ЗАСІДАННЯ П'ЯТДЕСЯТ ДРУГЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

     У к р а ї н и  27  к в і т н я  1995  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде засідання Перший заступник Голови Верховної

 Ради України ТКАЧЕНКО О. М.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Прошу сідати, вставити картки.

      Шановні  народні  депутати, прошу підготуватися

 до реєстрації. Прошу включити систему.

      Реєструємося.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

 

      Зареєструвалося 311 депутатів.

      Вечірнє завсідання оголошується відкритим.

      Продовжуємо розгляд питань порядку денного.

      Про проект концепції державної житлової політики.

      Доповідач    Онищук   Григорій   Ілліч   -голова

 Державного  комітету  України по житлово-комунальному

 господарству.

      Співдоповідач - Дронь - заступник голови комісії.

      Будь ласка, Григорій Ілліч.

 

      ОНИЩУК

 

      Шановний    Олександре   Миколайовичу!   Шановні

 народні депутати!

      На  розгляд  Верховної  Ради пропонується проект

 концепції   Державної  житлової  політики.  У  лютому

 місяці  поточного  року Кабінет Міністрів розглянув і

 схвалив  вказаний  проект. Ряд комісій Верховної Ради

 також  підтримали  його,  внесли  свої  зауваження та

 пропозиції.

      Шановні  народні депутати, забезпечення громадян

 житлом,    отримання    ти   підвищення   благоустрою

 житлолвого фонду залишається однією з найгостріших...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу до уваги!

 

      ___________....   соціально-економічних  проблем

 україни  і  повинно стати вищим пріоритетом державної

 політики.

      На  сьогодні  житловий  фонд України налічує 969

 мільйонів   квадратних  метрів  загальної  площі,  що

 становить  понад  18 мільйонів квартир. В тому числі,

 36%  -це державний житловий фонд, 62% -вже приватний,

 іншу   частину   -це  громадський  та  фонд  житлово-

 будівельних кооперативів. я 
 я                           - 3 - я 

      Середня  забезпеченість  громадян  житлом значно

 нижча   рівня   забезпеченості   житлом   у  багатьох

 цивілізованих  країнах.  На  жаль,  і  технічний стан

 житлового фонду не можна оцінити задовільно. Загальна

 площа  аварійних,  ветхих  будинків  та  будинків, що

 потребують   термінового  ремонту  та  реконструкції,

 становить  понад 43 мільйонів квадратних метрів. Стан

 його  щорічно погіршується. Фактичні обсяги ремонту і

 реконструкції  житлового фонду зменшується. В зв'язку

 з  загальним  погіршення економічної ситуації, обсяги

 житлового   будівництва   за   останні   роки   різко

 скоротилися.

      В  минулому році введено в експлуатацію житла за

 рахунок всіх джерел фінансування в обсязі всього 9, 6

 мільйонів  квадратних  метрів  з  реальної  площі, що

 вдвічі менше,  ніж у 1990 році.

      Різко  зросла  і вартість житлового будівництва.

 сьогодні  один квадратний метр коштує новозбудованого

 житла від 8 до 15 мільонів карбованців.

     Житлова  проблема  загострилась  також у зв'зку з

 необхідністю    переселення   людей   із   радіаційно

 забруднених    територій,   зростання   числа   сімей

 військовослужбовців,  звільнених  у  запас,  а  також

 національних міграцій. я 
 я                           - 4 - я 

      Сьогодні  на квартирному обліку перебувають 2, 3

 мільйони сімей, це майже 7 мільйонів чоловік. З них у

 гуртожитках  мешкають  2  мільйони чоловік. Маємо 113

 тисяч комунальних квартир.

      Чверть  цієї  черги, а це майже 670 тисяч сімей,

 це  сім'ї,  що  користуються правом першочергового та

 позачергового  оденжання  житла.  П'ята  частина,  -це

 майже  півмільйона  тисяч  сімей,-чекають  черги, щоб

 збудувати житло в житлово-будівельних кооперативах за

 власні кошти.

      15-20  років  сьогодні  чекають  в  чергах  люди

 вирішення  державою своїх житлових проблем.

      До  цього  часу  діє  такий порядок будівництва,

 обслуговування  і ремонту державного житлового фонду,

 за який практично всі витрати здійснюються за рахунок

 держави. І це породило споживацьке ставлення наймачів

 до  його збереження та утримання. Елементи соціальної

 несправедливості  стосовно  громадян,  які одержали і

 отримують  житло  за  власні  кошти,  а через систему

 податків   беруть   участь   у  створенні  державного

 житлового  онду  та  його утримання.

      В першу чергу це стосується селян. Житлова сфера

 є найважливішою складовою частиною економіки України,

 де  зосереджено  майже  чверть  основних фондів. Вона я 
 я                           - 5 - я 

 практично  була  виключена  із економічних реформ, що

 також загострило житлову проблему.

      Неведені   факти   свідчать   про   необхідність

 проведення   докорінної  реформи  у  житловій  сфері,

 розробки   та  реалізації  нової  державної  житлової

 політики.  І  першим  кроком до впровадження ринкових

 відносин  в  житловій  сфері стало прийняття Верхоною

 Радою  України  в  1992  році  Закону  України  " Про

 приватизацію  державного житлового фонду". За час дії

 Закону  приватизовно близбко двух мільйонів квартир -

 це  майже  28  відсотків  від  кількості  квартир, що

 підлягають приватизації.

      Протягом   минулого   року  приватизовано  майже

 мільйон   квартир   загальною   площею  45  мільйонів

 квадратних метрів. Цікаво, що переважна більшість, це

 майже  94  відсотків  всіх  приватизованих квартир та

 будинків,  перейшла  у власність громадян без оплати.

 проте  відсутність  законодавчих актів, які регулюють

 правові     відносини     співвласників     будинків,

 невизначеність  розміру  податку  на  нерухомість  та

 витрат  на  утримання,  зловживання  та  порушення  в

 житловій    сфері   стримують   приватизацію   житла,

 заважають пробудженню почуття господарів у громадян.

      Практично стихійно народжукється та розвивається я 
 я                           - 6 - я 

 ринкові  відносини  в  житловій сфері та ринок житла.

 З'являються приватні будівельні фірми, підприємства з

 обслуговування,   ремонту   житла,   іпатичні  банки,

 операції    з    нерухомістю    здійснюють...........

 організаціі,    функціонують   також   інші   ринкові

 структури,  хоча  їх  діяльність  ще  не врегульована

 чинним   законодавством.   Працюють   вони  практично

 безконтрольно,  мають місце і зловживання. Саме життя

 диктує  необхідність прискорення розробки відповідних

 законодавчих  та нормативних актів. І така робота вже

 розпочата. Але вона може здійснюватися лише на основі

 єдиних  принципів  і підходів, викладених у концепції

 державної житлової політики.

      Працюючи  над  концепцією,  міжвідомча  комісія,

 створена     урядом    з    провідних    спеціалістів

 держжитлокомунгосп  та  рядом міністерств і відомств,

 профспілок  і  представників  обласних,  міських  Рад

 народних   депутатів  врахувала  численні  пропозиції

 наших  громадян  та  установ,  проаналізувала  досвід

 країн  СНД,  Балтії  і  Сполучених  Штатів Америки та

 Німеччини.

      Шановні   народні   депутати,   які   принципові

 положення  державної  житлової  політики  закладені в

 проекті концепції?  я 
 я                           - 7 - я 

      По-перше,  предбачене  чинною  нині Конституцією

 зобов'язання     держави     забезпечити     громадян

 безкоштовним житлом, на жаль, не реалізовано.

      Тому  держава  повинна  створити  лише умови, за

 яких  кожний громадянин вільно на вибір відповідно до

 своїх потреб і можливостей може збудувати, придбати у

 власність або одержати житло в оренду.

      Але  при  цьому держава залишає за собою функції

 забезпечення    соціального    захисту    відповідних

 категорій    громадян,   зокрема,   малозабезпечених,

 інвалідів, ветеранів війни, осіб, які постраждали від

 аварії на Чорнобильській АЕС, деяких інших категорій.

 Для  них  зберігається державне забезпечення житлом в

 межах  установлених  норм.  Чим  більше  і чим швидше

 громадян   України  ми  залучимо  до  рішення  питань

 будівництва  і  збереження  житла, тим успішніше буде

 вирішена  житлова  проблема  в  нашій  державі.  І це

 головна  мета  нашої  державної  концепції, концепції

 державної житлової політики.

      По-друге,   концепція  передбачає  спадкоємність

 політики  стосовно  сімей, які перебувають на обліку,

 громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов.

      Їх   право   на   одержання   державного   житла

 зберігається,   але,   враховуючи   реалії   ринкових я 
 я                           - 8 - я 

 відносин,  коли  держава  не  може  і  не зобов'язана

 повністю фінансувати житлове будівництво, цим сім'ям

 в  першу  чергу, можуть бути надані земельні ділянки,

 субсидії,  пільгові кредити для придбання будівництва

 власного   житла,   одержання  житла  в  власність  з

 виплатою його вартості, у розсрочку.

      Розміри  державної допомоги будуть визначатися з

 урахуванням  сроку  перебування  сімей на квартирному

 обліку та їхнього матеріального стану.

      По-третє,  одним  із важливих напрямів державної

 житлової  політики  повинен  стати поступовий, в міру

 проведення  економічних  реформ, перерозподіл функцій

 між   державою,  органами  місцевого  самоврядування,

 підприємствам   і  організаціями,  та  громадянами  з

 питань  будівництва реконструкції та отримання житла,

 з метою їх децентралізації.

      На  наш  погляд,  на державному рівні необхідно

 вирішувати    питання    законодавчого   нормативного

 забезпечення,    відповідного   соціального   захисту

 категорій  громадян,  державного  замовлення на житло

 для  них  та  ціьових  програм, правового регулювання

 ринку   житла,   економічного  фінансового  сприяння,

 розвитку житлової сфери.

      До   компетенції   місцевих   органів  влади  та я 
 я                           - 9 - я 

 саморегулювання,    повинно   входити   забезпечення,

 забудовників   земельними   ділянками,   використання

 коштів  та  субсідій,  встановлення  цін  та тарифів,

 створення     мережи    спеіцалізованних    будинків,

 орагнізація обслуговування житла.

      Підприємства,  організації,  та  установи різних

 форм власності, зобов'язані в першу чергу допомогти в

 вирішенні житлової проблеми своїх працівників.

      Реалізація   цього  напрямку  житлової  політики

 дозволить  підвищити  відповідальність  органів  всіх

 рівнів    і    влади,   керівників   підприємств   та

 організацій, установ, за вирішення житлової проблеми.

      Четврете.  Досвід  вітчизняного  містобудування

 вияснив  ряд  суттєвих  конструктивних  архітектурних

 недоліків,  штучного  створення проблем транспортного

 забезпечення,  та  інфраструктури,  житлових масивів.

 тому  стратегія  містобудування,  структура житлового

 будівництва  необхідно  змінити у напрямі спорудження

 більш  конфортного  житла  розширення  індивідуальної

 малоповрехової  котеджної  забудови розвитку малих та

 середніх  населених  пунктів,  особливо  в  сільській

 місцевості, як це передбачено концепцією національної

 програми відродження села.

      Вкрай   важливий   напрям   Державної   житлової я 
 я                           - 10 - я 

 політики  -це розробка та затвердження систем пільг і

 кредитів,  які  надаються  всім учасникам будівництва

 житла і  утримання  існуючого  житлового фонду.

      Стимулювання  ініціативи  приватних забудовників

 буде  також сприяти залеченню до цих процесів великої

 кількості  фізичних  та юридичних осіб і відповідно -

 збільшенню    обсягів    житлового   будівництва   та

 підвищенню збереження  існуючого житла.

      Концепцією  також  передбачається і реформування

 системи  оплати  за  користування державним житлом та

 комунальними послугами.

      Запропоновано  поступовий  перехід на самоокупну

 систему  оплати  з  урахуванням якісних показників та

 забезпечення  адресних  субсидій  окремим  категоріям

 громадян.

      Шановні   депутати!   В  концепції  визначені  і

 основні  шляхи  реалізації  житлової політики, в якій

 передбачають:  в першу чергу -це розширення житлового

 будівництва  за  рахунок  різних джерел фінансування,

 створення  умов  для  залучення  позабюджетних джерел

 фінансування.  Зокрема, коштів населення, підприємств

 і організацій різних форм власності.

      Необхідно  нам  розробити економічні стумули для

 організацій     і    підприємств,    що    займаються я 
 я                           - 11 - я 

 проектуванням,  будівництвом та реконструкцією житла,

 виготовленням  будівельних  матеріалів  та обладнання

 для   житлового   будівництва.   А   також  утримання

 житлового фонду.

      Необхідно   також   створити  ринок  будівельних

 послуг,  будівельних матеріалів, виробів, технологій,

 проектної    документації,    а   також   приорітетне

 спрямування  недержавних  інвестицій  у  будівництво,

 руконструкцію  житла  та  інших  об'єктів  соціальної

 сфери.

      Концепція    враховує   також   і   необхідність

 прискорення  приватизації  Державного житлового фонда

 та  підприємств,  які  обслуговують  його,  створення

 ринку  житла  і  альтернативних виробничих структур в

 житловому господарстві для подолання монополізму і їх

 роботи.  Державна  підтримка  більш  інвестиційних та

 інших фондів і потечних та житлових банків, страхових

 компаній  та інших ринкових структур для забезпечення

 фінансування   житлового   будівництва  буде  сприяти

 вирішенню житлових проблем.

      Особливого      значення     набуває     питання

 першочергового   та   безперешкодного   виділення  та

 облаштування  земельних ділянок ля будівництва житла.

 Тобто  необхідно передбачити реалізацію всіх можливих я 
 я                           - 12 - я 

 заходів,  які  б дозволили збільшити обсяги житлового

 будівництва   за   рахунок   залучення   всіх  джерел

 фінансування. Системою пільг, субсідій, різноманітних

 кредитів,  в  тому  числі на умовах застави необхідно

 підвищити   зацікавленість   громадян   у   вирішенні

 житлової  проблеми.  Адже  зрозуміло  що  за нинішніх

 високих   цін   на  будівельну  продукцію  і  низької

 платіжної   спроможності   в   переавжній   більшості

 громадян  немає  можливості  самостійно збудувати або

 придбати житло.

      Термінового рішення і вимагає проблема відомчого

 житлового  фонда  та  соціальної інфроструктури, його

 утримання   та   передачу   у  комунальну  власність,

 використання   житла  за  непризначенням,  підвищення

 відповідальності  громадян та власників житла за його

 стан і своєчасну оплату пошлин.

      Перелічені  та  інші  шляхи  реалізації житлової

 політики  потребують  розробки  та  прийняття  нового

 житлового   кодексу,   необхідних   законів,   Указів

 Президента   та   Постанов   Уряду   щодо   створення

 фінансово-кредитного  механізму у виділенню земельних

 ділянок.  Таких  першочергових документів близько 30.

 Половина  з них уже в роботі. Завершується робота над

 житловим  Кодексом,  проектами  Законів  України "Про я 
 я                           - 13 - я 

 іпотеку",    сумісне    володіння   багатоквартирними

 будинками,   ряду   указів   Президента  та  постанов

 Кабінету  Міністрів  щодо створення державної системи

 реєстрації,   оцінки   та  обліку  нерухомого  майна,

 розвитку   позабюджетний   фонд,   форм  інвестування

 житлового    будівництва.   Положення   про   надання

 громадянам субсидій та пільгових кредитів і ряд інших

 документів.

      Створення    нового    житлового   законодавство

 дозволить поліпшити житлову ситуацію, навіть, у мовах

 нинішньої економічної кризи буде сприяти стабілізації

 соціально  політичної ситуації в суспільстві, а також

 дозволить   інтегрувувати   житлову   сферу   системи

 ринкових відносин.

      Схвалина   Верховною   Радою   концепція,  стане

 основою для початку поетапної її реалізації.

      На   першому   етапі   ми   вважаємо  необхідної

 термінової   розробки   та   прийняття  пакету  актів

 житлового законодавства та внесення необхідних змін і

 до Конституції.

      Другий   етап   передбачає  створення  фінансово

 кредитних  механізму,  формування системи економічних

 відносин у житловій сфері,  ринку житла.

      Третій етап -це розробта та реалізація відомчих, я 
 я                           - 14 - я 

 регіональних  програм,  а  також  державної  житлової

 програми,   яка  відповідно  до  завдання  Президента

 України  повинна  бути  подана  на розгляд Верховиної

 Ради до кінця поточного року.

      Всі  ці  три  етапи,  вони  починають реалізацію

 одночасно.  Тому  і  буде  сприяти вирішенню житлових

 проблем  нашого  населення. На цьому я й закінчу свою

 інформацію.  Дякую  за  увагу. І готовий, якщо будуть

 питання, відповісти на них.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скільки відведем часу на запитання?

 15  хвилин,  да?  Хто  за  те,  щоб  15 хвилин -прошу

 проголосувати.    І   давайте   сконцентруємся   -хоч

 проголосуєм, опреділиться...

      (Шум у залі)

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Включіть, будь ласка, систему і запишіться.

      Достатньо.  Висвітіть.  Не зрозуміло, чого Дронь

 хоче питання задать...

      (Сміх)

      Спасибі, достатньо. я 
 я                           - 15 - я 

      Вітренко,   потім   Степанов.   Вітренко   нема.

 Степанов.

      (Шум у залі)

      Хто? Донченко, будь ласка, вмісто Вітренко.

      Виставте 15 хвилин і включіть Донченко.

 

      ДОНЧЕНКО Ю.Г., 259 виборчий округ.

      Уважаемый докладчик!

      Я  бы  хотел  обратить  внимание  на  3 момента,

 которые  я не услышал в вашей информации, не прочитал

 в предложенном Кодексе, который вы нам роздали.

      Первое,   я   не  вижу  роли  молодежно-жилищных

 кооперативов   и   их   отношение,   увязка   с  этим

 комплексом.   Было   с  моей  стороны  предложение  в

 комиссию  по  этому  вопросу,  но  вы  совершенно  не

 отразили  это в соей информации.

      Мне  бы  хотелось ваше отношение к этому вопросу

 и  насколько  это  увязывается  в целом с концепцией,

 которую вы нам предложили.

      Второй   момент.   Я  также  не  вижу  вопросов,

 связанных  данной  концепции с Земельным кодексом. То

 есть,   выделение   земли   под   строительство   как

 индивидуальным  застройщиком,  так и, будем говорить,

 кооперативное  строительство,  так  и государственное я 
 я                           - 16 - я 

 строительство.   Именно   насколько   это  увязано  с

 Земельным  кодексом,  не  задекларировано,  как у вас

 сегодня, у вас больше декларация там идет.

      И   последний   момент,   вопрос,   связанный  с

 финансированием  и выполнением в целом этой концепции

 по    финансированию.    На    каком   уровне   будет

 финансироваться    -кредитованием,    частные   лица,

 государственные  и  так  дальше.  То  есть, приоритет

 финансирования данной концепции.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  депутати,  я прошу, ну, не

 чути нічого в залі.

 

       ___________. Житлово-будівельні кооперативи -це

 як  форма  організаційна по будівництву житла і метод

 залучення  коштів для забезпечення членів кооперативу

 житла.

      Воно  в  концепціі є так, де ми говоримо про те,

 щоб  використовувати  всі  можливі  форми організації

 будівництва.  Конкретно по роботі житлово-будівельних

 кооперативів,  про формування -це в статтях Житлового

 кодексу  і  інших  нормативних  актів, які стосуються

 організаційної  форми житлового будівництва. я 
 я                           - 17 - я 

      По  Земельному кодексу. Ви вірно кажете, питання

 таке:  ми  в  концепції  конкретно  вказуємо, що шлях

 реалізації  концепції житлової політики державної -це

 безперешкодне    обов'язкове    виділення   земельних

 участків  під  житлове  будівництво.  А  в Земельному

 кодексі  це повинно знайти своє відображення, тому що

 концепція -це не закон, це напрями, це політика. Тому

 воно там і передбачає в такому вигляді.

      Стосовно   фінансування.  Фінансування  от  того

 житлового   будівництва,   яке   буде  направлено  на

 соціальний захист малозабезпечених, інвалідів і інших

 категорій   населення,   яке   потребує   соціального

 захисту, це фінансування буде бюджетне, державою,   в

 тому чіслі і місцевих бюджетів.

      Стосовно  інших форм фінансування, то тут ми від

 цієї  концепції  відкриваєм  ві  шляхи  для того, щоб

 створити    фінансово-кредитну    систему   пільгових

 кредитів   під   це,  системи  субсидій  під  житлове

 будівництво,  тому  що ми знаєм, що населення повинно

 хоч  би  частину,  але  фінансувати  за рахунок своїх

 коштів.  Інше  системою субсідій буде надано державою

 інша допомога.

      +Тому   питання   фінасування  -це  дуже  широке

 питання  і  потребує розробки спеціального фінансово- я 
 я                           - 18 - я 

 кредитного   механізму.   Це  теж  пакет  нормативних

 документів,  указів, пакетів, в тому числі ряд із них

 підготовлено...  і  Закон про іпотеку і таке інше. Це

 десятки   цих   законів   та  нормативних  актів,  що

 потребують відпрацювання.

      Тому   я  ще  раз  підкреслюю,  що  сьогоднійшій

 розгляд і прийняття цієї концепції дасть можливість в

 цих  напрямах  якраз  розробку  багатьох законодавчих

 нових актів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, спасибі.

      Кочерга, за ним Тима.

 

       КОЧЕРГА

      247   Ровеньки,   Луганская   область,   депутат

 Кочерга.

      Пожалуйста,   скажите   как  будет  решаться  на

 государственном     уровне    программа    молодежных

 строительных кооперативов?

      И  второй  вопрос  -это обеспечение чернобыльцев

 жильем  и особенно тех чернобыльцев, которые отселены

 из  зараженных  зон? Критическое положение по данному

 вопросу. На протяжении 6-7 лет люди стоят до сих пор,

 не   получают   жилья   и   в   ближайшее  время  это я 
 я                           - 19 - я 

 предусмотреть   невозможно.  Мне  пришлось  задавать,

 значит,   по  данному  вопросу  депутатские  запросы,

 однако  до сих пор я ответа не получил, хотя прошло и

 уже более месяца. И за военнослужащих тоже.

 

      _______________

      Я прошу пробачення: я перше питання ваше не...

 

      _______________

      Я  имею  ввиду, что все-таки, как вы знаете, что

 молодежно-строительные кооперативы за последнее время

 очень  много сделали для того, чтобы, значит, молодые

 семьи,   получить   семьи.  Они  сами  участвовали  в

 строительстве  жилья,  однако  за последние вот 2 -3,

 особенно  последние  годы,  значит, данный вопрос, по

 сути  дела,  с молодежными строительными коопертивами

 на местах, по сути дела, ничего не решается.

 

      _______________

      Значить,  по  першому  питанню. Ви праві: дійсно

 потрібно   тут   робота   і   комітету  і  ряд  інших

 міністерств  по  тому,  щоб  проіндексувати навіть ті

 кошти,  які  вже  члени  кооперативів  вклали, почали

 будівництво,  і те, як це повинно вже створюватись, і я 
 я                           - 20 - я 

 кошти   для   будівництва  в  сучасному  періоді.  Це

 потрібно.  Зараз  нема такої відповіді конкретної, це

 відпрацьовується.

      Але  пільги  для  молодіжних  цих  житлових, для

 молодих  сімей,  молодіжних житлових комплексів, вони

 передбачені   і  житловим  кодексом.  Ми  там  однією

 статтею  передбачили  такі  пільги. Ну, реалізація...

 повинні над цим працювати.

      Відносно  черг  тих  осіб,  які  постраждали від

 Чорнобиля,  військовослужбових  і  т. ін. В концепції

 дійсно  ми,  ті,  хто  працював  над  концепцією, і в

 концепцію  не можливо вкласти це все по порядку, тому

 що  дуже  багато категорій населення сьогодні мають і

 пільги,  і стоять на чергах. Я називав цифру: це 2, 3

 мільйони,   в  тому  числі,  там  сотні  тисяч  сімей

 чорнобильців ще є.

      В  Житловому  кодексі  є  стаття така, вона... я

 можу  помилитися  в  її порядковому номері, це чи 25-

 а... Там, в Житловому кодексі, розписані всі пільги і

 першочергове     виділення     земельних    участків,

 першочергове  кредитування, першочергові субсидії для

 категорій,   в   тому   числі,   військовослужбовців,

 чорнобильців і т.ін.

      Житловий кодекс практично, є вже його, в другому я 
 я                           - 21 - я 

 читанні  ми  там  розглянули другий варіант і в цьому

 житловому кодексі це все розписано, в травні він буде

 розглянутий Кабінетом   Міністрів,   після   цього  в

 Верховній  Раді  буде  як закон. Де все поставлено на

 свої місця.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Тима за ним Довгань.

 

      ТИМА. Передаю слово Вітовичу, 275 виборчий округ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітович, говоріть.

 

      ВІТОВИЧ.  Шановний  доповідачу.  В мене, як це у

 нас   звикли   говорити   до   вас   на  відміну  від

 попереднього  депутата два регіонально лобісські такі

 запитання.   Ви   напевно   знайомі  з  проблемою  на

 Львівщині  взагалі  є  два  міста, це Новояворивський

 новий  розділ,  де  особливо  гостро  стоїть проблема

 передачі  житла на баланс міської ради. Ви знаете, що

 це  ж не нормальне практично ситуація. Коли два більш

 ніж  30-ти  тисячні  міста,  міська рада практично не

 володіє житловим фондом.

      Щось  десь  сталося,  десь  гарячої  води  нема,

 підприємства   в   принципі   за  це  відплвідає,  це я 
 я                           - 22 - я 

 безумовно  сірка,  два  гиганти  такі на Львівщині, а

 люди біжать скаржитися до міської ради. Півтора року,

 лише на моїй пам'яті, вже мосується ця проблема. Були

 листи  з  міських рад. Були листи з обласної ради, на

 Мінекономіки,   Президент  нещодавно  на  зустрічі  з

 депутатами  підтримав  цю  ідею.  Каже, дійсно, треба

 позбавляти  цього  зайвого баласту принаймні деякі із

 підприємств, а віз як то кажуть і нині там. Невже не

 можливо  якось  найближчим часом все-таки вирішити цю

 надзвичайно болючу для цих людей проблему.

      І  друге  питання.  Як  ви  дивитесь в принципі,

 взагалі  на  можливість  розв'язання  ще однієї такої

 проблеми.  Місто  Жидачів  і Ходурів. Аграрний район

 знову  ж  таки  Львівщини.  І  практично  і там і там

 припинено  зараз житлове будівництво по причині того,

 що в районному бюджеті не можуть віднайти коштів, які

 необхідні  на реконструкцію очисних споруд в Жидачеві

 і  в  Ходорові.  В  результаті це штовхає людей... ну

 добре,  якщо  це, наприклад, промислове підприємство,

 які зараз теж із певних причин економічного характеру

 практично припинили будівництво.

      Тобто,  йдеться  про  індивідуальну  забудову. В

 результаті  людей  штовхають на самобут, на порушення

 Закону  і  в  районі  поглиблюється  і  до того вкрай я 
 я                           - 23 - я 

 небезпечна  і епідеміологічна ситуація.

      Знову ж таки, яким чином, на вашу думку, можна в

 принципі  вирішити оцю  другу проблему?

      Тобто,  шлях  кредиту...  ну  коли індивідуальні

 забудови...я  не  знаю,  чи  це  в принципі достатньо

 перспективний шлях.

 

      ___________.  Перше питання дійсно надто важливе

 і  воно  закладене  в  концепцію. Це питання передачі

 відомчого житлового фонду і соціальної інфраструктури

 на баланс  місцевих органів  влади.

      Цей   процес   іде  вже  майже  рік.  С  початку

 приватизації   підприємств   іде  передача  відомчого

 житлового фонду. Місцеві Ради сприяють цьому процесу.

 Державний   комітет   наш   по   житлово-комунальному

 господарству  теж сприяє цьому процесу і підтримує. І

 які питання конкретні виникають на місцях -розглядає,

 вирішує.  Підготовлена  в  цілому для України... ну я

 скажу  вам,  що  майже  мільйон квадратних метрів вже

 передано відомчого житлового фонду місцевим Радам.

      Хоча  проблема  з фінансуванням його утримання і

 реконструкції ремонту тут  є, це дійсно проблема.

      Підготовлено     проект    Постанови    Кабінету

 Міністрів, яким буде затвердження положення і порядок я 
 я                           - 24 - я 

 передачі  відомчого  житлового  фонду. Я вважаю, що в

 травні   місяці   Кабінет  Міністрів  він  зараз  іде

 погодження   по  міністерствам  проходить,  буде  цей

 документ  прийнятий.  Він  трошки упорядочить систему

 передачі відомчого житлового фонду.

      Але   сьогодні  ніхто  не  стримує  цей  процес.

 залишається  одне  питання  вирішення фінансування по

 підготовці його до осінньо-зімнього нового періоду до

 утримання  взагалі.  Це окреме питання воно практично

 буде  вирішуватися,  враховуючи  фінансові можливості

 місцевих органів влади.

      Відносно    того,    що    призупинено   житлове

 будівництво  не  тільки  на Львівщені. Це приклади на

 жаль  такі  вони  є  і  в  інших  областях  житлового

 будівництва    припинення    обсягів   зменьшення   і

 припинення   повністю  із-за  відсутності  інженерної

 інфроструктури.

      В    кожному    конкретному   випадку   потрібно

 розглядати.  Я  готовий як голова Державного комітету

 розглянути  таку  ситуацію  в  Львівській  області, в

 частності  в  цьому  місті  де  ви  назвалі  і  якісь

 конкретні  рекомендації  підготувати пропозиції. Тому

 що взагалі рекомендації для України сьогодні по таким

 питанням дати неможливо із-за відсутності... я 
 я                           - 25 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Довгань, за ним Хмельовий.

 

      ДОВГАНЬ   С.   В.   Довгань  слово  передає  403

 Самойлик.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Снігач, будь ласка. Самойлик.

 

      САМОЙЛИК  К.  С.  403  виборчий  округ,  фракція

 комуністів України.

      Я  вам  скажу  відверто,  що трошкі моторошно на

 душі від концепції, яку ми прослухали. Бо відчуваємо,

 що  вона  не здатна на життя. Честне слово, саме таке

 відчуття.

      Але  все  ж  таки  питання.  Ви  передбачаєте  в

 концепції житлової державної політики забезпечення за

 рахунок  державою  у  межах встановленої норми житлом

 громадян, які потребують соціального захисту.

      Ось в цьому плані в мене питання.

      Зараз  захисту  соціального потребують переважна

 більшість   українского   народу,   майже  мабуть  90

 відсотків.

      То   як   передбачається   конкретно   вирішення

 житлової    проблеми   джля   малозабезпечених,   для я 
 я                           - 26 - я 

 працівників  бюджетної сфери, вчителів, лікарів, адже

 не  секрет, зараз масовий відплив саме цієї категорії

 і  у  зв'язку  з  незадовільним  вирішенням  житлової

 проблеми.

      Подивіться,  на  1995 рік заплановано на область

 будівництво 30 квартир всього. Колгоспкапвкладення.

      то  хіба ми вирішимо питання всіх соціально мало

 захищених людей.

      І  ще  одне  питання. Я не згодна з тим, що саме

 молодь,  це питаня тоже з питань, забезпечення житлом

 молоді через кооперативи.

      Чому.

      Мало  того,  що  сьогодні руки молоді залишилися

 без  роботи,  бо державі стали не потрібні, що молодь

 зараз  не  має  право  на  медичне обслуговування, на

 гнавчання   і   так   далі.   Чи   зможе  вона  через

 кооперативне будівництво собі збудувати житло.

      Звичайно ні.

      І  тут  мені здається, що саме за молодь повинна

 взяти  турботу на себе держава. Мені здається, що тут

 все-таки треба передивитися.

      І  ще,  що передбачає стимулювання підприємств і

 організацій,    що   займається   проектуванням   та

 реконструкцією  житла.  Що  це  за система, в чому її я 
 я                           - 27 - я 

 суть. Будь ласка поясніть.

 

 

 

      ___________.     Як     вирішувалось     питання

 забезпечення  житлом  до цього часу -ми всі знаємо, і

 система яка діяла - ми  знаємо.  Ми сьогодні повинні

 признати  неспроможність державою вирішити це питання

 (в  цілому)  населенню. Тому вся концепція направлена

 на   те,   щоб  відкрити  всі  шляхи  для  можливості

 вирішення  цього питання кожним громадянином України.

 В тому числі, є частка населення, яка дійсно потребує

 соціального захисту - частка малозабезпечених і інших

 категорій.  Оцю  частку  потрібно... держава щоб вона

 таки  забезпечила  за  свої  кошти.  Інші кошти, інші

 форми,  в  тому числі і перш за все -це викориастання

 коштів  населення  -необхідно використовувати. Тому в

 концепції  закладений цілий ряд пунктів і пропозицій,

 і  шляхів  реалізації,  які  потребують  ще розробки,

 доопрацювання,  підкріплення  законами,  нормативними

 актами.

      Повинна задіяти ціла система кредитно-фінансова.

 Це  важкий  механізм  і його потрібно створювати. Для

 цього виділяється цілий етап в реалізації концепції. я 
 я                           - 28 - я 

      Що відносно  молоді,   відносно   інших   верств

 населення:   вони  являються  громадянами  України, і

 повинні  закони  на  них  діяти  теж  такі,  як і для

 інших  -учителі  чи  не  учителі.  Але система пільг,

 система   пільгових  кредитів  -вона  дає  можливість

 вирішувати ці питання. Тому воно й закладено так.

      Відносно  того,  системи, яка включає пільги для

 всіх  категорій,  в  тому  числі -по проектним ділам,

 будівельним  питанням будівельних організацій  і таке

 інше...   Ми   вважали   за   необхідність   створити

 обов'язково   пільги   для  всіх  тих  підприємств  і

 організацій  (і  які  проектують,  і  які  займаються

 будівельними     матеріалами     -виготовлення,     і

 будівництвом  і таке інше), які використовують тільки

 на  житлове  будівництво  свою  діяльність. Тільки на

 житлове!

      Питання,    якими    займаються   оці   проектні

 організації, не пов'язані з житловою сферу, там пільг

 не   повинно   бути.   Тому  система  пільгова,  вона

 направлена  і  спрямована тільки на питання вирішення

 житлової проблеми населення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  вибачаюсь.  Шановні  колеги,  ми

 відвели  часу  15  хвилин,  я  оголосив  Хмельового і я 
 я                           - 29 - я 

 Мулява  настоює.  Давайте  цим  двом дамо, і на цьому

 завершуємо.

      Катерина Семенівна,  що таке?

             (Шум у залі)

      Будь ласка,  включіть.

 

       ___________.  Я-таки хочу конкретизувати, більш

 конкретну  відповідь  одержати від вас. Я розумію, що

 ми всі маємо рівні права -і вчителі, і лікарі, і всі.

 Але  ж  ми,  державвотворці  всі, повинні враховувати

 специфіку  і  села, і міста і так далі. Скажіть, будь

 ласка,  де  це  оці  пільгові  кредити  може одержати

 молодий  вчитель чи лікар? Ми ж залишились у селі без

 лікарів, вчителів. Де,  скажіть, будь ласка?

      Це питання питань.

 

       ___________.  Ми  розглядаємо  сьогодні  з вами

 концепцію  житлової  державної  політики,  це напрями

 державної  політики,  а  конкретно те, що ви задаєте,

 його  це  треба  відпрацьовувати, його ще дійсно нема

 сьогоні.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю, що питання дуже правильно

 поставлено,  тому що ми в різні умови ставимо місто і я 
 я                           - 30 - я 

 село.  Вони  і  так були в різних умовах, особливо ті

 люди,  які  приходять  вчителями,  лікарями  і іншими

 спеціалістами.

      Будь  ласка, Хмельовий, за ним Мулява і на цьому

 завершуємо.

 

       ХМЕЛЬОВИЙ.

      Уменя  первый  вопрос. В чем было, я знаю, в чем

 несогласие  Федерации  профсоюзов  Украины  было? Они

 подписали  эту  концепцию  с  оговорками, но с какими

 оговорками,  я  в  этом  материале  не  нашел. Первый

 вопрос.

      И     второй:     как    будут    использоваться

 приватизационные   чеки   на   жилье?   Часть   людей

 использовали, а часть людей, которые построили своими

 силами  жилье,  они, вообщем-то, остались не у дел, и

 как  можно ли потом эти приватизационные чеки вложить

 в будущем, ну, в постройку частного дома или получить

 за  это  компенсацию  от  тем людям, которые не имеют

 квартиры,  живут в бараках, общежитиях или на частных

 квартирах?

 

      ___________. Значит, замечания профсоюзов мы все

 учли. Основное и главное было замечание, касалось оно я 
 я                           - 31 - я 

 очередности.  Поэтому мы учли это и в концепции одной

 фразой,  а  в  Жилищном  Кодексе  это  расписана  эта

 очередность,  она  сохранена.  основным  направлением

 концепции какраз и было: приемственности и сохранение

 существующей  очереди. То есть что касается повышения

 роли  профсоюзов,  то  в концепции смысла не было, мы

 там  указали  как путь реализации и участия граждан и

 профсоюзов     в     соответствии    с    действующим

 законодательством.   Что  касается  конкретно  других

 законодательных   актов,   свою  роль  профсоюзы  там

 найдут.

      Поэтому  мы  считали  и  впринципе  и постоянные

 комиссии,  которые  рассматривали  этот  вопрос  тоже

 согласились,  что  в  таком  виде  пока  можна учесть

 замечания Федерации профсоюзов.

      Что  касается  приватизационных  жилищных чеков,

 жилищных  чеков,  а их использование четко определено

 законами,  Законом  о  приватизации  жилищного фонда,

 государственного  жилого  фонда,  и  они  могут  быть

 испорльзованы  и  на  приватизацию жилого фонда, и на

 приватизацию  предприятий, хто имеет свой жилой фонд,

 имеет собственный дом, и на приватизацию предприятий.

 Проведена     индексация,    вы    знаете,    именных

 сертификатов, проведена индексация жилищных чеков, их я 
 я                           - 32 - я 

 конвертация, соотношение, тут механизм отлажен.

      Более  того  уже  предложено  и  идет разработка

 вместе  с  Фондом  государственного  имущества  ввиде

 таких же как именных сертификатов выдавать и жилищные

 чеки для использования их в процессе приватизации.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Мулява.

 

      МУЛЯВА

 

      Шановний  пане голово! Слухаючи вашу доповідь, я

 подумав,   що  добре  що  молода  Українська  держава

 взялася за житлову політику. І зрозуміло що для цього

 потрібна  концепція.  Але  я  хотів би вас запитати і

 звернути увагу на питання, які виходять за рамки лише

 житлової  політики.  У  нас по периметру північного і

 східного  кордону  України  маса  запустілих  сіл, де

 немає, власне, вже людей.

      Як  ви  дивитесь на те, щоб по периметру кордону

 створити  прикордонні  поселення, де б ми селили тих,

 хто  згоден  нести прикордонну службу і поєднувати її

 із працею на землі? Це, по-перше.

      По-друге, і взагалі ті, що звільняються в запас,

 йде  скорочення  в  Збройних Силах, як ви дивитесь на я 
 я                           - 33 - я 

 те,   щоб   створити   військові   поселення  із  тих

 військовиків,  які  також  згодні  працювати, бажають

 працювати на землі.

      І  третє.  От  у  нас  недавно  приїхав козак із

 забайкальського  козацтва,  вони несуть там службу. І

 він питає, чи не можна нам усім селом переселитися на

 Україну і чи не дадуть нам можливість за наші ж кошти

 побудувати поселення.

      Дякую за відповідь.

 

      _______________

      Відносно  відродження  села,  то Верховною Радою

 прийнята концепція відродження й програма відродження

 села.   Ми,  держжитлокомунгос  і  наші  організації,

 підприємства  з іншими відомствами тех відпрацьовуємо

 розділ  в  цій національній програмі відродження села

 відносно  сіл, відносно тих, хто живе в селах, в тому

 числі і прикордонних.

      Вважаю, що тут підтримка повинна бути держави.

      По  іншим  вашим  питанням. Ну, кожен громадянин

 повинен  вибрати  собі  і місце, де він має збудувати

 своє житло, і форму, як забезпечити себе житлом.

      Тому  концепція,  якраз  тут  і визначено те, що

 любим   способом   за   рахунок  усіх  можливих  форм я 
 я                           - 34 - я 

 фінансування  вирішувати це питання. Місце проживання

 і переселення вирішується, відносно переселення цілих

 сіл,   треба   користуватися   законами   України   і

 вирішувати е питання.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Все. Значить, сідайте, будь

 ласка.

 

      _______________

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається співдоповідачу Дроню

 Анатолію  Андрійовичу,  голові  підкомісії  з базових

 галузей.

 

      ДРОНЬ.

 

      Шановний  Олександр миколайович, шановні колеги,

 по-перше, хочу відзначити, що ми занадто запізнюємось

 з  прийняттям основ нової житлової політики, адже ста

 рі  підходи  тут  вже  давно  не  працюють,  нових ми

 законодавчо  не визначили. І це ще більше загострює і

 без  того  складну житлову проблему. не буду наводити

 цифри  які характеризують критичний стан в цій справі я 
 я                           - 35 - я 

 в  життєво  важливій сфері. Доповідач про це детально

 щойно  говорив. та і ви всі шановні народні депутати,

 наші  виборці,  добре  знають  стан справ, які ми тут

 маємо.

      Ясно,  що  загально-економічна криза, є основною

 причиною,     занепаду     житлового     будівництва,

 реконструкції   і   обслуговування   житла.   Але   і

 невідповідність  житлової політики, тим перетворенням

 які  відбуваються  в україні є тут значним стримуючим

 фактором.

      До  речі  в  Росії,  в Белорусії, в Узбекістані,

 ряді   інших   країн   СНД,   вже  діє  нове  житлове

 законодавство,  і стан справ там в житловому питанні,

 дещо  краще.  Чому  ми  ж  запізнюємось, законодавчим

 забезпеченням, реформи в житловій сфері.

      На   мій  погляд  причина  відсутності  в  нашої

 країні,  планованості  системності,  в  законотворчої

 роботі6 конкретної зацікавленності, і відповідальності.

      Як законодавчої такі виконовчаї гілок влади.

      Це підтверджує хронологія підготовки, концепції.

      Ще  вкінці  93-го  року,  Житлкомунгосп  разом з

 іншими  міністерствами  розробив і подав проект цього

 документу  кабінету Міністрів.

      після   погодження  його  з  місцевими  органами я 
 я                           - 36 - я 

 влади,  з  урахуванням  деяких зауважень він повторно

 був  подан  до  уряду.  В жовтні минулого року проект

 концепції було нарешті там розглянуто і схвалено.

      Далі   знадобилося  ще  кілька  місяців,  щоб  в

 апараті Президента вивчили цей документ, і тільки   в

 січні  цього  року  він дійшов до Верховної Ради. І в

 нас, як бачите,  він теж  довго чекав своєї черги.

      Здається,     останнім     часом     намічається

 упорядкування  законотворчої роботи. Я сподіваюсь, що

 порядок   буде   наведено   і  сподіваюсь  також,  що

 концепцію  житлової  політики  ми  зможемо прийняти у

 прискореному режимі. Це дасть можливість на її основі

 розробляти  новий житловий кодекс, пакет законодавчих

 та   нормативних   актів  з  питань  фінансування  та

 кредитування  (..........)  будівництва,  відновлення

 системи  державної  реєстрації нерухомості, створення

 відповідних ринкових структур у житловій сфері і таке

 інше.

      Всього  необхідно розробити більше 30 актів, які

 складуть систему  нового житлового законодавства.

      Хочу  наголосити  на  тому, що на базі концепції

 мають  розроблятися  галузеві  і  регіональні житлові

 програми,  а  також  і загальнодержавна програма, про

 яку  в  кінці  минулого  року  в  своєму зверненні до я 
 я                           - 37 - я 

 Верховної   Ради   заявив  Президент  України  Леонід

 Данилович  Кучма.  Нагадаю,  що ця програма (згідно з

 його  заявою)  має  бути  подана  до Верховної Ради в

 поточному  році.  Але,  як  мені відомо, що робота не

 розпочиналася.  І  причина,  одна  з  причин є те, що

 відсутня концепція  житлової політики.

      Тепер   щодо   самого  проекту,  який  ми  зараз

 розглядаємо. Оскільки нема впевненості, що ті десятки

 документів,   про  які  я  говорив,  будуть  прийняті

 найближчим  часом,  слід  було  б вже в цій концепції

 більш  чітко  визначити  норми,  якими  б  керувалися

 учасники    процесу    фінансування   спорудження   і

 обслуговування житлового фонду вже сьогодні.

      Зокрема.   Переше.  Концепція  має  більш  чітко

 визначити  позицію  держави  щодо сімей, які тривалий

 час стоять на квартирній черзі. Їх право на одержання

 житла повино бути збережено. Але, враховуючи ситуацію

 з  державним  будівництвом, цім сім'ям можутьнадавати

 субсидії   або  пільгові  кредити  для  придбання  чи

 спорудження   власного   житла.   Розміри   державної

 допомоги  повинні  визначатися з урахуванням терміну,

 перебування в черзі та матерільного стану сімей. І ми

 повинні тут більш чітко повторюю записати.

      Друге.  Потребують прискореного вирішення шляхів я 
 я                           - 38 - я 

 регулювання   відносин   власності  в  приватизованих

 багатоквартирних  будинках.  Сьогодні  ви  знаєте  ми

 маємо  власників  приватизованих  квартир  окремих. А

 будинок ві цілому територія навкого нього залишається

 безгосподарною.  Візьмемо  ж  до  уваги,  що  близько

 третини   житла,   2   мільйони  квартир  вже  в  нас

 приватизовано останнім часом.

      Тому  на  думку  комісії  потрібно посилити тезу

 концепції   про   обов'язковість   об'єднання   таких

 власників  у  відповідні  товариства.  І як стимул до

 цього  звільнити  їх  від  оподаткування нерухомості.

 Сподіваюсь,  що  найближчим часом ми розглянемо і цей

 довгоочікуваний  законопроект,  я  маю  на увазі "Про

 оподаткування нерухомості", сьогодні відсутність його

 являється тормозом в приватизації житла.

      Третє.  Слід  також  записати  уже  в  концепції

 заборону   використання   приватизованого   житла  не

 за  призначенням,  що  дало б змогу запобіти масовому

 перепрофілюванню його під офіси, виробничі приміщення

 тощо.

      Якщо  не  вжити  термінових  заходів,  то  як ми

 говоримо, спритні ділки, відселять всіх з центральної

 частини  міста  на  перефірію, особливо це стосується

 нашої столиці. я 
 я                           - 39 - я 

      Четверте.  Вважаю  ні в кого не викликає сумніву

 спрямування   концепції   на   розширення  обсягів  і

 спорудження  малоповерхових  садибного типу будинків,

 особливо середніх і малих містах.

      Але    середнє    посилання   в   концепції   на

 першочергове  виділення ділянок під забудову в умовах

 прискориної         приватизавції,        розпаювання

 сільськогосподарських  земель  може  залишитися  лише

 побажанням.

      Тому  потрбно  чітко сказати тут, а потім внести

 зміни  до  відповідного указу Президента і Земельного

 кодексу норму щодо обов'1язкового резервування земель

 приміських   зонах   для   індивідуального  житлового

 будівництва.

       П'яте.  Мені  здається,  що в проекті концепції

 можна  було  б  передбачити  можливість  використання

 майнових сертифікатів і житлових чеків в інвестування

 громадянами житлового будівництва.

      Сьогодні  про  це  йшла мова і життя підтверджує

 необхідність  такого кроку, бо вільні житлові чеки ми

 можемо  використати  при  приватизації  часткі,  прри

 придбанні  частки  державного  майна,  а  навпаки  ці

 майнові  сертифікати  і  чеки  на  будівництво  житла

 використати  не  можна.  Я думаю, потрібно підправити я 
 я                           - 40 - я 

 тут. І в концепції це вже записати зараз.

      Хочу підкреслити, що взагалі без урахування норм

 данної   концепції   в   діючих   і   розроблювальних

 економічних  законах  ми нічого не змінимо на краще в

 житловій  політиці.  І для цього ще нам потрібна дана

 концепція.   Наприклад,  запропонована  нова  житлова

 політика   передбачає   децентралізацію   функцій   в

 житловій  сфері.  Тобто,  відповідальність тут, як ми

 бачимо,  поступово перекладається на органи місцевого

 самоврядування.................. підприємства і самих

 громадян.  Та це вже маємо і зараз ми в житті. Але чи

 можна   без   зміни  бюджетної  політики  на  користь

 місцевих  органів  (про що ми говорили і сьогодні) чи

 без  урахування  відповідних  витрат  підприємств при

 оподаткуванні їх прибутків реалізувати цю тезу? Ясно,

 що ні.

      І  головне.  Як  ви  могли  побачити,  концепція

 передбачає  поступове  зростання  витрат населення на

 будівництво  і  придбання  житла,  оплату комунальних

 послуг.  Без  цього,  на  жаль,  в ринкових умовах не

 обійтися.  Але ж ця реальність має бути врахована при

 зміні  системи оплати праці. В нашому документі так і

 сказано:  в  міру  реформування системи оплати праці.

 Розробники   концепції  розраховують,  що  найближчим я 
 я                           - 41 - я 

 часом  буде  здійснено,  не  дивлячись на заперечення

 уряду,  перехід  від  чинної моделі, зорієнтованої на

 низьку   ціну   робочої   сили  і  на  високу  частку

 безкоштовних  соціальних  послуг,  до  нової моделі з

 високою  ціною  робочої  сили і платним забезпеченням

 відповідних послуг.

      Без  реалдізації  цієї  важливої  тези  основних

 засад   економічної   і   соціальної   політики,  яку

 виголосив  у нас Президент, ми не зможемо реалізувати

 не  тільки  нову  житлову  політику,  а  і  інші наші

 реформи.

      Щодо,  це  деякі  міркування  Комісії  з  питань

 базових   галузей   соціально-економічного   розвитку

 регіонів,   мої   особисті   щодо   поданого  проекту

 концепції.

      Хочу  додати  також, що цей документ розглядався

 багатьма   комісіями,   депутатськими   фракціями   і

 окремими  депутатами.  І в основному схвалюються. При

 цьому  внесені  рад зауважень і пропозицій. Я не буду

 називати    конкретні   пропозиції.   І   Комісія   з

 соціальноїполітики   і  праці,  і  депутатська  група

 "Аграрники  України"  подали  конкретні і дуже слушні

 пропозиції.  Заслуговують  на  увагу  доповнення, які

 надійшли від Комісії з оборони і державної безпеки, з я 
 я                           - 42 - я 

 питань    охорони   здоров'я,   паливно-енергетичного

 комплексу, економічної політики і так далі.

      Всі  вони  в  основному  вже  опрацьовані  і  до

 другого    читання   разом   з   пропозиціями,   які,

 сподіваюсь,  прозвучать  сьогодні,  будуть внесені на

 ваш  розгляд.  Хоча  я  хочу  ще  раз підкреслити, що

 документ,   кий   ми   розглядаємо,  визначає  тільки

 концептуальні підходи до вирішення житлової проблеми.

 Конкретизація  ж  має  бути в першу чергу в Житловому

 кодексі,   в   інших  актах  житлового  і  не  тільки

 Житлового  аконодавства.  Але,  вважаю,  що  дещо  ми

 зможемо більш  чітко записати в концепції.

      Комісія   пропонує   прийняти   проект   поданої

 Кабінетом  міністрів  концепції  житлової  політики в

 першому читанні.

      І  на  завершення  хочу сказати ще одне. Шановні

 колеги,   яку   б   концепцію,   і  взагалі,  Житлове

 законодавство,  ми  б  не  прийняли, без стабілізації

 економіки,  без  посилення уваги держави до вирішення

 житлової    проблеми,    без   чітко   організованої,

 конкретної  роботи  на  всіх  рівнях  нам  не зрушити

 справу з місця. Ми з вами це добре розуміємо.

      Серед  відповідних  заходів, які проробляються в

 нашій  комісії, можна було б запропонувати і таке: на я 
 я                           - 43 - я 

 цьому  етапі  в  системі  виконавчої  слади  потрібен

 державний орган з більш вагомими повноваженнями, ніж

 сьогоднішній      Держжитлокомунгосп,     який     би

 організовував  би  розробку  і  особливо впровадження

 житлової   політика.   Через  нього  держава  повинна

 здійснювати   житлову   реформу,   сприяти   розвитку

 житлового будівництва на місцях.

      Вважаю,  що  в структурі Верховної Ради теж мала

 бути  Комісія  з  питань  житла  і розвитку населених

 пунктів. Доречі, в усіх країнах з розвинутою ринковою

 економікою,  відпрацьованими  механізмами  и житловій

 сфері такі структури є.

      Треба  виходити  з  того,  що  вказані  проблеми

 зачіпають  інтереси  практично  кожної  людини   і їх

 вирішення  відіграє  величезну  роль  у  стабілізації

 суспільства.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Сідайте,  будь  ласка.  Я

 думаю,  що  до співдоповідача ми так не практикуєм, я

 пропоную   півгодини   відвести   на  обговорення.  З

 врахуванням  того, що ми вчора різне не розглядали, і

 нам потрібно півгодина на різне. Не заперечуєте? Тоді

 півгодини виставляєм. я 

                         - 44 - я 

      Слово надається...

      (Шум в залі)

      Від  фракції  да? Єсть і від фракції. Я з вашого

 дозволу буду вперемішку давать.

      (Шум в залі)

      Будь ласка, висвітіть, но я вперемішку буду, від

 фракцій і тих, хто записався. Висвітіть, будь ласка.

      Значить   від   фракції  комуністів  Сікалов.  А

 Мясковський, будь ласка.

     

      МЯСКОВСЬКИЙ

     

      Шановнвй  головуючий,  шановні  колеги,  опчну з

 того, що проблема...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. За ним буде виступать Вітренко.

     

      _______________

      ...дійсно  важлива,  так  як торкається гострого

 соціального  питання.  Але  цей  документ  під назвою

 "Концепція державної житлової політики", так назвати,

 на мій погляд, не можна. Чому?

      Тому  що  він, цей вищий державний пріоритет, по

 словах   першого   доповідача,   йде   в   розріз   з я 
 я                           - 45 - я 

 Конституцією України і фактично проголошує ліквідацію

 права трудящих на житло.

      Цей  документ  під назвою "Концепція", по-перше,

 необгрунтований зовсім економічно, по-друге, фактично

 не враховує реальності в українському суспільстві, що

 склалися.

      І, по-третє, веде частину суспільства і людей до

 підвалів, барків і до землянок.

      Тоді  виникає  питання: для чого і для кого, так

 звана, концепція. В ній є і відповідь. Єдине, чого ми

 доб'ємся в разі її прийняття -це того, що декларована

 нею  державна  житлова політика зведеться до того, що

 створяться   умови  для  абсолютної  меншості  членів

 суспільства  по вибору (дослівно) "житла за типами та

 місцем проживання". Це вже робиться без концепції.

      Ви  ж  знаєте,  що  без концепції витісняється з

 центру   міст   України  бідніші  частини  мешканців,

 звісно,  за гроші вони можуть вижити, вони погіршують

 свої умови.

      А   хто  може  охарактеризувати,  я  би  сказав,

 аморальне  явище, коли громадяни продають квартири, а

 самі  йдуть  в  бомжі,  в безвість. Коли б вони самі,

 одинокі, а то разом із дітьми. Скільки таких громадян

 і  таких сімей на Україні сьогодні? Хто може сказати? я 
 я                           - 46 - я 

 Ніхто.  Хіба це не реальність жорстока, а "Концепція"

 цю  проблему  не те що обходить -робить вигляд, що її

 немає.

      Я  не кажу, що тут повинна бути конкретика, а не

 постановка   проблеми,   яка   сьогодні  є.  Зате  5%

 багатіїв,  (..........)  україсньких  громадян,  вони

 ставляться  в  центр всієї уваги в Концепції. це вони

 сьогодні  спекулюють  житлом, це вони будують царські

 села, але ніхто з них не подав декларації про доходи.

 Ви  знаєте,  що це йдеться не про один дім, а йдеться

 про  десятки  домів  в  однієї людини. А де ж залишки

 більшості  людей,  сімей,  які  теж не мають даху над

 головою?   Де  вчителі,  вихователі  дитячих  садків,

 лікарі,   працівники   культури?   Про  які  сьогодні

 говорила   депутат  Самойлик  в  своєму  питанні.  Де

 громадяни  середнього достатку? А чи є сьогодні такий

 середній  достаток?  Це працюючі, звісно, які повинні

 заробити  собі  на  житло -мовиться в концепції. І це

 правильно.

      Але  сьогодні  це  відноситься  тільки  до малої

 частини.  А де сьогодні заробити гроші? Так не тільки

 сьогодні , а і завтра і післязавтра.

      Хіба  це  становище  враховує  реалії, в яких ми

 живемо? І хіба це  враховано в концепції? Ні. я 
 я                           - 47 - я 

      Я  вже  не  кажу  про  категорію  громадян, яким

 держава  повинна  надати  пільги при одержанні житла.

 Тут  все  ніби  є  на  словах,  але  ми знаємо, що за

 словами  про субсидії малозабезпеченим сім'ям стоїть.

 Я  хочу  привести  такий  приклад. Що перед 50-річчям

 Великої  Перемоги на Україні в прошлому році одержано

 було 264 квартири. Це віце-прем'єр сьогодні говорив з

 цієї трибуни.

      Радянську  владу  можна  критикувати звичайно. У

 черзі  стояло по 10, 15 років. Але була надія. Людина

 чекала  і  знала,  що  одержить.  Був захист на рівні

 держави.  Концепція цю надію перекреслює. А взамін не

 дає  нічого.  Або  дає, звичайно надію на поселення в

 бараці, яких на сьогодні вже не  будують.

      Ми  пам'ятаєм,  як масово переселяли з бараків в

 Хрущовські  будинки, так називаємі трущоби. Але потім

 були  квартири  з  поліпшеним  плануванням. Без черги

 одержували  інваліди,  багатодітні сім'ї, хворі і так

 далі.

      Тоді  була  концепція,  пов'язана з можливостями

 економіки держави. Тут правильно другий докладчик про

 це говорив. Прокляті націоналістами комуністи здавали

 на  рік 24 мільйони квадратних метрів житла ще в 1990

 році. А в минулому році здали тільки 9, 6 мільйонів. я 
 я                           - 48 - я 

      Я хочу сказати про вчителів, вихователів дитячих

 садків.  В  Одесі і інших містах викідають сьогодні з

 черги  на  кооперативну  квартиру, бо нема грошей для

 чергового  внеску.  Хіба в інших містах це краще. А я

 можу ще один приклад в місті Крематорську в 1990 році

 здавали  150 тисяч квадратних метрів житла, в 1994 1,

 8 тищі.

      Таким чином, ми робимо висновки проект концепції

 це  ганьба,  це геноцид проти людей, про неї говорити

 навітьне  можна,  а  не  те  що її принімати. Бо вона

 (..........)  в  еколноміці  і  в  суспільстві так як

 базується на нерегульованому хаотичному роздержавлені

 власності.

      І  я  думаю,  що  таку  концепцію ми приймати не

 мождемо.  Її  треба доробляти з врахуванням реалій, в

 якому живе суспільство. Спасибі.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вітренко. За нею буди виступать від

 фракції Мулява. Три хвилини.

     

      ВІТРЕНКО Н.М.

     

      Шановні колеги, сьогодні ми нарешті  розглядаємо

 концепцію   житлової  політики.  Взагалі  мене  дивує я 
 я                           - 49 - я 

 питання розглядання концепції житлової політики через

 4 роки після початку так званих реформ. Тому що, коли

 починається  реформування,  воно  якщо  хоче отримати

 дійсну   підтримку,   соціальну   базу,  воно  повино

 враховувати  нагальні  потреби  суспільства.  Те,  що

 потреби в вірішенні житлової проблеми в нас були дуже

 гострими  і те, що перетворення в Україні повині були

 бути на них націлені - це безумовно.

      Але  до  людей  ніяк руки не доходили. Руйнували

 поки армію, освіту і ніхто не думав про те а де людям

 зараз  жити  і на які кошти жити. І тому сам факт, що

 ми   сьогодні  вже  розглядаємо  концепцію  -це  факт

 позитивний.   Більше  того,  я  хочу  скзати,  що  ця

 концепція  побудована  таким  чином, що під неї можна

 тепер    розробляти    дійсно    програму   житлового

 будівництва.

      Сьогодні     будівельний     комплекс    України

 зруйнований,    сьогодні    за    обсягом   житлового

 будівництва  Україна  знаходиться  на  початку 50-тих

 років.   І   щоб  сьогодні  купити  квартируц  людині

 молодій,  яка  хоче  створити  сім'ю, купити, ну хай,

 двокімнатну  кватиру,  треба, щонайменше працювати 42

 роки   відмовляючи   собі   у   всьому  і  враховуючи

 сьогоднішню  середню зарплату, тільки мати тоді змогу я 
 я                           - 50 - я 

 купити квартиру.

      І  те,  що  співдоповідач відзначив необхідність

 реформуваняя  оплати  праці  і підвищення долі оплати

 праці  в  собівартості продукції, тим самим створення

 сьогодні  того  потенціалу,  який  дасть  змогу  інші

 длжерала   мати   для   житлового  буцдівництва  -цке

 безумовно.  Тобто,  коли ми в цьому залі вирішуємо чи

 підвищувати  заробітну плату чи не підсвищуємо, то ми

 повинні  враховувати,  що не зробивши цього, ми людям

 нестворимо нормальних і житлових умов.

      Ця  концепція  передбачає  і розвиток державного

 будівництва і залучення  інших джерел.

      Взагалі,  я,  як  економтіст  вважаю,  що  счаме

 житлове  будівництво  -це  є той локомотив, який може

 вивести Укераїну з кризи.

      І  якщо  житлове  будівництво  стає  пріоритетом

 економікі,  сюди  залучаються  ще  існуючі джерела, а

 потім під нього підтягуються ті галузі промисловості,

 що  дають змогу розгортати житлове будівництво, таким

 чином і оздоровлюється вся економіка.

      Тому  я  хочу  зробити висновок, що цю концепцію

 сьогодні  нам надано, я вважаю, що треба підтримати і

 під  цю  концепцію  як  скоріше,  нам  в  цьому  залі

 затвердити  програму вже вирішення житлової проблеми в я 
 я                           - 51 - я 

 Україні,  це  повинен  зробити  уряд.  А ця концепція

 враховує,  дійсно,  різні аспекти. І я думаю, що вона

 сьогодні може бути схвалена нашим залом.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Від  фракції "Державність" Мулявін.

 За ним Степанов.

     

      МУЛЯВІН  В.  С.,  197  виборчий  округ,  фракція

 "Державність".

      Аналіз  показує,  що  всі  виходи із економічної

 кризи,  в  які  попадали  ті  чи інші держави, в тому

 числі   й   високорозвинені,  починалися  із  сплеску

 будівництва, розвитку агро-промислового комплексу і з

 розвитку   легкої   промислововсті.  І  відрадно,  що

 сьогодні  ми  слухаємо  концепцію  житлової  політики

 молодої української держави.

      Про те, що житлове будівництво настільки важлива

 пробьлема,  настільки  вона  болюча в нас, засвідчує,

 власне, і те зовнішнє, що ми бачимо за умов, коли всі

 будівництва  зупинилися  і  багато  яких  підприємств

 зупинилося.  Поза  містами і в містах виростають дво-

 трьохповерхові  котеджі.  І  я, на відміну від інших,

 розцінюю цей факт як глибоко позитивний, бо не забере я 
 я                           - 52 - я 

 той  будівельник  того  будинку з собою, а залишиться

 він  його  дітям і онукам. І, отже, будуть нормальтні

 умови   для   тих,   хто   буде   жити  в  Україні  в

 прийдешньому.

      Я  тільки  хочу  наголосити,  що задаремно у тих

 важливих    питаннях,    коли    потребується   якісь

 конструктивні  пропозиції,  переходять  на  партійно-

 політичні  знову  розмови:  як було, яка партія, коли

 правила  і скільки вибудувала. Я хочу сказати ось що:

 я  не  задоволений  відповідями  на  запитання голови

 Державного комітету, бо він, фактично, не відповів на

 запитання,  а  формально  сказав, що кожний має право

 вибирать, хай вибирає, де хоче... А згідно там Закону

 і  т.  д. Мовиться ж про політику, державну політику!

 Ви повинні спланувати, якщо в тому законодавстві щось

 заважає   здійснювати  ту  житлову  політику,  то  ви

 повинні  використати право законотворчої ініціативи і

 запропонувати.

      А  коли  мовиться  про  поселення, то я хочу вам

 сказати:  сьогодні  ми  державу загнали фатично в кут

 тим,  що скорочуються збройні сили, маса йде в запас,

 а  закон не дозволяє звільняти, якщо немає житла. Але

 ж  є  маса  військових,  я  їх вам знаю, які хотіли б

 поселитись  на землі, аби їм тільки трошки допомогли, я 
 я                           - 53 - я 

 аби  була  в  цьому  відношенні  державна політика. І

 гляньте,   яка   величезна  вигода.  То  він  отримає

 квартиру, і буде ходити і нечого не робити в місті, а

 то  би  він  в  селі  ще  продукував  би  матеріальні

 цінності, і, надіюсь і духовні ціни, бо працею був би

 зайнятий,  продукцію  якусь  би  вирощував,  та й для

 дітей  би своїх будував би.

      Але  і  окрім того я хотів би наголосити ще й на

 тому,  що багато з них звільняється досить молодими в

 запас, і вони взагалі могли б ще плідно працювати, бо

 то  є  40-45 чи насіть і 50 років, фактично ще молоді

 люди. І історично склалось в Україні так, що кордон в

 Україні  тримали  прикордонні  поселення, і ми мали б

 знову-таки  подвійну вигоду: побудував би собі житло,

 ніс би прикордонну службу, і разом з тим знову б таки

 продукував  би  продукти,  матеріальні цінності. Та й

 вирощував  би  зміну,  бо  і  дружина б знала, хто-то

 чужий   пішов   через   кордон,   і   діти   б  стали

 прикордонниками.

      Я думаю, що голова в данному випадку поступив не

 як державна людина, відповівши абсолютно формально на

 це питання.

      Але  є  ще  одне  надзвичайно  важливе  питання.

 Українців   виселяли  мільйонами,  і  вони  живуть  в я 
 я                           - 54 - я 

 Норільськах,  Забайкаллях  і  так далі. Ми повертаємо

 татар,  греків,  німців,  кого  завгодно. А коли ж ми

 поставимо    про    переселення    наших   українців,

 депортованих   з   України.  І  є  люди,  які  готові

 переселитись  цілими селами. І знову б по кордону оті

 б  забайкальські  наші  козаки  могли  б  тримати наш

 український кордон.

      І   я   хочу,   я   вимагаю,   пане  голово,  не

 розмовляйте,  коли  до  вас  звертаються,  я  до  вас

 звертаюсь,  а  ви не слухаєте. Я хотів би, щоби по-

 державному  ці  питання  ставилися,  і не відповідали

 чисто формально..

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Слово надається Степанову,

 за ним буде виступать із фракції Писаренко.

     

      СТЕПАНОВ

      Степанов,  257...................  избирательный

 округ.

      Уважаемый   Председатель!   Уважаемые  депутаты!

 Документ,  оторый  мы  сегодня  рассматриваем  трудно

 назвать     "Концепция    государственной    жилищной

 политики".  Скорее это концепция ухода государства от я 
 я                           - 55 - я 

 проблем   жилищной  политики.  Можно  сколько  угодно

 критиковать жилищную политику предшествующего периода

 нашей  истории,  но  право  граждан  на  жилье  тогда

 реализовывалось.  А  сегодня  жилищное  строительство

 неуклонно   движется   к   нулю,   в   лучшем  случае

 достраивается то, что было когда-то заложено. Поэтому

 угод   государства  от  жилищной  политики,  угод  от

 государственного  подхода приведет только к тому, что

 с одной стороны у нас будут продолжать расти кварталы

 вил   и  загородных  дворцов,  в  с  другой  гетто  и

 беданвилей,  как  это  ведется во всем цивилизованном

 обществе.

      Меня  буквально  вот умиляет трогательная забота

 авторы концепции о гражданах Украины, которые "вільно

 на  вібір  і відповідно до своїх потреб і можливостей

 смогут   соорудити   житло   і  чи  придбати  його  у

 власність".   Ну  интересно  бы  спросить,  знают  ли

 авторы  концепции  сколько  стоит  та  же  квартира в

 Киеве  (а  стоит  она  приблизительно  столько, сколь

 замов  в  Бургундии  сейчас  в долларах) и кто сможет

 купить   эту   квартиру   сейчас,   даже  с  какой-то

 государственной помощью.

      Поэтому у нас большинство населения не сможет ни

 купить  жилье,  ни  построить.  В  лучшем  случае они я 
 я                           - 56 - я 

 отдадут  последние  гроши  за  аренду  жилья. Поэтому

 в   государственной   концепции,   я  подчеркиваю   в

 государственной,   должно   быть   предусмотрено   не

 содействие     сооружению     и    приобретению,    а

 предусмотренно        государственная       программа

 строительства  жилья,  и  прежде  всего  жилье должны

 получить  те,  кто  уже  и пять и десять лет стоял на

 очереди.  Мы  не можем этих людей бросить. Фактически

 они  свой  труд  на строительство жилья отдали, и они

 должны его получить.

      Далее.  Нигде  в концепции не сказано, что у нас

 остается  какой-то  государственный  жилой фонд. Если

 приватизируемое   предприятие,   мы   часть  из  нихз

 оставляем   в   государственной   собственности,  то,

 очевидно, нужно и часть государственного жилого фонда

 оставить  в руках государства. Это проблема не только

 города  -это  проблема  и села. Если мы приватизируем

 все, до последнего квадратного метра, где тогда можно

 будет  поселить  учителя,  врача,  который согласится

 работать на селе?

      И,  наконец.  Много  у нас было разговоров уже о

 недвижимости,    налоге   на   недвижимость,   дальше

 разговоров  пока  дело  не пошло. Я считаю, что налог

 такой  должен  быть,  это  должно  быть  упомянуто  в я 
 я                           - 57 - я 

 концепции,  но разные должны быть ставки для тех, кто

 имеет  хатыну  там,  "під  очеретом", и для того, кто

 имеет  дворцы  по  5  и  по 6 этажей. Все это, ничего

 этого  я  в  концепции  не  вижу  и считаю, что такую

 концепцию  в  таком  виде,  какая  она есть, принять,

 принимать нельзя.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Від  фракції  Писаренко,  за  ним-

 Марченко.

     

      ПИСАРЕНКО А.А.

     

      11-ый   избирательный   округ,   город   Донецк,

 Писаренко.

      Уважаемый    Александр   Николаевич,   уважаемые

 депутаты, сегодня мы рассматриваем важнейший вопрос -

 концепция жилищной политики. Принимать ее необходимо,

 така  как  на  ее  основе дложен быть принят жилищный

 кодекс  Украины,  другие законодательные, нормативные

 акты.

      Разработка  жилищного  кодекса  завершена, вот я

 его   показываю.  В  нем  заложено  очень  много  тех

 положительных   фактов,   которые  здесь  выступающие

 отмечали. я 
 я                           - 58 - я 

      В   соответствие   с   концепцией  предложенной,

 конечно,  необходимо  разработать конкретную жилищную

 программу   нашего   государства,   направленную   на

 создание,   содержание,   благоустройство,  улучшение

 архитектурно-планировочного  состояния  жилого фонда,

 создание   устойчивой   финансово-кредитной   системы

 строительства жилого сектора как индивидуального, так

 и   государственного.   Этого   ждут  миллионы  наших

 граждан.

      Хочу  напомнить,  что  сегодня в местных Советах

 официально  значится на очереди болеее 2, 5 миллионов

 семей, многим  из которых  просто негде жить.

      Это,  в  основном,  молодые семьи -основа нашего

 государства,  наше будущее. И наша святая обязанность

 сделать  все  возможное  в  максимально сжатые сроки,

 чтобы создать  им нормальные условия  жизни.

      По  последним  данным  в Украине приватизировано

 более  2  миллионов квартир. Это ориентировано где-то

 30 процентов  государственного жилья.

      Развивается  рынок  жилья.  Что дает возможность

 людям   улучшать   свои  жилищные  условия.  Не  всем

 конечно. Это тенденции будут  развиваться и дальше.

      Но    сегодня    настораживает    другое.    Это

 многочисленные  факты  использования  бывших квартир, я 
 я                           - 59 - я 

 жылья  нашего  не  по  назначению. Я имею ввиду факты

 переоборудования    квартир,   домов,   целых   жилых

 кварталов  под  офисы,  магазины,  мастерские разного

 профиля, развлекательные учреждения.

      В  городе  Киеве,  к примеру, более 20 процентов

 приватизированого    жилья    используется    не   по

 назначению.

      Мы   знаем,   что   при   оборудовании   квартир

 практически     всегда     ведутся    разрушительные,

 строительные,  сварочные  работы. В результате работы

 отбойных   молотков   разрушаются   инженерные  сети,

 несущие   строительные   конструкции   жилых   домов,

 уродуется  архитектура  фасада  и создает невыносимые

 условия жизни для живущих рядом жителей. Людей. И все

 это делается в большинстве случаев без согласования с

 техническими,        архитектурными,       пожарными,

 енергетическими,   санитарными   и  другими  органами

 надзора.   Который   тоже  зачастую  смотрят  на  это

 варварство   сквозь   пальцы.   Я   считаю,  что  это

 вакханалия,   необходимо  законодательно  остановить,

 нужно  обязать  руководитеклей министерств, ведомств,

 учереждений,   предприятий,  организаций,  исполкомов

 всех  уровней  провести  инвентаризацию  всего жилого

 фонда,  востановить  его и передать остронуждающимся: я 
 я                           - 60 - я 

 инвалидам   войны,  чернобыльцам,  афганцам  и  самое

 главное молодым семьям.

      В   жилищном  Кодексе  необходимо  предусмотреть

 защиту  инвалидов и пристарелых от повышеной платы за

 так  называемые  лишние  метры жилой площади, которые

 образовались  от  уменьшения семьи в связи со смертью

 близких.  Защитить  от появившихся мошеников, которые

 совместно  с  работниками жэков, паспортистами или не

 без  их  ведома  по  крайне  мере оформляют фиктивные

 документы  на  опекунство, так называемый, на уход за

 пристарелыми,   фальцифицируют  прописку  и  выписку,

 куплю-продажу   квартир  и  тому  подобное.  На  этом

 конечно наживается целая приступные группировки.

      Я  обращаюсь к вам, уважаемые народные депутаты,

 для  того,  чтобы нам продвинуться дальше и утвердить

 согласовать   нетолько  жилищный  Кодекс,  который  я

 второй  раз  вам показываю. Мы все-таки должны с вами

 сегодня  проголосовать  за  концепцию  жилищную.  Она

 очень необходима. Спасибо за внимание.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Марченко,   за  ним  Міркушов  від

 фракції.  Никонович,  будете  виступать? Парубок буде

 виступать.

       я 
 я                           - 61 - я 

      ПАРУБОК О.Н.

     

      Уважаемые   депутаты,   мне  представляется  при

 расмотрении концепции нам нужно ответить на несколько

 вопросов.  И первый вопрос. Ставим ли мы приоритетным

 строительство жилья и жилищной проблемы в целом? Если

 мы  эту  проблему  ставим  и  понимаем,  то мы должны

 последовательно  прийти к решению ее. И первым этапом

 безусловно есть принятие концепции. И если посмотреть

 концепцию, то на мой взгляд и с учетом тех замечаний,

 которые  сделала  комиссия  (..........), концепцию в

 первом чтении принять можна и нужно. И скажу почему.

      Во-первых,  здесь  определены  показаны проблемы

 почему  жилье  не  строится,  и  самое  главное, сама

 основа   этой  концепции,  то  что  преджложены  путы

 получения  средств для решения жилищной проблемы. Это

 сильная сторона.

      И  после принятия этой концепции, безусловно нам

 нужнль урегулировать те проблемы в обеспечении жилья,

 которые существуют сегодня в жилищной кодексе.

      Поэтому  не утвердив эту концепцию, мы не сможем

 принять   жылищный   кодекс   и  мы  просто  проблему

 заморозим, заложим у дальний угол и вообще с места не

 сдвинимся. я 
 я                           - 62 - я 

      Поэтому,  еще раз хочу и обращаюся к депутатам с

 просьбой поддержать эту концепцию.

      И  вот важность этой концепции на мой взгляд еще

 показывает то, что она предлагает пути решения и этим

 показала   насколько   приватизация,   которая   была

 проведена,  которая  была одним из основных или одним

 из  направлений экономической реформы, так называемых

 реформ,  показала  свою неспособность решить жылищные

 проблемы.

      Более  того  мне  представляется,  что  как  раз

 принимая  жылищный  кодекс мы обязаны поставить много

 заслонов  для того, чтобы обеспечив граждан нуждающих

 жильем,  мы  поставили преграды для ее спекуляции. То

 есть , то что сейчас разварачивается массово.

      Мне  представляется,  чтовсе-таки  необходимо  в

 программе жылищной дать ответ на вопрос о сетификации

 жилья.  Кроме  спекуляции  ничего она не дает. Потому

 что  приходя на прием по личным вопросам к вам и нам,

 люди  говорят,  тот кто получил жилье или имел жилье,

 получил  этот приватизационный чек, он имеет кватиру,

 а   что   тому  у  кого  не  было  квартиры,  получив

 приватизационный  чек  ничего  в  строительстве или в

 получении жилья сделать не может.

      Поэтому  все-таки  я  предлпгпю проголосовать за я 
 я                           - 63 - я 

 эту  концепцию  и,  хорошо  поработав  над программой

 по...  над  жилищным Кодексом, решить те все вопросы,

 которые поднимали и коммунист Мясковский, и социалист

 Степанов.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Від  фракції  "Єдність"

 Костюченко. За ним Парубок.

     

      КОСТЮЧЕНКО Л.М., 77 виборчий округ.

    Уважаемые коллеги! Уважаемый председательствующий!

    Я  хотел  бы  с  этой  трибуны  (как ни сложно вам

 оторваться  все-таки  от  ваших  проблем,  которые вы

 сейчас  решаете) задать вам и себе один вопрос. Может

 быть,   он  немножко  риторический  покажется...  Что

 необходимо   человеку   в  жизни?  Ну,  первое,  это,

 наверное,  так  сказать,  мир.  Второе  -это  хлеб. И

 третье  -наверное,  это  кров. Первую, вторую позицию

 мы,  практически,  так  сказать, худо-бедно исполняем

 для   нашего   народа.   Но  вот  третья  позиция,  с

 концепцией     вытекающей,     сегодня     доложенной

 председателем Государственного комитета, мне кажется,

 никогда  не  сможет  обеспечить ту необходимую, будем

 говорить,  социальную  защиту, которая была высказана я 
 я                           - 64 - я 

 здесь.

      Я  приведу  простой  пример. 2, 6 миллиона семей

 (это  3,2,   так сказать, коэффициент на Украине), то

 есть  мы  имеем,  практически,  каждого  десятого без

 крова...  Я  приведу  вторую  статистику.  Сегодня  в

 Днепропетровской  области состоит в очереди 190 тысяч

 человек. По городу Днепропетровску -89 тысяч человек,

 из  них 27 тиысяч -это льготники. И мы говорим о том,

 что  мы обеспечим льготчиков. Так вот бюджет, который

 мы   с  вами  приняли,  что  касается,  так  сказать,

 Днепропетровской  (потому  что  для  меня  это -живое

 дело, и я его хорошо знаю) мы сможем всего-навсего по

 этим финансированиям (по госкапвложению) построить аж

 10  квартир. то есть, военнослужащий, который сегодня

 стоит в очереди, должен простоять от 40 до 60 лет для

 того, чтоб получить квартиру. Это - наша концепция!

      Второе.   Предлагаются   очень,   так   сказать,

 прожективные  предложения.  Вот  я  читаю  в  розділі

 "Основні   напрямки   державної  жиліщної  політики":

 створення  умов, за яких кожний громадянин вільно, на

 вибір, відповідно до своїх потреб і можливостей, зміг

 би  спорудити житло, придбати його чи взяти в оренду.

      Ну, остановимся на строительстве жилья. Поверьте

 мне,   что   цифры  совершенно  свежие.  одна  тысяча я 
 я                           - 65 - я 

 силикатного  кирпича сегодня стоит, как вы знаете, 12

 миллионов  рублей.  Одна  плита перекрытия пока 60-12

 стоит  тоже порядка 11-12 миллионов рублей, один блок

 ПК-6 стоит Ф-6-4 стоит порядка 3-4 миллионов рублей.

      Куб  кладки  стоит  сегодня 25-30 долларов. Если

 все  это  усугубить,  просчитать  матеметически, мы с

 вами  получим,  что  примерно  жилой  дом  десять  на

 двенадцать,  необходимый для средней семьи из четырех

 человек  обойдется в строительстве, если не воровать,

 порядка 30 тысяч доларов.

      Теперь  пусть мне скажут разработчики концепции,

 можно  ли  сегодня  сидящим даже в этом зале, и вот в

 этой ложе и там, за 30 тысяч долларов построить жилой

 дом?  Честно  зарабатывая. Нет. Поэтому я считаю что:

 он,   конечно,   очень   хороший   Если   говорить  о

 кредитовании  -очень  мудрая мысль. Весь мир работает

 сегодня   на   льготном   долгосрочном   кредите  для

 строительства жилья - и решается эта проблема.

      Но  позвольте  мне  сегодня  в статье нашего, мы

 принимали    с   вами,   бюджета,   нет   вопроса   о

 кредитовании.    Кредитование    есть    только   под

 кооперативное  жилье,  а  в  городе  Днепропетровске,

 возвращаюсь, 17 тысяч на строительство кооперативного

 жилья,  отведено  только  на 5% возможностей, то есть я 
 я                           - 66 - я 

 желающих.

       Если  мы  заложили в сами в бюджет 80 триллонов

 на  капвложения,  и  имеем сегодня,-это и на аграрный

 сектор, и на государственный сектор,-и имеем сегодня,

 если  избежим  стихийных бедствий, получим порядка 35

 триллионов   на  капитальное  строительство,  то  это

 обеспечивает  нашу программу аж всего-навсего на 6, 2

 процента строительства жилья. Мы говорим о концепции.

      Концепция  не  может  развиваться  отдельно, так

 сказать,  в каком-то космическом состоянии. Она может

 быть  живой  и  применимой,  если она взаимосвязана в

 жызнью,   то   есть,   с  нашими  средствами,  нашими

 возможностями.

      Поэтому  единственный  выход, и вы знаете, каким

 он  был  этот  выход строительства, это, еслественно,

 раздача  участков  под  индивидуальное строительство,

 это   улучшение,   наверное,  состояния  промышленных

 предприятий,  которые  строят. Ведь сегодня все здесь

 сидящие  в  зале  прекрасно  помимают  и  знают,  что

 строительство велось только по способам  промышленных

 предприятий   и   долевым  участием.  Бюджет  выделял

 порядка   20   процентов   в   областной   бюджет  на

 строительство  такого  жиль. Н я вам сказал, что эти

 20  проценков,  которые  мы  даже  сегодня выбили, не я 
 я                           - 67 - я 

 перекроют,  не  закроем  участникам, инвалидов и всех

 льготных категорий, и офицеров запаса.

      Поэтому  я  думаю,  что  с  концепцией здесь все

 очень  просто,  здесь  написаны,  ну, будем говорить,

 хорошие  призывные  фразы, ну что мы должны делать, а

 под   нее   нужно  положить  программу.  С  ней  надо

 согласиться,  но  надо  всем  активно  поработать для

 того,  чтоб  эту  программу  уже  вместе с концепцией

 принять за основу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Парубок Омелян Никонович.

     

      ПАРУБОК О.Н.

     

      Шановний  доповідачу,  ви  дуже  добре сказали у

 свому  виступі  про  будівництво  житла  у  містах. Я

 горжуся тим, що наші міста такі прекрасні і так гарно

 ростуть.   Але  ви  десятьмя  словами  обмовилися  за

 будівництво  на  селі.  Село практично не будується з

 1990  року,  не  будується.  Для  того щоб побудувати

 молодій  сім'ї  на  селі  сьогоді  жітло, потрібно 30

 тисяч  штук  цегли. Тисяча цегли -шість мільйонів без

 доставки.  30  метрів  кубічних лісу -7 мільйонів без

 доставки.   250   листів  шиферу  за  500  тисяч  без я 
 я                           - 68 - я 

 доставки.   Потрібно  гвозді,  стекло  і  отопітельну

 арматуру.   Пощитатайте   на  комп'ютері  скільки  це

 потрібно  для  того,  щоб  побудувати на селі молодій

 сім'ї  житло, яка получає середня заробітна плата 900

 тисяч в місяць, і то не плотять по три місяці.

      Якщо  ця  молода  сім'я  буде  жити  два  віки і

 працювати, кормити нас і одівати, то вона за два віки

 не розрахується за своє житло.

      Тому я прошу Президію Верховної Ради, Уряд нашої

 республіки,  Президента  знайти можливість і виділити

 кошти   -кредити   довгострокові   безпроцентні   -на

 будівництво  житла на селі для того, щоб наші села не

 вимирали. І каждий собі побудує сам, не потрібно буде

 прорабів, не потрібно буде кранів, не потрібно ніяких

 контор  буде,  кожний  побудує село, собі житло. І це

 буде   в   ім'я  спасіння  наших  сіл,  які  сьогодні

 практично вимирають.

      І  якщо  ми  наберемося  мужності  і знайдемо ці

 кошти, то село нас буде кормити і буде одягати. А ні-

 то  будем  все  життя  їздити  по світу з протягнутою

 рукою,  шукати, де б купити гнилої пшениці, кукурудзи

 і всього остального.

      Дякую.

       я 
 я                           - 69 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Шановні  колеги,  давайте

 порадимся.  В  нас  просять по 2 хвилини Діхтяренко і

 Павловський від Комісії. Дозволимо?

      Будь ласка, Діхтяренко, за ним- Павловський.

     

      ДІХТЯРЕНКО Г.Ю.

      Округ   420,  (..........)  Черкаської  області,

 Григорій Діхтяренко.

      Шановний  головуючий,  шановні колеги, скажу без

 перебільшення,   що   на   Верховній  Раді  Концепції

 житлової   політики   має   державний,   економічний,

 соціальний та національний аспекти.

      Враховуючи все це, я висловлюю пропозицію такого

 змісту.

      Перше:    необхідність    прийняття   концепції,

 визначеність її мети.

      Вже було сказано про те, що в Україні потребують

 покращення  житла  2,  5  мільйони  сімей. Причому ми

 зобов'язані  сказати  людям  правду про те, що якщо в

 минулому  році  введено житла до рівня 1990 року лише

 половину, то за рахунок держави - менше третини.

      Тобто  ці цифри свідчать, стверджують про те, що

 держава  відходить,  знімає  з  себе відповідальність

 щодо  забезпечення  людей  житлом.  Це  слід нам всім я 
 я                           - 70 - я 

 визнати.

      Тому  я  пропоную,  щоб  у  меті  Концепції було

 вказувати,  що вона повинна забезпечувати регулювання

 житлових  відносин  в  умовах  ринкових,  було  чітко

 виписано:  житлове  будівництво  має  стати  одним із

 пріоритетів  соціально-економічної  політики держави.

 Держава   повинна  підтвердити  гарантії  Конституції

 України,  де  стаття  42 гласить: "громадянин України

 має право на житло".

      Причому    головна   мета   Державної   житлової

 політики  -це  створення  державних  умов,  яких хоче

 громадянин,  буде  спроможним забезпечити себе і свою

 сім'ю житлом.

      Я  хочу  підкреслити  -спроможним,  спроможність

 кожного  громадянина  забезпечити  себе  і свою сім'ю

 житлом.

      Друге.  У  всіх  своїх  діях  я завжди намагаюся

 керуватися   здоровим  глуздом,  тверезим  розсудком.

 Розумію   і   знаю   можливості  держави,  можливості

 бюджету.  Але  для  вирішення  всього  слід підходити

 системно.  Тобто  і  в реалізації і концепції судової

 політики  треба  побачити,  відзнайти ті питання, які

 спрацювали  найефективніше,  перспективно.  Для цього

 варто   проаналізувати   структуру   житлового  фонду я 
 я                           - 71 - я 

 України, де 35 відсотків -це державний житловий фонд,

 59  відсотків  -приватний житловий фонд, 2 відсотки -

 житловий фонд грамадських  організацій.

      Звідси,  враховуючи,  що  концепцією передбачено

 забезпечення  за рахунок держави у межах встановленої

 норми    житлом   лише   громадян,   які   потребують

 соціального  захисту,  необхідно масштабно перейти на

 державне  стумулювання  будвництва,  реконструкції та

 отримання   житла   через   систему   економічних   і

 фінансових  важелів.  На  стрияння  в  споруджені  та

 придбанні  житла  сім'ям  з  низьким рівнем доходів і

 тим, хто тривалий час перебувають на обліку.

  (перебивають, не чути)

  ...  повинні стояти найвище. Але прийняти концепцію,

 це лише бажання щось змінити, але не виріщити справу.

 Тому   я  вважав  би  доцільним,  що  прийняття  цієї

 концепції Кабінету Міністрів, Верховній Раді прийняти

 пакет   законодавчих   і   правових   актів,   які  б

 передбачали   цільові   пільгові   кредити,  розвиток

 житлово-будівельних кооперативів, дострокові кредити,

 про що сказали колеги, особливо Парубок. Я вважаю, що

 в  документах  Уряду  Верховної  Ради  слід  закласти

 механізми реалізації (..........) щодо пільг тощо. Ми

 сьогодні  маємо  Постанови  Уряду, закони щодо пільг. я 
 я                           - 72 - я 

 Але вони не діють.

      І  третє.  Думаю,  що  важко  знайти  в  Україні

 людину,  котра  б  не  знала  слів української пісні:

 "збудуй  хату  з  лободи, а в чужую не веди". Словами

 людської мудрості я хочу закликати творців концепції,

 що при дооопрацюванні в ній знайшли місце розділ щодо

 реалізації  і прав на житло молодими людьми, молодими

 сім'ями.   Вважаю,  що  це  повино  бути  приоритетно

 пільгова житлова політика держави.

      Загалом  проект  концепції  прийняти  в  першому

 читанні. Дякую.

      

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Я вам скажу, всі правильно

 виступають,  но  Омельян  Никонович  виступив чітко й

 ясно,  що треба щоб будувать на селі і зайняв півтори

 хвилини.

      Будь ласка, Павловський.

     

      ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.

     

      Шановні  народні депутати, шановні патріоти, які

 залишилися у цьому залі, я хочу звернути увагу на те,

 що житлова проблема має тільки два аспекти: житло для

 багатих  і  житло  для  бідних.  Багаті  цю  проблему я 
 я                           - 73 - я 

 вирішують  без  нас.  І  ми їм не потрібні. І одже ми

 повинні говорити про житло для бідних. А бідні це ті,

 які  не  можуть  міттєво  викласти  великі  суми, тим

 більше, що інфляція з'їдає все.

      Одже  повинен бути механізм, який дає можливість

 основній   масі   нашого  населення  вирішувати  свої

 житлові  проблеми,  не маючи запасу людей. Традиційні

 методи,  які ми пов'язуємо з державним будівництвом і

 таке  інше,  сьогодні  просто  не  працюють.  І  одже

 потрібні нові механізми.

      І   таким  механізмом  в  моєму  406  окрузі,  в

 Хмельницькому   запропоновані   створення   іпотечних

 банків, імпотека - це банки, коли...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Ну  не  зрозуміли.  Іпотечні.  Або

 зрузуміли не те.

      ____________.

      Іпотечні.  Коли  в  заклад  іде  нерухомість і в

 якості  цієї  нерухомості  моджуть  бути те житло яке

 рухується.  Такий  приклад  є.  І  тому  я пропоную і

 відповідний  закон  про  ці  банки  я  передав Черепу

 Валерію   Івановичу,   і  хочу  підтримати  створення

 сприятливих  умов  для  створення  таких  банків, для

 того,  щоб  скажемо, на прикладі Хмельницької області я 
 я                           - 74 - я 

 створити  ці  банки, для того, щоб ми почали будувати

 житло для бідних.

      Тому  що,  я  дивлюсь  на  вас і ми разом з вами

 прийдемо   в  наші  округу,  а  там  є  по  4  черги.

 йськовослужбовці,  аварийщики, та інші і що ми можемо

 сказати.  Ніяких  грошей немає і тому я пропоную, мою

 пропозицію  про  створення  системи будівництва житла

 для бідних через відповідні банки прийняти довідома і

 для  них, для цих банків створити сприятливі умови, я

 к   приклад,   експеримент   запропонувати  наприклад

 створити  такі  банки  в  першу чергу в Хмекльницькій

 області  і в моєму окрузі зокрема. дякую за увагу.

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Шановні  колеги,  час яакий відведений ми трошки

 перебрали  з вашого дозволу. Внесчено три пропозиції,

 але з них одна найбільш, я вибачаюся, прошу до уваги,

 одна   із   них  яка  тут  прозвучала  в  цьому  залі

 сесійному,   це   прийняти  постанову  про  концепцію

 державної житлової політики в першому читанні.

      Немає інших думок.

      Я   хотів  би,  щоб  ми  підтримали  з  вами  цю

 концепцію,  підтримали  постанову і в першому читанні

 прийняли,  щоб  працювали  і  над  концепцією,  і над

 підготовкою Житлового кодексу. я 
 я                           - 75 - я 

      Я ставлю на голосування. Я прошу... У нас у залі

 зареєстровано  309 депутатів. Прошу включить систему,

 голосуєм.  За  пропозицію, внесену від депутатів, від

 керівників фракції.

     

      "За" -

     

      Не зрозуміли, я думаю...

      Я  дивлюся,  шановні колеги, 74 не голосували. Я

 прошу,   з   вашого  дозволу,  переголосувать.  Прошу

 включить  систему.  Антон Денисович якраз сів на своє

 місце,  він  якраз  добавить щас голос. М'ясковський,

 сідайте.

      Я  прошу  голосувать,  а  потім  будем...  Обома

 руками!

     

      "За" -

     

      Спасибі. Концепція прийнята.

      А  зараз  (так  як  ми  відводили)... Прийнято в

 першому читанні. да.

      А  зараз  переходимо  до різного. Слово для заяв

 надається Тодорову, за ним Матковський. Я вибачаюся -

 за ним Моцпан. Потім Мулява. я 
 я                           - 76 - я 

      (Шум у залі)

      Та в мене запис, да...

     

      ТОДОРОВ Є.С., 185 виборчий округ, Бердянськ.

      Уважаемый Александр Николаевич! Уважаемые коллеги!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу до уваги!

     

      ТОДОРОВ  Є.  С.... Я хочу выразить благодарность

 от жителей города Бердянска Президенту Украины Кучме,

 Председателю  Верховного  Совета  Морозу  и  Премьер-

 министру   Марчуку  за  мгновенный  отклик  на  беду,

 которая   постигла  Бердянск  в  связи  со  стихийным

 бедствием.

      В  тот  же  день,  20  апреля, была направлена в

 Бердянск  правительственная комиссия во главе с вице-

 премьер-министром  Плитиным Владимиром Никифоровичем.

 Комиссия    сделала    уже   выводы,   и   представит

 правительству    вои    предложения    для   принятия

 окончательного   решения  по  ликвидации  последствий

 стихии.

      Однако  перед принятием решения я хочу напомнить

 о  том,  что,  к  сожалению,  не  выполняется решение

 Кабинета  Министров Украины номер 783 -р от 1 декабря я 
 я                           - 77 - я 

 1992   года,   подписанное  еще  Игорем  Рафаиловичем

 Юхновским,  по  которому  должно  быть  построено  32

 тысячи   квадратных   метров  жилья  для  переселения

 пострадавших   и  ликвидации  аналогичного  нынешнему

 бедствия в 1992 году.

      Как  известно,  построено  только 8 тысяч метров

 квадратных   жилья.   осталось  построить  24  тысячи

 квадратных метров согласно того   Постановления.

      В  результате  стихии  в  апреле месяце текущего

 года  разрушено примерно столько же. Поэтому примерно

 столько же, то есть, около 30 тысяч квадратных метров

 необходимо построить еще.

      Я   обращаюсь   к   Президенту  Украины  Леониду

 Даниловичу Кучме, Марчуку Евгению Кирилловичу принять

 меры  к  тому, чтобы было выделено хотя бы 1 триллион

 200  миллиардов карбованцев на текущий год из резерва

 Кабинета   Министров   Украины,  которому  в  бюджете

 выделено  10 триллионов карбованцев.

      Год текуций только начался, стихийных бедствий в

 этом  году,  слава  Богу,  больше  нигде  не  было на

 Украине.  И  выделение  такой  суммы  для государства

 реально  и  возможно.  Ведь пострадали наши граждане,

 граждане Украины.

      Строители  же Бердянска до конца года освоят эту я 
 я                           - 78 - я 

 сумму. Мощности  у нас вполне достаточно.

      Благодарю.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Моцпан. За ним Мулява.

     

      МОЦПАН

      146 Амвросиевский избирательный округ.

      Уважаемый    Александр   Николаевич!   Уважаемые

 народные   депутаты!  С  13  апреля  я  добросовестно

 записывался   в   разном  через  электронную  систему

 "Рада".   Но   как   и  многие  другие  депутаты  для

 выступления мне времени не было предоставлено, потому

 то   считаю   запись   через   систему   "Рада"  -это

 элементарная  лотарея.  Поэтому  за  это  время  с 13

 апреля     я    трижды    письменно    обращался    к

 Председательствующему  на нашых пленарных заседаниях,

 чтоб  мне  все-таки предоставили время для заявлений.

 Таким  образом  я  на трибуне. И чтобы подвести черту

 под тем, что вы сейчас услышали, уважаемые коллеги, я

 обращаюсь  в  уважаемому  Петру Владимировичу Шейко -

 председателю  комиссии,  все-таки  продумать механизм

 записи  народных депутатов для заявлений. А иначе кое

 кто  и  по  два  года  не сможет выйти на трибуну для

 соответствующих  заявлений. я 
 я                           - 79 - я 

      А  теперь,  уважаемые  депутаты, по существу. 12

 апреля,   как   известно,  большая  группа  депутатов

 приняла  участие  в  обсуждении  перед вторым чтением

 президентского   Законопроекта   "О   государственной

 власти  и  самоуправлении". В числе выступающих был и

 член    Комиссии    по    борьбе   с   организованной

 преступностью    и    коррупцией    Смирнов   Евгений

 Леонидович    -народный   депутат   Украины   от   61

 Турчинского  избирательного  округа.  В тот же вечер,

 если        вы        помните,        вы       можете

 засвидетельствовать.............   мое   выступление,

 была  трансляция.  Все  депутаты бюыли представлены в

 той  или иной форму, как выступающие на данном весьма

 ответственном,  считаю,  пленарном  заседании. Однако

 убежден   и  предполагаю,  что  выступление  Смирнова

 Евгения   Леонидовича   преднамеренно было  вырезано,

 купюровано  и  не  представлено  по  телевидению  для

 населения.

      Поэтому  я  вас  убедительно прошу, время прошло

 достаточно.  Ставить  вопрос  о  том,  чтобы  сегодня

 завтра ( обращаюсь  непосредственно  к  вам) все-таки

 выступление   народного   депутата  Смирнова  Евгения

 Леонидовича    было    представлено    населению   по

 телевидению,  наверно,  будет  не  совсем  правильно. я 
 я                           - 80 - я 

 Единственная   моя   просьба,   чтоб   все-таки   его

 выступление  (а  я  знаю  он уже обратился в редакцию

 газеты  Верховного Совета "Голос Украины" к редактору

 Правденко  Сергею  Макаровичу,  было  опубликовано на

 страницах нашей газеты -газеты Верховного Совета.

     Да, действительно, в выступлении Смирнова Евгения

 Леонидовича   прозвучало   резкая  критика  в  адресс

 экономической политики и программы Президента. Кто-то

 может  соглашаться  с этой политикой, кто-то может не

 соглашаться,   однако   мы  прекрасно  понимаем,  что

 тоталитаризм  всегда  начинался  с  затыкания ртов, к

 лишению  права  человека на свободу мысли, на свободу

 выступлений.  История  всегда  смеялась над теми, кто

 начинал  этот  тоталитаризм  и,  как правило, кончали

 плохо.

      Поэтому   я   вас,   уважаемые  депутаты,  прошу

 поддержать  мое предложение, вас, уважаемый Александр

 Николаевич,   и   все-таки  предоставить  возможность

 выступить  на  страницах нашей газеты "Голос Украины"

 Верховного  Совета со своим выступлением на пленарном

 заседании здесь на сессии Верховного Совтеа 12 апреля

 текущего года.

      Спасибо.

       я 
 я                           - 81 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Мулява. За ним - Сікало.

     

      МУЛЯВА В.С.

      197-ий виборчий округ, Володимир Мулява.

      Шановні  колеги, шановна Президія, головуючий, я

 звертаюсь  і  до  лівих,  і  до  правих,  і  ті,  хто

 вважають, що вони "Центр", а насправді теж: і ліві, і

 праві,   -звертаюсь   із   питанням,   я   б  сказав,

 надзвичайним і незвичайним.

      В  усіх  суспільствах,  в  тому числі й найбільш

 високорозвинених,   і   навіть   у   часи   найвищого

 матеріального   і   духовного  добробуту  трапляються

 випадки голодної смерті.

      Хочу  сказати, що, на превеликий жаль, в Україні

 вони  сьогодні почастішали. Я звернувся із запитом до

 міністра  соціального захисту, до міністра соціальної

 статистики,   до   міністра   охорони   здоров'я,   і

 виявилося,  що  в  нас  взагалі  така  статистика  не

 ведеться,   а   діагнози   записуються   самі  різні,

 наприклад,      такі:      "гіпотонічний     колапс",

 "обезводнення"  і  за  його  рахвнок  "тромбофлебіт",

 "інфаркт"  і  навіть виразка шлунку, порушення обміну

 речовин,  кахексія, авітаміноз і т.п.

      Я  хотів  би  з  цієї трибуни заслухати міністра я 
 я                           - 82 - я 

 соціального захисту, міністра соціальної статистики і

 міністра охорони здоров'я. Яка взагалі система і який

 механізм  соціальної уваги до людей, які залишилися у

 літах, уже  дуже і дуже... ну, великих літах, скажім?

 90  років є, 95. В них уже близьких і знайомих, з ким

 вони  дружили,  не  залишилось.  Дітей немає і просто

 саме тому, що, можливо, на грип захворіла і нема кому

 проявити  елементарну  увагу -вони помирають голодною

 смертю.

      Я  хотів  би  звернути увагу і на таке лихо. Я в

 Калуші   бачив   у   під'їздах   діток,  які  просять

 милостиню.   В   нас   служби   соціального  захисту,

 соціальної уваги до людей фактично майже не працюють.

 І  думається мені, що ті, хто не можуть ніяк поділити

 владу  могли  б  позмагатися у Царині уваги до людей,

 які потребують не просто допомоги, не просто захисту.

 Вони  вимагають  сьогодні  соціальног порятунку. І ми

 зобов'язані сьогодні бути пильними, щоб не траплялося

 серед   нас,  можливо  десь  у  сусідньому  під'їзді,

 випадки, коли люди помирають  голодною смертю.

      В  нас  маса проблем, які залежать від Верховної

 Ради,  від  наших рішень, але в даному разі я звертаю

 увагу на цю... І вважайте мою пропозицію депутатським

 запитом  до  міністра  соціального  захисту, міністра я 
 я                           - 83 - я 

 статистики  і  міністра  охорони  здоров'я.  Дякую за

 увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сікалов. За ним  Степанов.

     

      СІКАЛОВ.

      Сикалов,   119,   Горловка,   Донецкая  область,

 Всеукраинский союз рабочих.

      Уважаемые     товарищи    депутаты!    Уважаемые

 радиослушатели!  Товарищи рабочие!

      Прошедшее  воскресение мы все отмечали Великдень

 или  Пасху, как еще называют в народе. Все знают, что

 это   древный  христианский  праздник.  Но  что  меня

 поразило,  так это огромное количество детей, которые

 просили  милостыню.  И не только в местах захоронения

 наших  предков.  Но  огромная  масса  детей ходила по

 квартирам  с  одними  единственными словами: "Подайте

 Христа  ради".  Причем  дети,  как  правило,  были  в

 возрасте  от 5 до 10 лет. Мы уже привыкли к тому, что

 у  нас  возросла  детская  преступность,  наркомания,

 проституция,  к  тому,  что  наши  дети  на  уроках в

 обморок.   Потому   что  наши  нам  платят  нищенскую

 зарплату,  на которую большинство из нас не только не

 могут  купить  ребенку конфету, но не хватает даже на я 
 я                           - 84 - я 

 хлеб   и   картофель.   Фактически  розвязан  генацид

 государства против своего народа.

      Никто  не  думает  ни  о  нас, ни о наших детях.

 Потому  что тот капиталистический рай, куда ведет нас

 Президент,  имеет  свои  волчьи  законы, где выживает

 сильнейший,  где  нет  никакого  дела  о наших детей.

 Поэтому 8 апреля 1995 года почти в 80 городах Украины

 прошли  митинги  пртеста  по иницитиве Всеукраинского

 союза  рабочих,  в  которых приняли участие более 100

 тысяч  человек. Митинги приняли резолюции, требования

 к  Президенту и Верховному Совету. Позвольте огласить

 их.

      Первое.    Требуем    отставки   Президента   за

 антинародную политику.

      Второе.    Востановить    социальные    гарантии

 трудящимся.

      Третье.    Немедлено    изменение   курса,   так

 называемых, реформ прекращения разграбления народного

 добра    под    видом   приватизации,   перехода   на

 государственное регулирование экономики.

      Четвертое.  Осуждаем  Верховный Совет Украины за

 принятие антинародного бюджета  на 1995 год.

      Пятое.    Требуем    проведения   Всеукраинского

 реферндума  по  обществено  политическому  устройству я 
 я                           - 85 - я 

 государства.  Никто  не давал права ни Президенту, ни

 Верховному Совету вести нас в капиталистический рай.

      Шестое.  В  случаи непринятия наших требований в

 течении  6 месяцев мы оставляем за собой право на все

 виды политических  акций.

      Принято на митингах 8 апреля 1995 года.

      Уважаемые  товарищи,  приближается  первое  мая,

 день     международной    солидарности    трудящихся.

 Обращаемся    ко    всем    трудящимся,   профсоюзам,

 политическим   организациям,   отстаивающих  интересы

 человека  труда  принять  самое  активное  участие  в

 первомайских  митингах  и  манифистациях.  Хватит нам

 сидеть  как  тараканам  за  печкой. Мы должны заявить

 свое  пролетарское  нет  антинародным реформам. Кроме

 рабочего класса сделать это некому.

      Нас  довели  до  нищенского  состояния.  Поэтому

 выход   у   нас   один:   массовые   акции   протеста

 антинародному   режиму.   Товарищи  рабочие,  активно

 вливайтесь  во  Всеукраинский союз рабочих для борьбы

 за  свою  власть,  за  свои  права,  за будущее своих

 детей.  Наш  лозунг должен быть один: "Власть Советам

 рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции".

      Исполнительный   комитет   Всеукраинского  союза

 рабочих. я 
 я                           - 86 - я 

      Спасибо за внимание.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Спасибі. Степанов, за ним Кендзьор.

     

      СТЕПАНОВ    ,  фракція Соціалістов .

     

      Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, меня

 как  и  моих  избирателей  крайне беспокоит ситуация,

 сложившаяся  с  выплатой компенсаций жертвам фашизма,

 которая     осуществляется     в    соответствии    с

 четырехсторонними  соглашениями,  подписаными  в 1993

 году в Бонне.

      Как  известно, на  Украине  организация  выплаты

 компенсации      занимается     Национальный     фонд

 взаєморозуміння і примирення.

      Ими  проведена  серьезная  работа по определению

 круга   лиц  имеющих  право  на  компенсацию.  Но  ее

 результаты,   тем  более  накануне  50  летия  Победы

 удовлетворить не могут.

      Я приведу только один пример.

      В   Луганской   области   число   жертв  нацизма

 определено   в   20   тысяч  человек.  Направлены  на

 экспертизу   документы  около  4  тысяч  чекловек,  а

 компенсацию  получили  64  человека.  И  это  на всей я 
 я                           - 87 - я 

 Луганской области.

      Я  не  хочу винить в сложившийся ситуации только

 Фонд  взаєморозуміння  і  примирення,  недавно у меня

 состоялся  основательницй  разговор  с  председателем

 правленія Фонда с Владимиром Феджоровичем Казмируком,

 в ходе которого я убедился, что проблем у Фонда более

 чем  достаточно,  это  и  то,  что  у него нет других

 структур  кроме представительства обласных центров, и

 то,  что  отделы социальной защиты населения, явно не

 справляется   с   оформлением   документов  на  право

 получения  компенсации. Об этом свидетельствует часто

 возвращение документов на доработку.

      Полагаю,  что  Кабынет  Министров должен оказать

 Фонду  действенную помощь, тем более, что Фонд был им

 основан  и  Кабинет Министров осуществляет контрольза

 его деятельносчтью через наблюдательный  совет.

      Я предлагаю дать протокольное поручение Кабинету

 Министров  проинформировать  сессию Верховного Совета

 как  идет выплата компенсаций, как Кабинет Минисчтров

 намеривается  ускорить  этот  процесс. Медлить в этом

 вопросе  нельзя,  жертвы  нацизма  не  могут ждать, с

 каждым днем их становиться  все меньше.

      Ситуация  усугубляется  почти полным отсутствием

 достоверной  информации, и жертвы фашизма имеют право я 
 я                           - 88 - я 

 не  только  на  компенсацию,  но и на информацию, как

 идет работа Фонда. И самое главное -когда они получат

 то,  что  им положено? Поэтому, учитывая значительный

 общественный    резонанс,   возникший   вокруг   этой

 проблемы,  прошу  считать мое выступление депутатским

 запросом.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кендзьор, будь ласка.

      (Шум у залі)

      Ну, я вже оголосив - 2-3 хвилини давайте...

      (Шум у залі)

     

      КЕНДЗЬОР Я.М., 280 виборчий округ.

      Шановний    Голово!    Шановні    колеги-народні

 депутати!

      Із  трибуни  Верховної  Ради впродовж минулого і

 позаминулого   тижня   прозвучали   з   уст  народних

 депутатів  звинувачення,  що  в  областях Львівській,

 Тернопільській,      Івано-Франківській      нищаться

 пам'ятники,   які  пов'язані  із  воїнами  Радянської

 Армії.   Ці   заяви,   ці  безпідставні  звинувачення

 викликали,  звичайно,  обурення  у  західних областях

 України.  Я  повинен  вам,  шановні  колеги,  і  всій

 Україні  сказати,  що всі пам'ятники, які були у свій я 
 я                           - 89 - я 

 час  поставлені  воїнам  Радянської Армії, стоять. Ті

 пам'ятники, котрі зняті, вони зняті цілком ..........

 рішенням державних органів тих відповідних регіонів.

 А  тим поборникам руйнування пам'ятників, які ратують

 із трибуни Верховної Ради щодо нищення пам'ятників, я

 хотів би, шановні колеги, нагадати.

      Коли  по-фарисейські звідсіль звинувачуються: ці

 люди ніби-то нищуть пам'ятники -я повинен сказати, що

 тільки  за...  під  час...  за  сорокові, п'ятдесяті,

 шістдесяті   та  й  у  сімдесятих  роках  на  теренах

 західної  України  знищені  десятки  тисяч пам'яток в

 честь...  з  нагоди  скасування кріпацтва у Галичині.

 Такий пам'ятник -хрест чи інша фігура -були у кожному

 селі. Зруйновано, спалено, закрито тисячі церков, які

 були   пам'ятками  історії  та  архітектури.  Знищені

 цвинтарі,  меморіальні  комплекси українських січових

 стрільців,  української  галицької армії, української

 повстанської  армії.  Фундаменті  пам'ятника  Леніну,

 який  був  знятий  рішенням  Львівської міслької Ради

 знайшли   надмогильні   плити   українським   січовим

 стрільцям.  Безжально,  методично,  цінічно  нищились

 традиції,   обряди,   мова.   На   загал   духовність

 українського  народу.  А  відтак  і  весь народ народ

 український  нищився.  Ось  вам фарисейські заяви тих я 
 я                           - 90 - я 

 поборників  і  тих  охоронителів пам'ятників історії,

 архітектури,  які  з  трибуни  Верховної Ради цинічно

 заявляють абсолютно безпідставні такі звинувачення.

      Сьогодні    у    Львові    абсолютно   нормально

 доглядається,  стоїть  меморіальний  комплекс  воїнам

 Радянської   Армії   на   пагорбі  Слави,  на  вулиці

 Личаківський,  на вулиці Стрийській. Нормально стоять

 ці пам'ятники  , і ніхто на них не зазіхає.

      Отож,  шановні добродії фарисеї, не треба мірити

 все в житті , так би мовити,  своїми мірками.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  А  чого  ви  такі  слова підбираєте

 фарисей?  Ну, хіба можна?

             (Шум у залі)

      Ну,  це  в  вас  таке розуміння. Хіба нема більш

 літературного  слова  кращого?  Просто,  щоб  обідить

 того, хто виступав.

      Шановні колеги, в мене невеличке оголошення. там

 було   вивішено   оголошення,   що   урочисті  збори,

 присвячені  50-річчю  Перемоги  в Великій Вітчизняній

 Війні  відбудуться 9 травня о 16 годині. Там помилка.

 8 травня о  16 годині. Там просто ...

             (Шум у залі) я 
 я                           - 91 - я 

      Одну  хвилиночку.  Чисто  механічна  помилка  не

 мною,  а тим, хто друкував, а я, безперечно, читаю по

 друкованому  заяви,  і  вмісто фамілії Моісеєнко, там

 записали  фамілію  Мусіяка.  Тому я приношу вибачення

 від тих, хто друкував, і я оголошував.

      І   останнє.   Взавтра   ми  з  вами  працюєм...

 розпочинаєм  працювать  з  10  години. Ми вибираєм ті

 питання,   які   найбільш   нам   потрібно,   дійсно,

 розглянути,  інформації від Кабінету, від міністерств

 і  так  далі. Ми їх включим і прохання, щоб ми з вами

 завтра  зранку  менше  на  розминку,  так як сьогодні

 півтори   години,   а  зразу  розпочали  працювать  і

 завершили роботу о 14-30. на все кращее.

      Вечірнє засідання оголошується закритим.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку