ЗАСІДАННЯ СІМДЕСЯТ ШОСТЕ

 

С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

 

У к р а ї н и 13 т р а в н я 1997 р о к у.

 

13 г о д и н а 30 х в и л и н

 

(П р о д о в ж е н н я).

 

Веде засідання голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Розглядаються  пропозиції  Президента  України   щодо Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України про Службу безпеки України. Хто доповідатиме з цього приводу? Доручено Василю   Васильовичу   Дурдинцю,   першому   віце-перм'єр-міністру України.  Відповідає  за  підготовку   цього   питання   Володимир Васильович Мухін, при потребі він може висловитися.

 

     Будь ласка.

 

     ДУРДИНЕЦЬ В.В.  Шановний  Голово!  Шановні  народні депутати! Президент України повернув для повторного розгляду Верховною Радою України  Закон  України  про  внесення  змін і доповнень до Закону України про Службу безпеки України  в  установленому  Конституцією України порядку.

 

     Цей крок продиктовано ось чим.  Поперше,  тим що при розгляді 24 грудня 1996 року цього закону,  його було ухвалено з порушенням вимог   статті   94   Конституції  України.  За  прийняття  закону проголосували тоді тільки  263  народні  депутати  при  нормі,  як відомо,  не  менш  як дві третини конституційного складу Верховної Ради.

 

     По-друге, тим,  що є необхідність приведення окремих положень цього закону у відповідність із нині діючою Конституцією України.

 

     Нагадаю, що закон,  який зараз розглядається Верховною Радою, було ухвалено в листопаді 1995  року,  тобто  до  прийняття  нової Конституції  України.  Тому  він,  як  і Закон про Службу безпеки, багато в чому не узгоджується з Конституцією і потребує приведення у відповідність із нею.

 

     У цьому  зв'язку  Президент  вніс  цілий  ряд обгрунтованих і узгоджених  з  відповідними  статтями  Конституції  пропозицій  до закону, який сьогодні розглядається Верховною Радою.

 

     Зауважу, що ці пропозиції розглянуто Комітетом Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки.  Він,  в  основному, визнав,  що  до  ряду  положень вони є виваженими і вмотивованими, такими, що можуть бути прийняті Верховною Радою України.

 

     Дозвольте коротко зупинитися на змісті цих пропозицій.

 

     Перше. У  контексті  конституційного  принципу  поділу  влади Служба  безпеки  України  є  одним  із  органів  виконавчої влади. Основний Закон України не наділив Верховну Раду, її комісії (тепер

- комітети), зокрема Комітет з питань оборони і державної безпеки, Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, правом  розглядати  питання  щодо  погодження кандидатур на посади керівників Служби безпеки України,  членів колегії та  начальників підрозділів Центрального управління цієї служби.

 

     Нагадаю, що  відповідно до пункту 15 частини першої статті 85 Конституції до повноважень Верховної Ради  належать  лише  (цитую) "призначення  чи  обрання на посади,  звільнення з посад,  надання згоди на  призначення  і  звільнення  з  посад  осіб  у  випадках, передбачених цією Конституцією України".

 

     Згода Верховної Ради України, як відомо, необхідна тільки для призначення  Прем'єрміністра   України,   голів   Антимонопольного комітету,  Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення, Генерального прокурора України.

 

     Що ж до порядку призначення голови та  інших  посадових  осіб Служби  безпеки,  то  він  Конституцією не визначений.  Саме з цих міркувань  виходив  Президент,  запропонувавши  внести  зміни   до закону,  який  нині  розглядається,  передбачивши,  що призначення заступників голови Служби безпеки,  членів колегії та  начальників підрозділів  Центрального  управління цієї служби здійснюється без погодження з  відповідними  комітетами.  Тому  зміни,  внесені  до статей  13,  14  і  15  Закону про Службу безпеки України,  саме в контексті означеної  проблеми  Президент  розглядає  як  такі,  що суперечать Конституції України.

 

     При цьому Президент також враховував,  що органи і підрозділи Служби безпеки повинні перебувати в  єдиному  просторі  діяльності системи  органів безпеки в державі.  Останнє можливе лише за умови підпорядкування і керівництва ними з боку глави держави.

 

     Президент України як глава держави,  про що записано в статті 102    Конституції,   наділений   конституційними   повноваженнями призначати і звільняти вищий командний склад Збройних Сил України, інших  військових формувань (це пункт 17 частини першої статті 106 Конституції).  До них Основний Закон  України  (пункт  22  частини першої статті 85) відносить і Службу безпеки України.

 

     Президент і   тільки   він   здійснює  керівництво  у  сферах національної безпеки  та  оборони  держави,  адже  це  передбачено пунктом  17  частини першої статті 106 Конституції.  Це тим більше важливо,  що Служба безпеки України не наділена  ніякими  владними повноваженнями для об'єднання і координації зусиль інших державних органів,  які  забезпечують  безпеку,   на   це   має   відповідні повноваження Президент, і тільки він у змозі оперативно вирішувати всі питання державної безпеки.

 

     Президент є  головою  Ради  національної  безпеки  і  оборони України,  яка  згідно  із статтею 107 Конституції є координаційним органом з питань  національної  безпеки  і  оборони,  координує  і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.  Основні ж питання  діяльності  органів  Служби безпеки  найтісніше  пов'язані  з  роботою  цього важливого органу виконавчої влади.

 

     Та й узагалі безпосереднє забезпечення національної безпеки є прерогативою вищої виконавчої влади, яка створює систему виявлення та  протидії  загрозі  національним   інтересам,   життєдіяльності держави.

 

     Хочу наголосити,  що не наділені правом приймати рішення, які стосуються діяльності Служби безпеки,  й відповідні місцеві  ради, оскільки  вони за Конституцію є органами місцевого самоврядування, а не органами влади.

 

     Тому в статті 15 Закону про  внесення  змін  і  доповнень  до Закону  про  Службу безпеки України слова "начальники регіональних органів Служби безпеки призначаються і звільняються з відома голів відповідних місцевих рад" (це стаття 6, зміни до статті 15 закону) мають бути вилучені.

 

     Більше того,  відповідно  до  статті  11  Закону  про  Службу безпеки   України   регіональні  органи  Служби  безпеки  у  своїй оперативно-службовій діяльності  незалежні  від  органів  місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування.

 

     Слід зауважити   й   те,   що   розміщення   і  територіальна компетенція  регіональних  органів  Служби   безпеки   можуть   не збігатися з адміністративно-територіальним поділом України, і це є реальність.

 

     Друге. Стосовно  підконтрольності  Служби  безпеки  Верховній Раді  та  радам  інших  рівнів  варто зазначити,  що відповідно до пункту  33  частини  першої  статті  85  Конституції  України   до повноважень    Верховної    Ради   України   належить   здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією України.

 

     Відповідно до   частини   другої   статті   107   Конституції діяльність

 

     органів виконавчої  влади  у  сфері  національної  безпеки  і оборони координує і контролює Рада національної безпеки і  оборони України.   Зауважу,   що   і  Регламент  Верховної  Ради  України, визначаючи засади контрольної діяльності парламенту  -  це  стаття 8.1.1,   -  встановлює,  що  Верховна  Рада  контролює  діяльність державних органів,  але за умови, що такими повноваженнями її буде наділено Конституцією України.

 

     Третє. Звертаю  вашу увагу також на запропоноване Президентом редакційне коригування тексту цього закону,  тобто  заміну  старої термінології,  що  теж  випливає  з необхідності приведення тексту закону у відповідність із нині  діючою  Конституцією  України.  Це пропозиції  про  заміну  слів "республіканського значення" словами "Києві  та  Севастополі",  слів   "державних   злочинів"   словами "злочинів проти держави", а також про внесення змін і доповнень до статей 9, 13, 14 , 19 , 31, 32 закону.

 

     Пропозиція Президента про  нову  редакцію  статті  34  закону також   має   на   меті   узгодження  з  відповідними  положеннями Конституції  України  і,   окрім   цього,   враховує   потребу   в реформуванні  органів  прокуратури  в  контексті  вимог  Основного Закону  України.  Запропонована  редакція  статті   34   дозволить узгодити  закон  з іншими законодавчими актами,  які в перспективі регулюють прокурорський нагляд.

 

     Четверте. Щодо пропозиції Президента про  вилучення  слів  "з оплатою  у  розмірі  50 відсотків від тарифів вартості основних та додаткових  робіт"  з  пункту  16  статті  25  закону,   то   вона продиктована   фінансовою   неспроможністю  держави  у  даний  час забезпечити цю пільгу.

 

     Шановні народні депутати!  Запропоновані Президентом  України пропозиції, зміни і доповнення, і на це я хочу звернути вашу увагу ще раз,  не суперечать відповідним положенням Конституції України. Вони,  і  я  в  цьому глибоко переконаний,  сприятимуть поліпшенню змісту редакції даного  закону,  а  також  підвищенню  рівня  його дієвості.  З  урахуванням  цього я звертаюсь до народних депутатів підтримати пропозиції Президента України.

 

     Зауважу останнє,  що постійна  комісія,  розглядаючи  всі  ці пропозиції,  як я вже підкреслював,  в основному їх погодила,  але запропонувала пропозиції Президента,  внесені в порядку ініціативи з  огляду  на  зміни  і  доповнення  до інших статей,  які не були розглянуті Верховною Радою в листопаді, розглядати у встановленому законом  порядку,  тобто їх виокремити.  Я звертаюсь до вас у разі можливості розглянути їх у повному обсязі.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка,  перший  пункт  зауважень:  у  статті  11 закону   слова   "республіканського   значення"  замінити  словами "Києві..." Не так? Співдоповідь хочете?

 

     Процедура розгляду  зауважень   Президента   в   нас   завжди відпрацьовувалася за такою схемою. Якщо вважаєте, що це є, власне, розгляд звичайного питання,  можна  зробити  так.  Давайте  надамо слово комітету,  а потім ви будете захищати інтереси Президента. Я просив би сісти,  можливо,  навіть на його місце,  мікрофон там є, або поряд.

 

     А тим часом Володимир Васильович запрошується на трибуну.

 

     Ну, будь  ласка,  Сергій  Леонідович  Кузьменко від комітету. Увага.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л., член Комітету Верховної Ради України з питань оборони   і   державної   безпеки  (Комунарський  виборчий  округ, Запорізька область). Спасибі. Шановний головуючий! Шановні колеги! Шановні  радіослухачі!  Комісія  не  раз  поверталася  до розгляду зауважень Президента.  Хочу зазначити,  що мій попередник  на  цій трибуні не зовсім правильно розставив акценти, не зовсім правильно виклав точку зору комісії.

 

     ГОЛОВА. Комітету.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л. Прошу пробачити, комітету.

 

     По суті,  комітет вирішив таке.  Дійшов  висновку,  що  деякі пропозиції  Президента  до  зазначеного закону є обгрунтованими та доречними,  і  вносить  пропозицію  погодитися  з  викладеними   у порівняльній  таблиці  тексту цього закону в пунктах 1,  5,  6 і 7 зауваженнями Президента та проголосувати за них більшістю  голосів від  конституційного  складу  Верховної  Ради.  Такої ж думки щодо пунктів 1,  5 і 6 дотримується і Комітет Верховної Ради України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

 

     Відносно зауважень Президента, викладених у пунктах 2, 3 і 4, комісія подає на розгляд Верховної Ради України два  варіанти  для визначення голосуванням.

 

     Перший варіант.  Знову  прийняти  не  менш як двома третинами конституційного складу Верховної Ради України редакцію цих статей, ухвалену  Верховною  Радою  України  24 грудня 1996 року,  за що я особисто закликаю своїх колег депутатів проголосувати.

 

     Другий варіант.  Підтримати зазначені  пропозиції  Президента України,  проголосувавши  за  них  більшістю  голосів  від  складу Верховної  Ради,  визначеного  в  Конституції  України.   Я   хочу зазначити,  що  підтримка пропозицій Президента означає ліквідацію парламентського контролю над діяльністю Служби безпеки України.

 

     У разі  якщо  жоден  із  варіантів  пропозицій   не   отримає необхідної  кількості  голосів,  то  тоді такі пропозиції згідно з частиною п'ятою статті 3.2.1 Регламенту Верховної Ради вважатимуть відхиленими  і  попередні редакції цих норм чинного Закону України про Службу безпеки України залишаться без зміни.

 

     Комісія пропонує після  голосування  кожної  поправки  окремо проголосувати  потім  закон  у  цілому  не менш як двома третинами конституційного складу Верховної Ради в разі,  якщо за якусь зміну проголосує  не  менш  як  дві третини депутатів.  У випадку,  якщо пропозиції  Президента  України  будуть  прийняті  більшістю   від конституційного  складу  Верховної  Ради або вони чи одна з них не наберуть необхідної  кількості  голосів,  то  тоді  для  прийняття даного  закону в цілому необхідно,  щоб за нього проголосували теж дві третини конституційного складу.

 

     Згідно з планом роботи комітету,  комітет  зараз  працює  над проектом Закону про внесення змін і доповнень до Закону про Службу безпеки України,  щоб привести зазначений закон у відповідність  з Конституцією України.

 

     Проте, виходячи  з  пункту  4  частини першої статті 3.5.1 та статті 3.5.4 Регламенту,  комітет  пропонує  не  розглядати  зараз пропозиції  Президента  України,  які  не  стосуються  тих  змін і доповнень,  на які накладено президентське вето.  Для розгляду цих поправок,  які  є  по суті своїй законодавчі пропозиції,  є окрема процедура,  і Верховна Рада не має зараз ніяких  правових  підстав розглядати ці поправки.

 

     Слід також зазначити, що комітет вважає, що внесені 24 грудня 1996 року Верховною Радою зміни до статей 13,  14 і 15 -  основних статей Закону України про Службу безпеки України - щодо погодження головою СБУ подань для призначення Президентом України  кандидатур на посади заступників голови,  членів колегії,  начальників деяких підрозділів центрального апарату та  регіональних  органів  Служби безпеки  України  з  Комітетом  Верховної  Ради  України  з питань оборони і державної безпеки чи з Комітетом  з  питань  боротьби  з організованою   злочинністю   і   корупцією   прийняті  на  основі Конституції і відповідають їй.

 

     Вважаємо, що прийняті законом України  зміни  узгоджуються  з такими  конституційними положеннями.  Насамперед,  частиною другою статті 85 Основного Закону України  визначено,  що  Верховна  Рада здійснює   інші   повноваження,   які  відповідно  до  Конституції віднесені до її відання.

 

     Як відомо,  за Конституцією  до  повноважень  Верховної  Ради України  віднесено  прийняття  законів  та  затвердження загальної структури, чисельності і визначення функцій Служби безпеки України (пункти  3  і  22  частини  першої  статті 85 Конституції України. Згідно  з  Основним  Законом  України  виключно  законами  України визначаються основи національної безпеки, (пункт 17 частини першої статті 92 Конституції).

 

     Відповідно до  Конституції  забезпечення  державної   безпеки покладається  на  відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом (частина 3 статті 17).

 

     Як зазначається  в  пропозиціях Президента України,  Основним Законом України не віднесено до  повноважень  Верховної  Ради,  її постійних  комітетів розгляд як на пленарних засіданнях,  так і на засіданнях  комітетів  питань  щодо  погодження   кандидатур   для призначення на відповідні посади.

 

     Але ж Конституцією України встановлено, що комітети Верховної Ради  здійснюють  законопроектну  роботу,  готують  і   попередньо розглядають  питання,  віднесені  до  повноважень  Верховної  Ради України.

 

     Конституційним положенням  визначено,   що   до   повноважень Верховної  Ради  належить  також призначення чи обрання на посади, звільнення з посад,  надання згоди на призначення і  звільнення  з посад  осіб  у випадках,  передбачених цієї Конституцією (пункт 15 частини  першої  статті  85).  Проте  дана  норма  не   встановлює вичерпного переліку цих посад.

 

     Вказані вище   конституційні   положення   знайшли  подальший розвиток у схваленій 16 січня цього року Верховною Радою Концепції національної  безпеки  України.  Відповідно  до  концепції одним з основних   принципів   забезпечення   національної    безпеки    є демократичний цивільний контроль за воєнною сферою, а також іншими структурами в системі  забезпечення  національної  безпеки  (глава перша).  Такої  ж  думки  дотримується і науково-експертний відділ Секретаріату Верховної Ради України.

 

     Порівняльна таблиця тексту закону України вам роздана. Я хочу до цього додати,  що ми маємо висновок науково-експертного відділу Секретаріату  Верховної  Ради,  який  підтримує   більшу   частину пропозицій,  власне,  збігається з точкою зору комітету.  Хотів би наголосити,  що ядром зауважень Президента до Закону про  внесення змін   і   доповнень  до  Закону  про  Службу  безпеки  України  є заперечення проти демократичного цивільного  контролю  за  Службою безпеки України. Все інше - то похідне, то редакційні поправки, то норми інших законодавчих актів і таке інше.

 

     Оскільки весь час наводять  для  прикладу  інші  демократичні держави, то хотів би зазначити, що, наприклад, у Сполучених Штатах Америки,  на які ми так часто  посилаємося,  2500  вищих  урядових чиновників  підлягають  затвердженню парламентом.  До них належать 800 вищих посадових осіб виконавчої влади, в тому числі й керівник ФБР. Причому контроль конгресу Сполучених Штатів за цими питаннями не закріплений у Конституції - він випливає з норми закону,  і  не більше.

 

     Такі самі механізми є в системі законодавчої влади Литовської Республіки,  Казахської  Республіки,  інших  республік  колишнього Радянського Союзу.

 

     Тому я  пропоную своїм колегам зараз конституційною більшістю підтвердити основні зміни і доповнення, а саме: до статей 13, 14 і 15,  які ми прийняли у свій час,  і таким чином не декларативно, а законодавчо  забезпечити  демократичний  цивільний   контроль   за роботою Служби безпеки України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую.   Процедура   ця   передбачає   запитання  при обговоренні окремих пунктів.  Тому,  будь ласка,  ви стійте тут на трибуні,  а  Василь  Васильович сидітиме біля мікрофона,  і будемо вести роботу, з'ясовуючи позиції і приймаючи рішення.

 

     Перший пункт зауважень Президента.  Він пропонує в  пункті  1 цього  закону (зміни до статті 11 закону) слова "республіканського значення" замінити словами "Києві та Севастополі", а абзаци третій і четвертий вилучити. Комітет вважає потрібним врахувати, оскільки це випливає з Конституції. Немає заперечень?

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л.  Комітет підтримує цю пропозицію,  і  я  прошу депутатів голосуванням підтримати її.

 

     ГОЛОВА. У  голів  Севастопольської  і Київської адміністрацій немає з цього приводу зауважень?  Немає.  І в урядовців,  які  тут присутні,  немає  зауважень,  тому  я  ставлю  на  голосування  цю пропозицію. Будь ласка.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л. Прошу підтримати, шановні колеги.

 

     "За" - 249.

 

     ГОЛОВА. Це підтримується. Пункт другий: в абзаці  третьому  пункту 4 (зміни до статті 13 Закону про Службу безпеки України)  слова  "погодженим  з  Комісією  Верховної  Ради України  з  питань  оборони  і  державної  безпеки" вилучити.  Так пропонує Президент.  Це мова йде  про  призначення  кадрів,  тобто голова Служби безпеки України має заступників, які призначаються і звільняються Президентом України за поданням голови Служби безпеки України  за погодженням з Комісією Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л. Редакційно з комітетами, а не з комісіями.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилиночку.  Комітет Верховної Ради вважає, що з цього   приводу  повинна  визначитися  сама  Верховна  Рада  і  не підтримує таку пропозицію Президента,  про  що  Сергій  Леонідович доповів. А доповідач Василь Васильович Дурдинець вважає необхідним вилучити  це,  оскільки  таке  не  обумовлено  в  Конституції.  От приблизно така колізія.

 

     Тому я  ставлю на голосування спочатку варіант,  який вносить Президент України. Будь ласка.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л.  Комісія не підтримує цього варіанта і просить голосувати проти.

 

     "За" - 149.

 

     ГОЛОВА. Ця пропозиція не підтримується Верховною Радою і тому залишається варіант,  проголосований  у  другому  читанні  (Шум  у залі).

 

     Почекайте. Якщо 300 голосів не наберуться щодо інших норм,  у нас  залишиться  один  тільки  вихід  -  проголосувати  закон  300 голосами,  от  про  що  йдеться.  Якщо депутати не погодяться,  то діятиме старий закон,  який не влаштовує Верховну Раду і,  мабуть, Президента  теж,  оскільки  він  не відповідає в усіх нормах новій Конституції.

 

     Пункт 5 закону про внесення змін, який ми прийняли раніше: "У частині  третій  статті 14 слова "голова Служби безпеки Республіки Крим",  "Верховною  Радою  України"  замінити  відповідно  словами "начальник   Головного   управління   Служби   безпеки  України  в Автономній Республіці Крим",  "Комісією Верховної Ради  України  з питань оборони і державної безпеки".

 

     У даному  разі  не  "комісією",  а  "комітетом" треба писати, оскільки ми прийняли рішення на минулому тижні.

 

     Президент вносить пропозицію, щоб у пункті 5 (зміни до статті 14  закону)  слова  "за  погодженням  з  Комітетом  Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки" вилучити.

 

     Я ставлю на голосування пропозицію Президента,  яку підтримав Василь  Васильович  і  проти  якої  не заперечують ні присутні тут члени   Кабінету   Міністрів,   ні   присутні   голови   державних адміністрацій.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л.  Комісія  не підтримує цю пропозицію і просить не голосувати за неї.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  А  Президент   просить.   Я   ставлю   на голосування пропозицію Президента.

 

     "За" - 162. Ця пропозиція не підтримується.

 

     Четверта пропозиція Президента. У пункті 6 (зміни до частини першої статті 15 закону) слова  "погодженим  з Комісією  Верховної  Ради  України  з  питань  оборони і державної безпеки,  а підрозділів по боротьбі з  корупцією  і  організованою злочинністю  -  також  з  Комісією Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю  і  корупцією"  вилучити.  Це пропозиція Президента. Контраргументи з цього приводу навів Сергій Леонідович,  і тут, здається, коментарів ніяких не повинно бути. У тих  змінах,  які  ми прийняли,  ідеться про те,  що парламент має право контролювати діяльність Служби безпеки,  як  це  робиться  в більшості  країн  світу,  а тут Служба безпеки повністю виводиться

з-під контролю парламенту. От у чому суть розбіжностей.

 

     Я ставлю пропозицію Президента на голосування. Комітет наш не підтримує цю пропозицію. Будь ласка.

 

     КУЗЬМЕНКО С.   Л.   Комітет  просить  голосувати  проти  цієї пропозиції.

 

     "За" - 144.

 

     ГОЛОВА. Не підтримується ця пропозиція.

 

     П'яте зауваження.  У пункті 6 (зміни до частини другої статті 15  закону)  слова "Начальники регіональних органів Служби безпеки України призначаються і звільняються з  відома  голів  відповідних місцевих  Рад"  вилучити.  Так  пропонує  Президент.  Це враховано комітетом з метою спрощення механізму цих призначень.  І, оскільки навіть  голови  адміністрацій  не  протестують проти такої зміни і члени  Кабінету  Міністрів   також   підтримують   цю   пропозицію Президента,   я   ставлю   її   на  голосування.  Комітет  просить підтримати. Будь ласка, голосуємо.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л. Комітет просить проголосувати за.

 

     "За" - 260. Прийнято.

 

     ГОЛОВА. Стосовно  шостого  зауваження.   Президент   пропонує вилучити третій абзац статті 18, у якому йдеться про те, що Служба безпеки України має адміністративні приміщення  та  інші  споруди, об'єкти   охорони   здоров'я,   навчального,   науково-дослідного, господарського  та  соціально-культурного  призначення,   відомчий житловий фонд.  Це само собою зрозуміло для всіх відомств.  І тому комітет не  протестує  проти  такого  зауваження  і  просить  його підтримати.  Голови  адміністрацій  теж  не  протестують,  бо вони розуміють,  хоч  їм  треба  забезпечити  житлом  ці  служби.  Нема зауваження і в Кабінету Міністрів.

 

     Я ставлю   на   голосування  це  зауваження  Президента,  яке підтрумується комітетом. Прошу.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л. Комітет просить проголосувати за.

 

     "За" - 294. Прийнято.

 

     ГОЛОВА. Сьоме  зауваження.  Президент  вважає,  що   потрібно вилучити в пункті 16,  яким доповнено статтю 25, слова "з оплати у розмірі 50 відсотків від тарифів вартості основних  та  додаткових робіт",  бо встановити таку пільгу в даний час держава неспроможна через брак коштів.

 

     Тобто йдеться  про  позачергове  встановлення  телефонів   на пільгових умовах. Узагалі-то це норма дещо не цього закону, але ми прийняли вже  відповідні  зміни  на  минулому  тижні,  розглядаючи перелік  законопроектів,  де відхилили такі пропозиції про пільги, тобто вже внесли відповідні зміни в діюче  законодавство.  І  тому комітет враховує цю пропозицію Президента і просить її підтримати. Ставлю на голосування її.  Вона не викликає ні в  кого  заперечень (Шум у залі).

 

     Не так? Зніміть голосування.

 

     КУЗЬМЕНКО С.   Л.  Я  прошу  вибачення.  Комітет  просить  не підтримувати цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Одну  хвилиночку.  Я  прошу  депутатів  тоді  увійти, скажемо  так,  у  матеріал  щодо  голосування,  яке ми проводили в п'ятницю.  Якщо я не помиляюся,  так мені здається,  ми ці  пільги скасували (Шум у залі).

 

     А стосовно Служби безпеки не скасували. Згоден.

 

     ДУРДИНЕЦЬ В.В.  Олександре Олександровичу,  я прошу врахувати таке.  З пункту 16,  яким доповнено статтю 25,  Президент пропонує вилучити  слова  "з  оплатою  у  розмірі  50 відсотків від тарифів вартості основних та додаткових робіт",  мотивуючи  тим,  що  нині немає можливості забезпечити реалізацію цієї норми.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло. Є потреба обговорювати це питання? Ми його обговорювали в п'ятницю і відхилили цю пропозицію.  Тому я  просив би визначитися шляхом голосування,  враховуючи те наше голосування в п'ятницю.

 

     Ви інакше думаєте?  Депутат Мухін від комітету.  Ще хто  хоче висловитися? Депутат Гармаш. Більше ніхто не хоче. Добре.

 

     Будь ласка.

 

     МУХІН В.В.  Олександре  Олександровичу,  це Кабінет Міністрів пропонував зняти ці пільги  зі  Служби  безпеки.  Ми  ретельно  ці пропозиції вивчали і в Комітеті з питань оборони, і тут. Парламент відхилив ці пропозиції,  тому що ніхто не служитиме  в  СБУ,  якщо буде скасовано ці пільги.

 

     Тому пропонуємо  залишити  пільги,  які тут записані і за які голосував наш комітет і голосувала Верховна Рада. Ми підтвердили

 

     це в п'ятницю,  коли  проголосували  і  відхилили  пропозицію Кабінету Міністрів.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Що  скаже  Гармаш  Леонід Іванович?  Будь ласка.

 

     ГАРМАШ Л.І.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань оборони  і  державної  безпеки (Орджонікідзевський виборчий округ, Харківська область).  Я  хотел  обратить  ваше  внимание,  что  мы говорим  о  спецслужбе  и  телефонная  связь  является  для нее не роскошью, а простой необходимостью в оперативной деятельности.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Инструментом...

 

     ГАРМАШ Л.І.  Да. Это, мягко говоря, оперативное вмешательство в  решение  всех оперативных вопросов.  Поэтому я обращаюсь к вам: трудная ситуация, но у этих органов функция слишком сложная. И это не "пільга",  это условие технического обеспечения их практической деятельности.  Я прошу  всех  поддержать  Службу  безопасности,  а правительству  изыскать  все,  что  можно,  чтобы хоть одну службу содержать нормально.

 

     ГОЛОВА. Ставиться на голосування пропозиція Президента.  Вона комітетом не підтримується.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л. Комітет просить голосувати проти.

 

     "За" - 141.

 

     ГОЛОВА. Що  характерно,  що  й  Служба  безпеки,  яка  раніше називалася комітетом, теж би була проти. Мені так здається.

 

     Таким чином,  ми розглянули  всі  зауваження  Президента.  Ми внесли кілька змін до цього закону на пропозицію Президента.  Тому нам треба проголосувати весь закон у цілому. Ставлю на голосування в цілому закон із тими змінами, які вже проголосовано. Будь ласка.

 

     КУЗЬМЕНКО С. Л. Комітет дуже просить проголосувати "за".

 

     "За" - 238. Прийнято.

 

     ГОЛОВА. Я   хочу  зробити  деякі  роз'яснення.  Тут  виникало питання про 300 голосів тощо.  У нас ця процедура в Регламенті,  в законі  і  в  Конституції  не  виписана.  Тому  це одне з доручень регламентній комісії. Треба передбачити, як тут діяти. Ідеться ось про  що.  Оскільки  ми  прийняли  простою  більшістю нову редакцію закону,  частину зауважень Президента  врахувавши,  а  частину  не врахувавши,  то Президент має право і має можливість звернутися ще раз  із  зауваженнями  до  тих  норм,  які  вважає  невідповідними Конституції. І тоді ми будемо повторно розглядати це питання. Якщо і  в  тому  разі  ми  не  зможемо  дійти  згоди  про  необхідність підтримання ініціативи Президента, то й тоді можемо зробити спробу проголосувати 300 голосами весь закон  у  цілому.  Сьогодні  такої потреби   немає.  І  залишається  на  розгляд  Президента  ця  вся процедура.  Тобто ми частину  його  зауважень  врахували,  а  щодо частини вважаємо,  що треба, щоб він пішов на поступки, враховуючи конкретні обставини, що є в нас у застосуванні цього закону.

 

     ДУРДИНЕЦЬ В.В. Я прошу слова, Олександре Олександровичу.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ДУРДИНЕЦЬ В.В.  Шановні народні депутати,  я хотів би до  вас звернутися  ось  із  чим.  У  частині  четвертій  статті 94 чинної Конституції записано: "Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати  та  офіційно  оприлюднити протягом десяти днів".  Таким чином,  звернення Президента з пропозиціями сьогодні повинно  було бути  відхилене  двома  третинами конституційного складу Верховної Ради. Тому я звертаюся до вас саме це підтвердити.

 

     ГОЛОВА. Я ж тільки  що  пояснив,  Василю  Васильовичу.  Я  не проти,  я  ще  раз  поставлю на голосування.  Давайте,  враховуючи пропозицію  Василя  Васильовича,  і  з   тими   змінами,   що   ми проголосували, 300 голосами проголосуємо цей закон.

 

     Ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     КУЗЬМЕНКО С.Л.   Шановні   депутати,   прошу  підтримати  300 голосами.

 

     "За" - 240.

 

     ГОЛОВА. Не  набрано  такої  кількості   голосів.   Отже,   ми залишаємо  це  питання  на  розсуд Президента.  Він може підписати закон із  тими  змінами,  які  пройшли  тут,  може  не  підписати, направити зауваження до Верховної Ради.  Це його право.  А якщо не буде таким чином вводитися Закон,  значить діють норми,  які діяли до   сьогоднішнього   дня,   в   тій  частині,  що  не  суперечить Конституції. Все з'ясовано.

 

     Яку думку має комітет? Будь ласка.

 

     Мухін Володимир Васильович. З мотивів голосування.

 

     МУХIН В.В.  Олександре Олександровичу,  коли ви поставили  це питання на голосування,  то,  думаю, не всі депутати зрозуміти, що голосується.

 

     Шановні народні депутати, голосується питання про те, буде чи не  буде  Служба  безпеки  підконтрольною Верховній Раді.  Якщо ми зараз не наберемо 300 голосів,  то Служба  безпеки  відповідно  до цього  закону  не буде підконтрольною Верховній Раді.  Отже,  коли депутати будуть звертатися до нашого комітету з приводу  того,  що щось там порушено, ми не матимемо права розслідувати таке питання. I є вже такі факти.

 

     Наприклад, першого заступника голови Служби безпеки  генерала Хомича  було  звільнено  з  посади  указом Президента.  I я вам як керівник Комітету з питань оборони і держбезпеки доповідаю,  що ми до цього часу не знаємо,  за що його звільнено, адже немає ніякого парламентського,  цивільного контролю.  I тому треба це підтримати 300  голосами.  А  якщо  не підтримаємо,  то діятиме чинний закон, відповідно до якого голова Служби безпеки повинен  затверджуватися Верховною Радою.

 

     У багатьох  країнах (про це вже говорив Кузьменко) саме так і роблять.  Скажімо, керівник ФБР у такій президентській державі, як США, затверджується сенатом, керівник ЦРУ там також затверджується парламентом. I обов'язково звітує.

 

     Незабаром у нас буде ще Національне  бюро  розслідувань,  яке також  залишиться  поза контролем парламенту.  I що ж тоді в нашій демократичній державі робитиметься?

 

     Тому, шановні народні депутати, або ми 300 голосами  підтримуємо  це  рішення,  яке наш комітет підтримав одноголосно: і рухівці, і комуністи, і нейтральні - всі голосували "за",  або  внесемо  до  Конституції  поправку,  згідно з якою всі керівники силових структур затверджуватимуться парламентом. Усе.

 

     ГОЛОВА. Там зачіпався інтерес ще одного профільного комітету.

 

     Депутат Омельченко. Будь ласка.

 

     ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.,  голова Комітету Верховної  Ради  України  з питань   боротьби   з   організованою   злочинністю   і  корупцією (Кременчуцький-Крюківський виборчий  округ,  Полтавська  область). Депутатська  група  "Реформи",  Спілка  офіцерів України.  Шановні колеги депутати,  шановні  співвітчизники!  Я  повністю  підтримую свого колегу Володимира Мухіна. У нашому комітеті ми розглядали ці питання  і  також  однозначно  дійшли  висновку  про  необхідність парламентського,  цивільного  контролю  за  діяльністю  Спецслужби України.

 

     Ще одне.  На зустрічі депутатської групи "Реформи" з  Головою Верховної Ради України Олександром Морозом я сказав, що за наявною інформацією і судячи з тих подій, які відбуваються в Україні, я не виключаю можливості антиконституційних дій і ліквідації парламенту в Україні як такого.  Якщо буде потрібно це детальніше викласти, я доповім на засіданні Верховної Ради України.

 

     Третє. Я  прошу  вас,  колеги,  як  полковник  служби безпеки поставити Службу безпеки  України  під  парламентський,  цивільний контроль.  Нас  завтра  не буде тут - прийдуть кращі від нас,  але буде парламент,  буде основа демократії,  захисту прав,  свобод  і законних інтересів наших громадян, буде свобода слова, друку і так далі. Ми будемо йти до побудови цивілізованої, правової держави.

 

     Тому, шановні колеги,  тих із вас,  які, можливо, на хвилинку вийшли в коридор,  прошу повернутися в сесійний зал,  з тим щоб ми зараз проголосували і набрали навіть більше ніж 300 голосів.  Я не пропоную   поіменно   голосувати,   але   прошу  вас:  підтримайте демократію в Україні і поставте під парламентський контроль Службу безпеки України. Прошу як офіцер служби безпеки.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.

 

     Ще Василь Васильович хоче висловитися? Будь ласка.

 

     ДУРДИНЕЦЬ В.В.  Шановні  народні  депутати!  I  на  засіданні постійного комітету,  і тут сьогодні йдеться про те,  щоб  вносити зміни  і  доповнення  до  закону  лише  у  відповідності з нормами Конституції України.  Не більше,  не менше. I якраз про це у своїх пропозиціях  вів  мову  Президент  України.  Якщо народний депутат вважає,  що треба внести деякі зміни і доповнення до  Конституції, то це слід робити відповідно до процедури, визначеної Конституцією України.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Ось про це і йдеться.  Конституція  визначає  порядок вирішення таких питань, але там є один нюанс, про який ми говорили з Романом Петровичем Безсмертним.  Процедурно це не  зовсім  точно виписано.  Тим  часом діє норма,  що 300 голосів вирішують питання щодо тих норм,  до яких висловлено і внесено на розгляд  Верховної Ради зауваження.

 

     Хочу, щоб у даному випадку ми забули,  хто до якої політичної фракції належить, а поставили себе в таку ситуацію, що у Верховній Раді наступного скликання ви є одна фракція, а, скажімо, Президент

-  інша  фракція,  інша  політична  сила,  і  Служба  Безпеки  діє абсолютно  автономно  і  незалежно  від  парламенту.  Ось  тоді  і побачимо,  якою буде ситуація.  Подумайте над цим.  Щоб  цього  не сталося, давайте проголосуємо за те, щоб у нас була практика, як у багатьох державах (Шум у залi). Я ні за що не агітую.

 

     Ставлю ще  раз  на  голосування,  оскільки  така   пропозиція вносилася. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 280.

 

     Наполягаєте на   голосуванні?   Ще   раз,   будь   ласка,  це дозволяється Регламентом.

 

     ДУРДИНЕЦЬ В.В.  Олександре   Олександровичу,   це   порушення Регламенту. Скільки можна переголосовувати! (Шум у залi).

 

     ГОЛОВА. Василю Васильовичу...  Я прошу уваги!  Спокійно, будь ласка!  Василю Васильовичу,  по-перше,  ви,  очевидно,  забули вже трошки  норми  Регламенту,  а  подруге,  в  останні тижні і дні ви продемонстрували  знання   Регламенту   в   бесідах   з   окремими депутатами...  Ми  про  це  поговоримо  пізніше,  а зараз прошу не втручатися у внутрішню роботу парламенту.

 

     Ставлю на голосування ще раз цю пропозицію.

 

     "За" - 282.

 

     Голосів не вистачає...  Я ще раз повторюю те,  що  сказав  із самого  початку.  Закон  може  бути  введений  в  дію Президентом. Очевидно,  було б правильно,  якби керівники фракцій, особливо ті, які  часто з ним зустрічаються,  переконали його в тому,  що треба підписувати і йти на співпрацю з  парламентом,  особливо  з  двома комітетами, діяльність яких певною мірою є не зовсім придатною для висвітлення,  і  вирішувати  питання  по   суті.   Гадаю,   завжди знайдеться   порозуміння   між  Президентом  -  главою  держави  і відповідними комітетами.

 

     Якщо він  не  захоче  цього  робити,  то  він  має  змогу  не запроваджувати цей закон - і все.  Ось така пропозиція,  тут немає ніяких колізій (Шум у залі). Дуже добре.

 

     Будь ласка, поясніть, Владиславе Васильовичу. Прошу.

 

     НОСОВ В.В.  Я хочу сказати,  що Василь  Васильович  Дурдинець правильно зауважив,  що ми порушуємо Регламент, адже у його статті 6.10.2,  частина четверта,  говориться, що це голосування має бути поіменним. Отже, треба проголосувати поіменно (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Оскільки Регламент це визначає,  то я не маю права не ставити на поіменне голосування.

 

     Я розумію,  навіть знаю наперед,  хто голосуватиме проти, але не в тому суть.

 

     Ставлю на  поіменне голосування цю саму позицію.  Будь ласка, голосуємо  в  цілому  той   закон   з   тими   зауваженнями,   які проголосовані.

 

     "За" - 251.

 

     Будь ласка,  опублікуйте за наполяганням депутатів результати голосування по фракціях.

 

     Тепер зрозуміло, хто за демократію, а хто

- ні.

 

     Прошу уваги!  Ще один процедурний момент.  Будь ласка, увага! Група депутатів звернулася із такою заявою.

 

     "Під час відкриття засідання 13 травня 1997 року о 12 годині у сесійному залі були зареєстровані системою "Рада"  народні  депутати,  які  на  даний   час   знаходяться   у відрядженні  або  на  лікарняному.  При  з'ясуванні  цих  обставин виявлено,  що  народних  депутатів  України  Коломойцева,   Іоффе, Ланового,  Ягоферова,  Кочерги,  Харламова та Сторіжка в сесійному залі  немає.  Письмово  вони  не  зареєстровані,  а  їх   картками користуються  при голосуванні інші народні депутати.  Так,  картки Ланового,  Коломойцева  та  Іоффе  знаходяться  у   другому   ряду львівської депутації на місцях 4,  6, 7. Картки Ягоферова, Кочерги та Харламова знаходяться у рядах  дніпропетровської  депутації  на місцях 5, 6, 7. Картка депутата Сторіжка знаходиться у ложі N 3 на місці 4".

 

     Тут є прохання:  "Доручити  членам  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань Регламенту,  депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів вилучити ці картки  і  в  системі  "Рада"  не враховувати   голосування  по  цих  картках  під  час  відсутності вищеназваних народних депутатів".

 

     Я таке доручення роблю і з задоволенням роботиму його кожного разу,  якщо  буде  така  ініціативна робота депутатів по виявленню відсутніх у сесійному залі.

 

     Ми розглянули ті питання, щодо яких турбувалися Адміністрація Президента  і  голови  обласних  державних адміністрацій,  Кабінет Міністрів.  Будь ласка,  ви можете бути вільні і займатися  своїми питаннями.

 

     Спасибі.

 

     Я прошу наших шановних гостей зайняти місця...  Можна в ложі, ви  перепустки  маєте.  А  це  специфічний  зал,  робота  в  якому проходить  за  відповідною процедурою,  визначеною Регламентом.  Я прошу дотримуватися цього. Тим більше, що звідти краще видно.

 

     ________________________

 

     Шановні депутати,  прошу   уваги!   Продовжується   засідання Верховної  Ради.  Розглядається  питання  про ініціативу депутатів щодо відкликання Голови Верховної Ради і включення  цього  питання до  порядку  денного.  Згідно з вимогами Регламенту далі засідання буде вести Перший заступник Голови  Верховної  Ради.  Я  з  вашого дозволу  посиджу  поряд  для того,  щоб узяти участь в обговоренні цього питання так, як ми вже визначилися шляхом голосування.

 

     Будь ласка.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги!   Продовжуємо   роботу.   Слово надається  ініціатору  пропозиції  -  голові  Комітету  з   питань Регламенту Шейку Петру Володимировичу. Будь ласка (Шум у залі).

 

     ШЕЙКО П.В.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської   етики   та   забезпечення   діяльності депутатів  (Бобровицький  виборчий  округ,  Чернігівська область). Шановні народні  депутати!  Головуючий  на  засіданні  неправильно повідомив   зал   про  ініціаторів  цього  розгляду.  Ініціаторами розгляду є  ті  народні  депутати,  які  підписали  звернення  про включення  до  порядку денного питання.  Я ще раз підкреслюю:  про включення  до  порядку  денного  питання  про  відкликання  Голови Верховної  Ради.  І  вчора  на  засіданні  у Голови Верховної Ради керівники депутатських  груп  і  фракцій  доручили  мені,  точніше попросили,  внести цю пропозицію як голові регламентного комітету. Що я вчора і зробив на засіданні у Голови. Я хотів би вам нагадати норму  Регламенту про те,  що наступного дня,  тобто сьогодні,  ми повинні за скороченою процедурою розглянути те звернення  народних депутатів (більшості,  до речі,  народних депутатів,  повноваження яких визнані парламентом) і прийняти відповідне рішення.

 

     Причому мова не йде про те,  що хтось хоче з  кимось  рахунки зводити,   а  про  те,  що  нарешті  в  цьому  залі  повинен  мати верховенство  закон,  повинна  мати  верховенство  Конституція   і виконуватися Регламент Верховної Ради (Шум у залі).

 

     Причому до цього і наша комісія в повному складі,  до речі, і інші народні депутати закликають спікера вже четвертий рік.  Він з притаманною  йому принциповістю ігнорує Регламент,  ігнорує наші з вами думки і в багатьох випадках  ігнорує  мандат  депутата,  який дав,  до речі,  нам з вами не спікер, а наші виборці. Ми виконуємо волю  виборців,  мусимо  виконувати  за  законом,  сповідувати  їх принципи,  а  не  принципи партійних лідерів,  і дотримуватися тут законів і Конституції України.

 

     Шановні колеги депутати!  Сьогодні вранці в цьому  залі  було продемонстровано  принцип,  за  яким  цей зал працює вже четвертий рік.  І невипадково,  між іншим,  уже втретє чи, мабуть, учетверте ініціюється питання про наведення елементарного порядку в цьому

 

     залі і про дотримання регламентних норм головуючими.

 

     Причому все  те,  що  відбувається,  особливо останнім часом, коли в  цьому  залі  допускаються  мордобої,  коли  в  цьому  залі ігнорується  взагалі  елементарна  етика,  -  все  це  спонукає ту небайдужу  частину  парламенту,  яка  хоче  хоч  в  останній   рік працювати   в   нормальному   конституційному  режимі,  ініціювати відкликання Голови Верховної Ради,  щоб  мати  змогу  прийняти  ті конституційні закони,  які ми ще не прийняли,  прийняти,  нарешті, бюджет і не провокувати в суспільстві протистояння гілок влади.

 

     Шановні колеги депутати!  Скажіть, будь ласка, коли ми з вами в останній раз затверджували розклад засідань у цьому залі?  Ви не скажете цього,  тому що ми його не затверджуємо вже давно,  він не подобається  багато  кому,  тому  що регламентна процедура вимагає абсолютно чіткої підготовки, дотримання певних норм. Але цього, як правило,  не відбувається, законопроекти вносяться спонтанно, вони не  приймаються,  відсилаються  на  доопрацювання,  і  ми  з  вами втрачаємо час, втрачаємо державні кошти.

 

     Шановні колеги депутати!  Скажіть, будь ласка, коли ми з вами приймаємо рішення,  то хіба ми не  бачимо  документів,  які  потім редагуються за межами цього залу? Редагуються не так, як ми з вами проголосували,  тому що так подобається чиновнику, так подобається тому,  хто  хоче  працювати не за Регламентом.  Навіть рішення про висвітлення  роботи  нинішньої  сесії  було  прийнято  з   грубими порушеннями.  Ми  з  вами  обіцяли першу частину дня працювати над проектами законів,  як правило, в першому читанні. Ми працюємо над ними? Ні, звичайно.

 

     Скажіть мені,  будь ласка,  коли ми з вами чули останній звіт Голови Верховної Ради в цьому залі? Щорічно повинен бути цей звіт. Ви  знаєте що-небудь,  народні депутати,  що діється,  скажімо,  з фінансами парламенту,  як виконується бюджет Верховної Ради? Чи ми з  вами  хоч  за один рік отримували цей фінансовий звіт?  Ні,  не отримували.  Ми нагадували з вами коректно Голові Верховної  Ради, що все-таки треба дотримуватися того закону.

 

     Шановні колеги! Ви знаєте, що в наших залах Верховної Ради, в наших приміщеннях, які стали штабом Комуністичної і Соціалістичної партій,  вже скоро з'їзди будуть проводитися. Не тільки пленуми, а скоро з'їзди будуть проводитися.  Наша матеріальна база  майнового комплексу  використовується  для розмноження різних матеріалів для обслуговування цих  пленумів,  різних  виключно  партійних  нарад. Проти  чого  я  як безпартійна людина категорично виступаю,  чи це буде зліва, чи справа.

 

     І нарешті, шановні колеги, ви тут багато говорите про захист, про єдність лівих сил, про мораль. Так я вам нагадаю про цю мораль стенограмою від 28 серпня 1991 року.  Ви знаєте той час, коли була важка ситуація в Україні. І якщо ви так нарікаєте на сьогодні, ті, хто проти заборони вашої Компартії,  то я вам хотів би показати цю стенограму - ось вона,  нагадати слова нинішнього Голови Верховної Ради,  який пропонував вам і пропонував суспільству заборонити  ту партію не тимчасово, а в цілому. І рішення Президії Верховної Ради є абсолютно законним і юридично правильним.

 

     І ви ж недавно подавали до Конституційного Суду матеріали про скасування  постанови  Президії про заборону Компартії,  ви про це там згадали, а в цьому залі чомусь про це мовчите.

 

     Тому я  все-таки  і  проти  подвійних  стандартів,  і   проти подвійної моралі.

 

     Група народних депутатів, яка підписала це звернення, просить сьогодні його розглянути і включити до порядку денного питання про відкликання   Голови   Верховної  Ради.  Ми  з  вами  слідуємо  за процедурою.  Ми,  нарешті,  повинні почути через 15 днів тут  звіт Голови  Верховної  Ради  й обговорити його.  Буде нас влаштовувати звіт  -  ми  подякуємо  Олександру   Олександровичу   за   роботу, продовжимо  легітимність його перебування на цій посаді і будемо з вами разом працювати.  Якщо нас не буде влаштовувати, скажімо, той звіт  і  та  робота,  то  давайте  вчинимо  принципово,  попри всі партійні переконання.

 

     Я хочу, щоб ми з вами сьогодні розглядали проблему виключно в межах  права,  виключно  в  межах Регламенту і прийняли відповідне рішення.

 

     І я сьогодні пропоную від імені депутатських груп  і  фракцій поіменно проголосувати пропозицію про включення питання до порядку денного.  Це передбачається Регламентом,  і саме  так  ми  з  вами повинні вчинити.

 

     Дякую за увагу (Шум у залі, оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу уваги! (Шум у залі).

 

     Запитання будуть  до  Петра  Володимировича?  (Шум  у  залі). Запишіться,  будь ласка,  на запитання.  Визначимо час...  (Шум  у залі).

 

     ШЕЙКО П.В. Я готовий відповісти...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   просив  би  10  хвилин.  Достатньо  буде?  По хвилині?

 

     Хто за те,  щоб 10 хвилин відвести на запитання і  відповіді? Прошу проголосувати цю пропозицію.

 

     "За" - 179. Прийнято.

 

     Депутат Штепа. За нею - депутат Сікалов.

 

     ШТЕПА Н.П.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної політики  та  праці  (Сімферопольський виборчий  округ,  Автономна  Республіка Крим).  Я здесь,  Петр,  и посмотри  мне  в  глаза.  Вопервых,   хочу   сказать,   что   мне, депутатуженщине,   стыдно   за  ваше  поведение  как  председателя Комитета по  вопросам  Регламента  и  депутатской  этики.  Почему? Обкясняю. Вот вы говорите, что не соблюдается Регламент. Но вы все время как председатель комитета используете старый прием, относясь к Регламенту,  как в старое время к закону: закон, как дышло, куда повернешь, туда и вышло.

 

     Вы говорите,  что здесь нагнетаются иногда такие вот страсти. Скажите,  пожалуйста... Есть депутаты, как например Зарудный. Я не помню,  чтобы он внес хоть один законопроект,  отстаивал  какие-то предложения.   Он   все  время  провоцирует  здесь  стычки  и  все остальное.  Мне до сих пор как женщине-депутату стыдно за то,  что когда  в  конституционную ночь (вы были свидетелем того) меня ваши же  товарищи  из  депутатской  группы  "Реформы"  оскорбили  и   я обратилась  к  вам с заявлением-просьбой все эти вещи рассмотреть, то вы даже не обратили на это внимания,  сказали,  что  такого  не было.

 

     И еще вопрос. Списки, которые вы представили, вызывают у меня сомнения,  потому  что  очень  много  разных  списков,  а  фамилии повторяются в разных списках одни и те же. Ответьте, пожалуйста.

 

     ШЕЙКО П.В.  Щодо списків я відповідаю так. Перед засіданням у Голови  Верховної  Ради  керівники  депутатських  груп  і  фракцій доручили  мені  внести  це  питання  на  розгляд  Верховної Ради і передали  одночасно  з   текстом   звернення   списки,   підписані депутатами. Це по-перше.

 

     По-друге, шановні колеги,  мабуть, ніхто з вас не звинуватить нашу комісію  у  тому,  що  ми  не  реагували  на  порушення  норм депутатської етики в цьому залі.  До речі, за вашими заявами ми на засіданні комісії,  якщо я  не  помиляюсь,  десь  двічі  чи  тричі розглядали  поведінку і колеги Зарудного,  і інших депутатів,  які порушували тут, скажемо так, норми Регламенту і етики.

 

     Комітет наш,  ви знаєте, нечисленний, і якби я за Регламентом навіть  мав право миттєво реагувати на порушення процедурних норм, мав,  повторюю,  конституційне,  регламентне  право  втручатися  і приймати  одразу  ж  рішення  чи  то  без  комітету,  чи терміново скликаючи його засідання, ми обов'язково на такі речі реагували б.

 

     До речі,  як би там не було,  як би  важко  не  складалися  з самого початку нашої роботи стосунки між колегами по комітету, але ми протягом року не маємо ніяких суперечностей у  плані  наведення порядку і дотримання норм етики в цьому залі. Ми завжди ці питання обговорюємо принципово,  причому ніколи не виходимо  з  політичних переконань  і  приймаємо  рішення  одноголосно.  Ми  на  засіданні комісії  розглянули  за  участю  Олександра  Олександровича  і  ті інциденти, що виникали між народними депутатами і головуючим.

 

     Ось як я можу відповісти на ваше запитання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Сікалов. За ним - депутат Черепков.

 

     СІКАЛОВ В.І.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (Горлівський-Микитівський   виборчий   округ,  Донецька  область). Фракция коммунистов.  Уважаемый докладчик,  ответьте на  несколько вопросов.

 

     Первый. Сколько  вот  в этом списке,  который вы подготовили, двухстулочников?

 

     Второй. По нашей  информации,  Василий  Васильевич  Дурдинец, который  здесь  присутствует,  вызывал к себе или приглашал к себе депутатов и жестко заставлял подписывать. Располагаете ли вы такой информацией?

 

     Третий момент,  буквально  свежий.  Когда  с  вами состоялась беседа по  поводу  назначения  главой  администрации  Черниговской области? Указ, кстати, подписан, не смейтесь.

 

     И четвертый вопрос. За какие доходы вы купили "Вольво"?

 

     ШЕЙКО П.В. Я відповідаю, шановні колеги, на перше запитання - стосовно списку. Ви знаєте, що ця проблема, наскільки мені відомо, ініціювалася  протягом двох останніх місяців народними депутатами, групами і фракціями.  І в мою компетенцію  не  входив  аналіз  цих списків, я їх особисто не аналізував, я їх тільки передав президії за дорученням груп і фракцій. Це по-перше.

 

     По-друге, якщо у вас є дані про те,  що хтось  когось  кудись викликав,  будь ласка,  у нас правові основи,  можна звернутися до відповідних органів  і  ці  варіанти  перевірити.  Мені,  скажімо, невідомо,  які  у  депутатів  при зустрічах з Василем Васильовичем відбувалися розмови.

 

     Що стосується третього і четвертого запитань,  то я  від  вас уперше чую про ті ситуації.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Черепков. За ним

- депутат Черенков.

 

     ЧЕРЕПКОВ В.Ф.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України  з  питань молоді,  спорту і туризму (Артемівський міський виборчий округ,  Донецька  область).  Фракция  Социалистической  и Селянской   партий  Украины.  Воистину  говорят:  "Трудней  бывали времена:  но не было подлей". У меня к вам следующий вопрос. Когда заключался Конституционный договор, все сидящие в этом зале знали, что пятерым обещали должность министра сельского хозяйства. Сейчас четверо  обиженных,  и смеются (Сміх у залі).  Ну ладно,  на место министра можно сесть.  Но еще же троим обещали место  Патона!  Так надо  же  еще  мозгами шевелить,  чтобы возглавлять Академию наук! Поэтому по этой части мой первый вопрос.

 

     Известно ли вам,  каких депутатов вызывали  в  исполнительные структуры премьеры,  сэры, мэры, пэры, то есть губернаторы, и кому и сколько дали? Это вопрос как председателю комитета.

 

     Второй вопрос.  Здесь сидят немало  людей,  которые  являются только  по  вызову.  Покажите,  чтобы  я  в глаза увидел Карасика, познакомьте с Франчуками и так  далее,  то  есть  с  теми  людьми, которые являются сюда только по вызову.

 

     И последнее,  о  чем я хотел бы вас спросить.  Сейчас,  когда речь идет о том,  чтобы принять бюджет, и вы прекрасно знаете, что теперь  в  течение  двух недель не пройдет ни один закон и ни один бюджет,  - чей социальный заказ вообще выполняется сегодня в  этом зале?

 

     Спасибо.

 

     ШЕЙКО П.В.  Шановний Володимире Федоровичу, я вже відповів на ваше перше запитання - стосовно того, хто куди кого викликав і яку вів з ними розмову. Якщо у вас є такі дані, ви можете їх уточнити, можете запропонувати створити якусь комісію  чи  ще  щось  на  цей предмет. Мені такі факти не відомі.

 

     Далі. Якщо ви дуже турбуєтесь про бюджет,  то я скажу,  що ми вже,  здається,  з вересня,  навіть із червня минулого року,  коли вносився  до  парламенту  проект  Бюджетної резолюції,  займаємося бюджетом. Результат відомий.

 

     Тому, скажімо,  після розгляду і позитивного вирішення  цього питання блокування засідань Верховної Ради може бути,  до речі, як з одного боку,  так і з другого боку.  Я не хотів би,  щоб ми далі прогнозували   розкол   цього   залу,  щоб  ми  далі  прогнозували безрезультатність у прийнятті рішень Верховною Радою.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Черенков.

 

     ЧЕРЕНКОВ О.П.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів  і  банківської  діяльності (Біловодський виборчий округ, Луганська область). У меня к вам три вопроса.

 

     Первое. Как  вы  как  председатель  Комитета  по   Регламенту относитесь  к тому,  что законопроекты,  которые сегодня вносятся, сегодня же и обсуждаются? Как вы лично отреагировали на это?

 

     Второй вопрос касается сегодняшнего поведения депутата Хмары. Почему  вы  не вносите предложений отстранить его на пять дней или на один день,  или хотя бы просто замечание ему сделать? Почему вы этого не делаете непосредственно сейчас?

 

     И я   не  услышал  ответ  на  один  из  вопросов  предыдущего товарища: "Кто заказчик этого сегодняшнего шоу?" Это лица, которые сидят в ложе правительства или за пределами этого зала?

 

     ШЕЙКО П.В.  На перше запитання я вам відповідаю так. Є стаття 4.3.4 Регламенту,  яка чітко визначає  процедуру  розгляду  такого питання.  У  ній  говориться  про  те,  що  наступного дня за днем внесення такої пропозиції на  пленарному  засіданні  розглядається питання і щодо цього приймається рішення.

 

     Вчора, як ви знаєте, офіційно на засіданні у Голови Верховної Ради це питання було зініційовано.  Сьогодні згідно з  Регламентом воно  мусить  бути розглянуте,  що ми з вами і робимо,  і має бути прийнято рішення.

 

     Друге запитання. Сьогодні біля цієї трибуни стався інцидент і з  вини  головуючого,  і  внаслідок  некоректної поведінки окремих народних депутатів.  Олександр Олександрович Мороз  мав  би  повне право внести пропозицію, відповідно до Регламенту відреагувавши на цю ситуацію.

 

     Ви ж знаєте,  в якому режимі працюють комітети.  Я  радив  би декому просто почитати Закон про постійні комісії.  Вони,  а тепер комітети,  працюють у режимі колективного прийняття рішень,  тобто рішення приймаються більшістю голосів, і тільки тоді доповідається сесійному залу.

 

     І на останнє запитання - хто замовник.  Я вже декілька  разів відповідав.  Я особисто поставив тут свій підпис тільки тому,  щоб бути переконаним у  тому,  що  ми  приймемо  позитивне  рішення  і зможемо  в  останній рік повноважень цієї Верховної Ради працювати спокійно,  без  порушень  Регламенту,  продуктивно,  працювати  на державу і на наших виборців.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте,  будь ласка.  Шановні колеги!  Я хочу ще раз нагадати порядок,  встановлений Регламентом, за який ми з вами проголосували. Ми повинні провести запис і надати по одній хвилині виступаючим за процедурою:  два - "за",  два -  "проти",  а  потім внесені пропозиції поставити на голосування.

 

     Я просив би вас записатися.

 

     Будь ласка, висвітіть прізвища тих, хто записався.

 

     Шановні колеги!   Я   ще  раз  прошу:  не  треба  шуміти.  Ми розглядаємо одне з найсерйозніших питань...  З трибуни від  кожної фракції будуть виступи з мотивів голосування згідно з Регламентом. А зараз записалися,  я ще раз нагадую, на виступи за схемою: два - "за", два - "проти".

 

     Депутат Смірнов? Проти. Степенко Василь Іванович? Теж.

 

     Будь ласка, депутате Смірнов, вам слово.

 

     СМІРНОВ Є.Л.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою  злочинністю  і  корупцією  (Тульчинський виборчий    округ,   Вінницька   область).   Шановний   Олександре Миколайовичу!  Шановні,  принаймні  частина,   народні   депутати! Розглядуване  питання  постає  не  вперше.  І  завжди  -  під  час загострення кризи, і завжди - на замовлення. Абсурдних звинувачень на адресу Олександра Олександровича я не торкатимусь,  тут взагалі немає предмета для обговорення.  Говоритиму дещо про  інше  і  під іншим кутом зору.

 

     Панам-підписантам не подобається, що Мороз стоїть на мітингах під червоними прапорами.  Мені це теж не подобається. Я вважаю, що Олександр  Мороз,  який як ніхто інший у Верховній Раді відповідає посаді її Голови, цим робить помилку, підкреслюю, помилку. Але те, що вони, підписанти (розуміють вони це чи ні, хочуть вони цього чи ні - в даному разі це не має ніякого значення),  не просто стоять, а  й  активно  діють  проти  Української  держави та її народу під прапором із шестикутною зіркою,  - це не помилка, а зрада! Зрада - злочин, передбачений статтею Кримінального кодексу, за що дають 15 років (а треба було б "вишку").

 

     Зрозуміло, що спричинило  спробу  усунення  з  посади  Голови Верховної  Ради.  Саме ця Верховна Рада не дала Президенту й уряду змоги скасувати так звані пільги  і  цим  добити  і  так  прибитих людей.  Саме  ця  Верховна  Рада не дає змоги реалізувати кабальні "братерські" угоди із зарубіжжям - що із Заходом,  що зі Сходом  і цим  знищити  державу.  Саме  ця  Верховна  Рада  стоїть на заваді ринковим реформам,  які у знищеній  державі  мають  знищити  і  її населення.

 

     Отже, треба  усунути  Голову Верховної Ради,  викликати в ній кризу,  розпустити і  створити  новий,  кишеньковий  парламент  із злодіїв та повій,  новий парламент, де жоден слова не пискне проти кримінальниківпроводирів.  Через  це  об'єктивно  спроба  усунення Олександра  Мороза  з  посади  Голови  Верховної  Ради  є  спробою знищення  української  державності  і  віддання   її   на   поталу різноманітним   щаранським,   клінтонам,   рабиновичам   тощо  для розстрілу біля "Стіни плачу".

 

     І на завершення. Оскільки, як з'ясувалося, у нас в парламенті близько  200  проституток,  то я дуже раджу їх сутенерам поставити біля урн голосування,  якщо до цього дійде, декілька автоматників, що  мають  перевіряти  у  клієнтів  жовті  квітки  -  бюлетені  (я закінчую) - чи все,  що їм казали,  вони зробили.  Бо вони  можуть продати  кого  завгодно,  аби лише знайшлися 30 срібняків,  як для Юди.

 

     Прошу до порядку денного це питання включити.

 

     Я дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  я просив би виступаючих добирати слова і не забувати, що ми на засіданні парламенту.

 

     Депутат Степенко. За? Проти? Проти. Будь ласка.

 

     СТЕПЕНКО В.І.,  член Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з  організованою  злочинністю  і  корупцією  (Полтавський виборчий округ,  Полтавська область). Шановні товариші! Я не знаю, чи мені вдасться, але я дуже хочу виступити сьогодні спокійно.

 

     Передусім немає нічого страшнішого у суспільстві,  ніж зрада. Особливо, коли зраджує мужчина. Я не вживатиму тих слів, які казав колега Смірнов (хоч він казав правду), я не повторюватиму, бо я їх ще не вимовлю - він генерал, а я тільки старший лейтенант.

 

     Я хочу  сказати  вам,  Олександре  Олександровичу,  що є таке прислів'я,  дуже доречне  сьогодні:  "Не  вигодуєш  -  не  матимеш ворога!" Чому я так говорю?  Оці всі,  хто заколотив це,  з жиру ж колотяться!  Дали  їм  автомобілі,  дали   їм   приміщення,   дали зв'язок...  Ну,  добре, якщо розумному це все дати. А якщо не дуже розумному? То він тоді думає, що він взагалі найрозумніший!

 

     Олександре Олександровичу,  до вас претензія.  Я розумію,  що вам  нелегко,  що  ви  жива людина,  я з вами чотири роки сидів за одним столом і  знаю  ваші  сильні  й  слабі  сторони.  Але!  Коли сьогодні подали оцей документ (якщо його можна так назвати)... Ну, взагалі,  хіба можна подавати ось оцю всю штуку - по два,  по  три рази підписані?  Що,  не вистачає сил, щоб знайти, хто підписав? І кажуть,  що треба викликати тих,  кого викликали.  Та він зроду не скаже,  що його викликали і він підписав.  Він скаже,  що не був і близько там... А що викликали, то це ж правда!

 

     Іще одне.  Ось  сьогодні  звинувачують,  що   був   мордобій. Скажіть,  чи хтось із тих, хто затівав отут мордобій, чи хтось хоч один з них підтримує Мороза?  Назвіть мені прізвище хоча б одного. Ну давайте ж будемо чесними хоч раз перед собою!

 

     Тепер друге   -   про   Конституцію.  Тоді,  коли  отут  була згвалтована,  вибачте,   Верховна   Рада   в   оту   конституційну варфоломіївську ніч (Сміх у залі),  ви позбавили...  Сьогодні чому голови адміністрацій так раптом зацікавилися змінами до Закону про Арбітражний  процесуальний кодекс?  Коли ми розглядали питання про адміністрації,  про  місцеві  ради,  то  ніхто  з  них  нічим   не цікавився.  Ну  давайте  не  дурити,  давайте  будемо чесними!  Ми позбавили  оцих  людей,  що  тут   сиділи,   захисту,   Олександре Олександровичу,  з вашою допомогою. Якби він обирався народом... Я вносив  тоді  пропозицію,  вона  була  проголосована  і   прийнята парламентом того скликання...  А тепер що ми зробили?  Якщо людину призначено...  Та їй,  бідній,  сказали:  їдь!  А ви не поїхали б? Поїхали б!

 

     Далі. Щодо  контрольної  функції,  з  приводу  чого зараз вас звинувачують.  Скільки   разів   порушувалося   питання:   давайте контролювати  ті  закони,  які  ми  прийняли.  Але  ж ми з вами не приймали таких рішень.

 

     І на закінчення хочу сказати таке,  товариші! От звинувачують щодо  бюджету...  Вибачте,  я  позафракційний,  дайте  мені ще дві хвилини. Я прошу. Ну це ж народ хоче, щоб я ще сказав.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте.

 

     СТЕПЕНКО В.І.  Ви звинувачуєте,  що не приймається бюджет.  А бюджет не приймається тому...  І я вносив, і ті, хто тут розумний, пропозицію про те,  щоб прийняти його на старій податковій основі, а потім підшліфувати. А ми внесли, що на пенсію в 65 років...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Сідайте, будь ласка. Вимкніть мікрофон. Василю Івановичу, сідайте.

 

     Шановні колеги,  одну хвилинку!  Проти внесення до порядку... Ви за внесення? Ну, будь ласка.

 

     Депутат Моісеєнко. Він "за".

 

     МОІСЕЄНКО В.М., член Комітету Верховної Ради України з питань державного   будівництва,   діяльності   рад   і    самоврядування (Макіївський-Гірницький виборчий округ, Донецька область). Фракция "Коммунисты Украины",  Всеукраинский союз рабочих.  Я за то, чтобы внести  этот  вопрос  на  рассмотрение,  с  тем чтобы показать всю лживость этого Верховного Совета, о чем уже говорилось на массовых мероприятиях 18 марта и 1 мая этого года.

 

     Я хочу обратить ваше внимание на то,  что здесь написано. Вот написано,  например,  что "протягом усього періоду..."  И  дальше: "Голова Верховної Ради..." Но те,  кто инициирует это,  восхваляли Председателя Верховной Рады при принятии Конституции... (Репліка з залу).  Брехня!  Именно  те,  кто инициирует,  на протяжении всего периода и так далее...

 

     Смотрим дальше. Подписали по крайней мере дважды: Скипальский

-  дважды,  Киримов  -  дважды,  Климпуш  -  дважды.  Правильно их охарактеризовал сегодня наш коллега  Смирнов  -  это  политические проститутки.

 

     Дальше. Говорят,  что  никто  не  знает,  кто  под  давлением подписал,  а кто без давления.  Я хочу посмотреть сейчас  в  глаза Коропенко,  Саханю,  Завалевской,  Гошовской. Я знаю, что эти люди уважают Мороза и ценят его как Председателя Верховной Рады больше, чем  любого,  сидящего  здесь.  И  пусть они потом говорят в каких угодно исполнительных структурах и подписывают все что угодно...

 

     Возникает вопрос:  кто же заставил  этих  депутатов  изменить свои  взгляды?  Ответ прост:  вот они сидят,  виновники.  Есть еще виновник,  который сидит в президентском дворце.  Кстати,  в  этот четверг,  в  16.30,  главного  виновника - Президента в его дворце будет  пикетировать  рабочий  класс  города  Киева.  Я  всех   вас приглашаю принять участие в этом мероприятии.

 

     А теперь   я   хочу   выступить   в  поддержку  того  проекта постановления,  который вам роздан и  где  сказано  о  том,  чтобы "утворити  Тимчасову  спеціальну  слідчу  Комісію  Верховної  Ради України для перевірки фактів втручання в діяльність Верховної Ради з  боку  вищих посадових осіб Кабінету Міністрів України".  Проект внесен депутатами Кочергой, Снигачем и Долженко.

 

     Я считаю,  что сегодня это принципиальнейший  момент,  потому что  речь  идет не о смещении Мороза,  речь идет о конституционном перевороте в нашем государстве. Потому что все прекрасно понимают, что  нет  сегодня  другой кандидатуры в Верховном Совете,  которая устраивала бы все те трети,  которые сегодня здесь образовались, - треть левых,  треть центристов и треть правых.  А это значит,  что Верховный  Совет  будет   деморализован   и   его   работа   будет остановлена.

 

     Как это  делается?  Сегодня  мы вам показали (не вы нам,  а в этот раз мы вам показали),  как мы это будем делать в  последующий период.  Я хочу, чтобы сидящие здесь задумались над этим. Особенно те, которые хотят остаться уважаемыми людьми.

 

     И в завершение хочу остановиться на том,  что я бы  на  месте Мороза  сам ушел бы в отставку для того,  чтобы стать Президентом. Потому что народ наш  очень  любит  великомучеников.  И  если  наш господин  Президент этого не понимает,  организовывая эту кампанию против Мороза, то он просто недалекий политик, в чем мы убеждались уже не один раз.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, будь ласка.

 

     Депутате Чапюк, ви за внесення? За внесення. Будь ласка.

 

     ЧАПЮК Р.С.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  економічної  політики  та  управління  народним господарством  (Ківерцівський виборчий округ,  Волинська область). Шановні колеги народні депутати,  присутні,  представники преси! Я належу  якраз  до тих депутатів,  які були дообрані пізніше,  і не брав участі у виборах ні Голови,  ні інших керівників  парламенту. На жаль (для мене),  але так сталося. Не належу до тих, хто завжди підтримує Мороза.  Він теж людина і, безперечно, має свої недоліки і як Голова, і як просто людина.

 

     Розумію, що  Мороз не має повної політичної підтримки в цьому залі.  Але те,  що він є Головою,  вважаю,  уже є підтримкою. Не в силу  політичних  якостей  керівника однієї з невеликих політичних організацій України,  а в силу його (повірте,  я глибоко  в  цьому переконаний) моральних якостей. І в силу тільки цього він до цього часу є Головою Верховної Ради,  хоча і в нього, як і в більшості з нас,  є  свої плюси і мінуси.  Але у відповідальні періоди в нього плюси проявляються сильніше.

 

     Я хочу зосередити увагу сьогоднішніх опонентів Мороза на його особистому  внеску  у  важкі  для парламенту часи.  Коли вкладався Конституційний договір, коли приймалася Конституція, -

 

     заперечувати його особистий внесок - це, повірте, надзвичайно складно або й неможливо.

 

     Безперечно, він має недоліки, і я хочу на них зупинитися (Шум у залi). Я не хочу славословити... Не перебивайте!

 

     Основні "недоліки" Мороза як Голови:

 

     Перше. Непродажність грошовим мішкам (Оплески).

 

     Далі. Непідлеглість   новоутвореній,    наскрізь    продажній українській  компрадорській  буржуазії,  яка  прагне,  крім  влади економічної, мати повну політичну владу в Україні (Оплески).

 

     Його серйозним "недоліком" є те, що він не дозволив надіти на себе нашийник,  щоб водити Верховну Раду на короткому повідку тим, хто прагне абсолютної одноосібної влади в Україні.

 

     Він має великий "недолік" - мужність брати участь у будь-яких мітингах, у тому числі і в тих, на яких його особисто його недавні соратники поливають брудом і помиями.  Це також великий "недолік", на який не кожен із керівників держави може наважитися.

 

     Я, завершуючи,  хочу  звернути  увагу  моїх колег на те,  що, зміщуючи Голову Верховної Ради, ми руйнуємо парламент, бо ніхто не гарантує обрання нового Голови.

 

     I, на жаль, цим Геростратом, шановний Петре Володимировичу, є ви, виступаючи ініціатором. Це унікально! Якщо в сусідніх державах катами  парламентів  були  президенти,  то  в нас це хочуть робити нашими ж руками, шановні.

 

     В ім'я відповідальності не перед Морозом,  а перед виборцями, перед  народом  я  закликаю  кожного добре подумати про кожен свій крок у цьому напрямі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Таким чином,  точки зору "за"  і "проти" висловлені (Шум у залi).  Від кожної фракції і групи мають право виступити по одному депутату  з  мотивів  голосування.  Будь ласка,  є бажаючі? Немає? Є? Давайте запишемося по одному депутату від фракцій і груп.

 

     Шановні колеги!  Я ще раз нагадую,  що  від  фракцій  і  груп виступають з мотивів голосування.

 

     Буздуган Юрій Олексійович є?

 

     БУЗДУГАН Ю.О.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань соціальної політики та праці (Новоселицький виборчий округ, Чернівецька область). Дякую...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Буздуган від позафракційних?

 

     ГОЛОС IЗ ЗАЛУ. Позафракційні не уповноважували...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Симоненко  від фракції комуністів.  Будь ласка.

 

     СИМОНЕНКО П.М. Уважаемые коллеги! Я думаю, для каждого из нас уже   очевидно,   что  вопрос-то  обсуждается  не  о  Председателе Верховного Совета. К сожалению, он уже в третий раз обсуждается за время нашего пребывания в этом зале.  Мы,  фракция коммунистов, за это время неоднократно вас и предостерегали,  и предупреждали. Все то,  что было нами произнесено о переподчинении, вернее о попытках исполнительного  органа  в  лице  Президента  подмять   под   себя законодательный  орган,  реализуется  на  завершающем  этапе нашей деятельности.  Реализуется  не  случайно.  Ибо  сегодня  никто  из окружения Президента,  из тех,  кто, истратив уйму государственных денег,  денег наших налогоплательщиков...  Вот главы администраций сюда  поскезжались...  Я поддерживаю здесь моего коллегу Смирнова. Их вообще не интересовали ни проект Закона о налоге на добавленную стоимость, ни проект Закона о налогообложении прибыли предприятий, ни проект Закона о налогах на доходы физических лиц...

 

     Речь сегодня идет о тех вещах,  о которых  мы  должны  каждый день думать:  либо в обществе будет демократия,  будет законность, будут  ответственность,  контроль   и   исполнение,   либо   будут вакханалия,  произвол,  диктат  и диктатура,  которую осуществляет сегодня Президент.

 

     Далее. Я  хотел  бы  привлечь  ваше  внимание  к   необычному совпадению фактов политики. Ну почему это так - глав администраций до этого никогда не беспокоили и вдруг дали  команду  собирать  их всех сюда?  Они даже перепутали и мне начали звонить.  Завтра ведь Президент едет в Соединенные Штаты Америки, и там надо будет снова с  протянутой  рукой  попластунски  ползти и выпрашивать очередные деньги.  А коль в таком состоянии ползешь,  значит, надо же что-то сказать,   что   здесь  ты  можешь  вершить...  Как  в  1993  году расстреливали демократию, точно так и сейчас...

 

     Я еще раз хочу привлечь  ваше  внимание,  особенно  тех,  кто очень  часто  выступает  оппонентом.  Вы же прекрасно знаете,  что когда говорили о необходимости вступления в Совет Европы,  о  том, что  Совет  Европы принимает нас,  Верховный Совет,  как парламент государства,  что именно там  мы  вместе  будем  разрабатывать  те демократические начала, которые нужны для государства...

 

     Ну а о Шейко я и говорить не буду.  Я думаю,  что для каждого просто нормального человека  давно  уже  очевидно,  что  он  собой представляет.  И  те  вопросы,  которые ему задавали,  они ведь не праздные вопросы.  Прежде чем выходить сюда от Комитета по  этике, надо,  чтобы  у  самого  была  потребность  четко отвечать за свои действия до этого.  То,  каким образом  покупались  депутаты,  как угрожали им...

 

     Я хотел бы,  чтобы было принято,  Александр Николаевич,  наше предложение.  Мы знаем,  что  лично  Василий  Васильевич  Дурдинец вызывал  к  себе  в  кабинет  многих  и  принуждал  подписывать со словами:  "Не подпишешь,  выгоним с работы!"  Поэтому  мы  требуем создания  специальной  следственной  комиссии.  Мы знаем,  что так заставили целый ряд  министров  сделать  то  же  самое...  Давайте разберемся, давайте...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Усе, спасибі. Вимкніть мікрофон.

 

     Депутат Алексєєв. Від якої фракції? Депутат Шеренін.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України  законодавчого  забезпечення  свободи  слова  та   засобів масової  інформації  (Індустріальний  виборчий  округ,  Харківська область). Уважаемые друзья, я хочу обратиться к тем...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилинку! Від якої фракції?

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г. Ну я вообще-то в МДГ...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Шеренін. МДГ? Від МДГ? Будь ласка, питань немає... (Шум у залi). Ні?

 

     Депутат Шеренін. Будь ласка.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.  Подумайте,  пожалуйста,  друзья мои: снимем мы Мороза,  а потом передерутся инициаторы, - кто будет Председателем Верховного  Совета?!  Ведь  не изберем и угрохаем парламентаризм в Украине. Не уподобляйтесь малым детям, играющим со спичками!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Шеренін, ви від МДГ, так?

 

     ШЕРЕНІН Ю.Л.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  правової  політики  і  судово-правової реформи (Гагарінський виборчий округ, м.Севастополь). Прошу передать слово депутату Чечетову от фракции "Социальнорыночный выбор".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЧЕЧЕТОВ М.В.,   заступник   голови  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  економічної  політики  та  управління  народним господарством    (Юнокомунарівський   виборчий   округ,   Донецька область).  Уважаемые  коллеги,  я  выступаю  не  от  всей,  а   от большинства фракции "Социальнорыночный выбор".

 

     Одна из   главнейших  задач,  которая  ставится  перед  нами, народными   избранниками,   -   это   обеспечение    эффективности законотворческой  деятельности  в парламенте.  И вдвойне,  если не втройне эта задача стоит перед руководством Верховного  Совета  и, прежде всего, перед его Председателем.

 

     Но, к сожалению,  приходится констатировать,  что в последнее время  все  чаще  в  Верховном  Совете  звучит  критика  в   адрес Александра  Александровича  Мороза  и  высказываются  обоснованные претензии к нему не как человеку или  народному  депутату,  а  как Председателю   Верховного   Совета.  Попытками  провести  в  слабо структурированном  парламенте  линию  своей  политической  партии, лидером  которой  Александр  Александрович является,  он не всегда способствует конструктивности,  слаженности в работе парламента, в подготовке  и  принятии  важнейших  законопроектов  по  социально- экономической проблематике,  налоговому законодательству, бюджету, а,  наоборот,  такой  позицией  вносит элементы противоречивости и раскола между отдельными депутатами.

 

     Обкективности ради следует сказать,  что  с  резкой  критикой работы  спикера  парламента  выступают  представители  почти  всех политических сил,  представленных в Верховном Совете,  начиная  от крайне   левых   лидеров  Прогрессивной  социалистической  партии, пламенных народных трибунов Натальи Витренко и Владимира Марченко, радикальной  части  Компартии,  представителей  центристских сил и кончая правым политическим спектром Верховного Совета.

 

     В сложившейся  ситуации  для  того,  чтобы  направить  работу парламента  в  конструктивное  русло  и повысить эффективность его работы в целом,  руководствуясь принципом  разумного  прагматизма, отбросив    партийную    идеологию,   думается,   будет   все-таки целесообразно  в  соответствии   с   процедурой,   предусмотренной Регламентом,  внести  вопрос  об  отчете  Председателя  Верховного Совета  на  рассмотрение  сессии  с   принятием   соответствующего решения.   При   любом  варианте  решения  по  результатам  отчета Председателя Верховного Совета всем политическим силам в Верховном Совете в дальнейшем следует договориться об одном: больше до конца работы этого состава  парламента  кадровый  вопрос  о  руководстве Верховного Совета подниматься не будет,  весь его интеллектуальный и творческий потенциал будет направлен не на политические  распри, а    на    конструктивную,    созидательную   работу   в   области законотворчества.

 

     Прошу поставить вопрос о  включении  в  повестку  дня  сессии отчет председателя Верховного Совета на поименное голосование.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Байрак, ви від групи "Єдність", так?

 

     БАЙРАК М.В.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань охорони здоров'я,  материнства і дитинства  (Баглійський  виборчий округ,   Дніпропетровська   область).  Да.  От  группы  "Єдність". Уважаемые  коллеги!  Сегодня  у  нас  с   самого   утра   веселое, приподнятое  настроение.  А вопрос очень серьезный.  Как бы кто-то кому-то не клеил ярлыки,  как бы кому-то что-то не нравилось, этот вопрос не надуман, не искусственный. Он витает в здании парламента уже давно.  Действительно,  это очень серьезный вопрос, акцентирую на этом внимание.

 

     Я принадлежу  к  той  части  большинства  народных депутатов, которые подписали данный документ.  Чем я лично  руководствовался, когда подписывал?

 

     Первое. Для  меня  непонятно и,  думаю,  в зале нет ни одного народного депутата,  который бы мог четко ответить:  какой процент финансирования   Верховного   Совета   идет   непосредственно   на депутатов?  Какую часть того огромного  капитала  скедаем  мы?  Мы должны знать, это регламентная норма.

 

     Второе, и  главное.  Почему  я  поддерживаю  данный документ? Посмотрите,  как в режиме "за" и "против" выступали пять  человек. Это же было смешно.  Выступают "за" депутаты Чапюк,  Степенко, еще кто-то.  Такие моменты у нас разыгрываются  периодически.  Поэтому для  того  чтобы  мы  не становились тоже заложниками политических игр, наша группа выходила не раз с требованием: спикеру необходимо оставить  политическую  партию.  А к Александру Александровичу как депутату претензий нет.

 

     Что касается процедуры голосования,  то  я  считаю,  что  оно должно  быть  обязательно  поименным,  чтобы  и  мы  знали позицию каждого.  Я как инженер легко могу  предположить,  что  во  всяком случае  руководство  Верховного  Совета  благодаря  системе "Рада" знает каждое наше голосование.  Тайного голосования  нет.  Давайте голосовать  открыто.  И  я  прошу каждого отнестись к нему со всей серьезностью, без ярлыков.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Шановні колеги, прошу уваги. Керівництву парламенту,  якщо  голосування  непоіменне,  "Рада" не може видати такі дані.  Хоч її  розбити,  вона  не  може  таке  видати.  Отже, керівництво цим не користується.

 

     Депутате Сидоренко, ви від аграрників?

 

     СИДОРЕНКО Г.В., член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (Коростишівський  виборчий  округ,  Житомирська  область). Аграрна  партія  України.  Шановні колеги!  Не треба драматизувати ситуацію,  яка склалася сьогодні в цьому залі,  а  просто  реально подивитися  на ті процеси,  які відбуваються і за межами сесійного залу.

 

     Маю сказати декому з тих,  хто знає,  що таке повія (гадаю, у театрах це дуже часто трапляється):  я підписав документ тому,  що мені сьогодні соромно їхати у виборчий округ у три райони, бо люди мене  запитують:  "Чим ви у Верховній Раді займаєтесь?" Я підписав цей  документ,  тому  що  як  виробничник  знаю:  коли  не  працює виробництво,  його треба лікувати, а лікується виробництво заміною керівництва.

 

     Я давно  знаю  Олександра  Олександровича  Мороза,   набагато давніше,  ніж  дехто  в  цьому  залі,  дуже поважаю його як людину порядну,  чесну. Але сьогодні треба подивитись, як працює Верховна Рада.

 

     І коли нині підтвердяться повноваження Голови Верховної Ради, то це означатиме,  що  дехто  з  нас  не  має  рації,  а  коли  не підтвердяться,  то,  мабуть,  щось  не так робить Голова Верховної Ради.

 

     І я прошу всіх поставитися до цього питання дуже серйозно  не тому,  що  треба захищати честь Верховної Ради,  а тому,  що треба захищати інтереси держави, за нами вся Україна.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Глухівський від Руху.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.  Прошу передати слово  депутату  Лавриновичу від Руху.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з  питань  правової  політики  і  судово-правової  реформи (Дрогобицький  виборчий  округ,  Львівська область).  Народний рух України.  Це питання не вперше вноситься.  До речі,  воно має свої джерела походження.

 

     І питання полягає,  на мою думку, навіть не в персоналії, а в тому,  яким  чином  народжується  парламент  в  Україні,  як   він організовує свою роботу і як може працювати взагалі.

 

     Ми стали заручниками того,  що в 1993 році останній парламент УРСР і  перший  в  Україні  не  здійснив  реформування  парламенту Української  держави.  І  сьогодні Головою Верховної Ради є Голова Соціалістичної  партії,  яка  є  опозиційною  партією,  і,   маючи меншість у парламенті,  не може,  звичайно,  вплинути на прийняття державних рішень.  І це є аномалія, так не може бути. Це є джерело постійного   напруження.   Чи  Олександр  Олександрович  зловживає поєднанням двох посад?  Зловживає.  І це важко якось  спростувати. Сподіваюсь,  Олександр  Олександрович  цього  не  робитиме,  бо ми бачили, що відбувалося сьогодні зранку.

 

     Наявність у  деяких  областях  України  представників  Голови Верховної  Ради,  які  оформлені  консультантами,  це зловживання, використання своїх можливостей.  Це є об'єктивна  реальність,  яку чесно кажучи, заперечити просто неможливо.

 

     Чи використовуються  інші управлінські можливості в інтересах партії?  Гадаю,  що  використовуються.  Для  цього  варто   просто подивитися , як є насправді.

 

     Чи може  бути інакше,  якщо,  скажімо,  керівник іншої партії сьогодні очолить Верховну Раду України? Не знаю, я на це запитання відповісти зараз не можу. На мою думку, воно дуже проблематичне.

 

     Чи є проблема зі звітністю? Звичайно є. Ми працюємо три роки. Згідно з Регламентом звіти Голови Верховної Ради,  голів комітетів мають бути кожного року. І це робиться для того, щоб зрозуміти, як ми організовуємо свою роботу і як поліпшити її  в  межах  реальних можливостей, які наявні сьогодні.

 

     Тому для того щоб поліпшити нашу роботу,  насамперед потрібен новий виборчий закон,  який у перспективі  дасть  змогу  підвищити ефективність роботи парламенту. І тоді ми не марнуватимемо часу на подібні шоу, які розігруються нині.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Єльяшкевич  від  групи  "Реформи".  Будь ласка.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань фінансів і банківської  діяльності  (Дніпровський  виборчий округ,   Херсонська   область).   Депутатская   группа  "Реформы", депутатское обкединение "Вперед,  Украина!".  Уважаемые коллеги! Я хочу  напомнить  вам  май 1994 года,  когда окончательно оформился альянс Лазаренко и Мороза.  Тогда Мороз  стал  обязан  депутатской группе   "Єдність",   которая   вместе   с  голосами  коммунистов, социалистов и аграриев привела и Мороза, и его первого заместителя Ткаченко к нынешним должностям.

 

     Я хочу   напомнить   события   1996   года,   когда   в  знак благодарности,  видимо,  Александр Александрович Мороз помог Павлу Ивановичу Лазаренко легко утвердиться в сессионном зале Верховного Совета Украины,  помог ему протащить  программу  правительства,  в результате  чего  левые силы прежде всего,  на мой взгляд,  должны нести ответственность за состояние дел в государстве.

 

     Президент Украины Кучма,  который молча наблюдает за тем, что сейчас происходит,  не остался в стороне, он тоже входит в этот же состав.  Своеобразная  фирма   КЛМ   (Кучма,   Лазаренко,   Мороз) разыгрывает  сегодня  спектакль  для того,  чтобы увести страну от бюджетных проблем,  от налоговых проблем,  от  того,  чтобы  Мороз наконец отчитался о финансово-хозяйственной деятельности, как того требует Регламент Верховного Совета.

 

     Ярым сторонникам     Александра     Александровича     нечего беспокоиться.  Все  то,  что  он  сделал  со своей стороны,  четко гарантирует:  вопрос  о  его  смещении  не  будет   решен.   Левое большинство в Верховном Совете как было,  так и остается. Голосами левых был приведен к власти и Президент Украины Кучма. Но, однако, умело   маскируясь   и   умело  уходя  от  ответственности,  лидер большинства  прошлого  Верховного  Совета  Украины,   Председатель нынешнего  Верховного Совета Украины Александр Александрович Мороз сегодня участвует в этом спектакле вместо того, чтобы отчитаться о проделанной работе.

 

     Поэтому, я   думаю,   правильным   итогом   будет   поименное голосование,  в результате которого будет четко зафиксировано: кто поддерживает,  а  кто  не  поддерживает  нынешнюю  власть.  И всей Украине еще раз станет ясно, кто стоит у власти.

 

     А то,  что творится по нынешний день  с  депутатами,  которых Александр  Александрович  Мороз  специально  разделяет  и  которых балует и квартирами,  и различными  должностями  (в  том  числе  в комитетах),  благами,  безусловно гарантирует ему успех.  Но левые силы,  которые возьмут на себя ответственность,  должны знать, что их предвыборные обещания так или иначе оказались нереализованными. И выборы 1998 года должны пройти на новой избирательной основе.

 

     Поэтому наша задача - принять новый закон  о  выборах.  Чтобы те,  которые находятся за пределами парламента, не воспользовались белорусским вариантом.

 

     Еще раз прошу  проголосовать  поименно,  чтобы  зафиксировать реальное положение дел в нашем обществе.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Довгань  від  фракції  Соціалістичної  і Селянської партій України.

 

     ДОВГАНЬ С.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань фінансів і банківської діяльності (Великоолександрівський виборчий округ,  Херсонська область).  Фракція Соціалістичної і  Селянської партій    України.    Шановні   товариші!   Ситуація,   що   зараз розгортається,  - це фарс. Він має підстави, бо сьогодні економіка нашої  держави  практично  зруйнована.  Якщо взяти навіть нинішній проект Закону про бюджет,  то дохідна  частина  вдвоє  менша,  ніж минулого року, найгіршого серед усіх.

 

     Тому виконавча  влада разом з главою держави - нашим шановним Президентом,  якого обрали,  як кажуть, комуністи чи соціалісти, а насправді   якого   обрав   народ  України,  зважаючи  на  лозунги (правильні, до речі), лише поглибили те, що було. I тепер під цими лозунгами йтиме інша людина,  яка доведе, що Президент Кучма гірше Кравчука спрацював щодо економіки країни.

 

     I саме для того, щоб показати людям, що в державі є сила, яка заважає  працювати нашому Президентові,  вигадані ці всі події.  I тих депутатів, які підписалися, повинні знати всі виборці, бо коли доведемо,  що  в  бідах,  які  переживає  сьогодні Україна,  винна Верховна Рада і ніякого стосунку до цього не мають  ні  Президент, ні  уряд,  то треба шукати ще якогось козла офірного,  щоб ще рік, котрий залишиться Президенту, на когось тикати пальцем.

 

     Стосовно політичних  пристрастей  і  того,  чи  може   Голова Верховної  Ради  бути членом якоїсь партії.  Вважаю,  що всі,  хто сьогодні займає найвищі пости в державі,  є членами деяких партій. Ну,  скажімо, Президент. Він ще не оформив свій вибір юридично, бо створив аж дві партії,  і не знає,  в яку з них перейти...  (Шум у залі).

 

     Що стосується Олександра Олександровича Мороза, то це людина, яка завжди займатиме ту позицію, яку займала протягом усього свого життєвого   шляху,   тобто  позицію  партії  комуністів  (нині  це називається  Соціалістична  партія),  тобто  партії,  яка  захищає інтереси трудового народу.

 

     Коли ж   ми  зробимо  те,  що  замислили  наші  колеги,  яких примусили  це  зробити,  ми  посилимо   корупцію,   бездуховність, неосвіченість,  безправність  трудящих,  правове  свавілля  й таке інше.

 

     Але скільки б,  як кажуть,  мотузці не витися,  кінець  буде! Гадаю,  що  народ  України  дасть  правильну оцінку діям нинішньої влади.  Хай навіть і зміниться якийсь там  керівник  у  нас,  люди все-таки розберуться, хто довів країну до краху!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Юхимчук від групи "Незалежні".

 

     ЮХИМЧУК А.П.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (Жмеринський виборчий округ,  Вінницька область).  Дякую. Шановний Олександре Миколайовичу!  Шановні колеги! Говорячи про внесення до порядку    денного    запропонованого    питання,   звертаюся   до представників усіх політичних сил,  зацікавлених у його  розгляді, до популярних політичних діячів,  які, усвідомлюючи наслідки таких заходів,  смакуючи інтригами,  дедалі активніше привертають  увагу засобів масової інформації до сьогоднішнього питання.

 

     Постає цілком   логічне   запитання:  кому  потрібен  розгляд організаційного питання  тоді,  коли  наближається  час  складення повноважень Верховною Радою, коли ми підійшли до головного моменту бюджетного процесу, коли термінового вирішення потребують питання, пов'язані   з  виходом  із  економічної  кризи  суспільства,  коли більшість населення України не отримує зарплати,  пенсії й  цілого ряду інших соціальних виплат?

 

     Відповідь на  це запитання надто проста й цілком логічна.  Та саме тим,  кому (починаючи з 1991 року) було вигідно створювати  в Україні умови занепаду в економіці, соціальній та духовній сферах, прикриваючись гаслами  створення  демократичних  засад,  займатися політичним шантажем та аферами.

 

     Для чого?   Цілком  зрозуміло  -  для  збереження  анархії  в суспільстві на всіх рівнях, для створення реальнішої бази розвитку корупції,   поглиблення  процесу  зубожіння  громадян  України  і, нарешті,  ліквідації системи рад та  вищого  законодавчого  органу держави - Верховної Ради.

 

     Сьогодні не  йдеться  про особистості,  а йдеться про потребу пошуку  оптимального,  оперативного  та   конструктивного   виходу України з економічної прірви. А для цього не такими методами треба шукати  компромісних  рішень.  Тому  закликаю  не   вдаватися   до принизливих   форм   кулуарної  політики,  а  перейти  до  методів взаєморозуміння та співпраці.  Прислухайтеся, що сьогодні говоримо ми  самі про себе і що говорять наші виборці.  Гадаю,  таких наших дій не зрозуміють не тільки в нашому домі,  а  й  далеко  за  його межами.  Переконаний,  що  не  збір підписів повинен бути в основі політичної боротьби опонентів,  а збір конструктивних  пропозицій, збереження  кадрового  потенціалу  політиків  та  практиків заради злагоди  в  суспільстві  на  базі  здорового   глузду   й   уміння цивілізованими методами досягати демократичного розвитку.

 

     Я звертаюся до Павла Iвановича, до Олександра Олександровича, до Президента  нашої  держави.  Нам  потрібно  сьогодні  сісти  за круглий  стіл  і знайти компромісні шляхи виходу нашої Української держави з глибокої економічної,  соціальної і духовної  кризи.  Це потрібно  для наших людей,  для тих,  які чекають від нас розумних дій, а не отаких, як сьогодні, заходів. Закликаю до компромісу, до співпраці, до взаєморозуміння!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від МДГ є бажаючі виступити? (Шум у залі).

 

     Депутат Алексєєв виступав. Більше немає.

 

     Прошу вибачення.  Депутат  Сирота  від  групи "Конституційний Центр".

 

     СИРОТА М.Д., заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань  екологічної  політики  (Придніпровський виборчий округ, Черкаська область). Шановні народні депутати, шановний головуючий! Я  поважаю  Олександра  Олександровича  Мороза  і як політика і як людину,  і  водночас  не  голосував  за  нього  під  час   першого голосування,  оскільки  вважаю:  надто  небезпечно для суспільства обирати  голову   будь-якої   партії,   якщо   вона   не   виграла парламентські вибори в цілому.

 

     До того ж,  якщо подивимося на керівний склад Верховної Ради, то побачимо: Голова Верховної Ради - голова Соціалістичної партії, Перший   заступник   Олександр   Миколайович  Ткаченко  ніколи  не приховував своєї приналежності до лівих сил  і  центрист  Мусіяка, неприсутній  на  засіданні.  Отже,  дві  третини  керівного складу Верховної Ради - представники лівих сил,  тоді як і половини їхніх представників немає в парламенті. Явна диспропорція!

 

     За такої  ситуації  будь-хто,  обізнаний  із  функціонуванням будь-якої  системи,   знає:   вона   працювати   не   може   через невідповідність  керівного  складу  Верховної Ради складові всього депутатського корпусу.

 

     До чого цей перекіс врешті призвів?  Вісім місяців  Верховній Раді вдається не приймати бюджет. Ми для цього заклали дуже багато сил.  Слава Богу,  сьогодні приїхав голова профільної  комісії  із далекої  закордонної  поїздки,  а  його  заступник  третій тиждень перебуває в морському круїзі.  Та зачекаємо,  вони з'їдуться, і ми врешті-решт приймемо бюджет.

 

     Але погляньмо   на   сьогоднішнє   засідання.   Комуністи  не реєструвалися,  але коли було потрібно подолати  вето  Президента, вони,  незареєстровані,  сповідуючи власну принциповість,  активно голосували. Якщо це нормально, хай буде нормально...

 

     До того ж виступи - явно підготовлені.  Мене  дуже  цікавлять виступи  "за":  депутат  Моісеєнко  "за",  "за" - депутат Чапюк... Скажіть,  будь  ласка,  чи  це  взагалі  не  знущання  над   ідеєю парламентаризму?  Чи не цинізм найвищого ступеня?  Гадаю,  що саме так, шановні колеги.

 

     Далі. Щодо тих,  які нас  переконували  і  "за",  і  "проти", відверто  залякували  народних депутатів,  що буде завтра.  Я хочу звернутися до своїх політичних опонентів. Залякувати, очевидно, не треба. Це не діятиме ні на кого. Облиште залякування для своїх.

 

     І останнє.  Хотілося б,  щоб у виступах народних депутатів не було цинічних образ своїх же колег.  Не потрібно те, що є поганого в душі, виливати на інших. Адже було дуже просте завдання.

 

     Звертаюся і  до  Олександра  Олександровича,  і до Олександра Миколайовича поставити на голосування  без  обговорення,  оскільки обговорення  буде  за  два тижні,  якщо ми позитивно проголосуємо. "Конституційний центр" наполягає на поіменному голосуванні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні  колеги,  оскільки  мене  двічі згадано,  я відповім,  що ніколи не приховував своїх поглядів і не приховую.  Для держави вигідні такі люди,  які не приховують, а не ті, що приховують.

 

     Від усіх  фракцій і груп виступили.  Як і було проголосовано, слово надається Голові Верховної  Ради  Олександру  Олександровичу Морозу. Будь ласка.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановні  колеги!  В  черговий  раз  Верховна Рада втягнута в політичну  інтригу.  Сподіваюся,  що  з  приводу  такої оцінки  навіть за формальними обставинами мені не заперечуватимуть ні ті,  які з власних переконань погодилися порушити  питання  про відкликання   Голови,   ні   ті,   яких  змусили  підтримати  таку ініціативу.  Ні на тих,  ні на тих я не маю зла.  З одними  просто рахуюсь як з опонентами, адже незабаром вибори, і вони, зрозуміло, мають так діяти,  готуючи плацдарми. Іншим співчуваю, тим паче, що після відповідної обробки на предмет підписання певних документів, вони (чи не кожен другий) приходили до мене,  щоб  розповісти  про наругу, яку творять над ними причетні до найвищих посадових щаблів у державній ієрархії.  А  голів  обладміністрацій  мені,  відверто кажучи,  просто жаль.  Я згоден з деякими висловлюваннями, що вони не захищені на своєму  місці  Конституцією  та  законами  України. Сьогодні   він  змушений  вести  агітацію  за  одне,  завтра  його виставлять за двері,  і він розуміє,  що був неправий,  але що міг вдіяти?!  Йдеться,  безперечно,  про необхідність демократизації у державному  житті,  з  приводу  чого  ми  прийняли   б   нормальну Конституцію,  якби були для того не використані ті самі методи, що й тепер.

 

     Так, у нашій державі демократія дала лише перші паростки.  Їх і  хочуть розтоптати.  І це мене найбільше турбує.  Бо відкликання Голови Верховної Ради не така вже дивина чи катастрофа.  Але ж  не про  Голову  йдеться.  Реалізується  нав'язлива ідея дискредитації Верховної Ради. Згадайте її етапи.

 

     Перше. Необхідність  вертикалі  влади,  інакше  не   вдається навести порядок у державі.

 

     Друге. Потрібен Конституційний договір, інакше не забезпечити функціонування структур владних управлінь.

 

     Далі. Державі не вижити і  людей  не  зробити  заможними  без нової Конституції.

 

     Тільки бюджет  на  новій  податковій  основі  врятує  країну, виробництво  і  окрему  сім'ю.  Це  сучасний  етап  і  нова   його ідеологія.

 

     Характерно, що  Верховна  Рада створювала вертикаль і йшла на поступки  з  Конституційним  договором,  прийняла  всупереч   усім прогнозам  (я наголошую,  всупереч усім прогнозам і всій роботі) в цілому демократичну Конституцію,  зробила  практично  неможливе  - завершує в стислі для парламентської роботи (наголошую - в стислі) строки розгляд пакету податкових законів і робить їх  нормальними, виходячи   з   наших   умов,  і  має  змогу  прийняти  бюджет.  Із запізненням.  Але не з її вини. І вісім місяців ніяк не стосуються Верховної Ради.

 

     Окрім того,  цей  бюджет  (уже  видно  з  балансу  доходів  і видатків) не відрізняється в кращий бік від того,  який  своєчасно прийнятий  Верховною  Радою  України  в першому читанні і міг бути запроваджений  до  Нового  року,  і  який,  до  речі,  кращий  для керівників  обладміністрацій  щодо  регіональних інтересів (скажу, кращий набагато), ніж той, що тепер внесено.

 

     Про це було відомо ще в листопаді минулого року.  До того ж і Міжнародний валютний фонд навіть не так наполягав на реконструкції податкового законодавства, як дехто змальовує. Вимоги Міжнародного валютного фонду творилися рідними

 

     українськими реформаторами,    у   тому   числі   й   деякими депутатами.  І творилися не для захисту бюджету,  не для підтримки власного  виробника,  а  для  того  щоб  шляхом різних маніпуляцій передати достойникам майно,  землю,  капітал,  здати робочу  силу, прив'язати  сировинним  боком  наше господарство до потреб сильних світу цього.

 

     У тій боротьбі з Верховною  Радою  немає  ніякого  натяку  на державний  інтерес.  Простежується  тільки  меркантильний  інтерес конкретних осіб у нашій державі й за кордоном.  Цей  інтерес  вище потреби  створення сильної та незалежної держави,  вище оборонних, економічних,    технологічних,    соціальних,    духовних    цілей суспільства,  вище  демократичних принципів організації державного життя.  Усе це ніщо для тих,  які відчули смак наживи, кому зручно використовувати своє владне місце для збагачення.

 

     Звичайно, для   них   незручний   такий   Голова  парламенту: корупцією не забруднений, хабарів не бере, де інші підлабузнюються

- не годить,  куди окремі біжать - не ходить, не кланяється. І при тому  намагається  марно  не  підставляти   парламент   під   удар виконавчих структур,  які, власне, і є реальною владою як такою. І це всі добре знають.

 

     Чому обрано теперішній момент  для  розправи  з  парламентом? Адже  всі  розуміють,  що Голова лише привід.  Парламенту потім не дадуть працювати,  як це  натреновується  в  багатьох  містах,  на регіональному рівні - у Києві,  Київській області, Одесі, Херсоні, Лубнах і Кременчуці,  окремих районах  Одеської,  Житомирської  та інших  областей.  Момент  обрано  тому,  що  треба чимось пояснити неефективність,  а то й деструктивність реформ під час  звітування через кілька днів за океаном.  Можливо,  вдасться стрілки відвести від уряду щодо якого там уже є вказівки -  кого  і  ким  заміняти. Треба  тільки  привід  знайти,  а  тут  саме  трапилася можливість перевести стрілки на парламент.

 

     Отже, подивіться: парламент реакційний тепер майже поборений, скоро реформи підуть мало не галопом,  з корупцією впораємось - он чистять руки ті,  хто їх не відмиє  до  страшного  суду  (Бурхливі оплески)   -   ключові   підприємства   приватизуємо  потенційними інвесторами,  за борги  віддамо  продуктопроводи  і  НПЗ,  ракетні установки доламаємо за свій кошт,  соціальну сферу додушимо.  Одне слово, позичте грошей - будемо керувати.

 

     Скажете: я перебільшую.  Так,  я  роблю  це  навмисно.  А  як відповісти  на  ганьбу  і  приниження гідності депутатів,  коли їх піднімають серед ночі,  погрожують рідним,  шантажують друзів, аби вони  зробили  лише  одне  - підписали.  Коли викликають дипломата високого рангу,  щоб він підписав.  За три тисячі  кілометрів  він летить  заради  цієї справи.  Я на нього в суд подав ще два місяці тому,  нехай звільнять від  обов'язків  депутата.  А  віце-прем'єр сидить тут,  спокійно дивиться,  що він демократично чинить.  Коли цим  опікуються   віце-прем'єри   і   Прем'єр,   більшість   ланок держадміністрації,   коли  дискредитацією  займаються  згвалтовані засоби масової інформації.  Погляньте сьогодні на  зал:  уперше  в цьому  році зібралося стільки депутатів саме заради цього питання. Коли відверто брешуть депутатам, мовляв, дізнаємося, як голосуєте, система  "Рада"  це  дозволяє.  Ні,  не дозволяє!  У цьому залі не використовуються методи,  помічені в  інших  приміщеннях  держави, кажу про це відповідально.  Для розгляду податкових законів, котрі нібито надзвичайно потрібні,  не  можна  було  примусити  приїхати депутатів  (окремі з них забули про свої мандати,  їх у цьому залі дехто не пізнає).  Хочу таким підписантам  нагадати:  це  сесійний зал,  тут  розглядаються  важливі  державні справи,  не поспішайте після голосування додому,  як би воно не склалося,  бо  в  порядку денному на тиждень стоїть питання про бюджет.

 

     Аргументація, на  якій  будується потреба відкликання Голови, коментарів не потребує.  М'яко  кажучи,  вона  некоректна  і  щодо кількості  розглянутих  і вирішених конституційних питань,  і щодо планування.  Сліпому хіба що не  помітні  тут  позитивні  зміни  і стосовно організації роботи,  Регламенту,  структури апарату. Адже всі ці питання саме я вносив на розгляд Верховної Ради, і саме ті, хто висуває тепер претензії, заблокували їх розгляд.

 

     А щодо апарату, кошторису тощо Верховна Рада прийняла рішення розглянути питання одночасно з прийняттям державного  бюджету.  До того  ж  фінансовий  звіт  був вам розданий під час розгляду цього питання. І я можу кожен день звітувати, тим більше, що там копійки не витрачено, помимо тих статей, що є.

 

     Кажуть, щоб я звітувався.  За рік я двічі виступав із звітами тут.  Додам іще цитату з подібного  розгляду,  який  відбувся  рік тому.  Доповідачем  тоді  був Сергій Соболєв.  Петро Володимирович Шейко запитує його (цитую):  "Я з  великою  увагою  вислухав  вашу інформацію, і після цієї інформації в мене склалося таке враження: невже за весь час діяльності на посаді Голови Верховної Ради Мороз Олександр   Олександрович   нічого   не   зробив  позитивного  для цементування і укріплення Верховної Ради, для блага України? Невже він  весь час робив усе на розвал Верховної Ради,  як я зрозумів з вашого виступу,  і нічого абсолютно хорошого немає?  Невже може  в людині  стільки жовчі набратися,  щоб на свого колегу лити стільки бруду?" (Оплески).

 

     Я продовжую цитату:  "З точки зору етики депутата вважаю,  що потрібно..." (Шум у залі).  Так записано в стенограмі!  Я закінчую цитату...  Спокійно! (Шум у залі). Я не коментуватиму нічого... Не агітуватиму нікого,  як і за що голосувати.  Ви мене добре знаєте, знаю і я вас практично всіх (Шум у залі).  Але я  наполягатиму  на створенні  комісії  для з'ясування обставин втручання в діяльність Верховної Ради з боку  виконавчих  структур,  що  не  допускається Конституцією.

 

     Далі. Я  справді  голова Соціалістичної партії,  я ніколи від цього не  відмовлявся  і  не  приховував  того.  Але  ж  переважна більшість   із  вас  (незалежно  від  того,  які  ви  представляли політичні сили) обрана на програмі Соціалістичної партії  України! (Сміх. Оплески).

 

     Крім того,  скажу відверто і з гордістю:  це державна партія, яка стоїть за інтереси держави і буде стояти за інтереси  держави! (Оплески).

 

     Я можу наперед сказати по прізвищах, як хто проголосує навіть без поіменного голосування. За внесення питання до порядку денного проголосують  кілька десятків,  умовно назвемо,  фундаменталістів. Двом із п'яти точно обіцяно  місце  Голови  (очевидно,  на  кілька каденцій).  Коло заступників тут трохи ширше,  хоч не відкидався й варіант  виконуючого  обов'язки.   Посади   голів   комітетів   не квотувалися,  бо  хто клюне на цю посаду за півроку до виборів,  а клопотів там вистачає. Одним обіцяно продовжити строк депутатства, іншим   -   залишити   квартири,  кільком  -  міністерські  посади (знову-таки  по  кілька  кандидатів  на  ще  не  вакантні  місця), багатьом - кредити.

 

     Відповім на   репліку:   я  не  розподілив  жодної  квартири, працюючи Головою Верховною Ради,  і комітети я не призначав  -  це визначала   Верховна  Рада.  Один,  правда,  погодився  на  посаду керуючого справами Верховної Ради.

 

     Не відкидається і варіант  блокування  Верховної  Ради  через тиск  на  підписантів,  тобто,  це все може продовжуватися.  І я в цьому випадку хочу сказати про поіменне голосування.  Я  не  боюся поіменного голосування,  повірте мені,  не боюся зміщення з посади Голови Верховної Ради і розгляду цього питання.  Я  не  хочу,  щоб шляхом   поіменного  голосування  доводилася  до  кінця  розпочата робота.  Мовляв,  ось вами підписано,  ось  результати  поіменного голосування, ось тепер ми зводимо рахунки і таке інше.

 

     Якщо ми   хочемо   працювати  в  демократичному  суспільстві, закладати його основи,  виконувати,  до речі,  вимоги  Регламенту, адже,  по  суті,  це  питання  персональне,  то  ми не маємо права голосувати поіменно і не повинні цього робити,  це буде  ганьба  і наруга над депутатами.

 

     Якщо все,  що  я  сказав,  помножити на коефіцієнт наївності, кон'юнктурності,  досвіду,  випадковості тощо,  вийде цифра, яку я можу  записати  навіть  зараз.  Я  знаю,  як приблизно відбудеться голосування.

 

     Якщо помиляюся,  тоді,  напевне,  треба розглядати питання по суті,  бо хто ж погодиться очолити коло законодавців,  які тяжіють до політичного самогубства?

 

     Як далі розгортатимуться події чи як вони  розгортаються,  ми маємо змогу спостерігати на прикладі деяких наших сусідів.

 

     Дякую вам  за  увагу і хочу,  щоб кожен,  роблячи такий крок, робив його свідомо, так, як він вважає за потрібне.

 

     І ще для довідки.  Я зацитував стенограму  і  сказав,  що  це депутат Шейко виступив.  Так написано в стенограмі.  Очевидно,  це помилка,  я відчуваю це по  реакції.  Я  беру  свої  слова  назад. Очевидно,  це говорив депутат Душейко. Проте я ще раз підтверджую: так написано в стенограмі. Я просто не знав про це.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Ми з вами йдемо за процедурою.

 

     Висловилися "за"  і  "проти",  виступили  від  усіх  груп   і фракцій.  Ми  повинні  проголосувати  пропозицію  про  внесення до порядку денного питання, запропонованого групою депутатів.

 

     Ставлю на голосування цю пропозицію (Шум у залі).

 

     Поіменно ми голосувати  не  будемо,  голосуємо  у  звичайному режимі.  Тому  що,  ще  раз  нагадую,  це  персональна справа.  І, подруге,  депутати зазначали,  що здійснювався тиск на окремих  із них. Тому ми голосуватимемо у звичайному режимі.

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію  про  внесення  до порядку денного цього питання. Голосуємо.

 

     "За" - 186. Не прийнято.

 

     Засідання веде Голова Верховної Ради України

 

     МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Прошу уваги! Оголошується перерва до 16 години (Шум у залі).

 

     Шановні депутати! Я не звернув уваги на час. Через 24 хвилини буде 16 година.  Ви,  звичайно, навіть не встигнете поїсти. Тому в мене є така пропозиція. Оскільки ми проголосували з вами за роботу завтра в комітетах,  то у вас є обсяг роботи в комітетах сьогодні, а завтра працюватимемо в пленарному режимі.

 

     Прошу проголосувати таку пропозицію. Будь ласка.

 

     "За" - 222.

 

     Ще раз прошу проголосувати. Будь ласка, проголосуйте.

 

     "За" - 243.

 

     Дякую. До побачення.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку