації (Фастівський виборчий округ,  Київська область).  Шановні колеги!  Ми минулого разу прийняли справді непродумане рішення,  очевидно, через те, що зайшли в глухий кут і нічого кращого не могли зробити.  Ми перебрали безліч ва- ріантів.  Усі чудово розуміють,  що стара виборча система повністю ви- черпала себе - в рамках її держава не може рухатися вперед!  Ця  стара система  стала  оплотом  дуже багатьох згубних для нашої держави явищ. Нам треба щось робити,  щось змінювати.  Наше  рішення  розробляти  ще якийсь  черговий закон,  враховуючи діяльність Верховної Ради двох ос- танніх скликань, нерозумне. Пропозиція про те, щоб скасувати це рішен- ня  і,  твердо ставши на позицію здорового глузду,  з холодною головою проаналізувати ситуацію, є абсолютно правильною. Після цього можна ру- хатися  далі,  навіть  враховуючи нюанси,  які ще й не висловлювалися. Безперечно,  за неї треба  проголосувати.  Іншого  розсудливого  шляху просто немає!

 

     ГОЛОВА. Депутат Кірімов.

 

     КІРІМОВ І.З.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи (Іванківський виборчий  округ,  Ки- ївська область). Шановний Олександре Олександровичу! Шановні депутати! У мене єдине прохання - не пропозиція,  а прохання.  Справа в тому, що нам не треба відступати,  нам вкрай потрібен такий закон,  і нам необ- хідно його прийняти якомога швидше.  Старий закон,  як сказав  депутат Шевченко,  нам не дасть рухатися вперед. А зупинятись у нас немає пра- ва, і наші виборці не дадуть нам такого права.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Попеску Іван Васильович. Тільки одне зауваження, ми не по суті поки що обговорюємо питання, а тільки процедуру.

 

     Будь ласка.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,  національних меншин і міжнаціональних  відносин (Глибоцький виборчий округ, Чернівецька область). Міжрегіональна депу- татська група.  Шановні колеги! Справа в тому, що ми вже проголосували за те, щоб була змішана система, а з усіх варіантів, які пропонуються, варіант,  опрацьований комісією,  є найкращий.  Потрібно зупинитися на цьому варіанті.

 

     Але в  той же час я особисто не буду голосувати за цей законопро- ект до тих пір, поки він не буде приведений у відповідність із статтею 14 Закону про національні меншини,  де чітко написано,  що національні меншини через свої громадські об'єднання мають право висувати кандида- тів у депутати.  Якщо цього не буде передбачено, то буде порушено час- тину третю статті 22 Конституції, якою не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

 

     Тому я пропоную привести у відповідність, а потім підтримати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Чурута.

 

     ЧУРУТА М.І., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань молоді,  спорту і туризму (Стахановський  виборчий  округ,  Лу- ганська область).  Я скажу, что я был и остаюсь сторонником мажоритар- ной системы.  Но поскольку мы уже проголосовали в первом чтении за то, что у нас будет смешанная система,  то,  Александр Александрович, если этот вопрос будет ставиться дальше на голосование,  я прошу вас поста- вить его так, как предложил Валерий Дмитриевич Мишура, но чтобы обяза- тельно была включена моя поправка 47.

 

     Для того чтобы сохранить смешанную систему, необходимо внести та- кое  дополнение:  "Не включаються до списків кандидатів у депутати від політичних партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому  ок- рузі народні депутати України колишні, народні депутати України діючо- го скликання".

 

     ГОЛОВА. Політично дуже правильна думка.  Політично. Але порушення Конституції тут, безперечно, теж є.

 

     Отже, з цього короткого обговорення випливає... (Шум у залі).

 

     Я прошу уваги!  А яке ваше слово вище від того,  що інші сказали? Четверо виступили, а ви п'ятий...

 

     Шановні депутати! Тут ось яка деталь треба, щоб була врахована. Я вже не кажу, про який закон ідеться, але якщо залишиться діючий закон, то за чинної системи виконавчої влади і за  її  впливу  на  формування суспільної  думки  і  механізм  виборів  парламент у 1998 році не буде сформований узагалі. Невипадково у складі нинішнього парламенту тільки 415 депутатів.  Ви пам'ятаєте,  який спротив чинила тоді ще незміцніла бюрократія по вертикалі формуванню Верховної Ради. Якщо повернутись до всієї цієї історії...  (Шум у залі). Та не тільки в Києві, а повсюдно. Ви подивіться,  сектор,  де мають бути представники від Києва, пустий. Іван Олександрович Заєць обурився.  Я не його мав на увазі,  коли ска- зав, що сектор пустий. Він просто буває там.

 

     Ми по суті питання зобов'язані розглянути. І тому я ставлю на го- лосування пропозицію про те,  щоб скасувати рішення про зняття з розг- ляду питання і відновити розгляд питання по суті. Будь ласка.

 

     "За"- 202.

 

     Я нагадую, що не прийняти ніякого рішення ми не маємо права, якщо ми відповідальні люди. Ще раз ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     "За" - 207.

 

     Депутат Єльяшкевич говорить.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (Дніпровський виборчий  округ,  Хер- сонська область).  Депутатская группа "Реформы", депутатское обкедине- ние "Вперед,  Украина!" Так совпало и совсем неслучайно,  что те люди, которые  блокируют  Закон  о  выборах,  явились инициаторами продления собственных полномочий.  Это люди - политические банкроты,  которые не имеют  шансов на победу на выборах,  которые вместе с тем же Президен- том,  управляемым ими (или он управляет ими,  это другой  вопрос),  не имеют шансов на победу на следующих выборах. И вот эта обанкротившаяся политика приводит к тому,  что и Президент,  и сами эти люди не хотят, чтобы народ имел право на нормальное волеизкявление.

 

     Хотя я,  безусловно,  считаю, что выборы должны состоятся в марте 1988 года по новой избирательной системе, однако предложил компромисс- ную поправку,  что новый закон будет действовать уже для следующих вы- боров.  Но и этого они не хотят.  Они хотят сначала получить гарантию, что их полномочия будут продлены. Стыдно, товарищи и господа депутаты! Стыдно перед избирателями, стыдно перед теми, кто оплачивает здесь ва- ше содержание!

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Самофалов.

 

     САМОФАЛОВ Г.Г., голова підкомітету Комітету Верховної Ради Украї- ни з питань бюджету (Дзержинський виборчий округ,  Донецька  область). Первое.  Сегодня на совещании у Председателя Верховного Совета руково- дителями фракций никакой договоренности достигнуто не было.

 

     Второе. В ответ на проникновенное выступление коллеги Ельяшкевича я  скажу,  что у меня лично сегодня голова меньше всего болит о победе на следующих выборах.  У меня сегодня голова болит о том, что за прош- лый  год  смертность  превысила рождаемость на 370 тысяч человек,  что пенсионеры получают 47 гривень. И самое главное, что если мы пойдем на выборы в марте будущего года, то этот парламент с сентября работать не будет, а будущий после выборов как минимум год работать еще не будет.

 

     Законопроект о выборах ставится уже девять раз.  Он не принимает- ся.  То есть парламент идет на выборы по старому закону. Мы предлагаем реальный путь.

 

     Первое. Сегодня проголосовать о включении в повестку дня на  сле- дующую сессию вопроса о внесении изменений в Конституцию:  срок полно- мочий парламента - 5 лет, как это было в старой Конституции.

 

     Второе. Первым вопросом поставить именно эту поправку. Принимает- ся поправка - вторым вопросом ставится проект Закона о выборах, и Меж- региональная депутатская группа голосует за смешанную  систему  и  так далее.

 

     То есть мы предлагаем конструктивный подход.  Другое решение,  мы обсуждали,  сегодня не пройдет. И это подтверждают также группа "Неза- лежні", группа "Єдність".

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка. Депутат Гетьман.

 

     ГЕТЬМАН В.П.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (Тальнівський виборчий округ, Черкаська область).  Шановні народні депутати!  Я один із тих,  хто не хоче, щоб ми ввергли країну в три перманентні виборчі кампанії і похо- вали цю державу. Я хотів би, щоб ми поєднали ці два питання і проголо- сували їх у пакеті.  І щоб вибори на змішаній основі за партійною сис- темою могли відбутися тільки в 1999 році.

 

     Єльяшкевич і політики, які до нього приєдналися, не хочуть іти на вибори самостійно, вони хочуть іти в списках для того, щоб загубитися, для того, щоб не відповідати перед своїми виборцями, для того, щоб го- лосували за партію, яку народ не знає. Ми проти такої системи і не бу- демо голосувати до того часу,  поки пакет не буде проголосований у ць- ому залі.

 

     Ми просили від імені трьох-чотирьох депутатських груп надати сло- во Стешенку, який готував цей проект закону і може внести конструктив- ні пропозиції.

 

     Ми просимо,  Олександре Олександровичу,  надати слово  Олександру Миколайовичу Стешенку (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Я прошу всіх заспокоїтися,  тихіше,  будь ласка. І не ля- кайте людей тим, що вибори не такі. Ніхто ні за кого сховатися не змо- же. Змішана система передбачає просте збільшення округів. А округи, де депутати обиратимуться за мажоритарним принципом, будуть. Половина де- путатів буде обиратися там.

 

     І я думаю,  що тут немає ніяких заперечень стосовно того, щоб ни- нішні депутати обиралися тільки за мажоритарним принципом,  а не запи- сувалися в партійні списки. Але то деталі.

 

     Депутат Чиж. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України з пи- тань соціальної політики та праці (Летичівський виборчий округ, Хмель- ницька область).  Дякую,  Олександре Олександровичу. Фракція Соціаліс- тичної і Селянської партій. Я думаю, що ми тут повинні розвести кілька проблем.  Мені здається, що, по-перше, частині народних депутатів, які дуже хочуть себе забальзамувати навічно, треба дати статус пожиттєвого і  присвоїти звання депутата століття,  а не тільки депутата року (Оп- лески).

 

     Дякую за підтримку.

 

     По-друге, є Конституція,  і депутати, які є народними, які обира- лись за Конституцією, ніколи не підуть на те, щоб порушити норми Конс- титуції.

 

     Громадяни мають право обрати Петренка чи Чорноволенка замість Чи- жа - це їхнє право.  І ситуація в принципі така, що Верховна Рада ніяк не може претендувати на всенародну любов,  бо доведено до ручки все, і наша в тому є участь, оскільки ми не зупинили ці процеси.

 

     Третій момент.  Я  думаю,  що питання Закону про вибори не просто назріло, а перезріло. Це закон, який дасть змогу знищити клани, ми ма- тимемо відповідальний парламент,  відповідальний уряд, який формувати- меться парламентом.

 

     І, ясна річ, що бояться ті, які хотіли б себе забальзамувати, бо- яться карликові партійки, які або представлені у Верховній Раді повним складом, або знають, що 200 тисяч не наберуть. Зрозуміло, що прикупити якийсь округ - це простіше.  Але йдеться про майбутнє України, взагалі про демократію.

 

     Я пропоную, Олександре Олександровичу, поіменно ще раз проголосу- вати проект закону.  Якщо це не пройде, я від фракції обіцяю: ми ні за що не підемо на пониження процентного рівня за старим законом,  і тоді треба буде вдвоє більше грошей тим, хто купляє округи. Тому що сьогод- ні, дійсно, історичне засідання. Сьогодні йдеться про долю парламента- ризму і взагалі про долю демократії в Україні. Це треба усвідомити.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Висловилися чотири представники фракцій.  Я ще раз ставлю на голосування пропозицію про продовження розгляду проекту Закону  про вибори, про скасування попереднього рішення про припинення обговорення цього питання. Будь ласка, підтримайте.

 

     "За" - 193.

 

     Була пропозиція голосувати поіменно.  Але я хочу сказати про один нюанс. Сьогодні за високими словами про стабільність проглядається ду- же конкретна мета - ще рік покерувати,  порулити ще рік.  Тому давайте високі  слова  залишимо на потім,  а зараз розглянемо питання по суті. Треба приймати Закон про вибори.

 

     Я ставлю на голосування пропозицію про те,  щоб поіменно проголо- сувати. Будь ласка.

 

     "За" - 217.

 

     Будь ласка,  хто за те,  щоб відновити обговорення проекту Закону про вибори в редакції тимчасової спеціальної комісії. Голосування поі- менне. Хто проти, той, очевидно, боїться виборів 1998 року.

 

     "За" - 215.

 

     Будь ласка, опублікуйте результати голосування по фракціях.

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Давайте проголосуємо ще раз!

 

     ГОЛОВА. Які будуть міркування? Хто ще не висловлювався? Будь лас- ка, тільки від фракцій!

 

     Депутат Ампілогов.

 

     АМПІЛОГОВ В.Ф., член Комітету Верховної Ради України з питань ба- зових галузей та соціально-економічного розвитку регіонів (Пролетарсь- кий виборчий округ,  Донецька область).  Депутатская фракция "Социаль- но-рыночный выбор".  Александр Александрович!  Уважаемые депутаты! Се- годня играют на чувствах,  чести и всем остальном тех депутатов, кото- рые голосуют против новой схемы.  Для нас всех, любому депутату, сидя- щему сегодня в зале,  очевидно,  что гораздо тяжелее пройти по мажори- тарной схеме!  Очень легко спрятаться за партийными списками, за каки- ми-то фамилиями,  которые можно ввести в список. А нас упрекают в том, что  мы  голосуем против законного выбора!  Не надо никого обманывать. Если мы говорим о том, что чего-то стоим, и если кто-то хочет еще быть в следующем парламенте, пусть повторит старую дорогу в своем округе.

 

     И если бы это было можно,  если бы не нарушались права гражданина Украины,  я бы попросил ввести в  Конституцию  такую  статью:  депутат прошлого  созыва  имеет  право  баллотироваться только в своем округе. Пусть отчитается перед теми, кто его избирал! (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Я згоден із цим!  Я згоден - давайте впишемо це  в  норми закону.

 

     Будь ласка. Депутат Симоненко.

 

     СИМОНЕНКО П.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань культури і духовності (Красноармійський виборчий округ,  Донецька  об- ласть). Фракция коммунистов. Уважаемые коллеги! Я надеюсь, что каждому присутствующему здесь в  зале  очевидны  проблемы,  являющиеся  камнем преткновения при рассмотрении данного вопроса. Поэтому я в большей ме- ре хотел бы обратиться к нашим избирателям,  чтобы было понятно, о чем идет разговор.

 

     Президент третий  год  инициирует политические кампании,  которые являются либо шантажом,  либо политическим подкупом определенной части народных депутатов,  и завершает процесс превращения Верховного Совета в карманный для разрешения либо своих амбициозных,  либо его окружения вопросов и облачения их в законодательные акты. Это первое.

 

     Второе. Закладывается реальная опасность того, что обанкротивший- ся экономический курс,  осуществляемый под диктовку американцев  и  на основании всех тех договоров,  о которых мы слышим,  особенно о подго- товке проектов,  по сути дела, продажи Газтранзита - уникального комп- лекса Украины, приведет при наличии карманного парламента к завершению процесса разграбления и уничтожения Украины.

 

     И третий принципиальный вопрос,  имеющий  отношение  к  нынешнему составу Верховного Совета и нашим избирателям.  Я думаю, что у каждого из наших избирателей есть полное право потребовать от того,  кто будет баллотироваться,  и от того, кто находится в стенах Верховного Совета, ответа: почему не выполняются законы, какой экономический курс избран, какое законодательное поле?

 

     Мы информируем вас,  избиратели,  о том,  что завершается процесс приватизации собственности и приватизации власти.  Вот  в  чем  корень проблемы  и  почему сегодня так настойчиво пытаются лишить возможности избирателей проголосовать за новый состав Верховного Совета.

 

     ГОЛОВА. Оскільки були представлени різні політичні позиції, слово має депутат Чорновіл від фракції. Будь ласка (Шум у залі).

 

     Я надав слово вам, бо ви наполягали від фракції. А тепер керівни- ку іншої фракції зобов'язаний надати слово.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з  питань  культури  і духовності (Подільський виборчий округ,  Терно- пільська область).  Шановні колеги! Шановні наші виборці! Ми, Народний рух України, були прихильниками не тільки змішаної, але й пропорційної системи. Якби нас послухали в минулому складі Верховної Ради, сьогодні не  було б такої анархії в парламенті і було б більше порядку в держа- ві.

 

     Підтримуючи змішану систему,  я відкидаю аргументи, які висловлю- вав Симоненко.  Навпаки, нам треба, щоб і Президент був партійний, щоб він мав стійку більшість у парламенті і спирався на неї.

 

     Анархія триватиме доти, доки проекти законів будуть напрацьовува- тися в цьому залі, а не за межами парламенту. Сюди депутати мають при- ходити тільки для того,  щоб заявити свою думку й проголосувати. Так у всіх цивілізованих парламентах.  Те, що робиться у нас, - це не парла- мент, це хаос і анархія.

 

     Я хотів би ще також застерегти. Не думайте, що можна вернутися до цього питання - все, сьогодні останній день. Ну, ще завтра. Ви знаєте, що деякі великі патріоти України вже сьогодні перебувають на південно- му березі Криму в санаторіях. А завтра їх буде там ще більше. Розуміє- те,  сьогодні останній день.  Для того щоб закон почав діяти і за  ним обирати весною наступного року,  потрібен певний час.  Якщо ми в липні не приймемо цей закон, його вже можна взагалі не приймати. Хіба що че- рез чотири роки. Сьогодні справді історичний день.

 

     І тому я вважаю, що треба не просто надрукувати прізвища тих, хто проголосував сьогодні проти,  а вивісити на кожному стовпі  й  активно використати  у майбутній виборчій кампанії.  Ми докладемо всіх зусиль, щоб ті, які хочуть забезпечити хаос у нашій державі, не пройшли в май- бутній  парламент.  Ми будемо боротись особливо сильно проти них у ви- борчих округах.

 

     Дякую (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку,  представники кількох  фракцій  пропонують усе-таки взятися до роботи, до розгляду питання по суті.

 

     Ще раз ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     Керівники фракцій,  я  ще  раз повторюю,  висловились за те,  щоб розглядати це питання по суті...  Розглядати законопроект у  редакції, яку пропонує комісія (Шум у залі).

 

     Одну хвилинку! Зачекайте... Увага (Шум у залі).

 

     Увага! Спокійно! Ще раз ставлю на голосування пропозицію про від- новлення розгляду проекту Закону про вибори народних депутатів України по суті. Голосування проводиться в поіменному режимі, за що вже прого- лосовано. Будь ласка, підтримайте (Шум у залі).

 

     "За" - 214.

 

     Слово має депутат Ковтунець.  Він автор законопроекту і співдопо- відач з цього питання.

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В.  Група "Реформи". Демократична партія України. Ша- новні колеги!  Для всіх є очевидною  потреба  політично  структурувати суспільство,  і разом з тим очевидно,  що той проект закону, який вно- ситься,  не сприймається не тільки тому, що хтось із депутатів добрий, а  хтось  поганий,  а  тому що системна криза сьогодні охопила не лише уряд, а й усе суспільство. Я вношу проект закону, в якому пропонується проміжна між чисто партійною і чисто мажоритарною система виборів, яка по суті дозволяє також при потребі переходити до партійної або мажори- тарної системи.

 

     З вашого  дозволу я коротенько викладу зміст проекту цього вибор- чого закону (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Одну хвилину!..  Андрію Прокоповичу (Шум  у  залі).  Одну хвилину!.. Прошу уваги!

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В. Шановні колеги! Система, яка пропонується, справді не схожа на будь-які інші,  її немає в жодній країні.  Але ж і Україна сьогодні не схожа на будь-яку іншу країну.

 

     Отже, висування кандидатів у депутати відбувається по 450 межори- тарних округах.  Це висування можуть здійснювати як  політичні  партії загальним списком (тобто кожна партія може висунути список із 450 кан- дидатів, прикріпивши їх до конкретних округів), так і кожен громадянин може  самовисунутися в окремому окрузі.  Партія висуває партійний спи- сок, зібравши певну кількість підписів за цей список. Окремі громадяни здійснюють  процедуру  самовисунення,  також  зібравши певну кількість підписів (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку, я прошу вас! (Шум у залі).

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В.  Таким чином, у кожному окрузі буде висунута певна кількість кандидатів у депутати. Одні з них (позапартійні) будуть вне- сені до списку позапартійних кандидатів, інші - до партійних списків.

 

     Голосування в окрузі відбувається за конкретну  особу.  Практично повністю збережені досі чинні процедури передвиборчої агітації і голо- сування (вони передбачені діючим законом).

 

     Пропонується нова схема підрахунку голосів.  На першому  етапі  у виборчому  окрузі підраховується кількість голосів,  подана за кожного кандидата.  Обраними вважаються кандидати, які набрали певну кількість голосів.  Я  пропоную - не менше половини голосів тих виборців округу, які взяли участь у голосуванні,  але не менш як 30  відсотків  голосів від загального числа виборців округу.  Кандидат вважається обраним не- залежно від того,  належить чи не належить він  до  списку  політичної партії чи виборчого блоку.

 

     Якщо ж  цього  не сталося,  то решта голосів підсумовується в за- гальнонаціональному масштабі,  і решта мандатів розподіляється за суто пропорційним принципом. Кожна партія формує таким чином партійний спи- сок. Але в цьому списку лише три перші кандидати (можливо, п'ять) сто- ять на перших позиціях.  Це визначає партія, для того щоб у парламенті було представлене керівництво політичної партії.  Решта кандидатів за- носяться до списку в порядку, який відповідає кількості набраних голо- сів в окрузі. Тобто раніше в списку буде той, хто має більшу кількість голосів у своєму виборчому окрузі.

 

     Таким чином,  ця схема поєднує як інтереси політичних партій, так і інтереси окремих громадян. В парламент обираються видатні особистос- ті незалежно від того,  чи представляють вони політичну партію, чи ні, лише в тому разі,  якщо вони мають явну перевагу в  окрузі.  Всі  інші кандидати, які не змогли перемогти явним чином у виборчому окрузі, по- винні представляти певну політичну партію.

 

     Які ще переваги цього проекту закону? Обрані таким чином депутати (на відміну від виборів за чисто пропорційною системою) будуть закріп- лені за виборчими округами.  Ми розуміємо, що сьогодні повністю відмо- витися  від  закріплення  депутатів за виборчими округами не можна,  є певні особливості діяльності депутата в нинішніх умовах.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В.  ...Цей законопроект має певні недоліки.  Скажімо, можлива ситуація,  коли в одному окрузі буде обрано два депутати,  а в іншому окрузі - жодного. Але ці недоліки можна легко усунути внесенням змін  до Закону про статус народного депутата України.  За цією схемою вибори проводяться з першого разу.  Вибори депутатів замість тих,  які вибули, відбуваються за дуже простою схемою.

 

     Якщо ми піднімемо межу обрання позапартійних депутатів, ми перет- воримо виборчу систему на чисто пропорційну.  Якщо ми її понизимо,  ми матимемо  чисто мажоритарну систему.  Таким чином,  змінюючи лише один параметр, ми маємо можливість змінювати виборчу систему.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі,  сідайте. Відбулася інформація про зміст альтер- нативного проекту закону,  тобто нової редакції проекту, над яким пра- цювала Тимчасова спеціальна комісія. Але одночасно з тим...

 

     Анатолію Федоровичу і всі інші! Сідайте на місця! (Шум у залі).

 

     Будь ласка, я прошу вас зосередитися (Шум у залі). Я ще раз прошу вас  зважити на важливість моменту.  Або ми приймаємо сьогодні закон і гарантуємо формування парламенту в 1998 році (чи якщо  будуть  внесені зміни  до Конституції,  то пізніше,  але то вже інше питання),  або ми позбавляємо громадян можливості шляхом виборів  сформувати  парламент, оскільки зараз ситуація така, що це може статися.

 

     Тому ще раз кажу:  висловлювання про те,  що, мовляв, порушуються права громадян і немає мажоритарної системи - це все фальсифікація су- ті закону,  тому що проектом закону, який вносить Тимчасова спеціальна комісія,  передбачається право виборців висувати і обирати депутатів у мажоритарних  округах.  Поряд з цим це дає змогу виявити ставлення лю- дей,  усіх людей - громадян України до тих чи інших політичних сил.  І доки парламент не буде структурований політично,  доти виникатиме спо- куса шляхом поіменного голосування  призначати  Прем'єрміністра,  а  в парламенті не буде політичної структури, яка відповідатиме за те, кого вона рекомендує!  Це всім зрозуміло,  але частині  депутатів  хочеться продовжити свої повноваження в парламенті хоча б на рік, і все!.. (Шум у залі).

 

     Від групи "Реформи" слово має депутат Оробець. Будь ласка.

 

     ОРОБЕЦЬ Ю.М.  Шановні колеги, вчора через різницю в один голос не були  прийняті  дуже важливі для України закони про Кабінет Міністрів, про державні адміністрації і про Фонд держмайна.  Зараз ми набрали 215 голосів.  Я не хочу агітувати тих, хто в принципі проти, але звертаюся до тих, хто утримався: ви теж, виходить, за те, щоб у нас не було нор- мального  виборчого закону і не було структуризації суспільства.  Зро- біть же зараз свій вибір,  потрібен ваш голос, потрібно всього сім го- лосів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Слово має депутат Шейко від групи "Конституційний центр".

 

     ШЕЙКО П.В, голова Комітету Верховної Ради України з питань Регла- менту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів (Бобро- вицький виборчий округ, Чернігівська область). Шановні народні депута- ти! Група "Конституційний центр" не підтримує проект закону про зміша- ну систему не тому, скажімо, що когось із народних депутатів, які вхо- дять у групу "Конституційний центр",  не влаштовує ситуація в його ви- борчому  окрузі  чи  він не належить до тієї чи іншої політичної сили. Особисто я підтримую чисто пропорційну виборчу систему.

 

     ГОЛОВА. Давайте проголосуємо її....

 

     ШЕЙКО П.В.  І ось у мене проект закону, який я хочу внести в пар- ламент,  але хочу зробити це законно, так, як передбачено Регламентом, як передбачено Конституцією.

 

     Протягом однієї сесії ми вже вдесяте вносимо на розгляд одне й те ж питання.  Ми гвалтуємо Регламент. Сьогодні вже є пропозиції згвалту- вати і Конституцію одночасно. Я проти цього категорично.

 

     Мені з того подіуму,  де я сиджу, добре видно весь зал. Буквально місяць  тому  я  спостерігав реакцію залу на проект закону про змішану виборчу систему, бачив, як голосують ті чи інші депутати. Сьогодні де- які  колишні противники змішаної системи стали її абсолютними прихиль- никами.  Я запитую себе: що ж відбулося за місяць? Може, змінилася си- туація в окрузі чи сталося щось інше? Напевне, створена невеличка пар- тійка,  яка хоче сьогодні попасти в список,  але вона боїться одноман- датного округу, тобто вона боїться свого виборця.

 

     Серед депутатів, які підтримують змішану систему, багато тих, хто їздить не у свій виборчий округ, а в чужий (за рахунок Верховної Ради) і там агітує проти держави, проти України, закликає змінити суспільний лад і саму Конституцію. Я проти цього категорично, проти цього і група "Конституційний центр".

 

     Шановні колеги,  я  закликаю вас діяти в межах права!  Давайте ми все-таки не допускати того,  що сьогодні відбувається в залі.  Давайте ми не будемо водинадцяте вносити законопроект, який є, по-перше, неза- конним, а по-друге, непрохідним.

 

     Я вам обіцяю внести пропозицію про розробку  проекту  закону  про вибори  виключно на пропорційній основі і буду вас усіх за це агітува- ти.

 

     Дякую за увагу (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Хвилинку... Висловлювалися різні думки представ- ників різних фракцій (Шум у залі).

 

     Ще раз прошу, заспокойтеся!..

 

     Пропозиція Петра Володимировича,  безперечно,  слушна, як і майже все, що він пропонує.

 

     Тільки мова йде,  по-перше,  як каже  Яворівський,  не  про  весь "Конституційний центр".  А по-друге, треба розуміти специфіку моменту. Поки ви внесете цю пропозицію,  поки вона буде розглянута,  поки  вона буде доопрацьована,  то цей закон буде просто нікому не потрібен. Зап- ровадити закон буде просто неможливо.  Поліпшуючи законодавство  таким чином,  можна його взагалі знищити. Ось у чому проблема. Але я поважаю думку Петра Володимировича щодо суті проекту закону.  Але  його  треба розглядати по суті.

 

     До того  ж,  розглядаючи по суті проект закону,  який підготувала Тимчасова спеціальна комісія (причому вона фактично консенсусом  прий- няла  пропозиції,  які є у вас на руках),  можна прийняти і пропозицію Петра Володимировича.  Для цього треба внести зміну тільки  до  однієї статті, а решту статей про організацію виборів залишити в запропонова- ній комісією редакції.  І тоді врегульовуються всі проблеми. А для ць- ого треба розглянути питання по суті.

 

     Я ще раз ставлю пропозицію про продовження розгляду проекту зако- ну про вибори по суті. Прошу проголосувати. Голосування непоіменне.

 

     "За" - 2О7. Не підтримується.

 

     Говорить депутат Мусіяка.

 

     МУСІЯКА В.Л., заступник Голови Верховної Ради України (Фрунзенсь- кий виборчий округ, Харківська область). Шановні колеги! Ми вже сказа- ли один одному, можливо, й те, чого не треба було б говорити, і справ- ді зайшли в безвихідь.  Думаю, малоймовірно, щоб за день до закінчення сьомої сесії ми прийняли якесь рішення,  зважаючи на те,  що ми  зараз бачимо в залі.  Потрібен час. Комусь треба прохолонути, комусь, можли- во, підігрітися. Я пропоную скликати 28-29 серпня позачергову сесію, і приймемо рішення відповідно до Регламенту, до Конституції, не порушую- чи їх,  про що зараз говорить депутат Шейко. Це передбачається статтею 83 Конституції.  Ми внесемо до порядку денного ті питання, які нам, як зараз показало обговорення,  треба розглянути,  і за ці два дні (я так говорю орієнтовно,  може, й за три) ми їх розглянемо. Це буде позачер- гова сесія, яка стане нам стартом до наступної сесії.

 

     Я зараз нагадаю вам зміст частини другої статті  83  Конституції: "Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку ден- ного,  скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як третини  народних депутатів України від конституційного складу Верхов- ної Ради України або на вимогу Президента України".

 

     Тому зараз ми повинні проголосувати дві пропозиції:  про  порядок денний сесії і про скликання позачергової сесії - і прийняти постанову такого змісту:  "Голові Верховної Ради України Морозу Олександру Олек- сандровичу  скликати  позачергову  сесію  Верховної Ради України 28-29 серпня 1997 року з порядком денним:

 

     1. Про внесення змін та доповнень до Конституції України;

 

     2. Про проект Закону України про вибори народних депутатів Украї- ни."

 

     Думаю, що за цей час ми добре підготуємося,  усе добре обміркуємо і приймемо зважене рішення. Нам далі відступати просто немає куди.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Пропозиція зрозуміла?  Будь ласка,  ставлю на голосування пропозицію про внесення до порядку денного цієї пропозиції.  Будь лас- ка, про внесення.

 

     "За" - 221 (Шум у залі).

 

     Будь ласка, заспокойтеся.

 

     Ще раз проводиться голосування.

 

     "За" - 215.

 

     Будь ласка, депутате Мусіяка.

 

     МУСІЯКА В.Л.  Шановні колеги! Тоді я пропоную вирішити це питання таким чином.  Ми зберемо підписи 150 депутатів (це третина від консти- туційного складу парламенту),  і Олександр Олександрович буде змушений скликати позачергову сесію (Шум у залі).

 

     Дякую. Тоді краще проголосувати.  Думаю,  що все одно позачергова сесія відбудеться (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Ну,  власне кажучи, результати поіменного голосування мо- жуть бути підставою для скликання сесії.

 

     Ставлю на голосування пропозицію, щоб питання про внесення до по- рядку денного позачергової сесії питань,  які назвав депутат  Мусіяка, та про скликання позачергової сесії голосувалися поіменно.

 

     "За" - 219. Прийнято.

 

     Голосування йде поіменно,  я ще раз підкреслюю. Ви, мабуть, звер- нули увагу,  що Віктор Лаврентійович запропонував  внести  до  порядку денного два питання: про внесення змін до Конституції і про проект За- кону про вибори народних депутатів.  Я особливо зацікавлений  у  тому, оскільки в нас дуже складний проект закону про зміни до Конституції, і він сьогодні буде теж предметом дискусії.  І,  очевидно,  готуючись до цієї сесії, можна буде дещо спростити цей документ, зупинившись тільки на принципових змінах,  які треба справді внести,  і прийняти  зважене рішення.  Тобто  це відкриває шлях для юридично точного вирішення цієї проблеми.

 

     Ставлю на голосування пропозицію про скликання  позачергової  се- сії. Будь ласка. Проводиться поіменне голосування.

 

     Усі голосують "за". Мене питають, як голосувати. Я голосую "за" і прошу вас підтримати цю пропозицію. Будь ласка.

 

     "За" - 234. Прийнято.

 

     Ставлю на голосування пропозицію про проведення позачергової  се- сії 28 серпня з порядком денним,  який запропонував Віктор Лаврентійо- вич.  Будь ласка,  прошу підтримати. Іде голосування. Я просив би спо- чатку проголосувати непоіменно.

 

     "За" - 233. Прийнято.

 

     Спасибі.

 

     Вважаю, що  ми тим самим розв'язали гостру колізію.  Прошу всіх о 16 годині бути в залі, тому що розглядатиметься не менш важливе питан- ня.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку