ЗАСІДАННЯ СОРОК ЧЕТВЕРТЕ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

       У к р а ї н и.  14  л и с т о п а д а  1996  р о к у

                             16 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.   Прошу   депутатів  підготуватися  до  реєстрації.

 Проводиться  поіменна  реєстрація.

      Встигли  зареєструватися  344  депутати.  Вечірнє засідання

 оголошується відкритим.

      На  трибуну запрошується Карпов Олександр Миколайович, член

 постійної  Комісії  Верховної  Ради  з  питань науки та народної

 освіти.

 

      КАРПОВ О.М.

 

      Шановні  колеги,  я маю честь представляти в нашій сесійній

 залі  внесенний  мною  проект  Закону  про вибори, напрацьований

 робочою  групою  Народно-демократичної  партії  у  складі Бориса

 Безпалого, Анатолія Матвієнка, Юрія Сахна, Анатолія Толстоухова,

 Володимира   Філенка та вашого покірного  слуги.

      Обгрунтовуючи   необхідність   його   прийняття  у  першому

 читанні,   хочу  зосередити  вашу  увагу  на  двох  сюжетах:  на

 загально-концептуальній  характеристиці  та  на  його конкретно-

 предметній характеристиці.

      Одже  сюжет  перший. Розробники проекту виходили з того, що

 вибори  є  актом  прямої  демократії,  що  мова іде до найвищого

 представницького  і  єдиного  законодавчого  органу  України, що

 він,   закон,  повинен   максимально   юридикоорганізаційно   та

 процедурно забезпечити правові гарантії щодо:

      По-перше.   Формування   складу   депутатського  корпусу  у

 максимальній    відповідності   до   політичного   волевиявлення

 громадян.

      По-друге. Формування організаційних передумов для створення

 політично-структурованого   і   відповідального   парламенту   з

 функціонально  дієздатною парламентською більшістю та політично-

 цивілізованою опозицією.

      По-третє.  Стимулювання  політичної  активності громадян, з

 одного боку, а з другого, формування таких підходів та юридичних

 норм,  коли політична активність виборців не ставила під загрозу

 можливість обрання конституційно дієздатної кількості депутатів,

 не  призводила до перманентної виборчої кампанії на протязі усіх

 чотирьох оків.

      По-четверте.     Сприяння     політичній     структуризації

 суспільства,  що  передбачає  перехід  від  карлико-подібюної до

 реальної багатопартійності.

      І,  нарешті,  ще  одна  обставина,  яку ми мали на увазі. В

 умовах,  коли  відомий принцип "не важно кто как голосует, важно

 кто  и  как  подсчитывает" сформульований "батьком" народів ще у

 1922  році  може  знайти  послідовників. Необхідно виписати таку

 процедуру,   щоб  максимально  виключити  можливість  спрацювати

 зацікавленим фаховим особам по виборчому бухгалтерському обліку.

      Крім  того,  законоджавець  зобов'язаний відреагувати на ті

 зміни, що внесені новою Конституцією України в юридико-політичні

 підвалини реформування політичної системи.

      Названі  підстави  таким  чином  є необхідною та достатньою

 умовою  для реформування всього виборчого законодавства.  Більше

 того,  з  цих  підстав  випливає  також те, що адекватною формою

 трансформації    законодавства   є  не корегування  попереднього

 закону, а прийняття нового.

      Чому  так? Давайте задамо собі питання. Чи здатен той Закон

 про  вибори,  який ми маємо, бути адекватним согоднішнім вимогам

 та  вирішити  ті завдання, що були окреслені вище. Нам здається,

 що  в  повному  обсязі   не  може. І пов'язане це не тільки і не

 скільки  з  його недосконалістю, як такою, ідеального Закону про

 вибори,  як і ідеальної' виборчої системи не буває взагалі.

      Кожна  з  найбільш  поширених  виборчих  систем має як свої

 плюси,  так  і  мінуси.  Тому прагнення -на їх базі відпрацювати

 оптимальний  варіант  закону  -можу  бути  реалізовано  тільки з

 урахуванням  як  особливостей  нашого сьогоднішнього політичного

 ладшафту,    так   і   необхідності   подальшої   демократизації

 політичного  процесу.  І  все  ж,  на базі якої виборчої системи

 сьогодні   можливо   сформулювати  найбільш  оптимальний  проект

 закону?  Чи  можливо  це,  якщо  за  основу  взяти якусь одну із

 виборчих  систем  -мажоритарну  чи пропорційну? Теоретично -так.

 Але  в  умовах  перехідного  періоду на його розстрільному етапі

 перерозподілу   власності,  недорозвинутої  розвинутої  правової

 держави, її полярної соціальної структури в суспільстві...

 

      ГОЛОВА.  Олександре  Миколайович, я прошу хвилиночку уваги.

 Хвилинку.

      Я прошу край -замовкніть торошки, будь ласка. Я прошу. Будь

 ласка, спокійно. Ну замовкніть в кінці-кінців.

      Говоріть, будь ласка.

 

      КАРПОВ.  Якщо  це  й  можливо, то тільки у перекрученому та

 спотвореному вигляді.

      Ні  мажоритарна,  ні  пропорційна  системи при розгляді під

 кутом   зору   можливостей   репризентації,  тобто  відтворення,

 відображення, захисту інтересів всіх категорій наших громадян не

 створюють  для  цього   необхідних  та  достатніх  умов.

      Так,    мажеритарна    виборча   система   з   точки   зору

 організаційної  репризентує  в  першу  чергу  інтереси  громадян

 конкретного  виборчого округу. А при об'єднанні зусиль депутатів

 від області дозволяє лобіювати регіональні та місцеві інтереси.

      В  рамках  пропорційної  системи,  де  представлені  тільки

 політичні   партії,   в  пріоритетному  порядку  репризентуються

 загальнодержавні підходи. Підходи, які формулюються через призму

 їх   бачення  впливовими  політичними  силами,  котрі  виражають

 інтереси   певних  соціальних  прошарків.

      Таким  чином,  і  чисто  мажоритарна,  і  чисто пропорційна

 система,  маючи  в  принципі  право на життя, на сучасному етапі

 політичного   розвитку   України   не  створюють  організаційних

 передумов  для збалансованого поєднання регіональних місцевих та

 загальнодержавних соціально-політичних інтересів громадян.

      А  тому  при  всій  моїй  глибокій повазі до розробників та

 адептів  вище  названих проектів документів вони, на мій погляд,

 не можуть бути сьогодні прийняті за основу.

      Нині,  з  моєї точки зору, за основу мають бути прийняті ті

 проекти,   які   передбачають  змішану  мажоритарну  пропорційну

 систему виборів.

      Таких проекті представлено 4. Оскільки всі вони базуються в

 цілому  на  схожих принципах, то кожен з них, на мій погляд, має

 всі підстави претендувати бути прийнятим нашим високим зібранням

 за основу.

      В  той  же  час,  кожен із запропонованих проектів має свої

 відмінності  не  тільки відносно більшої чи меншої конкретики та

 деталізації.  До  речі,  це  є  дуже  суттєво.  Бо  з точки зору

 організаційної,   демократія  -це  чітко  та  детально  виписана

 процедура.

      Відмінності   мають   місце  і  стосовно  окремих  можливих

 елементів   виборчого   процесу.  Деякі  з  них  представлені  в

 порівняльній  таблиці,  яка  була додана до обгрунтування нашого

 проекту  і  є  у  народних депутатів. На деяких інших я хотів би

 зупинитись.

      Перше.  Оскільки  важливим  компонентом  вільних  виборів є

 свідоме   голосування   громадян,   наш  варіант  закону  зміщує

 традиційний акцент голосування за персоналії в площину виявлення

 та  здійснення політичної волі громадян. Цьому сприяє підвищення

 ролі  у  виборах  політичних  партій  у  відповідності  до  норм

 Конституції.

      Проект  не просто передбачає дозвіл партіям приймати участь

 у виборах, а нормативно забезпечує багатопартійні вибори.

      Разом  з  тим,  закон  сприяє  вирішенню такого актуального

 завдання, як становлення реальної багатопартійності.

      З   цією   метою   він   передбачає  можливість  об'єднання

 політичних  партій  у  блоки,  збір  не менше 100 тисяч підписів

 виборців на підтримку виборчих списків політичних партій.

      Друге.  Поряд  з  політичними  аспектами  закон  враховує і

 правові   аспекти.  В  ньому  відповідно  до  вимог  Конституції

 передбачається  підвищення  ролі  судових органів. Виключно вони

 мають  право офіційно тлумачити норми виборчого законодавства та

 визначати правильність його застосування у виборчому процесі.

      В  свою  чергу, проект передбачає, що виборчі комісії мають

 зосередитись    головним    чином   на   організаційно-технічних

 проблемах,  а  не  виконувати  властиві  їм  функції контролю та

 кваліфікації правомірності застосування законів.

      Третє.   На  проблему  формування  та  діяльності  виборчих

 комісій  я  хотів би звернути вашу увагу і ще ось під яким кутом

 зору.  У  нас  інші  проекти  чітко виписують норму обов'язкової

 участі в складі комісії відповідної кількості юристів. І тому, в

 тому  зрозуміло є сенс. Але, як мені здається, проблемою бибочої

 комісії  є  не низька юридична кваліфікація їх членів, а скоріше

 сумніви  щодо  їх об'єктивності. Тому, насправді актуальним є не

 стільки   наповнення   комісії   юристами  за  освітою,  скільки

 досягненню  балансу в них різних політичних сил та суб'єктів, що

 мають відношення до виборів.

      З  цією  метою  в  нашому  законопроекті передбачається, що

 кожна  політична  партія, зареєстрована за участю у виборах, має

 право  делегувати  одного  працівника  до ЦВК з правом дорадчого

 органу.  По  одному  члену  окружної  комісії  можуть призначити

 територіальні  організації кожної патії зареєстровані для участі

 в  виборах за даним округом. Аналогічна норма розповсюджується і

 на  дільничні  вибори. На відміну від братніх проектів, де члени

 виборчих комісій призначає відповідно або тільки представницька,

 або  тільки виконавча влада. В нашому проекті голову і ще одного

 з  членів  призначають держадміністрація, а заступника і ще двох

 членів відповідні ради.

      Четверте.  В запропонованому проекті відсутня планка участі

 в виборах, нижче якої вони визнаються такими, що не відбулися. І

 з   теоретичної  і  з  практично-політичної  точки  зору  тут  є

 проблема.  І  вона,  я  переконаний,  буде предметом дискусії. З

 цього приводу є різні пропозиції і 30, і 25. Є і інші варіанти.

      Не  вступаючи  в серйозну дискусію хочу звернути вашу увагу

 на  вельмивелику  умовність будь-якої такої цифри. Чим, скажімо,

 25,  1 краще за 24, 95? По-моєму, ни чим. Але ж якраз ця різниця

 може  вирішити  долю  виборів  і  коштів  на їх проведення. Я не

 проти......  Я про нашу дорогу практику. Так от, на практиці, на

 повторній,  другі  повторній  і треті повторні вибори за даними

 Центрвиборчкому  було  витрачено  коштів більше, ніж на первинні

 вибори.

      В   абсолютних  цифрах  це  виглядає  так:  на  первинні  з

 повторним  голосуванням - 1 трильйон 117 мільярдів 9  мільйонів;

 на всі наступні - 1 трильйон 246 мільярдів 646 мільйонів.

      Але  й  це ще не все! На квітневі (1997) повторні, четверті

 вибори  в догривенному варіанті заплановано витрати 483 мільярди

 52 мільйони карбованців.

      Таким  чином,  ми з вами  самі  стоїмо перед вибором -  або

 припинити...  вибачте!..  або  принципи, та ще й дискусійні; або

 економія, та ще й суттєва.

      Ще одна позиція. Структурно наш законопроект включає в себе

 13  розділів  та  116  статей.  Це 46 сторінок тексту, набраного

 через  1 інтервал. Та справа не тільки в кількості сторінок, а в

 тім,  що будучи, як і братні проекти, підготовлені відповідно до

 концепції  виборчого  законодавства,  він більш детально виписує

 більшість   роцедурних   та  організаційних  моментів  виборчого

 процесу  і  має  регламентний  (тобто  процедурно-інституційний)

 характер.   А   це   означає,  що  навіть  в  нинішній  редакції

 представлений  проект  в  значній  мірі відповідає вимогам, який

 пред'являється  до  закону прямої дії. І в цьому, на наш погляд,

 його якісна відмінність.

      Висновок   та   пропозиція.  Наше  бачення  подальшої  долі

 запропонованого  проекту  викладено  в проекті постанови, яку ми

 підготували.  Пропонуючи  прийняти  його  в  першому читанні, ми

 твердо  переконані,  що  у процесі підготовки до другого читання

 він  інтегрує  в  себе  всі конструкутивні моменти та елементи з

 братніх   проектів,  всі  конструктивні  пропозиції,  що  будуть

 оприлюднені народними депутатами в процесі його обговорення. Він

 також  позбавиться   від  тих  недоліків,  які  йому,  звичайно,

 притаманні,  і зможе після доопрацювання претендувати на те, щоб

 вважатися  зразковим  законом про вибори. І буде прийнятий нашою

 Верховною Радою конституційною більшістю голосів.

 

      ГОЛОВА. Є запитання до Олександра Миколайовича?

      Немає.  Є.  Запишіться,  будь  ласка.  Опублікуйте  список.

 Биченко, будь ласка.

 

      БЕРЕЖНИЙ.   Александр   Александрович.  Я  вместо  Быченко

 включу. Я - Бережний.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      БЕРЕЖНИЙ.  Олександр  Миколайович,  у  мене таке запитання.

 Коли в країні панує системна криза, а, значить, все продається і

 купується,  то,  логічно,  легше купити керівників партійок -450

 округов. І оце є живий приклад. Практика свідчить.

      Ніхто  не  забув  нашого  улюбленого  й  безальтернативного

 Горбачова, який один розвалив все. Як ви на оце дивитесь?

 

      КАРПОВ.  Так  я повинен відповісти на питання, як я дивлюсь

 на те, що Горбачов розвалив чи на питання, кого легше купить?

      Ви  знаєте,  якщо  питання  сформульоване  таким чином, то,

 мабуть,  є  підстави  для того, щоб воно мало право на життя, це

 питання. Це дійсно так. Але я відповім в загальноконцептуальному

 варіанті.

      Я  вже сказав, що ні одна виборча система, ні один закон не

 є і не можуть буть ідеальними. Це - перше.

      По-друге,   навіть   скрипка   Страдіварі,  яка  є  чудовим

 інструментом,  може  бути  використана  для  того,  щоб забивать

 гвіздки.  Мова  йде  про  формування таких політичних підвалин і

 системи,  яка б давала можливість виключити те, про що ми тільки

 що вели мову.

 

      ГОЛОВА.  Олександр  Тимофійович, купить можна депутата тут,

 купить  можна голову партії одного чи там групу, купить виборців

 можна  на  окрузі,  щоб  вони обрали якогось депутата. Це -різні

 речі.

      Будь ласка, Марченко.

 

      МАРЧЕНКО.

 

      Уважаемый  докладчик! Вы обстоятельно представили свою идею

 и  кропотливо  разработали  ее  в виде законопроекта, который вы

 подаете.

      Однако я хочу задать вам  такой вопрос и получить ответ.

      Я  зачитаю  два  документа.  Первый:  становление в Украине

 Общества   социальной   справедливости   предлагает  утверждение

 полновластия   трудящихся  (это  из  программы  Социалистической

 партии  Украины).

      Второй  вопрос,  или  второй  абзац:  "Першорядне  значення

 комуністви  надають  реальному  подоланню  відчуження трудих від

 влади".

       Ответьте, пожлуйста, (это из программы Компартии), сегодня

 политические партии,  социалисты  и коммунисты, депутаты которых

 предлагают   пропорциональную  систему,  через  пропорциональную

 систему они реализуют   полновластие трудящихся или нет?

 

      КАРПОВ.  Для  початку,  я  не зрозумів, цитата перша з якої

 програми, Прогресивної  чи не Прогресивної?

           (Ш у м  у  з а л і)

      Не Прогресивної. Зрозуміло.

      Відповідь  на питання по суті. Ви знаєте, мені здається, що

 воно  не  зовсім за адресою, бо це запитання треба задавать тим6

 хто  формував  програми і  тим, хто їх реалізує.

      Якщо  моє відношення до цього, то я одночасно дам відповідь

 і  на  те  питання,  яке тут повсякчас з'являється на поверхні з

 приводу трудових  колективів і такого іншого.

      Я  хочу  вам  сказать,  шановні колеги, що головне завдання

 політичної  структуризації  -це  вихід  на  систему,  де кожен з

 елементів   політичної   системи,   а  трудові  колективи  не  є

 елементами політичної системи, займаються  своєю  справою.

      І  якщо  ми  на  це  вийдемо,  то ми будемо мати відповідні

 результати.

      До  речі,  з приводу висування трудовому колективу. Так от,

 ми  зробили  аналіз  по одному з районів міста Харкова, округів.

 Так от, виявилося, округів, що в цьому окрузі працює 7 відсотків

 людей, які живуть в цьому окрузі.

      Тоді скажіть мені, будь ласка, як же це так висувають одні,

 а  засовувать  будуть  інші.  Це теж проблема, яку по-серйозному

 треба вирішувати.

 

      ГОЛОВА.  Крандакова.

 

      КРАНДАКОВА О.В.

 

      Шановний  Олександре Миколайовичу, я хочу ще раз звернутися

 до  демократичних  засад  розбудови  суспільства.  Всі ми з вами

 розуміємо,  що  тільки тоді суспільство може бути демократичним,

 коли  і  чоловіки  і жінки мають рівне право для прийняття і для

 впливу на прийняття рішень.

      Всі   країни  в  перехідні  періоди,  а  деякі  і  зараз  в

 демократичному  світі Європи і всьому світі мають (............)

 представництва жінок у виборчих кампаніях.

      Як  ви  відноситесь до цього питання все-таки? Тому що я не

 задоволена відповідю Лавриновича.

 

      КАРПОВ  О.  М. Я взагалі відношусь до цього дуже позитивно,

 але, вибачте, згадую фільм "Брильянтова рука". Пам'ятаєте: "Это

 на Западе  друг человека, а у нас система другая".

 

      ГОЛОВА.   Пейгалайнен.

 

      ПЕЙГАЛАЙНЕН   А.   В.   Пейгалайнен,  фракция  коммунистов,

 Харциский избирательный округ.

      Александр  Николаевич,  вы  изволили  пошутить  над  именно

 батьком  народа,  но  я думаю, что ваш проект, который вы сейчас

 представляли,  он  больше подходит под "отца нации", под "нового

 отца нации", которого  все в зале знают.

      Александр  Николаевич,  у  меня  такой  вопрос. Я посмотрел

 внимательно  ваш  проект  и  вижу, что он расчитан больше на то,

 чтобы  наши  избиратели  голосовали  ногами, а не руками, и не в

 избирательных  урнах. Явно заложен механизм на то, чтобы люди не

 пришли, на основі відносної більшості. А вы понимаете прекрасно,

 что  это допускается разве 5-10 процентов избирателей всего лишь

 прийдет на избирательные участки и проголосует 2-3 процента.

      Как  на  ваш  взгляд легитимность такой власти будет или не

 будет,  и  будет  ли  стабильность  в  обществе при такой власти

 легитимной.

 

      КАРПОВ.  Ну  первая  позиция по поводу акционации. Проект и

 человек  -это  вещи  немножко  разные. Это только мог Маяковский

 писать  по  поводу  парохода  и гражданина. У меня никаких таких

 претензий нет. Если они у вас вдруг у вас почему-то возникли, то

 боюсь, что это ваша личная проблема.

      Вопрос второй. Когда я говорил об относительном большинстве

 и  о  процентах, я полагаю что вы внимательно слушали. Вы должны

 были  обратить  внимание,  что  я  сказал, что и теоретически, и

 практически,   и  политически  такая  проблема  существует.  Она

 действительно  сть.  Но  обосновывая отсутствие планки, я привел

 цифры.  И  хочу  вас  сказать, что никаким процентом, которым мы

 поставим,   документ   мы   не  обеспечим  количество  людей.  А

 не  обеспечив  его  процентом, мы потеряем колосальные средства,

 которые,  кстати  говоря,  можна использовать совсем по-другому.

 Есть  практика, давайте избавляться от политической пассивности,

 выходить  на  политическу  структуризацию и тогда может  быть  и

 должно быть проблему решать по-иному.

 

      ГОЛОВА. Вернигора.

 

      ВЕРНИГОРА.

      Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Я  хочу повернуться до

 арифметик,   бо   я   представляю  Хорольсько-Великобогочансько-

 Решитилівський  округ.  Якщо  при  змішаній  системі,  ми будемо

 вдвічі  зменшувать  кількість  округів,  то це буде перерозподіл

 такий,  як  ми  вже  тридцять років роз'єднуєм і з'єднуєм по тій

 колишній  злитя  районів.  Тепер, якщо в наш округ добавиться ще

 один  з  трьома  -шість  районів,  то  скільки   обійдуться  нам

 шестиразові вибори поки хтось такий з найкрупніших районів свого

 депутата  не  проведе?  А  крім  того  подвічі,  тричі люди і по

 пропорційній системі переобираться.  Та  то  може  вдвічі більші

 затрати будуть? Все-таки я хотів би вашу арифметику узнать.

 

      КАРПОВ.  Арифметика  тут  дуже проста. Оскільки відсотковий

 варіант  явки  виборів не виставляється, то ні других повторних,

 ні ретіх, ні шостих взагалі не буде. А це приводить з точки зору

 бухгалтерії,  до  економії,  а  не навпаки. Оскільки за один раз

 вибори  відбуваються  і  визнається  депутат, то на цьому вони і

 закінчуються.

      ГОЛОС З ЗАЛУ.  НЕ ЧУТИ

 

      ГОЛОВА.   А   якщо   оберуть  депутата  міністром  і  округ

 звільняється?  - задає питання  Леонід Михайлович.

 

      КАРПОВ. Я розумію. Ну він не напише заяву, та і все, я це у

 нас 4 роки підряд робиться.

 

      ГОЛОВА. Та  справа не  в тому.  Олександр   Миколайович...

 

      КАРПОВ. Я пожартував, але дійсно така проблема теж є.

 

      ГОЛОВА.  Олександр  (...........)  Конституція визначає, що

 народний  депутат  не  може  бути призначений і так далі на іншу

 посаду.  Ця  норма  стосується  не  тільки  Верховної Ради, і не

 тільки  депутата,  а й тих, хто призначає на посади, несумісні з

 мандатом  депутата.

      Таким  чином,  якщо призначається людина -депутат Верховної

 Ради  -на  якусь  посаду,  то  це є порушення Конституції. І так

 треба робити оцінку цьому питанню. Будь ласка, Красняков.

 

      КРАСНЯКОВ.

      Красняков,   фракция   коммунистов.   Уважаемый   Александр

 Николаевич! Я бы хотел, чтобы мы чуть-чуть обратились в историю.

 Помните  наши  первые  выборы Президента, когда в нашем Законе о

 выборах  Президента  було  допущено так, как и у вас в 50 статье

 самовыдвижение.

      Давайте  вспомним,  сколько  у нас было претендетов на пост

 Президента  страны  и  ну  вот,  читая  тогда списки, в общем-то

 возникала  такая  мысль:  все  ли эти люди в общем-то психически

 нормальны.  Не  даст ли это нам возможность сегодня, вот ваша 50

 статья  "Самовыдвижение",  в  общем-то растращить всю и вся и не

 человек, который за которым не стоят люди, в общем-то попытается

 выдвигаться,  а  это,  вы понимаете, и деньги, это, понимаете, и

 затраты, и прочее, и прочее. Прошу пояснить.

 

      КАРПОВ.  Тут  есть  2  обстоятельства.  Первое.  По  поводу

 справки.  Вообще,  в  цивилизованых  странах такое свидетельство

 существует  и  наверное,  двигаясь в этом направлении, мы когда-

 нибуть придем к тому же, но это чисто такой ответ.

      А  по-существу.  Там есть граница. Когда необходимо собрать

 500  подписей  в  поддержку.  В  принципе,  это не такая простая

 штука,  я  думаю,  что  даже  можно поднять эту границу, и тогда

 количество  желающих  побеситься  на выборах резко и существенно

 упадет.

      А  с  точки  зрения юридико-правовой, такоим образом дается

 возможность реализовать каждому свое право не только избираться,

 но  и  быть  избранным.  Но  это то же самое, как и вступление в

 любое  высшее  учебное  заведение:  хочу, но для этого требуется

 перечень  документов,  в  том числе аттестат, без которого у вас

 даже документы не примут.

      То  есть, реализуя право, надо его обставить таким образом,

 чтобы оно срабатывало в режиме целесообразности.

 

      ГОЛОВА. Сідайте, будь ласка, спасибі.

      Слово  має Ємець Олександр Іванович -член постійної Комісії

 Верховної Ради з питань бюджету. Член комісії - я сказав.

 

      ЄМЕЦЬ О.І.

 

      Шановний  Голово,  шановні  депутати,  я хочу запропонувати

 вашій  увазі  проект  Закону,  який розроблений групою експертів

 Народно-демократичної  партії  та  Асоціації молодих українських

 політологів і політиків.

      Таким   чином,  вам  буде  запропоновано  сьогодні  аж  два

 проекти,  які  розроблені  двома  центрами аналітичними Народно-

 демократичної партії.

      Справа  в  тому,  що  ні  один із варіантів, і це тільки що

 доповідав   мій  попередник  -також  член  Народно-демократичної

 партії  -не  є  абсолютно захищеним від будь-яких вад і проблем,

 оскільки   будь-який   проект   не   може   абсолютно  адекватно

 відобрахзити   всі   проблеми,   які  існують  в  нашому  такому

 складному, суперечливому українському суспільстві.

      Але  ми  вважаємо, що і той проект, і цей проект, і проект,

 який запропонований Лавриновичем, доповідався Лавриновичем, вони

 роблять   крок   вперед   до   створення   політичної  структури

 суспільства.

      І   оскільки  таке  складне  відношення  депутатів  до  цих

 проектів,  ми  вважаємо,  що  який  би  із  цих  проектів не був

 підтриманий,  ми  все-таки  зробимо  значний крок по політичному

 реформуванню нашого суспільства.

      Сьогодні буде, мабуть, досить гостро буде стояти не стільки

 проблема  вибору  із  цих  концепцій,  із  цих проектів, скільки

 проблема  самої  дати прийняття Закону про вибори. Це вже чулося

 під  час  попереднього  обговорення  в фракціях і групах. Досить

 значна частина депутатів вважає загрозливим прийняття Закону про

 вибори,   вважаючи   це  передчасним,  що  це  може  стимулювати

 дострокове переобрання парламенту.

      Шановні   депутати,   ви,   мабуть,   помітили,   як  різко

 розділилися позиції тих, хто вже на сьогодні є членами партій. І

 при чому, досить спільні позиції мають представники протилежних,

 опонуючих   політичних   сил,   і  лівої  орієнтації,  і  правої

 орієнтації. І суттєво відрізняються позиції тих депутатів, які і

 на  сьогодні  не  визначилися  в своєму політичному майбутньому.

 Більше  того,  на  жаль,  і  на  сьогодні серед політичної еліти

 суспільства,  якою  є  депутати,  керівники  уряду,  міністри. На

 сьогодні побутує думка, що зайняття політичною діяльністю є щось

 таке,  що  принижує  їх  в  очах виборців. І саме в цьому, як не

 дивно, знаходиться джерело наших проблем.

      Одна  із  найважчих  проблем  -це  корупція.  Ми  створюємо

 десятки комісій, слідчих (у нас є спеціальна комісія постійна, у

 нас навіть дві комісії займаються цією проблемою в парламенті чи

 комітети). У нас вже є кілька слідчих комісій, тимчасові комісії

 створюємо.  Але щось не виходить ніяк розібратися із корупцією в

 ешелонах  влади.  А  тому  що,  ніде  в  світі  ви  не  знайдете

 прикладів,  щоб  копупцію  побороли органи державної влади. Тому

 що, корупція -це поєднання злочинного світу і елементів влади. З

 корупцією завжди бореться опозиція і незалежна преса.

      Перш  за  все,  правосуддя  їй в цьому допомагає не тільки.

 Оскільки  розпочати  судову  справу  проти  посадової  особи  як

 правило осмілюється лише опозиційна політична сила. І поки ми не

 створимо  опозиції,  серйозної  опозиції. А останнім часом у нас

 помітне розмивання йде в самому парламенті. Я вам скажу, це дуже

 небезпечне  явище.  І  якось  трошки я навіть з жалем дивлюся на

 розмивання  позицій  навіть лівої частини парламенту. Якщо свого

 часу вони представляли собою якусь більш-менш мобільну політичну

 силу,  то останнім часом втрачається і це крило. І наш парламент

 все  більше  й  більше нагадує Гайд-парк, де кожний виступаючий,

 висловлюючи  свою  власну,  особисту точку зору, ніяким чином не

 може впливати на розвиток політичних подій у суспільстві.

      Саме  тому  той  варіант,  який  ми  пропонуєм, ми вважаєм,

 сприятиме  створенню кількох сильних політичних впливових груп в

 суспільстві,   які  відображатимуть  інтереси  відповідних  груп

 населення,   захищатимуть   їх   в   парламенті,  створюватимуть

 відповідальний  політичний  уряд і нестимуть відповідальність за

 свою діяльність.

      І  я  не  боюся,  що на цих виборах переможуть, наприклад,

 ліві.  Хай  переможуть,  хай  створять  уряд,  як  зробили  це в

 Болгарії  -показали  суспільству свою повну нездатність керувати

 державою,  через  кілька  років  провалилися  і тепер там прийде

 нормальне праве суспіль... правий уряд, який зможе (так само, як

 в  Чехії, Словаччині, в Литві, де відбулась така ж зміна) (Шум у

 залі,  окремі  вигуки)  привести  суспільство  до... провести по

 шляху економічних і політичних реформ.

      Ми ж маємо кілька років уряди, які не зрозуміло, хто за них

 несе  відповідальність  -спочатку  ці уряди набирають по 350-360

 голосів  при  голосуванні, і ліві й праві, дружно обцілувавшись,

 голосують  за  цей  уряд,  а  вже  на  другий  день пробують або

 оголошувати  імпічменти,  посилати  у  відставку,  критикувати і

 знову   не  зрозуміло  -хто  ж  несе  відповідальність  за  їхні

 програми,  за їхні вчиники? І кожний раз пропонується якась нова

 форма   віджповідальності.   А  світ  іншої  не  придумав  -лише

 політична. Прийшли до влади комунсіти -не справились. Все, народ

 їх  більше  не  підтримає. прийшла до влади Народно-демократична

 партія,  програла -більше народ її не підтримає. Інших варіантів

 світ не придумав!

      І  тому  ми  повинні  сьогодні  визначитися.  Так,  якщо ми

 попробуємо  це відкласти ще на рік (тут лунає така думка: ну, за

 рік приймемо до виборів!)... Ну, це ж нормально -є час!..

      (Ш у м  у  з а л і)

 

      ГОЛОВА. Говоріть, говоріть.

 

      ЄМЕЦЬ.  За  рік  до виборів ні одна політична структура, ні

 одна  політична  сила на здатна буде підготуватись і підготувати

 своїх  виборців,  привчити  їх до відповідного виборчого закону,

 навчити  їх  користуватись  цим інструментом. І саме тим кланам,

 які  сьогодні  значною  мірою ділять владу у суспільстві вигідна

 ситуація,  коли виборець не вміє користуватися виборчим законом,

 коли  він  не  вміє  захищати свій виборчий інтерес, суспільний,

 політичний і інший.

      Що  стосується закону. Так, я свідомо віддав більше часу на

 цю  передмову. Тому іще раз скажу: я особисто буду голосувати як

 мінімум за три проекти із запропонованих і вважатиму, що один із

 них,  прийнятий  сьогодні  в першому читанні, дає можливість нам

 найближчим часом прийняти закон про вибори.

      І  в нашому законі, як і в ряді інших, пропонується змішана

 мажоритарно-пропорційна система. В законі, який вам розданий,  є

 перша  частина -концепція. Там дуже просто, при допомозі таблиць

 показані  особливості  цього  закону. Цей закон з бородою. Свого

 часу   вносився  в  минулому  парламенті,  але,  на  жаль,  тоді

 парламент  так  само,  надіючись розглянути в переддень виборів,

 так і не розглянув цього закону про вибори.

      В  цьому законі пропонується, на відміну від інших законів,

 не  загальнонаціональні округи, багатомандатні, а регіональні, за

 областями.  Автори  вважають,  що  саме  в  області  люди  більш

 детально  знають  про діяльність тих чи інших політичних діячів,

 більш  детально можуть оцінити їхню роботу, попередньополітичну, і

 таким чином більш свідомо проголосувати за ці списки.

      Ми  вважаєм,  що  висувати кандидатів можуть лише політичні

 сили,  політичні  партії  і  їхні об'єднання -блоки, коаліції, а

 також  допускаються самовисунення, що воно підтримано достатньою

 кількостю виборців.

      Ми  вважаємо,  що  ми  маємо  встановити  чесні,  пристойні

 виборчі  фонди,  які  б не заставляли майбутніх депутатів уже на

 момент  проведення  виборів вступати в обман, обманювати закон і

 проводити  виборчі кампанії набагато дорожчі, приховуючи джерела

 фінансування.

      Ми вважаємо, що не може бути нижнього ліміту для проведення

 явки   на   голосування.  І  ми  підтримуємо  систему  відносної

 більшості.

      Відразу  хочу  сказати, що система відносної більшості, хоч

 тут  і  задавали  запитання  представники лівих фракцій, вигідна

 перш    за   все   комуністам.   Чому?   Вони   мають   найбільш

 дисціплінований    електорат.    Це    старше   покоління,   яке

 дисціпліновано  ходить  на  вибори,  і  для нас, правих фракцій,

 більш вигідна була б примусова система, коли кожен зобов'язанвий

 проголосувати.  І  тоді прийде молодь, яка, як правило, за лівих

 не голосує.

      Але   Конституція   прийнята,   вона   заклала  правовільно

 вибирати   голосувати   чи   не  голосувати.  Ми  змушені  цьому

 підкорятись. Тому  ми підтримуємо систему  відносної більшості.

      В  остальних  моментах  ми  маємо  дещо  інші формулювання,

 специфічний  дещо  такий,  на  перший  погляд,  складний варіант

 підрахунку   голосів.   Але   він  опробуваний  в  цілому  ряді

 європейських країн. І мені здається, ми могли б його використати

 в нашій виборчій системі.

      І   на   закінчення  ще  раз  підкреслюю.  Я  буду,  і  мої

 прихильники   -члени   Народної  демократичної  партії  в  цьому

 парламенті   будуть  гоосувати  за,  як  мінімум,  три  варіанти

 законів.  Ми  вважаємо,  потрібно приймати закон зараз, потрібно

 закінчити   роботу   над  законом  в  найближчі  місяці  і  дати

 можливість суспільству спокійно готуватись до наступних виборів.

      Ніяких  дострокових виборів не буде, це вже зрозуміло, це в

 нашій  психології,  ми  любимо робити все поволі, не поспішаючи.

 Тому   так  довго  вибираємось  із  кризи  і  так  довго  будемо

 вирішувати всі інші наші  проблеми.

      Дякую. В мене все.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  запитання  до  Олександра Івановича,

 запишіться.

      Вінський.

 

      ВІНСЬКИЙ Й.В.

 

      Шановний   Олександре   Івановичу,  те,  що  ви  сказали  в

 обгрунтування  цього  законопроекту,  дійсно, досить актуально і

 аргументи ваші вірні. Але я хотів би, щоб ви все-таки спробували

 найти  ще  кілька  слів  для  тих людей, які сьогодні в залі, на

 словах  виступаючи  за народ, за народовладдя, реально голосуючи

 проти  змішанної  або пропорційної системи, голосують за грошові

 мішки. Найдіть таки слова для них.

 

      ЄМЕЦЬ.  На  це  не можливо відповісти так однозначно. Але я

 боюсь,  що  на  наступних  виборах будуть вже не стільки купляти

 виборців,  скільки  будуть  купляти  виборчі  комісії.  Це  буде

 серйозна  проблема,  ми  повинні  подумати  над  механізмом,  як

 захистити   виборчі   комісії,  оскільки  вже  в  період  навіть

 додаткових  виборів  ми  зіткнулися  з серйозним терором, навіть

 фізичним  терором  по  відношенню  до членів дільничних особливо

 комісій, які підраховують голоси.

      А  стосовно  того,  що люди голосують за грошові мішки, я б

 сказав  би  так, серед грошових мішків є кілька варіантів. Є ті,

 що  справді  щиро  пішли  в політику, зробивши гроши свого часу.

 Чесно чи не чесно, то хай розбираються суд і прокуратура з ними.

 А  є  ті,  і  є  ця  частина  і в Парламенті сьогоднішньому, які

 здобувають  депутатський  мандат  лише  для  того,  щоб стало це

 доповненням до їхньої основної бизнесової діяльності.

      І  поки  ми  не  будемо обирати політичні команди, не будем

 обирати партії, так воно і буде.

 

      ГОЛОВА.  Петренко.

 

      ПЕТРЕНКО.

 

      Уважаемый    Александр    Иванович,   вы   провели   вполне

 демократический и приемлемый закон о выборах для всего общества.

 Но  почему вы своим анализом и своими репликами отбили желание у

 всего  общества  в  равной мере слушать и понимать этот закон. Я

 имею  в  виду ваши выводы в отношении голосов молодежи за левых,

 ваши  выводы  в  отношении  поражений  Компартии. Это вы сделали

 такую  большую политическую оплошность.

      И   второе.   Скажите,   подалуйста,   какие   же  основные

 политические  кланы  сейчас  у  нас  господствуют в государстве,

 которые  вы  имели ввиду, и с кем прийдется бороться обществу на

 следующих выборах?

 

      ЄМЕЦЬ.  Що  стосується  першого,  я  сказав,  як приклад. Я

 сказав,   що   може   програти  Комуністичная  партія,  Народно-

 демократична.  Я  спеціально поставив дві різних, комуністичну і

 некомуністичну.  В  цих  рамках,  в  цих  правилих, які зараз ми

 приймаємо,  ще раз кажу, перевагу має якраз Комуністична партія.

 Тому  що ви маєте найбільш дисциплінованих виборців, які справді

 ходять на вибори, і в цьому є ваша перевага. Але я однаково буду

 голосувати  за  цей  закон,  тільки тому, що має з'явитися якась

 відповідальність,  і  має  з'явитися та парламентська більшість,

 яка буде відповідати за оту ложу.

      Що  стосується  другої  частини,  які  політичні клани? Я б

 сказав  би,  не скільки політичні, скількі фінансові клани. Ну я

 вам  скажу  так,  я не зможу мабуть назвати, тому що це проблема

 така,  що  доказати, можуть звернутися і в суд, попробуй докажи,

 що  він  клан.  Але  подивіться  як у нас формувалася Комісія по

 газу,  уважно  просто в залі подивіться на формування Комісії по

 газу  на  її  роботу і подивимся на її результати, і ви побачите

 там цілий ряд кланів, які зіткнулися в одній навіть комісії.

 

      ГОЛОВА. ІНтереси, які зіткнулися, а не клани зіткнулися.

 

      ЄМЕЦЬ. Да, да їхні інтереси, погоджуюся.

 

      ГОЛОВА.  Ну  в  нас, коли задають питання про клани, то всі

 довкола  ходять,  всі не знають, знають, що є, а не знають... Це

 не  докір вам, Олександр Іванович.

 

      ЄМЕЦЬ.  Якщо  я  буду  політологом,  а не політиком, я буду

 називати  прямо. Але оскільки я сьогодні діючий політик, то я це

 зроблю через журналістів-політологів.

 

      ГОЛОВА. Шевченко.

 

      ШЕВЧЕНКО.

      Шановний доповідачу!

      Шевченко, Фастівський округ, фракція Народного Руху.

      Ваш  законопроект  справляє враження серьйозного документу,

 але  є  принципові речі, які трошечки непокоять. Хотілос я б від

 вас  отримать  роз'яснення.  Я маю на увазі от що. В свій час ми

 відхилили  систему  двопалатного парламенту, на жаль, от і чи не

 вдається вам, що ми по-своєму переносимо цей принцип у майбутній

 парламент,  заклавши  норму,  що  в  нас буде 26 багатомандатних

 виборчих округів. Себто, що ми матимемо.

      Зараз  ми  страждаємо  тим,  що  кожен  з нас ішов з якоюсь

 невідомо якою своєю програмою і ми не маємо нічого цілісного для

 держави.  А далі ми матимемо регіональні якісь підходи, де певні

 партії  завоюють  свою  якусь...  свої  мандати  і  будуть якісь

 відстоювати регіональні інтереси. Чи варто це робити, коли в нас

 суспільство ще не сформоване як соціально-політична нація.

 

      ЕМЕЦЬ. Це спірне питання. Воно навіть у нас в партії досить

 гостро  дискутувалося і ми розійшлись на трошки різних позиціях,

 але  зверніть увагу, що Закон передбачає, що потрібно набрати не

 менше,  ніж  3.  Або, якщо ми вирішим не менше, ніж 5 відсотків,

 партія має набрати в загально-національному масштабі. Так що те,

 що  вона  виграє  в  одному  регіональному  списку, якщо вона не

 пройде  бар'єр,  вона  однаково  не  стає  переможцем. Тому вона

 змушена буде враховувати інтерс загально-національний, а не лише

 регіональний.

 

      ГОЛОВА. Юхимчук.

 

      ЮХИМЧУК.

      Дякую.  Депутат  Юхимчук,  Жмеринський  округ ь50. Шановний

 Олександр   іванович,   в   нині   діючому   Законі  про  вибори

 передбачається  принцип  формування дільничних виборчих комісій,

 окружних    комісій   із   широким   представництвом,   скажімо,

 представників   трудових  колективів,  громадських  організацій.

 Тобто,  забезпечуються  представництво  як в дільничних комісіях

 виборчих,  так і єсть це представництво і в парламенті. Скажіть,

 будь  ласка,  чи  зберігається  цей  механізм  у вашому варіанті

 вашого  закону  принцип формування дільничних виборчої комісії і

 їхній  подальший  механізм  дії.

 

      ЄМЕЦЬ. Зберігається.

 

      ЮХИМЧУК.  І...  я  ще  не  завершив.  І  ваше відношення до

 збереження  імперативності   депутатського мандату.

 

      ЄМЕЦЬ.  Ну  зразу  почну  з  другого. Там, де є пропорційні

 списки,  там  лише імперативний може бути мандат. Тому я вважаю,

 що  взагалі нормально імперативний мандат і досвід показав за ці

 роки, що так званий підзвітність вона досить-таки ефемерна. І не

 треба  обманювати  самих  себе  і обманювати виборців. немає тої

 підзвітності,  яка  може  бути реально, коли діє політична сила.

 Коли підзвітна  партія  політична на виборах.

      А  ті  приїзди  в  округ  і  розказування,  що я тут багато

 зробив,  і  я  три  рази  з  запитами виступив, -це просто обман

 виборців.  Ми-то  прекрасно  розумієм,  що наші запити із тисячі

 один спрацьовує.

      Тепер, що стосується представництва у виборчих комісіях. Це

 дуже  серйозна  проблема.  Я  вважаю, в нас запропонована досить

 демократична  норма,  де  домінують  в цьому формуванні, перш за

 все,  органи  місцевого  самоврядування,  місиеві  Ради народних

 депутатів  і  ті  політичні партії, які беруть участь у виборах.

 Вони  домінують  при  формуванні  всіх рівнів виборчих дільниць,

 виборчих комісій, вибачаюсь.

 

      ГОЛОВА. Соболєв.

 

      СОБОЛЄВ.

      (Соболєв, Запоріжжя, депутатська група "Реформи")

      Шановний  Олександр  Іванович, прокоментуйте такі слова, це

 газета "Всеукраинские ведомости"  сьогоднішня дата.

      "5  с  половиной  лет  тюремного  заключения за коррупцию и

 нелегальную   финансовую   деятельность  -такой  приговор  вынес

 кассационный   суд   Италии  -высшая  судебная  инстанция  -екс-

 секретарю Социалистической партии Италии Бетино Кракси.

      Когда    правящая   партия   получила   взятки,   пользуясь

 соглашением,   подписанным   со   страховой  компанией  "Саи"  и

 энергетической компанией "Эни".

      Прошу.

 

      ЄМЕЦЬ О. І. Більше того, я вам скажу, що мотивацією, коли в

 Італії, коли обмежували пропорційну систему, було прямо сказано,

 що  вона  в  якійсь мірі сприяла розвитку корупції. Так, в даній

 конкретній  державі  це  було. Але є, я можу вам навести десятки

 інших  прикладів,  десятки  держав, де якраз ця система рятувала

 від корупції.

      Тому  тут  не можна використовувати кожен із цих аргументів

 абсолютно.  Ми маєм конкретну ситуацію в державі, де нерозвинуті

 партії. І для цього нам потрібно стимулювати їхній розвиток.

      Але  я  думаю,  пройде,  можливо,  років  10,  і  ми  будем

 змінювати  законодавство.  Буде кілька, 3-4, сильних партії, між

 іншим,  багатопартійні вибори відбуваються як і за мажоритарною,

 так  і за пропорційною системою. Але мажоритарна вимагає сильних

 партій,  кі  можуть  діяти  на  території всієї держави, кожного

 виборчого  округу.  Як  правило,  це  3-4  сильних  партії,  які

 борються по кожному виборчому округу. Як правило -це три, чотири

 сильних  партії, які борються по кожному виборчому округу вже за

 можитарною  системою.  Мабуть,  с  часом прийдемо і ми до цього.

 Італія  спочатку  це  зробила,  а потім відмінила, коли стало це

 сходити. Це нормально.

 

      ГОЛОВА. Степанов.

 

      СТЕПАНОВ.  Александр  Александрович, передайте, пожалуйста,

 депутату Иоффе.

 

      ІОФФЕ.  Уважаемый  Александр  Иванович,  я  более  высокого

 мнения   о  наших  избирателях,  чем  вы.  Поэтому  я  четко  за

 можиритарную систему.

      Скажите,  пожалуйста,  ведь  мы  должны учитывать состояние

 нашего  общества.  Прошу на меня не обидиться. Это такой вопрос,

 какой  я  задам  вам, вам можно было бы его задать представителю

 любой  партии.  На на какие деньги, в каком количестве и от кого

 сегодня создавалась и финансировется  ваша партия.

 

      ЄМЕЦЬ. Будь ласка, я можу назвати цілий ряд фірм. Але, якщо

 я їх назву прямо з цієї трибуни, мені скажуть, що мені заплатили

 за  їх  рекламу.  Представники цих фірм входять в нашу політраду

 деякі.  Можете  взяти список політради, прочитати. І ми назвемо,

 хто  нам допомагав відремонувати офіс, оздобити його і так далі,

 посадити  там  апарат.  Але,  ви  поставили  серйозну  проблему,

 абсолютно  серйозну.  На  сьогодні  так  само  як  і  комерційні

 структури  так  само  і  партії, не завжди ведуть себе абсолютно

 щири  і  відкрито в фінансовом відношенні. Із-за кількох причин.

 Тому,  що  тиж  самі клани будуть переслідувати тих бізнесменів,

 які  підтримали  ту  чи іншу політичну партію. І ми сьогодні, на

 жаль, не здатні їх захистити.

      Тому, замість цього, я думаю, варто було б інакше поставити

 проблему.  Прийняти  закон  про  партію,  де  врегулювати всі ці

 проблеми,  всі  ці питання. Але повірте, я сьогдні впевнений, що

 ті люди, які збираються ввечері у кабінеті, там збирається група

 Компартії,  в  другому Руху, в третьому НДП, хто там ще. Вони на

 багато  більш  підконтрольні  хоча б своїм друзям по партії, ніж

 ті, які ввечері розбридаються трошки по інших місцях. І те, і те

 є.  Чи  так,  чи ні, якщо ми вже щиро розмовляємо один з другим.

 Тому,  ці  більш  підконтрольні.  Так  життя  влаштоване.  А тих

 виборці  не  знають,  чим  ви  тут займаєтеся в Києві, що ви тут

 робите, чи ви тут сидите, чи ви пішли -хто його знає! А була б у

 вас  жорстка  фракція  -як мене кожен раз питає: а ти де був під

 час голосування? А тут і спитать нікому!..

 

      ГОЛОВА.  Сідайте, будь ласка.

      Просить  слова  для  порушення  питання  про неприйнятність

 законопроекту  про вибори народних депутатів депутат Носов, будь

 ласка.(Шум у залі, окремі вигуки)

 

      НОСОВ В.В.

      Шановні  депутати, я мушу звернути вашу увагу на деякі вади

 цих  законопроектів,  щоб  оце  було  враховано  при майбутньому

 опрацюванні.

      По-перше,   кожний  законопроект  містить  в  собі  елемент

 пропорційності.  Я хочу сказати, що цей пропорційний елемент -це

 є  перекручення права людини бути обраною із суб'єктивного права

 громадянина  і  колективне.  Це  є  одним з видів обмеження прав

 людини.  Про  це відомо і в Європі -Рада Європи приймала з цього

 рішення.  Зокрема,  документ  Копенгагенської  наради  1979 року

 говорить,  що  держави,  які  брали  участь  "...  уважают право

 граждан  добиваться  политических  или  государственных постов в

 личном  качестве  или  в  качестве  представителей  политических

 партий  или  организаций  без дискриминации". И Конституція наша

 говорить,  що не може бути дискримінації ні за якими ознаками, в

 тому  числі  і партійними (яка дискримінація закладається). Якщо

 людина безпартійна -у неї можливість вибору з 225 мандатів; якщо

 людина   партійна  -вона  може  вибирати,  куди  їй  йти  з  450

 мандатів...  Це  (я  питаю)  дискримінація?  Дискримінація. А це

 порушує  права  людини  -записано  в  нашій Конституції, в 24-й

 статті:  "Громадяни  мають  рівні  конституційні  права  (ті, що

 вводять) та є рівними перед законом".

      Далі.  Перекручення...  це перекручення призводить до інших

 порушень   прав   людини.   Зокрема,  скажімо,  право  висунення

 передбачається  за  партіями.  Я хочу нагадати, що у фашистських

 режимах  право висунення -хто має стати кандидатом? -визначалося

 державним   органом.   Візьміть,   почитайте  у  Муссоліні  -там

 законодавство  єсть, у Франко. Це -фашистська система: державний

 орган   визначає,  бути  тобі  кандидатом,  чи  не  бути.  Зараз

 пропонується  напівфашистська  система  -громадська  організація

 буде визначати, бути тобі кандидатом чи не бути.

      Право бути обраним це таке саме право, як на відпочинок, на

 працю,  яке  не ставиться в залежність від того, чи згодна якась

 партія з цим чи ні. І це запитання ось тут відбувається.

      Далі.  Залишкові  мандати.  Закон  пише:  залишкові  голоси

 передаються туди-то. Як це передаються? Виявлення народу було за

 оцю  партію,  а  вони вдруг законом кудись передаються. А хто це

 вам  сказав, що ви маєте право передавати чужі голоси? То це вже

 є пересмикування волі народу. Пересмикування йде й далі.

      Що  таке  бар'єр? Отримала партія голоси -квоти вистачає на

 те, щоб  пройшов там один чи два чоловіка. А йому кажуть: ні, ти

 не   депутат,  бо  інші  не  набрали  голосів.  Тобто  прив'язка

 суб'єктивного   права   громадянина   до  інших.  Зв'язок  такий

 робиться. Це є теж порушенням прав людини.

      Далі.  Що  ще  ці  всі чотири закони передбачають. Народ не

 може  висловитися  проти.  Уявіть  собі: з'явилось 100 відсотків

 народу,  99  закреслили  всі  партії.  Ви  думаєте,  що  це вони

 висловились  проти?  Ні. Уважно почитайте. Отой відсоток голосів,

 який  був  поданий  "за",  буде  розподілений  і  парламент буде

 повний. А де ж волевиявлення народу проти?

      Читайте міжнародні документи. Має бути волевиявлення проти.

 Якщо  ставлять  бар'єр,  то  не  від  тих,  що  з'явилися,  а із

 загального  списку.  Це і буде бар'єр. Не з'явилися -не набрали.

 Будьте здорові. Народ висловився проти партій.

      Далі.  Дехто  навіть  вводить  майновий  ценз.  Це  теж  не

 годиться.  Якщо  це,  скажімо,  доля  від пенсії, це -немайновий

 ценз,  а якщо зробити десять чи п'ять неоподаткованих мінімумів,

 то  це  ж майновий ценз називається. Людина не може висунутись і

 бути обраною тільки тому, що в неї грошей нема.

      Тому я полагаю, що має бути можоритарна система. В бюлетені

 зазначається назва партії. Хто хоче -голосує за партію. Ніхто не

 заважає.  Проблема,  що  кого  він  представляє,  я вам зачитую,

 можете  зачитати в Конституції присягу депутата, де він береться

 відстоювати     інтереси    усіх    співвітчизників.    Проблеми

 представлення нема. Вона визначена в Конституції.

      Іще  одна  проблема знімається, я просто хочу сказати, чого

 не  абсолютно  мажоритарна більшість, а відносна, в законі треба

 записати:

      "Вважається,  що  громадяни, які не взяли участь у виборах,

 згідні  з  волевиявленням  тих  громадян,  які  взяли  участь  у

 виборах".

      І  тоді  з'явиться 1%, всі інші теж будуть знати, що це теж

 наше волевиявлення.

      Так  що  цих  пролем нема, законопроекти треба направити на

 доопрацювання  і  зробити  так, щоб вони відповідали міжнародним

 фактам і забезпечували  рівність громадян.

      Дякую.

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА.   Слово має Шевченко від фркації Руху.

      Шановні   депутати,   коли   ми   визначали   час...  Прошу

 хвилиночку.

      Коли  ми визначали час, це відповідно до запису на виступи,

 я  не врахував час, необхідний для відповіді на питання. І таким

 чниом  ми  витратили 50 хвилин на відповіді додатково. 55 навіть

 хвилин.

      Тому  є  пропозиція,  я розрахунок робив на те, що час-таки

 буде,   50  хвилин відвести на обговорення.

      Хто за  цю пропозицію,  прошу  проголосувати.

      Не  обов'язково  від  фракцій. І за списком, в тому числі і

 фракції. Шевченко перший  за  списком  від  фракції Руху.

 

      "За" -

      Прийнято рішення. Будь ласка.

 

      ШЕВЧЕНКО.  Шановні  колеги,  шановні виборці!

      Дозвольте   згустити   фарби,  заявивши,  що  нове  виборче

 законодавство  ині  для України нині не менш важливе, а в чомусь

 ще важливіше за нову українську Конституцію. Інакше ми ніколи не

 вийдемо з безвладдя.

      Невже  в  цьому  залі хтось вірить, що попередній парламент

 міг би працювати краще і зробити більше, ніж він зробив? Невже в

 цьому  залі  хтось  вірить,  що нинішній парламет, цей своєріщний

 з'їзд начальників театру одного актора, може працювати краще?

      І  невже  хтось  вірить, що наступний парламент, обраний за

 старим законом, може менше за нас товктиме воду в ступі?

      Та не буде цього. Давайте говорити людям говорити відверто,

 говорити  правду, що кожен з нас йшов сюди з так званою, власною

 програмою  і  такому  депутату  може  бути байдуже, що діється з

 державою. Хай кругом хоч трава не росте, аби лише вициганити для

 свого  округу  додаткову  машину цегли чи ще одного телеграфного

 стовпа.  І  хай  все  кругом позавалюється, але щось дістанеться

 мені.  І  мене  оберуть  люди  вдруге.  А  якщо врахувати те, що

 Парламент  на  половину номенклатурний, то те друге вицуплєється

 за  рахунок  інших  людей,  які  проживають  у інших округах, де

 депутат не з числа номенклатури.

      Над чим іще можна тут думати. Оце в цьому і криється одна з

 причин,  оця  суть  страхітливого  безвладдя  і  одна  з  причин

 жахливого   казнокрадства,   породженого   абсурдиним  правилами

 виборів,  тобто  абсурдними  правилами  формування влади. Думати

 власне немає над чим. Я не розумію тих депутатів, які чепляються

 за  віджилу  мажоритарну схему виплоду депутатів, кривляться від

 партії  і  продовжують  підносити  роль  колективів, громадських

 організауцій і тощо.

      Парламентаризм  -це  політика,  політика  професіоналів,  а

 партії  в  уьому світі придумані для того, щоб об'єднувати людей

 однакових  політичних  поглядів для реалізації загальнодержавних

 політичних  програм,  а не для вибивання цегли для своїх округів

 за рахунок приниження  прав виборців з інших округів.

      Саме новий виборчий закон і дозволить відшліфувати програми

 і  гуртувати  майбутніх парламентарів ще до виборів, а не після,

 як зараз це спостерігається у нас, коли на знайомства і біготнею

 між групами та фракціями відводиться половина строку перебування

 у  Парламенті.  І,  вибачте,  у нас на практиці виходить так, що

 найшановніші  депутати,  які  не  приходять,  читають газути або

 ніколи  не  виступають,  бо вони ніколи нікому не заперечили, не

 перебили слова і не сказали нікому чогось неприємного. Так у нас

 виходить  насправді.  І  якщо  ми  будемо  обирати за партійними

 програмами,  то  такий депутат з першого дня буде знати де він і

 що  йому  треба робити і, вибачте, на слові "носом зеслю ритиме"

 через   те,   що   за   це   рано   чи  піздно  він  буде  нести

 відповідальність. А то ми не знаємо і думаємо, хто ж винуватий у

 тому,  що  діється  зараз у нас і хто відповідатиме, зрештою, за

 те,  що  ми  зараз  напрацюємо у нашому парламенті. То, вибачте,

 люди мають прямо знати після виборів, яка політична сила прийшла

 до  влади  і  яка  відповість.  На зі ми маємо зараз, що у залі,

 скажемо,   представників   комуністичної   партії   більше,  ніж

 представників  інших  партій  разом узятих, разом з партії лівої

 орієнтації.  А  народ  чогось  говорить,  що  ми  страждаємо від

 реформ, які затіяні рухівцями. Оце ми маємо такий результат.

      Ми маємо ще один парадокс, коли міняються уряди, і ніхто не

 додумається  спитать:"Хлопці  чию ви прогораму представляєте, на

 які  політичні  ви  сили спираєтеся і хто відповість за наслідки

 вашого  хазяйнування?"  І  таким  чином міняються уряді, ті самі

 люди  міняються  стільцями,  а  насправді ніхто ні за що у цьому

 світі не відповідає.

      Я  не  розумію  ще  і  тих  людей,  тих депутатів, зрештою,

 вибачте  за  мою  відвертість,  які твердять, що цей закон не на

 часі.  На  часі.  Уявимо  собі,  якщо  зараз так станеться, що в

 нашому  залі виверзнеться вулкан, зрозуміло, багато кому це може

 і  сподобатися,  але   ви  прекрасно  розумієте,  що парламент в

 Україні тоді без цього закону ніколи не буде обраний. І це також

 треба мати на увазі.

      Зрештою, в постанові про введення в дію нашого закону можна

 передбачити коли його ввести в дію, і ніяких дострокових виборів

 не буде.

      Фракція Народного Руху України згодна пітримати закон чисто

 пропорційний.  Ми  ще  три  роки  його  пропонували,  і ми за це

 проголосували,   якщо  парламент  до  цього  дозрів.  Ми  згодні

 підтримати   закон  запропонований,  з  яким  доповідала  базова

 комісія...............,  якщо  деякі  сумнівні  моменти,  чимало

 моментів   будуть   вилучені,  теж  право  трудових  колективів,

 негативне  голосування  і  так  далі.  Бнзперечно  ми  приймемо,

 готові  проголосувати  за проект, по якому доповідав Лавринович,

 як найбільш виважений.

      І  дуже  просили  б,  незалежно  від того, який проект буде

 взятий  за  основу,  підняти  планку виборчу прохідну бар'єру до

 парламенту якомога вище.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Слово має Оробець. За ним виступатиме Сирота.

 

      ОРОБЕЦЬ.

      Шановні  колеги! Юрій Оробець, група "Реформи", місто Київ.

 Що  хоче  кожна  політична сила, коли обговорює цей закон. Щоб в

 наших  було  при  владі  більше. Що потрібно суспільству, щоб ці

 наші,  які  прийдуть  до влади, пропонували розумні пропозиції і

 були  відповідальні  перед    суспільством.

      Все визначається в порівнянні. І я хотів би показати досвід

 Росії, яка запропонувала систему змішану. Багато з наших колег з

 правого  крила  побоюється,  що  при  змішаній  системі прийдуть

 комуністи  до  влади.  А  що  було в Росії? По спискам обрано 99

 депутатів,  а по одномандатним округам -58. Здавалося, працює ця

 ідея,  що  по  спискам  більше  ніби  комуністів  проходять. Але

 прийшло  більш  радикальніши  сили,  ніж  ліві.  Одна назва чого

 вартує:  "Коммунисты",  Трудовая  Россия", "За Советский Союз" і

 інші. І назбирали таку кількість яку би недоставало. І по тих, і

 по  тих.  Вийшло  -рівна  система.  Чи  по  мажоритарній,  чи по

 пропорційній.

      А  тепер я хочу звернутися до представників партії влади. В

 Росії  була  така група "Наш дом -Россия". То по спискам пройшло

 45  депутатів, а  по одномандатним округам  -  лише 10.

      А якщо говорити про демократів, які настроєні опозиційно до

 влади,   блок  "Яблоко",  то  по  партійним  спискам  31,  а  по

 одномандатним  -лише  14. Що дає система одномандатних округів і

 це  світова практика показує. Вона розмазує політичний спектр по

 бортам і дає можливість грошомим мішкам скупати виборчі округи.

      Я  звертаюся  до  колеги  Стеценка,  який... Стешенка, який

 запропонував  виборчий  фонд  -100  мінімальних  неоподаткованих

 мінімумів.  А  коли  округ  збільшується  вдвічі  і це 160 тисяч

 виборців,  то  на  ці  гроші можна лише кожному восьмому роздати

 свою передвиборчу листівку.

      Скажіть,  будь  ласка,  якщо  лише  кожен  восьмий виборець

 ознайомиться з вашою програмою, то чи маєте ви шанси вибори? Ні.

      Отже, підуть гроші поза цією касою працювати і підкуплювати

 політики.

      Тепер  інше  питання.:  про  інтелект.  На мій погляд, от я

 задаю  собі  запитання,  чому  розвалилися  у  нас групи "Центр"

 "Державність"  "Аграрії  за  реформи",  а тому що ними не стояло

 структур,  які  би  підказували  їм  розумні  рішення, не стояли

 партійні  структури  внизу  в  регіонах.  І  це  трагедія нашого

 парламенту,  що  в  нас  так багато фракцій і так мало, справді,

 нормальних  ідей. І ідеї привносяться або з сірого, або з Білого

 Дому. І це трагедія нашого суспільства.

      Тоді  я  хочу  остаточне, що вам сказати. В Росії, на жаль,

 поріг  зіграв  дуже  погану  роль,  коли 50 відсотків голосів по

 партійним  спискам  не  було  використано  і  порогова структура

 привела  до  непропорційного  збільшення  лідируючих  фракцій  у

 парламенті.

      Щоб цього не було, на мій погляд, треба зняти поріг, але,

 щоб  не було 40 команд, які змагаються на виборах, 40 блоків, то

 треба  підвищити рівень зібраних підписів, збирати не 100 тисяч,

 а  нехай  півмільйону,  мільйон. І в нас тоді буде 5-6 фракцій в

 парламенті.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА. Я прошу дотримуватися Регламенту. Будь ласка.

      Слово  має  Сирота  від фракції, від групи депутатської. За

 ним виступатиме Вітренко.

     

      СИРОТА.

     

      Шановні   народні  депутати,  шановний  Головучий!  Дійсно,

 сьогодні питання про Закон про вибори народних депутатів України

 стає одним із ключових питань. Чому? Ми сьогодні знаходимося, ні

 для  кого  це  не  секрет, в кризовому стані. Дуже багато з цієї

 трибуни  було  скзано  слів  про  цей  кризовий стан. Але, що ми

 зробили  для  того,  щоб  із  цього стану вийти. Виконавча влада

 протистоїть законодавчій, законодавча влада виконавчій.

     

      ГОЛОВА. Михаїл Дмитрович, вибачте, хвилиночку.

      Зарудний,  можете  ви  замовкнуть в кінці кінців. Ви тільки

 появляєтеся в залі, так відразу в тому кінці шум піднімається, в

 чому  справа?  То  краще  не  ходіть  весь час, а то ходите, так

 мовчіть.

      Будь ласка.  Вибачте.

     

      СИРОТА.  І  таким чином, кожна гілка влади намагається сама

 вийти  із  цього  скрутного стану. Але так не буває. Жодна гілка

 влади  сама по собі не здатна вивести країну з цього стану, який

 склався.  Тільки  спільні  зусилля  можуть  вивести  Україну  із

 кризового стану. Як же вона зараз з цим питанням?

      Приймаємо  Закон  про  місцеве  самоврядування дається один

 проект  Верховною  Радою,  другий  проект  виконавчою. Приймаємо

 Закон про Кабінет Міністрів, один народжується в Верховній Раді,

 другий  народжується  в  виконавчій.  Теж  саме  з  проектом про

 державні адміністрації.

      Ми  що  тут  влаштовуємо?  Змагання,  хто  краще,  хто кого

 передавить.  Приймаємо  Закон  про  державні  програми Президент

 накладає  вето,  ми  далі  намагаємося дружно всі його подолать.

 Дуже  цікава  постановка  питання,  але  наврядчи  вона  веде до

 конструктивної співпраці і наврядчі вона зможе привести виходу з

 кризи.  В той час, що ж треба зробити. Без Верховна Рада не може

 сьогодні  вирішити  всі проблеми, які стоять перед суспільством.

 Тому,  треба сконцентруватися на головних проблемах.

      Ми   прийняли  Конституцію,  але  ця  Конституція  потребує

 впровадження  в  правове  поле держави. Для цього треба прийняти

 близько   50-ти   законів.   Податкова   система,   її   реальне

 реформування, про яке ми вже з вами говоримо 2, 5 роки, і нічого

 в цьому плані реального не зробили.

      І    третє.    Система    державної   влади   і   місцевого

 самоврядування.  Чому  ми  розглядаємо  різні  законопроекти  по

 місцевому  самоврядуванню,  по  Кабінету Міністрів, по державній

 адміністрації,  коли ці всі законопроекти процюють в одному полі

 і  повинні  розглядатися  в  єдиному блоці, єдиною командою, яка

 повинна   бути...   включати   в  себе  і  працівників  Кабінету

 Міністрів,   і   депутатів   Верховної   Ради,  і  представників

 Адміністрації   Президента?   І   виходити   з   єдиним  пакетом

 комплексних  цих  законопроектів.  На  жаль,  цього немає. Більш

 того,  за  2, 5 місяці роботи Шостої сесії із 50-ти законів, які

 потребують  розвитку  Конституції,  ми  прийняли  лише  1  -"Про

 Конституційний  Суд".  Якщо  іти  таким темпом, то для цього нам

 потрібно  8  років!..  Чи є вони у нас?! А якщо ще згадати, що у

 Перехідних  положеннях Конституції написано, що ми повинні чинне

 законодавство привести у відповідність з нормами Конституції, то

 це ще 8 років!.. А чим зараз ми займаємся? Законом про вибори...

 Чи вирішить прийняття Закону про вибори ці всі наболілі питання,

 які  сьогодні настільки сильно турбують наше суспільство?! І хто

 сьогодні   виграє  від  протистояння  Верховної  Ради,  Кабінету

 Міністрів,  Адміністрації?!  Програв  уже 1 -програли наші люди,

 програли  наші  пенсіонери,  програли наші діти. А ми не виграєм

 ніхто!

      Саме   тому  (я  розумію,  що  окремим  політикам  сьогодні

 потрібен  Закон  про вибори, тому що вже сьогодні треба починати

 передвиборчу  кампанію і вигравати наступні вибори!)... Тільки я

 хотів  би  спитати: заради чого? Заради того, щоб прийняти якісь

 оті  самі  законопроекти?  То  давайте  їх  зараз приймати -ще є

 півтора року!..

      Саме тому група "Конституційний центр" пропонує: виходячи з

 того,  що  в  останній  час в нашій державі склалося надзвичайно

 складне  соціально-економічне та політичне становище, для виходу

 з  якого необхідне невідкладне прийняття пакету законів України,

 що  стосуються  реформування  системи  оподаткування  в Україні,

 організації державної влади на всіх рівнях, а також врегулювання

 відносин  між  державним  та  місцевим  бюджетом. І для вчасного

 прийняття  державного бюджету 97-го року, про який ми чомусь теж

 забули, Верховна Рада України повинна постановить:

      1.  Перенести  розгляд  Закону  України про вибори народних

 депутатів України на сьому сесію Веховної Ради України.

      2.  Доручити  відповідним  комісіям  Верховної Ради України

 разом з представниками депутатських груп і фракцій доопрацювати

 подані  законопроекти,  а також пропозиції, висловлені народними

 депутатами  України  в  ході їх обговорення, і винести на розгляд

 Верховної  Ради  України єдиний узгоджений проект Верховної Ради

 України про вибори народних депутатів України.

      Дякую.

      Олександре Олександровичу, ви 30 секунд у мене забрали.

     

      ГОЛОВА. То не я забрав, забрали депутати, які говорили на місці.

      Будь ласка.

      Вітренко виступає. Зе нею виступає Симоненко від фракції.

     

      ВІТРЕНКО.  Наталія  Вітренко,  Конотопський виборчий округ,

 прогресивна соціалістична партія України.

      Шановні   колеги,  я  -голова  партії.  І  можна  сьогодні,

 слухаючи  закон  про  вибори,  подумати, що всі партії в Україні

 хочуть  тільки одного -свою партійну еліту посадити в цьому залі

 навічно.   Ні,  партії  різні  є,  і  наша  партія,  прогресивна

 соціалістична партія України, виступає за повновладдя трудящих.

      Повновладдя  трудящих нема ані в пропорційній системі ані в

 змішаній  системі.  І  не  треба нікого дурити. Дуже подобається

 сидіти  тут, в теплому залі, з привілеями, рідко зустрічаючись з

 виборцями і щось їм таке обіцяючи.

      У  трудящих  сьогодні  залишилось  вже  дуже  мало прав. Ця

 Конституція  забрала  все:  не можна звернутись до суду, бо нема

 грошей  найняти  адвоката, не можна звернутись до чиновників, бо

 вони корумповані, не можна шукати захисту в прокуратурі, тому що

 прокуратура   під  Президентом.  Що  залишилось  у  трудящих?  У

 трудящих  залишилось  висунути  в  верхні  ешелони  влади  свого

 представника і його контролювати.

      І   зараз,  коли  пікетує  Верховну  Раду  колектив  заводу

 "Радикал"  міста  Києва,  ось  їх вимоги: вони від нас вимагають

 саме прав  трудових  колективів  на  висунення депутатів. І щоб

 термін  відкликання  депуатів  був через, місяців після обрання,

 щоб можна було б якось контролювати людей.

      і  тому  наша  партія  засуджує керівництво Соціалістичної,

 Комуністичної артії, які обіцяли народовладдя...

       (ОПЛЕСКИ)

           (Ш у м  у  з а л і)

  ... а деградували   до  пропорційної  системи.

      Я  знаю,  що  саме через це мені не дали слова на мітингу 7

 листопада,  бо,  безумовно,  досвід  Паризької  Комуни  і досвід

 Великого  Жовтня  -це  досвід  системи  Рад,  це  право трудящих

 обирати, контролювати і відкликати.

      І  якщо  були  недоліки в нашій країні, а вони були, і якщо

 сьогодні  є проблеми, то їх потрібно вирішувати, а не заганяти в

 глухий   кут. Тому  наша  партія  виступає  чітко  за  мажоритарну

 систему,  і  ми  думаємо,  що  в  проект  Закону, і ми будемо це

 відстоювати,  потрібно  включити висунення кандидатів в депутати

 від  трудових колективів.

      І  ось  політичні  партії,  будь ласка, приходьте в трудові

 колективи і можна вирішити питання за місцем роботи чи за місцем

 проживання.  Але звітуйте перед трудовими колективами, захищайте

 свою ідею.

      І  ще  два  моменти.  Це  формування Комісій, дуже важливий

 момент,   вони   повинні   формуватись  тільки  представницькими

 органами влади.

      І  останнє  -це  фінансування.  Потрібно  вводити контроль,

 потрібно  вводити  порядок на виборах, і тоді такі, як Іщенко не

 пройшов  би у Вреховну Раду, бо був би контроль, звідки він може

 такі дарунки робити кожному. Такий, як Чернівецький теж, може, і

 не  пройшов  би  у  Верховну Раду. А люди, які працюють чесно, в

 рівних  умовах,  повинні мати право бути обраними і тут захищати

 інтереси  трудового народу.

      Дякюу.

     

      ГОЛОВА.  Слово має Симоненко Петро Миколайович від фракції,

 за ним виступить Марченко.

     

      СИМОНЕНКО П.М.

     

      Уважаемый  народные  депутаты, безусловно, любой закон -это

 не   догма   и  это  требовние  конкретной  ситуации  конкретных

 обстоятельств,  той  практики,  которая  нарабатывая те или иные

 замечания к конкретному законодательству, дает ответы на вопросы

 сегоднешнего  дня с перспективой разрешения их в будущем. на наш

 взгляд  в  обществе  произошли  радикальные изменения, о которых

 просто  не  говорить сегодня не возможно, а не учитывать -это по

 меньшей  мере  с  нашей  стороны будет опасно и очень опасно для

 общества. Я думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, структуры

 власти  пртерпели  значительные изменения и от представительных,

 как  народных  органов,  перешли по сути дела к административным

 рычагам  управления.  И  это  тем более способствует тому, что у

 власти   находятся   по   сути   дела  своей  кланово-феодальная

 структура,  которая  ни  в  коей  мере  не  собирается учитывать

 интересы   большинства   народа,   а   разрешает   передел   как

 собственности, так и власти между собой.

      Вместе  с  приватизацией сегодня в Украины пришел и процесс

 приватизации  не  только собственности, а приватизации власти. А

 тем  более,  когда эта приватизация власти еще и конвертируемая,

 управляется    кукловодами   из-за   рубежа,   то,   безусловно,

 последствия имеют самые негативные в целом для Украины.

      В экономике не менее разрушительные процессы и мы с вами не

 однократно  с  этой трибуны говорили, что кризис имеет системный

 характер и касается практически всех сфер деятельности трудового

 колектива не зависимо от того, какая форма собственности.

      Если  говорить  о   духовной  или  гуманитарной... духовной

 сфере  нашего,  то  также  она  сегодня  поражена  многими очень

 заразными,  простите за грубое слово, болезнями, которые, говоря

 о   будущем   нашей   Украины,  может  иметь  только  негативные

 последствия.

      Я  думаю,  что  мы  учитываем  с вами сегодня, или принимая

 решение,  или  обсуждая  5 вариантов по сути дела, что разрушены

 трудовые  коллективы,  и это имеет огромное значение, потому что

 сегодня  нет  возможности  трудовому  коллективу  заявить  о тех

 требованиях, которые они действительно отстаивают, и то, что они

 выдвигают сегодня.

      Мы  уже говорили о том, что сегодня представительные органы

 власти  разрушены.  И в следующих проектах законов, о которых мы

 уже здесь с вами говорили (речь идет и о местном самоуправлении,

 и  о  государственной  администрации), по  сути дела предпринята

 попытка   со   стороны   власти   подмять   законодательные  или

 представительные органы власти.

      Все это происходило не по выоле народа, а под диктовну, еще

 раз  говорю, кланово-феодальных вот этих группировок  овладевших

 и   захвативших  Украины  и  осуществляющих  вот  в  целом,  как

 внутреннюю,  так  и  внешнюю  политику  под  диктовку  западного

 капитала.

      Поэтому  мне  представляется  сегодня  мы  говорим не о том

 какая  партия  прыйдет  к власти или получит большинство, или по

 крайней  мере  будет  значительный  имет  вес  в  новом  составе

 Верховного  Совета Украины, мы говорим о  программах, мы говорим

 о  курсе,  мы говорим о стратегии развития Украины. И безусловно

 только  политическая  воля, только воля тех организаций народных

 депутатов,  которые  будут здесь представлены, которые опираются

 на  интересы  большинства  нашего  народа, она будет тогда иметь

 возможность,  поддержанная  народом,  реализовать  ту  или  иную

 программу.  И  в этом наверное главная причина сегодня, когда мы

 определяем перспективу нашего законодательства.

      Есть  вопрос,  который  сегодня  высказывают  мои  коллеги,

 привлекая внимание, что несвоевременное якобы рассмотрение этого

 закона.  Я  в  корне  не  согласен  с  этой  позицией. Уважаемые

 народные  депутаты,  наша  фракция  исходит  из следующего. Ведь

 очевидна сегодня всевозрастающая зависимость поодиночке и целыми

 гораппами народных депутатов либо от Президента и его окружения,

 либо  от  Кабинета  Министров  и  тех  денежных  мешков, которые

 сегодня   лоббируют   те   или   иные   интересы,   протаскивают

 антинародные  законы. И это будет возрастать до осени следующего

 года  и  усиливаться ибо власти надо сегодня, проделав работу по

 разрушению  структуры   управления,  подчинить  себе  все, а тем

 более укрепить ее на будующие выборы.

      И  заявки нашего Президента о том, что он уже не президент,

 а  кандидат  в  Президенты  Украины,  ярчайшее  свидетельство  и

 пожтверждение того, кому и к чему стремиться нынешняя власть.

      Нам  представляется, что мы должны решить коренной вопрос -

 это система избрания народных депутатов как пропорциональная или

 смешаная.  Наш  фракция  согласна  и на ту, и на другую систему,

 потому  что  понимаем:  в  конкретный  исторический  период  или

 отрезок  времени  в  конкретных ситуациях, особеннов критических

 ситуациях  в  целом  для Украины и его народа мы должны сегодня,

 определяя  политическу  волю  большинства, здесь определять курс

 стратегии  направления  как  развития  Украины  с  точки  зрения

 государственного строительства, так и экономического развития.

      Поэтому  мы  предлагаем  и  хочу,  чтобы  было  учтено  это

 предложение  при голосовании... Я только одно предложение скажу.

 Речь  идет  о том, что сегодня необходимо принять за основу один

 из  предлагаемых  вариантов.  Я  хотел бы, чтобы это был вариант

 Александра Николаэвича Стешенко вами поддержан как и прошлый раз

 закон   о  самоуправлении...  о  местном  самоуправлении.  Далее

 создать также временную комиссию с представительством и участием

 тех, кто разрабатывал остальные проекты, и фракций. И Тымчасовой

 комиссии,  опреедляя  ей срок возможный до 3 декабря, притупив к

 работе,   организовать   во   втором  чтении  обсуждение  даного

 законопроекта.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА. Марченко. За ним Соболєв.

     

      МАРЧЕНКО.

      Марченко,    348    избирательный    округ,   Прогрессивная

 социалистическая    партия    Украины.    Уважаемые    депутаты!

 Целью  нынешних  экономических  и  политических  реформ является

 отчуждение  человека  труда  от собственности и от власти. Уже с

 приватизацией  наигрались,  уже  люди  сами  разобрались как под

 лозунгом  "Мы  все  станем  собственниками"  они таковыми стали.

 Никаких  дивидендов  не получают. Собственность переходит в руки

 крупного  капитала. Сегодня Конституцией принятой человека труда

 лишили  в  политичеких  правах.  А  именно:  ему  не  дают право

 отзывать депутатов, ему не дают практически или очень ограничено

 право   отзывать  Президента.  И  это  создает  условия,  что  в

 предвыборной  кампании,  если будут пропорциональыне истемы, это

 будет  соревнование  врунов. Они будут обещать сказочные города,

 однако  в  Конституции  не  заложено,  как  и законопроектами по

 смешнной    пропорциональной    системе,    никаких   механизмов

 ответственности за деяния.

      Только  Симоненко выступал о том, что необходимо голосовать

 за  программы.  Вот  я  держу  программу Социалистической партии

 Украины   и  программу  Коммунистической  партии  Украины,  и  с

 сожалением  хочу  сказать,  что  если их сравнить с голосованием

 депутатов левых, то они расходятся.

      Покажите,   пожалуйста,   какой   механизм  ответственности

 понесли эти члены политических партий, находящихся здесь, за то,

 что они проголосовали против своих программ. Никаких.

      Поэтому,  самым  главным моментом сегодня необходимо власть

 приземлить  к  человеку,  который  трудится. А это можно сделать

 только  через  то,  что  трудовым  коллективам  дать возможность

 выдвигать своих кандидатов и проводить их и поддерживать.

      Буддируется  вопрос  о  том,  что денежные мешки придут при

 мажоритарной  системе  избирательной.  Вообще, это все наиграно,

 это  все не так, это все для того, чтоб в очередной раз запугать

 депутатов,  которые  не  совсем понимают, о чем идет разговор, и

 для того чтобы сформировать общественное мнение.

      Все как раз наоборот. Если деньги включаются в предвыборную

 кампанию,   а  известно,  что  это  так,  то  им  надо  покупать

 избирателей,  для того чтобы они проголосовали за того или иного

 кандидата.

      Но  с  какой  целью  кандидат этот приходит в этот зал? Для

 того чтобы выражать интересы тех, кто его финансировали.

      Так  давайте  зададим  себе  вопрос:  что  же легче купить:

 политическую партию, которая состоит, представит 450 кандидатов,

 либо  весь  изибрательный  округ,  который  состоит из 100 тысяч

 избирателей? Безусловно, политическую партию.

      И  Емец  сегодня доложил о том, что в политсовете их партии

 уже  находятся  предпринимательские структуры. Мы уже знаем, как

 протаскивались здесь голования по кредитам.

      И в заключение хочу сказать: опыт Италии. Опыт Италии был в

 том, что была пропорциональная система. И вот итальянцы три года

 назад   провели  референдум  и  отказались  от  пропорциональной

 системы, потому что она стала основой коррупцией государства...

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, завершуйте.

     

      МАРЧЕНКО....  покупались  политические  партии.  И тот, кто

 сегодня  прочитал  "Всеукраинские  ведомости", здесь опрелюднили

 приговор................  лидеру  социалистов  Италии,  которого

 купили  коммерческие  структуры,  которому приговорили, которого

 приговорили к 5 годам заключения.

      Поэтому,  уважаемые  депутаты, правом конституционным наших

 граждан    является   голосование   за   конкретного   депутата.

 Международные органы требуют.....

     

      ГОЛОВА. Виключіть , будь ласка.

     Будь  ласка, слово має депутат Соболєв від фракції. Сідайте,

 будь ласка. Хочу привернуть увагу депутатів, що у деяких газетах

 не  випадково  в  певні  дні  з'являються певні публікації. І що

 цікаво,  крім  прикладу Італії, нічого більше не знаходимо. Тому

 що, весь світ йде іншим шляхом. Будь ласка.

     

      СОБОЛЄВ.   Дякую.   Соболєв,   Запоріжжя.  Я  виступаю  від

 депутатської  групи "Реформи". Знаєте, дуже важкі виступи. У нас

 є  члени  декількох  партій  у  фракції, які дуже наполягають на

 тому, щоб вибори були як мінімум по змішаній системі.

      Декілька разів ми зібрали фракцію, спробували хоч принаймні

 вийти на якийсь узгоджений варіант. Я спробую його викласти.

      Дивіться,  тут  зараз лунають постійно дві точки зору. Одні

 вимагають  того,  щоб  вибори  пройшли  як  мінімум  по змішаній

 системі,  розуміючи 50/50 цю систему. Інші як максімум зрозуміло

 чисто пропорційна система.

      Є  інша точка зора, які виклали прогресивні соціалісти. Які

 вважають,  що  є  мажоритарна система, яка робить відповідально,

 дійсно,  відповідальним будь-якого обранця перед виборцями, а не

 перед  партією,  яка  дає  змогу  чітко і конкретно визначити на

 конкретному  окрузі яким чином поводить депутат, як він голосує.

 І на наступних виборах висловити йому довір'я або недовір'я.

      Але,  пропозиція,  наприкла, Наталії Вітренко про висунення

 від  рудових  колективів,  знаєте,  по  меншій мірі є абсурдною.

 Перше.  Якщо  ви  виступаєте  за можоритарні вибори. Я абсолютно

 нормально  сприймаю  те,  що за вас голосують ті, хто проживає в

 конкретному окрузі.

      Ну,  вибачте,  а  трудовий  колектив  -це  практика, люди з

 різних  округів.  Я  вже  не  кажу  про  те,  що  вони там різні

 політичні погляди будуть представляти. І спробуйте зібрати зараз

 людей в стоячих підприємствах...

      Друге.  Висунення  від трудових колективів -це, фактично, є

 інша  крайність  при  розподілі голосів між партіями і тими, хто

 вважає,  що повинно бути висунення від трудових колективів. Тому

 я пропоную наступне. Я це підкреслюю -це моя точка зору, а думку

 фракції я висловлю наприкінці.

      Я  вважаю,  для  того, щоб підняти роль партії (це потрібно

 робити, бо без структуруйованого суспільства ми ніколи не будемо

 мати  тих чітких програмних голосувань, які ми бачимо в цім залі

 сесійнім),  але,  з  іншого боку, ми повинні мати відповідальних

 обранців  народу,  які  сидять  в  цьому залі, а не ховаються за

 партійними  списками!  Саме  тому -хочуть підняття ролі партії -

 будь  ласка!  Висунення  повинно бути від партій -ніхто цього не

 заперечує.  Зрозуміло, повинно бути самовисунення, але по досить

 важкій  процедурі  -збиранням  голосів,  підписів для того, щоб,

 дійсно,  можна  було  пройти  через ці попередні обмеження. Будь

 ласка, пройшли ви вибори нормально, заявили себе як комуніст, як

 член  Народно-Демократичної партії, Руху -ви фігуруєте в списках

 як член цієї партії. Голосують не просто за вас, за особистість,

 а  крім того ще й голосують за вашу партію! Таким чином, у вас є

 абсолютна  можливість підняти роль партії, з одного боку, але, з

 іншого  боку, те, про що казав Носов -ви не обмежуйте права всіх

 абсолютно  громадян  в  Україні, які, на жаль, на сьогодні ще не

 знайшли  себе  в  партіях  (я  свідомо кажу "на жаль", тому що в

 структуруйованоум суспільстві набагато легше працювати всім...)

      Саме  тому моя пропозиція наступна. Це система виборів, яка

 закладена  на сьогодні. Зрозуміло, з зняттям тих 50%-х бар'єрів,

 які  є  абсолютно  неможливими.  З  іншого  боку,  є  можливість

 висунення  від  партії.  Будь  ласка, змагайтесь, заявляйте себе

 членами партій, доводьте свої програмні тези.

      Але,  крім  того,  ви  маєте  можливість  себе проявити, як

 особистість.  Але  з іншого боку ми гарантуємо будь-якій людині,

 яка  проходить і відповідає Конституції, право висунення і право

 бути обраним.

      Зрозуміло,  що  одинакам  буде  набагато  важче боротися на

 округах  проти  міцних партійних структур, проти тих кандидатів,

 які ідуть за підтримкою партій.

      Тепер  пропозиція  фракції. Вона не пройде сьогодні жоден з

 запропонованих  законів. Все до цього іде, ми це явно бачимо. Не

 готов  ще  зал  до цього. Сприйняти навіть 20 відсотків, на які,

 можливо,  я сам погодився би. Як експерименту наступні вибори по

 змішаній системі - 20 відсотків для партій.

      Саме  тому наступна пропозиція нашої депутатської групи при

 всіх  різних  поглядах  на  цю  систему виборчу - дати можливість

 авторам  проекту сісти і підготувати таблицю, в якій би виділити

 10-15  принципових  моментів.  Роздати  завчасно  їх депутатам у

 фракціях, щоб вони могли на наступному тиждні, у нас є пленарний

 тиждень,  попрацювати,  виявити думку фракцій депутатських груп,

 проголосувати  тут в залі ці 15 або 10 принципових пунктів. Це і

 буде доручення тимчасовій спеціальній комісії, яка подасть в цей

 зал уже узгоджений текст.

      Це  треба  подати  за  рік  до виборів. Пройти це абсолютно

 нормально, щоб не було оцієї передвиборчої лихоманки, коли хтось

 вже  недочекається,  коли ж почнуться вибори. Залишилось півтора

 року до виборів, залишилось три роки до виборів Президента. Все.

 Нормально пройде цей процес.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.  Виступає  від фракції.............. Чечетов. За ним

 Степанов.

     

      ЧЕЧЕТОВ.   Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 народные депутаты.

      Первый вопрос, на который нужно сегодня ответиь -это вопрос

 времени  рассмотрения  данного  законопректа. Думается, для того

 чтобы   избежать   излишних  политических  спекуляций  в  адрес

 парламента  о  том,  что  он  не рассматривает важнейшие вопросы

 социально-экономической   проблематики,   было   бы,   наверное,

 целесообразно этот вопрос поставить после Нового года.

      Но коль данный законопроект вынесен на рассмотрение сессии,

 позвольте изложить позицию  фракции по данному  вопросу.

      Прежде  всего  я  хочу остановиться на тех узловых вопросах

 рассматриваемого   законопроекта  независимо  от  из  авторства,

 решение  по  которым  в данном сессионном зале будет приниматься

 исключительно   только на основе политического  компромисса.

      Первое,   по  какой  системе  будут  проходить  выборы  -по

 мажоритарной или  по пропорциональной?

      Естественно,  что  выборы  по пропорциональной системе -это

 шаг  вперед  в сторону структурирования парламента. А от степени

 структурирования    парламента    напрямую    зависит    степень

 эффективности  законотворческой  работы в высшем законодательном

 ргане страны.

      Мы  считаем,  что на данный переходный период целесообразно

 оставить  смешанную  систему выборов и по мажоритарной системе и

 по пропорциональной.

      Второй  вопрос:  в  каких  пропорциях  распределять мандаты

 между мажоритарной и пропорциональной системой? Фракция считает,

 что   опять-таки   в   данный  переходный  период  целесообразно

 распределить в пропорциях 50 на 50, а в перспективе, может быть,

 через одни выборы, по мере становления и развития многопартийной

 системы  в  стране  эту  пропорцию сдвинуть в сторону увеличения

 мандатов по пропорциональной системе.

      Третий  вопрос:  какая будет планка проходная по выборам по

 профессиональной системе? На первый взгляд кажется, что чем выше

 планка,  тем более структурированный парламент мы получим. И уже

 предлагают 10,  кто-то предлагает  и 15%.

      Но   это   только   на   первы   взгляд.  Это  бы  отвечало

 действительности  только  в  той  ситуации, только в том случае,

 когда  у  нас  была  бы  многопартийная система, функционировала

 несколько  десятков лет.

      И  когда у нас было, действительно, 2, 3, 4 крупных, мощных

 политических партий, которые в состоянии получить на выборах 30,

 40, 50%.

      У   нас   же   могут  возникнуть  парадоксальные  ситуации,

 гипотетически ожно смоделировать такую ситуацию, что при планке,

 допустим,  5%  одна  партия  получает  10%  голосов,  другая  5,

 остальные  выборный  барьер  не  проходят.  Но  ведь  их  голоса

 распределятся  между  победителями.  И в этой ситуации получаем,

 что  тот, кто получил 10% голосов, он получит 66% мандатов, тот,

 кто  получил  5,  он получает 33 процента мандата. То есть иными

 словами,  получением  полученных  мандатов  будет  не  адекватно

 полученным  голосам  на  выборах.  Поэтому мы считаем опять таки

 целесообразным  на  переходный  период  оставить планку где-то в

 пределах 3 процентов.

      Четвертый вопрос. Какая планка для блока пратий? Опять-таки

 здесь  нельзя  уравнивать  блок  партий и одну партию. И по всей

 видимости,  если  для одной партии установить планку 3 процента,

 то  для  блока  не  зависимо от количества партий в блоке где-то

 порядка 5 процентов.

      Пятый  вопрос.  Может  ли один кандидат балатироваться и по

 партийным  спискам,  и по избирательным округам. Мы считаем, что

 надо  поступать  демократично  и  дать  возможность  этот вопрос

 решить конкретной политической партии.

      И  последнее.  Стоит  ли устанавливать минимальный процент,

 пришедших   на   вбыоры,  чтобы  выборы  считать  состоявшимися.

 Считаем,  что  согласно  Конституции каждый гражданин вправе для

 себя  решить:  голосовать ему или нет, быть политически активным

 или  быть  политичски  пасивным  гражданином.  И  с точки зрения

 экономии государственных средств целесообразно, наверное, выборы

 провести  за  один  тур.  А  для  этого  не  надо  устанавливать

 минимальную  планку пришедших на выборы, а результаты считать по

 относительному большинству  полученных голосов.

      Заканчивая   свое   выступление,   мы   предлагаем  создать

 согласительную   комиссию,   в  которую  вошли  бы  авторы  всех

 представоленных   законопроектов,  а  также  представители  всех

 фракций  и  групп  и  поручить  им  вынести  один согласительный

 вариант данного законопроекта на следующую сессию.

     

      ГОЛОВА.  Виступає  Степанов  Михайло  Володимирович, за ним

 Чапюк від фракції.

     

      СТЕПАНОВ  М.В.

     

      Увжаемый Председатель, уважаемые депутаты.

      Итак,  перед нами 5 проектов: один с пропорциональной, 4 со

 смешанной  системой.  Однако,  в  воздуху витает шестой проект -

 мажоритарный. Поэтому перед нами не задача выбора из 5 проектов,

 а преодоление мажоритарного барьера. Все остальное будет потом.

      До  недавнего  времени  я  был последовательным сторонником

 мажоритарной системы, но политические реалии убедили меня в том,

 что   мажоритарная   система   сейчас   в  нашей  ситуации  -это

 анахронизм.   Она   хороша  при  социализме  или  в  устоявшемся

 буржуазном  обществе.  Пример - Франция. У  нас  же продолжается

 процесс  первичного накопления капитала. И в той ситуации, когда

 украинская    буржуазия   продолжает   растаскивать   по   норам

 общенародную  собственность, оставлять мажоритарную систему -это

 приведет к такому результату, что после следующих выборов в этом

 зале  не  будет  ни  левых,  ни  правых,  а будут  только воры в

 законе, и просто воры.

      Я  хочу  чтобы  это  поняли  мои  товарищи  на крайне левом

 фланге.  Выбор избирательной системы значительно шире, чем выбор

 этого зала. Это выбор всего общества. И за  мажоритарную систему

 сейчас выступают люди добросовестно заблуждающиеся. Я думаю, что

 они прозреют.  За  мажоритарную  систему  выступают отцы Федоры,

 которые собираются к своим свечным заводиком присовокупить еще и

 депутатские мандаты. За мажоритарную систему выступают...

      (ОПЛЕСКИ)

      ...за  мажоритарную  систему выступают политические пигмеи,

 которые  не  перевалят  даже  через  однопроцентный  рубеж, я не

 говорю  уже  за пять процентов, все равно концервативные они или

 прогрессивные.

      И  поэтому  я  считаю,  что  сейчас  нам надо смело идти на

 эксперимент. Почему мы смело идем на эксперименты экономические?

 Никто  ж,  как  говорится,  не боится. Чего же мы боимся идти на

 эксперимент  политический?  Мое  убеждение  в  том,  что  сейчас

 пропорциональная система  -это  то,  что  действительно  нужно и

 народу  Украины  для  того,  чтобы   действительно  сформировать

 ответственную власть.

      И  последнее. Если будет смешаная система, не надо отдавать

 формирование  избирательных  округом  по  одномандатным  спискам

 никому.   Россия  приняла  специальный  федеральный  закон,  где

 обозначила  границы  одномандатных  округов. Отдадим это в любые

 руки:  хоть Центризбиркому, хоть на местах сформируем феодальные

 герцегства.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Слово  має  депутат  Чапюк  від  фракції.  За  ним

 виступає  Вінський.

     

      ЧАПЮК.

      Група   аграрників   України,   Селянська  партія.  Шановні

 колеги  -народні депутати! Достатній досвід нашої роботи в цьому

 високому    залі    підтвердив    низьку    ефективність   нашої

 парламентської  роботи.

      Ви  знаєте,  як  нам  люди  часто  пред'являють претензії і

 обгрунтовано  за  нашу, скажем так, досить повільну законотворчу

 діяльність  інколи  неефективність  прийнятих  законів. Все це в

 значній  мірі пояснюється і тою системою, по якій ми тут обрані.

 Так, як була громадська думка в 1994 році обрано у Верховну Раду

 особистості.  Я  повинен сказати відверто, що можу гордитися, що

 знаходжуся  кілька вже років -пару років -в одному залі з людьми

 відомими, визначними, геніальними, скажем, нашої держави. Однак,

 ефективність  надзвичайно  низька  особистостей, тому що повинно

 вирішувати  в законодавстві впливи на уряд, на всю нашу державну

 систему  політична  воля  більшості, якої в нас тут нема, а вона

 чисто  ситуаційна.

      Тому  я  хотів  би  також,  аналізуючи  всі  проекти, треба

 сказати,  що  вдумливі  проекти,  всі вони цікаві, висловитись в

 першу  чергу  за  прямо  пропорціональну систему, за пропорційну

 систему, за пропорційну систему. Вибори по партійних списках.

      Що   це   дає?   Це   дає   структуризацію   парламенту   і

 структуризацію   суспільства,  це  дає  можливість  формувати  і

 керівництво  парламенту  більшістю,  і Уряд більшістю. І не буде

 сьогодні в новому парламенті те відношення до Верховної Ради, що

 ми сьогодні маємо.

      І від глави держави теж...................... і суспільства

 теж.

      Ось  тут  два  рази  сьогодні  наводився  приклад  сусідної

 держави  Польщі,  доля  якої  для  нас  досить  близька  не лише

 сусідня.

      Я  був  там,  уточняв,  і  сьогодні в посольстві спеціально

 дзвонив  і  вияснив  таку деталь, що все-таки там нижня палата -

 сейм -обирається по пропорційній основі повністю, стовідсотково.

      І  лише  вища  палата  -сенат  -обирається  по мажоритарній

 системі.

      І  я  думаю, що то, коли 10 років тому назад країна сусідня

 була в питаннях економічних і соціальних порівняно з Україною, з

 народом  України,  в  дещо  складнішому  стані,  сьогодні, будем

 відверто говорити, що Польща як країна і в економічному плані, і

 в  соціальному в рівні добробуту народу іде далеко попереду. І в

 цьому  значення  має  вищий  законодавчий  орган,  який він буде

 створений, як буде функціонувати - така буде держава.

      Тому   я   хотів  би  підтримати  ті  пропозиції,  що  були

 висловлені   доповідачами   по   своїх   проектах,   що  віддати

 пропорційній  системі  перевагу  нам,  і як мінімум, як мінімум,

 змішана,  не менше 50 відсотків, обиратись по прямо пропорційній

 системі.

      Друге.  Право  виборців  повинне  бути повне. І той, хто не

 хоче голосувати, хай собі не голосує, якщо його не обходить доля

 держави.

      Але  той,  хто  голосує,  повинен  знати,  що його голос не

 пропав.   І   нижчої,   взагалі  відсотковості  участі  виборців

 встановлювати  недоцільно.  Щоб  за  один  день  був сформований

 парламент України.

      3.   Безперечно   повинен   бути  установлений  оптимальний

 відсоток   при  пропорційній  системі.  Я  думаю,  що  він  буде

 оптимальний в 5 процентах.

     

      ГОЛОВА. Спасибі.

     

      ЧАПЮК.  Ще не закінчив. Проекти де що різняться. Що я хотів

 би  висловити  міркування, враховуючи роботу над Конституцією. З

 тим,  щоб  їх звести максимально до єдиного проекту, я думаю, що

 треба знову створити погоджувальну комісію групі фракцій з учасю

 авторів  проекту  з  тим,  щоб  не поспішачи допрацювати проект.

 Винести,  скорй  всього  на  слідуючу  сесію  і  прийняти  у нас

 цивілізований виборчий закон про обрання парламенту України.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Дякую  вам. Слово має Вінський від фракції, за ним

 останній від фракції виступає Попеску.

     

      ВІНСЬКИЙ.  Шановні  колеги, Вінський, соціалістична фракція

 України.

     

      ГОЛОВА. До вас ще 5 чоловік.

     

      ВІНСЬКИЙ. Хотів би нагадати народним депутатам, що Верховна

 Рада  цього  скликання  вже  прийняла  раз  рішення про виборців

 закон.  Якщо  ви  пам'ятаєте,  коли  ми  голосували за кустійний

 договір,  то там було передбачено цей момент. І нам казалося, що

 Верховна Рада прийняла рішення вже, яка має бути виборча система

 в  нашій  державі.  На  жаль,  сьогоднішні  виступи і ситуація в

 Верховній  Раді показує, що частина депутатів рішила повернутися

 назад.  Я  хотів  би  сказати, що ми з вами працюємо в Верховній

 Раді , обраній по можоритарній системі.

      Я  думаю,  що  ми всі переконані, що той виборчий закон, по

 якому  ми  всі  обиралися  в  Верховну Раду недосконалий. І його

 недосконалість  привела  до  того,  що  сьогодні,  по-перше,  по

 діючому  закону  ми  за  кільканадцять  турів  виборів  так і не

 сформували конституційний склад Верховної Ради -це факт.

      По-друге,  Верховна  Рада  сьогодні  по  діючому  закону не

 структурована  політично,  що  не дає можливості проводити єдину

 соціальну,  економічну,  політичну лінію, а негативно впливає на

 життя 50 мільйонів населення.

      По-третє,  по  діючому  закону  ми так і не зуміли діяти як

 одне  ціле  з Президентом, з Кабінетом Міністрів, і це негативно

 також впливає на ситуацію в нашій державі.

      По-четверте,  після закінчення строку каденції цього складу

 Верховної  Ради  ніхто не буде нести політичної відповідальності

 за  наслідки  роботи перед суспільством, хоча абсолютно ясно, що

 ми  як одна із гілок влади всі разом повинні відповідати за свої

 дії  і  за те, що ми тут будемо робити, у Верховній Раді і що ми

 зробили.

      По-п'яте,  Конституція  передбачає професійний парламент. А

 значить,  і  професійних  парламентарів.  Сьогодні  ми цього, на

 жаль, так і не маємо.

      Можна  і далі вести перелік недоліків мажоритарної системи,

 яку  ми  маєм  сьогодні.  І я думаю, що значна частина депутатів

 повинна  дуже  уважно  підійти  до  цієї  проблеми. Переконаний,

 систуація  в  нашій  державі  складається  так,  що  ми  повинні

 кардинально поміняти виборчу систему.

      Безумовно,   пропорційна  система  найбільш  підходить  для

 представників  міцних  політичних  апртій  (до  яких я відношу і

 Соціалістичну партію України) і, безумовно, нам вигідно сьогодні

 іменно пропорційна система, як і Комуністичній партії як одній з

 найбільших партій в Україні.

      Але,  враховуючи  сьогоднішній склад Верховної Ради та стан

 партій інших, зрозуміло, що прийняти її буде важко.

      Тому,  як компрооміс, можна було би піти на змішану систему

 при  умові  50  на  50. Знаю, що поступила вказівка тих, кому не

 потрібний  працездатний  і  відповідальний  парламент  -залишити

 старий   закон.  На  жаль,  на  цю  вказівку  працюють  і  праві

 (частина), і ліві, і ті, що з грошима... Але це - факт.

      Я   переконаний,  що  йти  на  поводу  амбіцій  з  оточення

 Президента,   які  раз  за  разом  показують  повне  ігнорування

 законодавчого  органу держави і ведуть не до правової держави, а

 до диктатури, веде нас в нікуда.

      Я  б хотів би, щоб кожен з нас дав собі відповідь на те, що

 він   хоче.   Ми   хочемо   відповідального   і  підконтрольного

 законодавчого органу чи хочемо маріонетки, яка буде керуватись з

 кабінетів президентських структур.

      Я  думаю, що відповідь тут повинна бути однозначна для всіх

 депутатів,  яківідповідальні  за  цю  державу.  Я  думаю,  що  з

 прийняттям   такого  закону  негайним,  буде  позитивним  і  для

 сььогоднішнього  складу  Верховної  Ради,  тому  що цей виборчий

 закон   буде   сприяти   тому,   що   прийде  переструктуризація

 сьогоднішньої  Верховної  Ради.  Вона  укрупниться,  і  це дасть

 можливість  в  сьогоднішньому  складі  більш  оперативно і більш

 конструктивно працювати.

      І  останнє. У Верховній Раді запущена дезінформація про те,

 що, мовляв, після прийняття закону Президент розпустить Верзовну

 Раду  або ще одне, що, мовляв, ліві будуть ініціювати дострокові

 вибори.

      Я  думаю,  що  для  того,  щоб  якимось чином, так сказать,

 успокоїти  частину  депутатів, яка піддається цій дезінформації,

 можна  було  би прийнявши цей закон в постанові записати, що цей

 закон  вступає  в  дію  з 1. 10. 97 і таким чиномпобоювання цієї

 частини народних депутатів могли би бути зняті.

      Я  думаю, що ми повинні пам'ятати, що в нас з вами є вибір,

 вибір  між  ким?  Що  ми  допустимо до влади або добре упаковані

 грошами  клани  або  допустимо  до  влади  політичні партії, які

 відповідатимуть за цю державу і за цей народ.

      Я думаю, що вибори повинні бути за останнім.

     

      ГОЛОВА. Виступає Попеску.

     

      ПОПЕСКУ.

 

      Вельмишановний Голово, вельмишановні колеги. Міжрегіональна

 депутатська  група  чітко стоїть на позиціїх відповідності будь-

 яких законопроектів Конституції України.

      Сьогодні  я  буду  висловлювати  загальну думку групи, а не

 свою  особисту,  оскільки  я  впевнен,  що нам сьогодні потрібен

 новий більш ефективний закон про вибори.

      Отже я перехожу до суті.

      Перше.  У  всіх  законопроектах  ен  передбачено  право  на

 незалежно   від   політичних   партій   громадян  висувати  свої

 кандидатури   до   пропорційного   списка.  Якщо  членам  партій

 гарантується право висувати свої кандидатури як за мажоритарним,

 так  і  за багатомандатним пропорційними округами, створюючи тим

 самим  привілеї  для  членів партії, то в представлених проектах

 звужуються   права   позапартійних  громадян,  не  говорячи  про

 військовослужбовців,  державних  службовців  тощо, що суперечить

 частині   2   статті  24  Конституції  щодо  заборони  будь-яких

 привілеїв, в тому числі і за політичними ознаками, та ст. 38, де

 йдеться  рпо  право  громадян  бути  відьно  обраними до органів

 державної влади, право безпартійних в даному випадку звужується,

 а    в   законопроекті,   представленому   Буздуганом,   взагалі

 скасовується .

      В  статті  5 Конституції зазначено, що народ здійснює владу

 безпосередньо  через  органи державної влади та органи місцевого

 самоврядування.

      В  статті  36  Конституції  зазначено, що громадяни України

 мають   право   на  свооду  об'єднання  в  політичні  партії  та

 громадські  організації  для  здійснення  і захисту своїх прав і

 свобод  та  для  задоволення  політичних,  економічних  та інших

 інтересів.

      В  проектах  це  право  закріплено  тільки  за  партіями, а

 громадські   організації  позбавлені  Конституційного  права  на

 задоволення політичних  інтересів.

      Крім  того,  на  засіданні  Комісії  з  питань прав людини,

 національних    меншин    і    міжнаціональних   відносин   були

 проаналізовані   всі   законопроекти,   і   звернули   увагу  на

 відсутність   принципових   положень   стосовно   виборчих  прав

 національних меншин.

      Так   ст.   14   Закону  України  про  національні  меншини

 передбачає,  що  національні  громадські  об'єднання мають право

 висувати  своїх  кандидатів  на  виборах до органів державної влади

 відповідно  до  Конституції України, законів про вибори народних

 депутатів України і дептуатів місцевих Рад народних депутатів.

      Оскільки  Закон  України  про національні меншини в Україні

 відповідає  нормам  Конституції України від 28 червня 1996 року,

 то  у  відповідності з пунктом 1 Перехідних положень Конституції

 цез закон не чинний.

      У  відповдністю  із  статею  22 Конституції права і свободи

 людини   і  громадянина,  закріплені  цією  Конституцією,  не  є

 вичерпними.

      Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути

 скасовані.

      При  прийнятті  нових  законів  і  внесенні  змін до чинних

 законів  не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав

 і  свобод,  а отже не передбачення прав національних громадських

 об'єднань   висувати   своїх   кандидатів   у   депутати,  як  у

 мажорітарних  округах,  так і по загальнонаціональному виборчому

 округу  приводить до звуження існуючих прав національних меньшин

 та  суперечить  статті  14  закону  про  національні  менішини в

 Україні та частини 3 статті 22 Конституції України.

      Виходячи   із   цього,   міжрегіональна  депутатська  група

 пропонує   створити   тимчасове   спеціальну   комісію  з  числа

 представників  депутатських  груп  і  фракцій  для доопрацювання

 поданних  законопроектів  з врахуванням пропозицій, висловленних

 представниками  депутатських  та  фракцій, профільних комісій та

 народними депутати України в ході обговорення.

      Друге.  Винести  на  розгляд  Верховної Ради України єдиний

 проект  Закону  України  про вибори народних депутатів України у

 квітні  1997 році, а до цього часу прийняти закони про політичні

 партії, про громадські організації та про опозиції.

      І  ще  одне  міркування  особисте.  Я  особисто виступаю за

 мажорітарну   систему.   В   якому  вигляді?  Для  того,  щоб  в

 мажорітарних округах були висунені тільки ті депутати, які зараз

 знаходяться залі тільки по свому виборчому округу. І тоді мішкам

 з  деньгами  і  іншим  депутатам,  які  зрадили  інтересам своїх

 виборців,  в  слідуючий  раз  не  буде місця в цьому парламенті,

 оскільки  виборці самі  визначаться по цьому.

      Дякую за увагу. І допоможе нам Бог, щоб прийняти нормальний

 закон, який допоможе Україні вийти не тільки з політичної кризи,

 а і з економічної.

      Дякую всім.

     

      ГОЛОВА.  Ми  зобов'язанні  завершити  розглядом це питання,

 тому що знову входити в матеріал буде дуже тяжко в інший день. Я

 прошу. У нас виступаючі чи доповідачі мають потребу в заключному

 слові по...

      (Ш у м  у  з а л і )

      Наполягають по одній хвилині... Одну хвилиночку. Лавринович

 і  Буздуган наполягають по одній хвилині для реплік. Будь ласка.

 Вони мають на це право.

      Лавринович, будь ласка.

      Спокійно, будь ласка, увага.

     

      ЛАВРИНОВИЧ.

      Шановні   колеги!  Уважно  вислухавши  всіх  доповідачів  і

 виступаючих,  я  хотів  би дати відповідь на дейкі питання, які,

 скажімо  так, не зовсім точно були висвітлені, не претендуючи на

 оцінку  спірних моментів там, де кожен з нас повинен і має право

 зробити вибір.

      Перш   за   все  те,  що  дозволив  собі  Владислав  Носов,

 виступивши   практично  в  обговоренні,  але  ніби-то  з  питань

 конституційності,   оскільки  мова  в  нього  йшла  про  те,  що

 обмежуються  права  бути  обраними громадянами при запровадженні

 нового  типу  виборчої  системи. Хочу сказати, що жоден виборчий

 закон  не  містить  заборони  на  участь безпартійних громадян в

 спісках   політичних   партій  при  виборах  їх  в  пропорційній

 складовій.

      А  досвід  інших  держав, я думаю, і наш в тому числі, якій

 з'явиться,  буде  свідчити  про  те,  що в спісках кожної партії

 будуть  присутні  позапартійні,  які  будуть  включені туди, які

 поділяють  погляди  цієї  партії.  І  будуть  працювати  в їхніх

 політичних  фракціях.  І  кожен  громадянин  сам  по  собі  може

 пропонувати  себе для обрання. Так що тут обмежень ніяких немає.

 І  це  просто  вигадки. І коли мова йшла про те, що є відсоткові

 обмеження,  які  запроваджені  в пропорційній складовій, що вони

 таким чином також забирають право людей, щоб були враховані їхні

 голоси,  то  хочу сказати, що коли ми зараз голосуєм по існуючій

 системі,   то   49   відсотків   голосів   громадян  поданих  за

 представника  якоїсь політичної партії чи просто кандидата, вони

 лишаються  не  врахованими  в підсумку виборів. В даному випадку

 навпаки   -процес   врахування  кожного  голосу  набагато  більш

 продуктивний,  тому  що в залежності від відсотка буде кількість

 місць тієї чи іншої партії в парламенті. Тому тут знову ж таки є

 некоректність  Пр те, що було сказано, що згідно з європейськими

 документоми потрібно голосувати "проти", а не тільки "за" ну це,

 ну  м'яко  кажучи, неточність. Тому очевидно і пан Носов не зміг

 назвати  жодної  держави,  де  є  така практика. Бо їх просто не

 існує в природі.

      І...  Ну  я  розумію,  що у нас сьогодні вже мало часу. Є і

 інші   питання,   які   в  даному  випадку  не  зовсім  коректно

 висловлювались.  Але хочу сказати, що ми з вами дійсно вже якось

 визначались  декілька разів щодо типу виборчої системи і я хотів

 би, щоб ми сьогодні в цьому залі, де дуже проблематично набирати

 більшість, вирішили для себе, що ми не будем створювати сьогодні

 для  суспільства  нашого загрозливу ситуацію і нехай не думають,

 що  сьогодні  тільки вирішення питання щодо податків і бюджету є

 суттєвими, а   що  це  питання  є  другорядним.  Не буде тут тої

 більшості, яка забезпечить прийняття податкового законодавтсва і

 бюджета, якщо ми не вирішим це питання. Тому я просив би, щоб ми

 відповідально  поставились до  сьогоднішнього голосування.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, Буздуган. Одна хвилина, будь ласка.

     

      БУЗДУГАН.   Дякую.   Шановні   колеги,   перед   остаточним

 голосуванням  я  хотів  до  вас звернутися з однією дуже простою

 дилемою.  Яке  завдання  ми маємо вирішити? Створення ефективної

 політично  відповідальної  системи.  Все.  Саме  на  це має бути

 направлено.

      І  я  абсолютно  згоден з Сергієм Соболєвим, коли він каже,

 або   мажоритарна   система,   така,  як  є  зараз,  з  такою  ж

 відповідальністю,  яка є зараз, або пропорційна система. Змішана

 система є компроміс, ну а компроміс, вони завжди є компроміси.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Відповідно  до  Регламенту  я зобов'язаний підбити

 підсумки обговорення. Я прошу 3, 5 максимум, хвилин для цього. І

 скористаюся трибуною.

     

      МОРОЗ О. О.

 

      Шановні  депутати,  кілька  моментів, на які треба звернути

 увагу перед голосуванням.

      Я зобов'язаний сказати дещо некоректно, можливо, грубовато,

 але  відверто. Якщо процес погіршення виборчої системи на основі

 діючого Закону про вибори буде продовжуватися, то ми будемо мати

 наступний   парламент,   не   ми,   а  суспільство  матиме.  Або

 призначених  частина  депутатів  будуть,  або  куплених  частина

 депутатів.  І  це  ви добре розумієте, вибори це підтверджують, і

 довибори особливо.

      Всі  будуть  залежні.  Або  зобов'язаними  перед виконавчою

 владою,  подивіться як формується сьогодні комісії всі інші, або

 перед    представниками    фінансового   капіталу,   або   перед

 криміналітетом.   Тому,   треба  на  цьому  перехідному  періоді

 уникнути  такої  ситуації,  її  можна  уникнути  введенням іншої

 системи  виборів. Або пропорційної, або змішаної, причому 50/50.

 Оскільки тут просто визначається питання поділу округів.

      Причому, уявіть собі, якщо ми приймаємо сьогодні цей закон,

 то  сприяємо політичному структуруванню в суспільстві вже тепер.

 І  інші  ролі політичних організацій уже тепер. Тому що сьогодні

 те  й  чується,  що не треба, це й повторювалося на 12 сесії так

 само.  Не  треба  ніяких партій. Ми ось уже готові, тобто ми вже

 при  владі, ми вже готові дальше керувати. Партії не потрібні. А

 досвід світовий показує, що без того не можна обійтися.

      Далі.  Чи  потрібно  сьогодні  приймати  закон.  Розпочати,

 принаймні,  його розгляд. Звичайно, треба. Тому що, уявіть собі,

 закон,   який   ми   приймемо,   пройде   ще   випробуванням   і

 Конституційним  судом,  якщо хтось до нього вважатиме необхідним

 звернутися.  А бажаючи такі є сьогодні. Про що ми говоримо, про

 що  можна  робити  висновок, дивлячись на певне реструктурування

 парламенту в певних інтересах.

      Потрібен  час.  Тому,  треба виграти, треба прийняти закон,

 бути застрахованим від різних варіантів.

      Крім  того, мова йде така -ось ми маємо сьогодні закон, там

 50%  поправок  зробимо  і  все  в  порядку. Та ні! Ви подивіться

 уважно  цей закон:  його  треба  змінювати в багатьох статтях. А

 перегляд  діючого закону, зміни до нього -це той же самий Закрон

 про  вибори.  Це  колосальна робота! Стаття 6, стаття 10, стаття

 14,  16  і  інші,  які  я  тільки  що так, бігло продивися -вони

 суперечать Конституції і їх треба, безумовно, переглядати.

      Потім.   Ми  говоримо,  таку  тезу  використовуємо  -будуть

 прикуплені  партії.  Партії  будуть  купуватися до тих пір, поки

 вони  не будуть незалежними; до тих пір, поки у трансформованому

 суспільстві  партії будуть... не будуть підтримуватися державою.

 І  про  це  треба  говорити  відверто!  Якщо  сьогодні є частина

 партій,  які  мають  підтримку фінансову, навіть протизаконну; а

 частина...  тобто  із-за  меж  держави,  а  частина -із середини

 держави, то це -не ознака демократичного суспільства. Треба, щоб

 держава  сама  собі,  суспільство  допомогло  структурувати його

 політично,  а  для  цього  потрібно,  щоб  держава підтримала ті

 партії,  які  будуть  представлені  (і  не тільки представлені в

 парламенті), а подолають певний відсоток довіри від виборців.

      Як   формується  влада  на  місці  сьогодні?  По  партійних

 признаках...   за   партійними   ознаками,   чи  ні?  Та  навіть

 призначається  сьогодні  на  посаду  якась  людина,  і  вона  за

 партійною  ознакою  формує  всі  механізми і структури влади! То

 тоді  виникає  питання:  а  на якій же це підставі призначається

 партійний  вплив?  Партійний  вплив  повинен  визначатися шляхом

 виборів громадян, а не іншим способом.

      І  ще  одне.  Пригадайте таку ситуацію. Ви ідете на вибори,

 претендент на депутатський мандат. Співвідносини вас і структури

 місцевої  влади.  Ви  весь  час  відчуваєтесь  против. Якщо ваша

 позиція  або  хтось  комусь не сказав, щоб підтримувати вас, або

 ваша  позиція  відрізняється  від  позиції місцевої влади. Цього

 можна  уникнути  іншим законом, щоб дати право громадянину, і це

 якраз захист прав людини, щоб вона вільно вибрала.

      От  їй  подобається ця платформа, ця політична організація,

 ці  конкретні  люди, які відносяться до тієї чи іншої політичної

 структури.   Вони   за  них  і  голосують.  Не  подобаються  -не

 голосують. І це - право кожної людини.

      Іще  одне.  Ми проводили довибори, і виступаючи весь час за

 права  трудових  колективів,  які і сьогодні треба передбачити і

 захистить,  так виявилося, що в преддовиборах менше 10 процентів

 кандидатів висувалися трудовими колективами. А обрано іще менше.

      То   тоді   виникає   питання:   може   щось  змінюється  у

 суспільстві?  Можливо  цю обставину теж треба враховувати. У вас

      У  вас  на  руках  є 5 варіантів проектів. Я просив би, ми

 повинні рухатись вперед. Навіть так звернусь до вас: треба взять

 за  основу  будь-який,  бо  вони  не дуже відрізняються один від

 одного,   і   на   основі  цього  проекту,  створивши  Тимчасову

 спеціальну    комісію,    довести    до   логічного   завершення

 підготовлений  проект Закону  про вибори.

     

      ГОЛОВА.  Тому  я  просив  би  спочатку  проголосувати  таку

 пропозицію:  взяти  за основу для опрацювання до другого читання

 проект,  який доповіли ті чи інші депутати. І в порядку, в якому

 ми  заслуховували  ці доповіді, я ставлю на голосування. Давайте

 спочатку на рейтингове голосування.

      Проект,  який  вносив  Лавринович  Олександр  Володимирович

 ставлю на голосування.

      Будь ласка.

     

      "За"  -

      159 голосів.

      Проект, який вносив депутат Стешенко Олександр Миколайович,

 будь ласка.

     

      "За" - 176.

      Проект, який вносив депутат Буздуган Юрій Олексійович. Будь

 ласка, підтримайте.

     

      "За" - 138.

      Проект, який вносив депутат Карпов. Він добре вам знайомий,

 будь ласка. Не Карпов, а проект я маю на увазі. Будь ласка.

     

      "За" - 102.

      Проект, який вносив депутат Ємець. Це інтерпритація, власне

 кажучи...  Я  прошу  не  галасуйте,  будь  ласка. Я посилаюся на

 висновок  науково-експертного  відділу, який говорить про те, що

 цей проект повторює в основному проект депутата Стешенка. Тому я

 просив  би  підтримати  цей  проект. Ставлю його на голосування.

 Будь ласка.

     

      "За"- 149.

      Попереднє  голосування   показало   про  те,  що  найбільшу

 підтримку  має  поки  що,  176  голосів має проект, який вносить

 депутат Стешенко.

      Давайте спробуєм може візьмем його за основу.

      Ставлю на голосування ще раз, будь ласка.

     

      "За" - 197.

      Теж  не  вистачає потрібної кількості голосів. Я відповідаю

 на  репліки щодо того, що є ще проект Конституційного центру. ТО

 є   роект  постанови,  а  не  проект  закону.  А  я  ставиив  на

 голосування  питання  про  взяття за основу для розгляду питання

 проекту того чи іншого закону.

      (Ш у м  у  з а л і )

      Тепер  я  прошу,  є варіант постанови з цього приводу, який

 вносить Конституційний центр. Він у вас на руках. Одну хвилину.

      Перше.   Перенести   розгляд  Закону  про  вибори  народних

 депутатів на сьому сесію Верховної Ради Украіни.

      Доручити   відповідним   комісіям  Верховної  Ради  України

 разом  з представниками депутатських груп і фракцій доопрацювати

 подані  законопроекти,  а  також пропозиції висловлені народними

 депутатами  в  ході їх обговорення, винести на розгляд Верховної

 Ради України єдиний узгоджений проект Закону про вибори народних

 депутатів України. Ставлю на голосування цей проект.

     

      "За" -

      Не  підтриманий...

      Проект,  який  вносять  група  МДГ  і  "Єдність".  Створити

 тимчасову спеціальну узгоджувальну комісію з числа представників

 депутатських   груп   і   фракцій   для   доопрацювання  поданих

 законопроектів    з    урахуванням    пропозицій,   висловленими

 представниками  депутатських груп та фракцій, профільних комісій

 та  народними  депутатами України в ході обговорення; винести на

 розгляд  Верховної  Ради України єдиний узгоджений проект Закону

 України  про  вибори  народних  депутатів  України у квітні 1997

 року.

      (Ш у м  у  з а л і)

      Є  пропозиція  така.  Можна  так  голосувати, але перед цим

 треба  записати.  Ми  зобов'язані,  створюючи тимчасову комісію,

 вказати  що ж вона має  брать  за основу. Пригадайте ...

      (Ш у м  у  з а л і)

      Оскільки   варіант,  який  доповідав  Стешенко,  і  він  не

 суперечить  іншим проектам, крім проекту Буздугану, набрав майже

 200   голосів,   то  я  прошу  проголосувати  за  цю  постанову,

 передбачивши  там,  взявши  за основу проект, внесений депутатом

 Стешенком.

      Ставлю  на  голосування, будь ласка. Ставлю на голосування.

 Будь ласка, підтримайте. Підтримайте, будь ласка!

     

      "За"

      Рішення не прийнято.

      Сам  проект  без  доповнення  цього?  Ну,  ми  так не можем

 голосувати.

      Ну, була пропозиція поіменно. Ну, давайте тоді...

      Одну  хвилиночку!  Хто  за  те, щоб поіменно проголосувати?

 Будь ласка.

     

      "За"

      Рішення прийнято.

      Я   ще   раз   компромісний  варіант,  який  не  суперечить

 Регламенту.   Ставлю   на  голосування  таким  чином:  "Створити

 тимчасову спеціальну узгоджувальну комісію з числа представників

 депутатських   груп   і   фракцій   для   доопрацювання  поданих

 законопроектів    з    урахуванням    пропозицій,    висловлених

 представниками  депутатських груп та фракцій, профільних комісій

 та народними депутатами України в ході обговорення.

      Друге.  Винести  на  розгляд  Верховної Ради України єдиний

 узгоджувальний   проект   Закону  України  про  вибори  народних

 депутатів  України  у квітні 1997 року, взявши за основу проект,

 внесений депутатом Стешенком.

      (Ш у м  у  з а л і).

      В  грудні  місяці  була  пропозиція. Давайте так. Да, то ми

 проголосуємо  окремо.  А  зараз проголосуємо просто про принцип,

 про зміст. Ставлю на голосування поіменно.

      Будь ласка.

      (Ш у м  у  з а л і).

     

      "За" -

      Я прошу підтримайте, це правильне рішення.

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Завтра.

      (Ш у м  у  з а л і).

      Була пропозиція це питання розглянути в грудні місяці.

      Ставлю  на голосування цю пропозицію -в грудні місяці. (Шум

 у  залі,  окремі  вигуки)  Ставлю  на  голосування. (Шум у залі,

 окремі  вигуки)  Цього  року!  В  грудні  цього  року. Ставлю на

 голосування!  (Шум  у  залі,  окремі  вигуки)  Підтримайте, будь

 ласка.

     

      "За" -

      Залишається... (Шум у залі, окремі вигуки) Що? (Шум у залі,

 окремі  вигуки)  Будь  ласка.  Значить,  у  квітні  місяці  буде

 внесений  проект,  взятий  за  основу  комісією...  від  комісії

 Стешенка. Ми проголосоували це.

      Будь ласка, перерва до 10-ї ранку завтра!

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку