ЗАСІДАННЯ  ДВАДЦЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  2  б е р е з н я  1995  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  увімкніть  систему.  Одну

 хвилинку  почекаєм,  поки  жінки  приготуються.  Будь

 ласка!

     Зараз,  пізніше ще раз зареєструємся, а тим часом

 вечірнє засідання оголошується відкритим.

      Наполягають  гарупа депутатів і комісія з питань

 фінансів і банківської діяльності, просить розглянути

 питання   про   Указ   Президента   щодо   фінансово-

 промислових груп, поскільки над ним треба буде чимало

 працювати.  Тому  є прохання розглянути це питання, а

 потім повернутися до питання про закони, що пов'язані

 з пестицидами і агрохімікатами.

      Тому  ставиться  на  розгляд  питання  про  Указ

 Президента  про фінансово-промислові групи. Доповідач

 Єльяшкевич   Олександр  Сергійович,  Член  комісії  з

 питань фінансової і банківської діяльності.

      Я ще раз прошу зареєструватись всіх, будь ласка, я 
 я                           - 2 - я 

 приготувались. Увімкніть систему.

 

      (ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ)

 

      310  плюс  Лук'яненко  і  Ткаченко  -312.  Так і

 запишемо . Будь  ласка, доповідайте.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ.

 

      Шановні колеги! Комісія Верховної Ради України з

 питань    фінансової    та   банківської   діяльності

 розглянула   на   своєму   засіданні   питання   щодо

 відповідності  Указу  Президента України від 27 січня

 1995  року  "Про  фінансово-промислові групи України"

 чинному законодавству України. І прийшла до висновку,

 причому  прийшла до висновку одностайним олосуванням,

 що  при  всій важливості визначення правового статусу

 фінансово-промислових  груп  окремі норми і положення

 як самого Указу, так і затвердженого ним відповідного

 Положення, суперечить чинному законодавству України і

 не  відповідає  вимогам  пункту  7.  4  статті 114. 5

 Конституції  України,  яким  Президенту  надано право

 приймати   укази  з  питань  економічної  реформи  не

 врегульованих законами. я 
 я                           - 3 - я 

      Конкретно Указ Президента України про фінансово-

 промислові групи та Положення, яке додається до цього

 Указу, суперечить статтям 2, 6, 8 Закону України "Про

 підприємництво".

      Статьям  1,  6,  7  та  11  Закону  України "Про

 обмеження  монополізму та недопущення недобросовісної

 конкуренції у підприємницькій діяльності".

      Статті  3 Закону України "Про банки і банківську

 діяльність".

      Статті  7  Закону  України  "Про Антимонопольний

 комітет".

      Статтям 1, 11, 31 Закону України " Про заставу".

      Статті   13  Закону  України  "Про  господарські

 товариства".

      Статтям 5, 28 Земельного кодексу України.

      Статті    1    Закону   України   "Про   систему

 оподаткування".

      Комісія  прийшла  до  висновку,  що  даний  Указ

 суперечить  восьми  законодавчим актам України. Перше

 за все, це по питанням оподаткування.

      Що  ж  передбачається  цим Указом та положенням,

 яке  було  підписане  главою Адміністрації Президента

 України   Табачником   та   затверджене   Президентом

 України?  Я  прошу  уваги,  народні депутати, тому що я 
 я                           - 4 - я 

 дуже важливе питання. Я ...

 

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку, одну хвилинку.

      Шановні  депутати,  я хочу привернуть вашу увагу

 до  того,  що  ми  взагалі-то  розглядаємо  дуже таке

 суперечливе питання. Суперечливе в тому розуміння, що

 ми розуміємо значення створення фінансово-промислових

 груп,  але при тому розуміємо, що воно повинно бути з

 юридичної  точки  зору  бездоганним. І тому треба нам

 зважити  у  виборі:  чи  ми  робимо  так, як пропонує

 сьогодні  розробники  проекту документу, який у вас є

 на  руках,  чи  будемо  діяти  інакше.  В  будь-якому

 випадку треба глибоко знати предмет обговорення. Тому

 я  прошу  вашої  уваги,  і,  будь ласка, слухайте, що

 говорить доповідач. Задасте йому запитання.

 

      _______________

 

      Ще   раз  підкреслюю,  що  при  всьому  значенні

 фінансово-промислових груп, ми прийли до висновку, що

 нормами  цього  Указу  та положення, яке додається до

 цього    Указу,    ці    норми   суперечать   чинному

 законодавству.

      Зокрема,   ну,   наприклад,   у   пункті  28-ому я 
 я                           - 5 - я 

 положення  говориться  про  те,  що податки, збори та

 інші    обов'язкові   платежі   не   стягуються   при

 взаємопостачанні    складових    кінцевого   продукту

 фінансово-промислових  груп  та  надання  послуг  між

 учасниками     фінансово-промислових     груп.    Там

 пропонується  механізм,  так званого, консолідованого

 оподаткування.  Цей  механізм,  він  не  передбачений

 законодавством  про  оподаткування. Згідно зі статтею

 Конституції,   стаття  97. 13  Конституції   України,

 тільки Верховна Рада має виключне право на проведення

 політики по оподаткуванню.

      Уважаемые  коллеги!  Кроме этого этим Положением

 предусмотрено       самостоятельное       определение

 аммортизационной    политики    и    аммортизационных

 отчислений,  что  может привести к тому, что вообще у

 предприятий,    входящих    в    систему   финансово-

 промышленных  групп,  не  будет прибыли. Кроме этого,

 сами  предприятия  могут  индексировать свои основные

 средства,  причем порядок индексации определяется ими

 самостоятельно.     Появляется    наименование    так

 называемого     предприятия    финансово-промышленной

 группы,  которое  предоставляет,  я  это подчеркиваю,

 исключительное право на реализацию конечного продукта

 финансово-промышленной группы. я 
 я                           - 6 - я 

      Что  такое  исключительное  право  на реализацию

 продукта?   Которое   создается  всеми  предприятиями

 учасниками финансово-промышленной группы.

      Появляется  новое  определение,  так  называемый

 дозволенный, разрешенный монополист. Что же говорится

 о том, кто же такой этот дозволенный монополист?

      В Положенні записано: "Дозволений монополіст -це

 такий, якому надано в установленому порядку  виключне

 право  на  здійснення  певної виробничої, наукової та

 комерційної діяльності".

      Я думаю, что не стоит подчеркивать, что означает

 исключительное   право,   которое   не   регулируется

 действующим законодательством. Что может возникнуть в

 результате применения этого Указа?

      Мы  рассматривали  законопроект, который вынесли

 наши  российские  коллеги  в государственную думу, во

 время  заседания  межпарламентской ассамблеи, которая

 проходила   в   Санк-Петербурге.   Этот  законопроект

 гораздо  мягче  положений Указа, о котором идет речь.

 Но    с   теми   положениями,   где   предоставлялись

 необоснованные    льготы    предприятиям,   учасникам

 финансово-промышленной  группы не согласилась не одна

 страна, учасник межпарламентской ассамблеи.

      Есть    серьезная   угроза   того,   что   резко я 
 я                           - 7 - я 

 увеличивается  риск  неполучения  налогов  в бюджете.

 Есть   серьезные  опасения  того,  что  в  результате

 применения    этого    указа,    налоги    украинских

 налогоплательщиков  предприятий  окажутся  в  частной

 собственности    и    неважно    какая    это   будет

 собственность,  толи российская, толи канадская, толи

 французская, толи польская. Да, мы говорим о том, что

 сегодня   необходимо  помочь  предприятиям  выйти  из

 кризиса,   мы   говорим  о  том,  что  действительно,

 финансово-промышленные  группы должны существовать, и

 очень  надеялись,  что Указ Президента поможет выходу

 економики из кризиса.

      НО к сожалению те положения о которох я сказал и

 многие  другие  положения  этого Указа говорят о том,

 что  негативный  эффект  от его применения может быть

 гораздо  большим  чем  те  положительные последствия,

 которые ожидаются его разработчиками.

      И   последнее.   Как   бы  мы  не  относились  к

 действующему    законодательству    Украины,   никому

 неповолено  его  нарушать  ни  Верховному  Совету, ни

 исполнительной власти. К сожалению, в последнее время

 идут  нарушения  эти  и  у  нас  в  Парламенте,  и  в

 исполнительной власти.

      Сильно   много   нарушений   здесь  действующего я 
 я                           - 8 - я 

 законодательства.   Я  перечислил  только  8  Законов

 Украины.  Поэтому я прошу уважаемых коллег воспринять

 решением   нашей   комиссии,   которое  было  принято

 единогласным,  не как стремление поставить преграду в

 создании  финасово-промышленных групп, а стремление в

 том,  чтобы  финасово-промышленные  группы  у  нас на

 Украине   появились.   Но   появились   на  основании

 действующего  законодательства  Украины. Чтобы они не

 выходили за рамки  законодательного поля Украины.

      Только   в   условиях   строжайшего   соблюдения

 требований законодательства, только в условиях, когда

 налоги  будут  поступать нашему государству в местные

 бюджеты,  тогда мы будем уверены в том, что с помощью

 этих  налогов  могут  решаться  социальные  проблемы,

 выплачиваться  заработная  плата  в  бюджетной сфере.

 Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Які  запитання будуть до доповідача? Є,

 так? Будь ласка, запишіться для запитань.

 

 

      ЙДЕ ЗАПИС ДЛЯ ЗАПИТАНЬ.

 

      15  чи  20  хвилин  вистачить  для  цього, як ви я 
 я                           - 9 - я 

 вважаєте, 15 хвилин вистачить.

      Висвітліть на моніторі буд ласка. 15 хвилин.

      Я  поки  буде оголошений перший виступаючий хочу

 зачитати телеграму, яку надіслали на адресу Верховної

 Ради    від   Українського   Союзу   промисловців   і

 підприємців,  підписав за Президента, за Євтухова, бо

 Василь Іванович тут сидить. Підписаний від Президента

 всеукраїнського   об'єднання   підприємців  Бабича  і

 Президента    української    національної   ассамблеї

 підприємництва Погорелова з змістом таким, заперечимо

 проти  накладання  вето  на  Указ Президента України,

 щодо фінансової промислової групи.

      Вважаємо,  що  якщо  є  закони,  які  суперечать

 прагматичному  використанню  промислового  потенціалу

 України,  то  вони  мають  бути  скасовані, а не Указ

 Президента,  ну я не відповідаю за тон телеграми, але

 все-таки  треба  зважати  на те, що думки такі, прошу

 Масенко.

 

      МАСЕНКО.

 

      Олександр Олександрович!

      Масенко  передає  332  Вернигорі.  Включіть будь

 ласка. я 
 я                           - 10 - я 

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ВЕРНИГОРА.

 

      Шановний  доповідачу,  я  так  зрозумів із вашої

 доповіді,  що  коли  врахувати всі ті зауваження, які

 комісія  ваша вносить до Указу Президента, тоді такий

 Указ на користь нашої економіки.

      Але,  якщо  взяти  і  вилучити всі ці зауваження

 тоді   будуть  діяти  ці  підприємства  на  загальних

 підставах.

      Так  все-таки, якою є думка комісії, що потрібні

 ці  олігархії,  і  монополісти  чи  хай вони все-таки

 діють  на  підставах нашої ринокової економіки згідно

 наших законів, прошу.

 

 

      ___________. Уважаемые коллеги! Как членвы нашей

 Комиссии,   так  и  члены  Комиссии  по  экономике  и

 финансовой  межпарламентской  СНГ (там точно такое же

 мнение)  говорят  о необходимости слияния банковского

 капитала и капитала промышленного. Для того, чтобы он

 пошел  в  промышленность.  Но то, что предусмотрено в я 
 я                           - 11 - я 

 тексте   этого   Указа   (именно   против  текста  мы

 выступаем!),  к  сожалению, может привести к созданию

 действительно        неограниченных        монополий.

 Неограниченных  никем  и ничем. И, к сожалению, может

 привести  к  тому,  что  мы  останемся,  практически,

 полностью  без  бюджета.  Когда наши коллеги с других

 государств  ознакомились  с  текстом этого Указа, они

 сказали,   что  Украина  вообще  может  остаться  без

 бюджета.

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА. Ну, все-таки... Я прошу уваги! Тут треба

 все-таки  робити розрахунки і посилатися на конкретні

 цифри.

      Марченко.

 

      МАРЧЕНКО В.Р., 348 виборчий округ.

      Уважаемый Александр Александрович!

      У  меня процедурный такой... замечание. Когда мы

 будем  рассматривать  межу малозабезпечености и Закон

 "Про  оплату праці", я передам все документы, которые

 ко  мне  приходят  из  округа,  с  Украины  (письма и

 прочее).   И   прошу   вас   также   зачитать.  Перед я 
 я                           - 12 - я 

 голосованием!   Как   вы   зачитали   телеграмму   по

 финансово-промышленным  группам.  Потому  что  это  -

 влияние  на депутатов для принятия решения... И перед

 голосованием! Это первое.

 

      ГОЛОВА. Добре, я зачитаю.

 

      МАРЧЕНКО

      Второе.  Я  хочу  обратить  внимание...  Я  хочу

 обратить   внимание   на   Положение  про  фінансово-

 промислові групи, пункт 5, который подписал Табачник.

 И  здесь  сказано,  что  "...  учасниками  фінансово-

 промислових  груп  можуть бути українські та іноземні

 юридичні  ососби -суб'єкти підприємницької діяльності

 всіх  форм  власності, незалежно від юридичної... від

 їх  відомчої чи галузевої належності, а також фізичні

 ососби  -суб'єкти  підприємницької  діяльності..."  Я

 убежден, что если дается право физическим, скажем так

 вот,  лицам  обкединяться  в   финансово-промышленные

 группы  вот  этим вот Положением, то это самый прямой

 путь  к  легализации  криминального  капитала.  А  он

 набирает огромные суммы.

      Если  я  не так что-то скажу, я прошу докладчика

 отпровергнуть  меня,  если  так,  то  я  снимаю  свое я 
 я                           - 13 - я 

 выступление,   Александр  Александрович,  и  агитирую

 депутатов,  призываю  к тому, чтобы они наложили вето

 на этот  указ.

      Спасибо.

 

      ___________.  Уважаемые коллеги, я хочу привести

 вам   насколько  примеров,  только  несколько,  когда

 Украина  может оказаться без налогов тех предприятий,

 которые  не  являются  конечными  в  звене финансово-

 промышленной группы.

      Ну,   во-первых,   если   головным  предприятием

 является  предприятие  с  иностранными  инвестициями,

 совместное предприятие, которое освобождено от уплаты

 налогов,  что  получит  государство тогда вообще? Это

 первое.

      Второе.   Мы  знаем,  что  действительно  сильны

 кооперационные   связи,  и,  например,  в  финансово-

 промышеленную группу могут войти 30-40 предприятий. и

 в середине одно из предприятий не будет на территории

 Украины.  Что  будет, если 22 предприятие в этой цепи

 за   это  время  обанкротится,  получив  продукцию  с

 Украины  вместе  со  всеми  налогами, которые ушли за

 пределы  нашего  государства?  Ну,  и так далее и так

 далее. Этих примеров можно приводить  очень много. я 
 я                           - 14 - я 

      Поэтому  дело в том, что положениями этого указа

 действительно могут воспользоваться те люди, которые,

 ну,  скажем так, не чисты на руку. Это нас беспокоит.

      И   главное,   почему  комиссия  решила  вынести

 решение  о н аложении вето на этот Указ, это вопрос в

 том, что все акты исполнительной власти так же, как и

 законы  Верховного  Совета  и постановления не должны

 противоречить   действующему  законодательству.  Если

 плохие  законы  -мы  должны их изменять. И если хотят

 разработчики  этого  Указа изменить законы, или члены

 Союза  промышленников  и предпринимателей, они должны

 подать     проект     по    изменению    действующего

 законодательства.

 

      ГОЛОВА.  Безуглий.

 

      БЕЗУГЛИЙ,   398,   Нова  Каховка,  Соціалістична

 фракція.

      Шановний  Олександр Олександрович! Шановний пане

 Олександре!  Я  хотів  би  задати  таке запитання. Що

 дадуть  фінансові  групи  для  тих,  що  сьогодні  не

 одержують  заработну  плату,  щоб  одну булку хліба в

 день, для бюджетів міст, для інвалідів війни і праці,

 дітям та жінкам у яких немає роботи? я 
 я                           - 15 - я 

      І  друге.  Які  нові штати ви наплодите і за чий

 рахунок, як.............. вплине на випливання грошей

 з України за кордон.

      Дякую.

 

      ___________. По первому вопросу. То что ожывлять

 промышленность    необходимо    и   необходимо   туда

 направлять    новые    источники    инвестиций   -это

 необходимо. И нам необходимо в самоле ближайшее время

 принять Закон о обкединениях такого типа предприятий.

 Давайте называть их финансово-промышленными группами.

 И  над  такими проектами мы уже сейчас работаем. Но я

 еще  раз  говорю,  что  если не будет соответствовать

 действующему   законодательству  акты  исполнительной

 власти,  которые  регулируют  такого рода обкединения

 предприятий,   в   частности   финансово-промышленные

 группы,  то  мы  можем  получить обратный эффект, тот

 эффект  о котором вы говорите во втором вопросе. Что,

 к сожалению, очень велика опасность утечки капитала с

 Украины,  утечки  капитала  в частные руки. И неважно

 для  меня  какого  государства  то  ли  России, то ли

 Франции, то ли Великобритании. Но наши граждане могут

 получить   нулевой  бюджет  практически,  потому  что

 впринципе  уже  сейчас  есть  примеры  создания,  так я 
 я                           - 16 - я 

 называемых,   территориальных   ФПГ,   и   когда  все

 предприятия  одной территории входят в эту финансово-

 промышленную  группу, а если, как я уже говорил, одно

 из  предприятий  в  этой  цепочке дальше находится за

 пределами  Украины и в результате того, что оно имеет

 риск  обанкротиться,  как  и любое предприятие, может

 получиться    так,   что   все   предприятия   города

 проработали  для города впустую. Мы знаем, что сейчас

 налог  на прибыль идет в местный бюджет. Так вот весь

 этот  налог  на  прибыль уйдет вместе с продукцией за

 пределы Украины.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу у малій Президії тихіше трошки

 вести засідання, бо не чуть, що говорить доповідач.

      Анісімов, прошу.

 

      АНІСІМОВ.

 

      178, город Запорожье, Анисимов.

      Ну, я хочу задать вам несколько вопросов.

      Первое:  приглашала  ли  комиссия людей, которые

 стояли  в  истоках  создания данного Постановления, и

 что служило мотивацией по созданию такого документа.

      Второе.    С   некоторыми   факторами,   которые я 
 я                           - 17 - я 

 проводятся на сегодняшний день, можно не согласиться.

 Кпримеру,  вы  хотя  бы  сделайте ссылку на пукт 4 на

 сегодняшний  день. Он уже на сегодня нормально решен.

 Вы  говорите, что определение сегодня основных фондов

 и  их  индексация, есть Постановление Совмина 17. 01-

 ого, оно уже сделано.

      Второе. Вы сослались на 28 пункт. Но все время в

 вашей   идеологии   прослеживается  фискальный  метод

 снятия  налогов.  Вот  мы  чем  больше  снимать будем

 налогов,  тем  больше получит государство. На сегодня

 не  работает  производство.  Мы  будем нищие и голые,

 потому  что  не  с  кого  будет  сымать.  А теперь вы

 переносите на снятие этих налогов с жителя Украины.

      Смотрите: вы под сомнение поставили 28-ой пункт,

 потому что на переделе не будет ставиться, к примеру,

 НДС,  так  не  будет  ставиться  на  переделе НДС -мы

 получим  дешевле, наверно, продукцию, когда мы придем

 с  вами  в магазин и дешевле ее купим. Поэтому вопрос

 очень спорный.

      Ну,  и  третье.  Я  вас  тут  поддерживаю.  Есть

 седьмой   пункт   Постановления:  "Кабінету  Міністрів

 внести  в  місячний  строк  до Верховної Ради України

 проект  Закону"  про  финансово-промышленные  группы.

 Вот,  наверно, самое главное, что на сегодняшний день я 
 я                           - 18 - я 

 не   сработало.   Я  говорю  от  Комиссии  с  базовых

 отраслей,   мы,   между   прочим,   к  этому  вопросу

 прикоснулись   несколько   раз,   и   очень  долго  и

 внимательно рассматривали.

      Пожалуйста, ответьте на поставленный вопрос.

 

 

      _______________

      Тут  несколько вопросов, скажем так. Дело в том,

 что   действительно  удешевление  продукции  -это  та

 проблема,  над  которой стоит работать. Но, наверное,

 не   стоит  думать,  что  создание  таких  финансово-

 промышленных  групп  удешевит  продукцию.  Потому что

 ведь  налоги  начисляются, но они не уплачиваются. То

 есть  естественно  в цене продукции эти налоги будут.

 Вопрос  ведь  стоит  в  другом,  что  эти начисленные

 налоги  передаются  вместе  с стоимостью продукции за

 пределы Украины, где есть огромный риск эти налоги не

 получить.

      Я  еще  раз  повторю,  что мы очень долго, целый

 день  в  Санк-Петербурге  посвятили  этому вопросу. И

 представители    всех    государств    сказали,   что

 проконтролировать  приход налогов в свое государство,

 будет практически не возможно. И сказав о том... я 
 я                           - 19 - я 

      /ПЕРЕБИВАЄ ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ/

 

      ГОЛОВА. С разработчиками Указа.

 

      ________________.   С   разработчиками  Указа  я

 встречался  вчера, встречался с Рижовым. Это конечно,

 уже позно, после того, как наша комиссия вынесла свой

 вердикт.  Мотивация  их  была  оживить  производство,

 пустить    производство    инвестиции,    и    помочь

 производству решить проблемы с оборотными средствами.

 Мотивация  очень  хорошая,  но  к  сожалению, благими

 намерениями,  как  вы знаете, вымощена дорога в ад. И

 поэтому,  несмотря на эту мотивацию, эта мотивация не

 давала им права нарушать действующее законодательство

 Украины.

 

      ГОЛОВА.   Хвилиночку,   я   дам  вам  ще  слово.

 Запитання.  Степенко,  який  має  право. А потім буде

 Суслов.

 

      СТЕПЕНКО

 

      Олександр   Сергійович,   в  мене  до  вас  таке

 питання,    декілька   маленьких,   коротеньких.   Чи я 
 я                           - 20 - я 

 погоджувала  команда  Президента,  ми  ж говоримо, що

 одну  справу  робимо, і всі клялися перед народом, що

 будемо  все  робити  для того, щоб економіку підняти,

 коли  цей  Указ готувався. Чи ви знали, що такий Указ

 готується,  хто  з  вами  консультувався,  хто з вами

 радився? Чи такої консультації і поради не було?

      Друге  коротеньке.  Хто  сьогодні  присутній від

 команди    Президента,    я   вважаю,   розглядається

 надзвичайно  важливе  питання,  авторитет  Президента

 шатається.  Розумієте?  Так є чі немає того, хто буде

 відстоювати це.

      І  третє,  якщо  я  знаю,  як  ви мені приблизно

 відповісте.  То  як  ви  вважаєте це некомпетентність

 команди  Президента,  боязнь, чи просто ще один метод

 сказати, що ми хочемо реформ, але от Верховна Рада не

 дає їх проводити, ми хотіли оживити економіку, а вона

 не оживляється через те, що тормозом служить Верховна

 Рада.

      Як ви вважаєте, що тут де тут корінь зла заритий?

 

      ___________.   Ну   я   не  хотел  бы  предавать

 конкретному  вопросу какую либо политическую окраску.

 Мы   имеем  дело  с  конкретным  документом,  в  этом

 конкретном    документе    очень    много   нарушений я 
 я                           - 21 - я 

 действующего законодательства...

 

      ___________.  Олександр  Сергійович  не знав, що

 готується  такий  указ,  як ваша комісія. Знала чи не

 знала, якщо знала, чому мовчала тоді.

 

      ___________.  Впервые  с  текстом  этого указа я

 познакомился, как и многие мои коллеги из газеты.

 

 

      _______________    Все    ясно.   Что   касается

 авторитета Президента, я еще раз хочу сказать, что мы

 хотим  чтобы авторитет Президента, я лично, например,

 был  очень  высок.  И  поэтому  конечно,  когда  есть

 нарушение  действующего  законодательства,  например,

 при  всей  моей личной поддержке тому культу, который

 проводит  Президент,  я  выступаю  против конкретного

 текста, конкретного документа.

 

      ГОЛОВА.  Суслов, прошу. Я прошу, колегі, тихіше,

 будь ласка, ведіть там, ну.

 

      СУСЛОВ В.І.

 я 
 я                           - 22 - я 

      Уважаемый  (..........) (..........), я хочу вас

 проинформировать  о  том,  что  в процессе подготовки

 заседания   комиссии,   действительно   представители

 Админисрации     Президента     информировались     и

 приглашались  на  заседание  -это помощник Президента

 Розоф    Владимир   Леонидович,   который   занимался

 подготовкой  Указа. И вместе с тем, я считаю, что нам

 нужно правильно этот вопрос сегодня поставить. Это не

 економический вопрос.

      Мы  не  должны сейчас обсуждать нужны финансово-

 промышленные  группы  или  не  нужны.  Они,  конечно,

 нужны.    Это   вопрос,   чисто   вопрос   соблюдения

 законодательства.   нарушено  8  законов,  в  которых

 нарушено  16  статей.  С  этим  не  спорит  никто, ни

 Администрация  Президента,  никто.  Это подтвержденно

 заключением   юридического   отдела.   Анализом  этих

 нарушений законодательства и занималась наша комисия.

      Таким  образом,  либо  Верховна Рада согласится,

 что   законы  действительно  нарушенны  и  тогда  она

 обязана   наложить  "Вето",  потому  что  в  правовом

 государстве  никому не дозволяется законы нарушать. И

 я знаю хорошо Президента, Леонида Даниловича Кучму, я

 вам  скажу,  что он искренне клялся на Конституции, и

 он  сам  никогда  сознательно на нарушение законов не я 
 я                           - 23 - я 

 пошел  бы.  В  данном случае он просто был подставлен

 аппаратом.

      Поэтому  нам не нужно вести сейчас дебаты о том,

 нужны финансово-промышленные группы или не нужны. Нам

 нужно поставить вопрос: допустимо ли нарушать Указами

 Президента  законодательство  или  нет,  и  если  н е

 допустимо тогда наложить вето.

      Если    допустимо    тогда    прекратить    свою

 деятельность  как  законодательного органа и передать

 эти функции Президенту . Спасибо.

 

      ГОЛОВА.   Віктор   Івланович,  я  думав,  що  ви

 запитання задасте, а ви висловили свою позицію тому в

 мене  запитання Олександр Сергійович, що оскільки вже

 за межою відведеного часу, коротенько, як ви уявляєте

 подальшу   роботу  після,  скажемо  накладання  вето,

 розуміючи, що потрібно робити так. Прошу.

 

      ___________.  Ну  я лично, как и все мои коллеги

 по     комиссии     будем     готовить     Закон    о

 финансовопромышленной  группах,  я  привез  из  Санк-

 Петербурга   проект   такого  документа,  который  мы

 обсуждали  из представителями других государств будем

 работать  совместно  с  администрацией Президента для я 
 я                           - 24 - я 

 того,  чтобы действительно эти финансово-промышленные

 группы приносили Украине пользу.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Шановні  депутати,  хто  хотів  би висловитися з

 цього приводу прошу записатися, є записані будь ласка

 опублікуйте  список,  передайте  вірніше  мені список

 і....

 

      (Шум в залі)

 

      Оце вони й є.(Шум в залі)

 

      Кириченко.

 

      Кириченка немає, Мусіяка.

      Від Реформ.

 

      (Шум в залі)

 

      МУСІЯКА.

 

      Ліквідація   прогалин   в  законодавчому  мачиві

 України  шляхом видання указів Президентом -це справа я 
 я                           - 25 - я 

 надзвичайно  тонка.  А з точки зору юридичної техніки

 це  взагалі  справа  ювелірна.  І  тут  треба мати на

 увазі,  що  при  цьому  необхідно пройти по правовому

 полі, яке вже за засіяно законами, актами вищої сили,

 і   пройти  так,  щоб  знайти  прогалини,  яку  треба

 заповнити  на  якийсь  час  до  видання закону указом

 Президента.  Я  повторюю, що це треба робити так, щоь

 це  не  виглядало,  що як зозуля підкидає яйце, котре

 потім,  уже  вилупившись,  оце дитя викитає оте дитя,

 яке  сидить  уже в цьому гнізді. У нас так дуже часто

 виходить,  коли  увази  видаються і оце наші говорили

 про  телеграму  підприємці, кони так просто вважають,

 можно вирішити проблему: хай діє указ, а закони потім

 треба привести в відповідність до Указу.

      Я думаю, це навіть не підлягає обговоренню. Але,

 коли ми цей Указ оцінюємо, ми повинні, на мій погляд,

 зробити оцінку в двох таких напрямках його. По-перше,

 чи  є  ознаки,  які  дають  нам підстави для визнання

 цього  указу  недійсним. І по-друге, чи є такі хиби в

 цьому   указі,   які   дають  підстави  визнати  його

 неприйнятним   з   точки   зору   юридичної  техніки.

 Головне - це перше , звичайно, чи є такі порушення.

      Тут  уже  говорилось  про цілий ряд порушень. Я,

 правда,  повинен  сказати,  що  є  така прогалина і в я 
 я                           - 26 - я 

 одній    з   підстав,   яка   називалась.   Тому   що

 Антимонопольний  комітет  має право давати можливість

 створювати  монопольні  структури,  має  право. Але є

 цілий  ряд,  там  8  названо  було,  7 залишається. Я

 декілька ще назову.

      Є  такий пункт 13, уже в положенні про ці групи,

 де   говориться   про  приватизацію  майна  державних

 підприємств,   які  входять  в  оці  групи.  Але  там

 сказано,  що  приймає  рішення про приватизацію цього

 майна  Кабінет  міністрів.  Є  спеціальні, ви знаєте,

 закони,  які  дають  ці повноваження тільки Верховній

 Раді,  коли  програма приватизації затверджується -це

 одна з підстав. Потім річ іде про, здавалось би, таку

 не  дуже  і  крупну похибку, але вона значна, тому що

 коли  йде  мова  про  реєстрацію,  момент  виникнення

 юридичної  особи  (ми  знаємо, що по Закону з моменту

 реєстрації),  а  тут  ще  треба  звернутися  до Фонду

 держмайна,   в   якого   лежить   книга   спеціальної

 реєстрації  цих  груп, і тільки після цього юридичною

 особою стає оця група.

      Далі,  далі.  Пункт  23  Положення  -це  один  з

 найбільш таких неприйнятних пунктів де говориться про

 те,  що всі банки уповноважені можуть набувати майно,

 майнові  права щодо майни ФПГ без будь-яких обмежень. я 
 я                           - 27 - я 

 Але є частина третя. Частина четверта статті 3 Закону

 "Про  банки  і  банківську діяльність", вона говорить

 про  те,  що  не  більше 10 процентів майна має право

 набувати  банк, не включаючи те майно, яке обслуговує

 його  діяльність. Значіть треба внести зміни в Закон,

 а потім вже це писати.

      Далі  пункт  35. Пункт 35, який говорить про те,

 що  після ліквідації оцих груп, майно все передається

 Фонду  держмайна.  Але  вибачте, є стаття 36 пункт 1,

 пункт  4  Закону  "Про  підприємство в Україні", який

 говорить,   в  якій  послідовності,  яке  майно  куди

 передається.   Там   говориться   про   те,  що  воно

 передається  це  майно  для  того, щоб погасити різні

 борги,  щоб  компенсувати  ту  шкоду,  яка  заподіяна

 природі  і  так  далі.  Є статті відповідні Цивільно-

 процесуального   кодексу,  є  відповідні  норми,  які

 встановлені  банком,  коли  йде мова про майно... про

 гроші.

      Я  хочу  сказати  ще  про  декілька  ознак,  які

 говорять  про  те,  що  неприйнятний......... з точки

 зору  юридичної техніки. Ну скажімо так: пишеться про

 те,  що  оце  ФПГ  єсть групою. Що таке група? Такого

 поняття   нема.   Я  б  назвав  вам  ці  ознаки,  які

 підпадають  під  поняття  господарського  товариства, я 
 я                           - 28 - я 

 різних  видів  об'єднань  і під довірчі товариства, і

 росто  під  різні  угоди  і  т.  д. Що це таке? Треба

 визнати точно.

      Я  не  буду  більше  наводити вам різних, в мене

 підстав  цих  декілька  десятків, які можна було б ще

 вам  називати, але хочу сказати про одне: я з повагою

 відношусь  до  міркувань нашого Президента про те, що

 нам  необхідно  чітко  розмежувати повноваження гілок

 влади. Але, коли йде мова про те, що Верховна Рада не

 повинна  входити,  і  я  вважаю, що так робити треба,

 входити  в  поле  правове Уряду і Президента, то йому

 теж не треба входити в поле правове Верховної Ради.

      Тому,   виходячи  з  того,  що  Указ  Президента

 України  від 27 січня 1995 року ь85-95 про фінансово-

 промислові  групи  в  Україні  виданий  з  порушенням

 пункту   7.  4  статті  114-5  Конституції,  оскільки

 ухвалений  з  питань  урегульованих  законом України,

 суперечить  названим  вище закнам України, спираючись

 на  статтю  97-ому  пункт  29-ий Конституції України,

 вважаю, що на цей Указ необхідно накласти вето.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Анісімов.

 я 
 я                           - 29 - я 

      АНІСІМОВ.

 

      Уважаемые  товарищи,  наша  комиссия,  только был

 опубликован этот Указ Президента, сразу занялась тем,

 чтобы понять сут его и что он сегодня должен принести

 народно-хозяйственному  комплексу Украины. Мы провели

 ряд   заседаний   в   Комисии   с  базовых  отраслей,

 приглашали  специалистов  с Министерства экономики, с

 Министерства финансов, антимонопльного комитета и ряд

 руководителей  крупных  металлургических  предприятий

 для   того,   чтобы  уяснить  саму  суть  выпущенного

 документа и жить ему или не жить.

      В Комиссии мы пришли где-то к такому мнению, что

 сама идея и заложенная в этот документ имеет право на

 существование.

      Смотрите,  на  сегодняшний день включается банк,

 который будет стоять и работать вместо этой структуры

 для  того,  чтобы  он  работал  на производстве. Ведь

 налогового   давления,  которые  сегодня  за  кредиты

 получает  производитель,  уже  дальше производство не

 проворачивается.

      Второе и основное на сегодняшний день. Запустить

 производство в работу.

      Я  неоднократно с этой трибуны, с места поднимал я 
 я                           - 30 - я 

 вопрос.  Мы  часто  поднималы в этом зале вопросы про

 индексацию  заработной  платы,  про индексацию всего,

 что  можно только назвать, в связи с ценовым обвалом.

 Но  не  раз  не  стоял  вопрос  в зале про индексацию

 оборотных  средств. Не будет работать промышленность,

 я  не случайно сегодня задал такой вопрос, ни о каких

 налогах  вообще  речи  не должно идти. Ведь путем все

 больше и больше создаваемое давление на производителя

 наловым прессом, мы только его уничтожаем.

      Поэтому  одна  здесь недоработка и большая. И не

 надо  по этому поводу обижаться Президенту сегодня на

 депутатов.  Это  пункт  7,  о  котором  я  говорил, в

 месячный  срок  мы должны были вместе с вами получить

 проект   Закона   о  финансово-промышленных  группах.

 Сегодня  3 число, а 27 февраля был подписан документ,

 мы  его  не  имеем.  Если  бы  мы  имели  этот Закон,

 наверное  бы  многие сегодня спорные вопросы, которые

 сегодня заложены в этом Положении были бы смягчены.

      Поэтому, я предлагаю в принятом сегодня решении,

 это  будет  зависить  от  народных  депутатов еще раз

 сделать  ссылку  и  обратить  внимание исполнительной

 власти  работать  по Указу Президента в установленные

 сроки,  этим  самым  работать  и  на авторитет самого

 Президента. я 
 я                           - 31 - я 

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.   Шановни   депутати,  є  пропозиція  за

 скороченою  схемою  іти далі. Тобто ми поки що бачили

 два   виступи,   за   підтримку   проекту   документу

 підготовленого  комісією,  якщо  є  проти, давайте ще

 проти   і   поставимо   на   голосування,  адже  суть

 зрозуміла,  те що потрібно фінансово-промислові групи

 створювати  не  викликає  сумніву,  але  треба щоб це

 робилося на законній основі, теж не викликає сумніву.

      Можна  ставити  на  голосування,  ніхто  не буде

 наполягати  на  виступі? Ви будете? Просить Гетьман і

 Панасовський  записаний. Панасовський  будь ласка.

      Прошу уваги.

 

      ПАНАСОВСЬКИЙ

 

      Уважаемые   депутаты.  Положение  сложившееся  в

 экономике   страны   требует   принятия   решительных

 возможно даже не стандартных мер.

      Затянувшееся    по   времени   падение   обкемов

 производства  практически  во всех областях народного

 хозяйства. Проблема неплатежей и пополнения оборотных

 средств,    приобретшее    тотальное   значение   для я 
 я                           - 32 - я 

 украинских    товаропроизводителей,    расточительная

 бюджетная политика, рост дефицита платиежного баланса

 в принципе разрушительная политика ценновых рывков на

 сырье   и   энергоносители  такова  реальная  картина

 следующей экономики страны.

      Исключительно   важным   показателем   состояния

 экономики  является  динамика инвестиций, возможности

 привлечения  капитала, инсионные  возможности снижены

 до предела.

      Следует  только  вспомнить, что физический обкем

 капиталовложений  сократился  только за последний год

 на    35   процентов.   Сворачивание   инвестиционной

 (..........)  угрожает  полным розвалом отечественной

 экономики.

      Поэтому  любые шаги, которые могут приостановить

 эти   процессы,   реанимировать  нашу  промышленость,

 заслуживают  уважания  и  поддержки.  Именно  к таким

 шагам  можно отнести Указ Президента Украины, который

 мы сегодня расматриваем.

      Мы   уже   привыкли   к   какойто  степени  и  к

 обоснованым   возмущениям  промышлеников,  которых  в

 Верховном   Совете   представляю   я,   в   отсутсвии

 собственных средств предприятий, о неимоверно высоких

 процентных    ставках    коммерческих    банков,    о я 
 я                           - 33 - я  

 необходимости получения любой ценой льготных кредитов

 за счет гос. бюджета.

      Кто   под  стартегические  интересы  обеспечиния

 устойчивого  производства,  а  кто  и для прикрытия и

 оправдания собственной бездеятельности. Однако, когда

 Президент    предлагет    решение    этих    вопросов

 принципиально  новым для нашего государства путем, но

 хорошо    знакомым   и   распространенным   во   всем

 цивилизованном мире, мы начинаем ставить под сомнение

 правильность принимаемого или предлагаемого решения.

      Для   возрождения  нашей  экономики  мы  обязаны

 максимально  использовать  прежде  всего  собственные

 резервы   своей  стране,  не  отклоняя,  естественно,

 возможную помощь международно-финасовых институтов.

      Указ Президента как раз и дает возможность найти

 материальные     научно-технологические     финасовые

 ресурсы,  которых  так не хватает нашим отечественным

 предприятиям, которых сегодня нет в стране.

      А   также   обкединить   усилия  всех  субкектов

 хозяйственной  деятельности, всех форм собственности.

 Такие    обкединения   конгломераты   промышленников,

 посреднических     банковских    структур,    которые

 заинтересованы в организации...... продуктов позволят

 осуществить      прорыв      на     мировой     ринок я 
 я                           - 34 - я 

 конкурентноспособною, высокотехнологичною продукцией,

 а   не   остаться   страной   экспортером   сырья   и

 полуфабрикатов.

      Украина    владеет    огромным   по   масштабам,

 производственным   потенциалом,   наработками   сферх

 современниших  технологий,  которые  из-за отсутствия

 необходимого  финансировния  лежат мертвым капиталом,

 которому  необходимо придать целенаправленный импульс

 это   может  и  обязан  сделан  обьединенный  капитал

 предприятий  банков  иностранных  инвесторов, который

 будет работать на интересы как финансов ........

 так и Украины в целом я пять минут.

      Потому что все говорили 5 минут.

 

      ГОЛОВА. Олег......

 

      ___________.  В экономике структура производящая

 комплекса  едва  ли  не главное, что определяет успех

 предприятий,   сегодня  сильное  предприятие  сильное

 товаропроизводящая структуры, сильная держава.

      Надо заинтересовать банки имеющиеся всех прибыль

 вкладывают  свои  средства  в  разширение  и развитие

 производства.

      Не  требует  обяснений истина, не поднимем обьем я 
 я                           - 35 - я 

 промышленного   производства,   с  колен  Украины  не

 подымем.

      И  я  считаю,  что  действительно,  данный  Указ

 противоречит  отдельным законодательным актам, но это

 не  дает  основания для его отклонения, действительно

 деятельность  финансово-промышленных  групп,  требует

 правового  обеспечения,  требует  усовершенствованого

 таможного  тарифного врегулирования общеэкономической

 деятельности .

      Требует  таких экономических законов, которые бы

 регулировали    отношение    между    субьектами    и

 внешнеэкномической        деятельностью       включая

 налогообложение.

      Все  существующие  противоречия  урегулируются в

 проекте     закона    Украины    по    финансово    -

 промыленной............

      Поэтому я предлагаю рассмотреть эту кассу вместе

 с  законом Украины про финансово-промышленные группы,

 которые  находятся  в  настоящее  время надоработке в

 Кабинете Министров.

 

 

      ГОЛОВА.    Спасибі.    Я    прошу    шановних...

 вельмишановних  депутатів: будь ласка, не влаштовуйте я 
 я                           - 36 - я 

 дискусію   на   місцях!  Почекайте,  я  не  можу,  бо

 записаний  (я  до вас звертаюсь, Василь Петрович!), я

 не  можу дать вам слово, тому що записані ті, хто мав

 нагоду  записатися раніше чи бажання. Вадим Петрович,

 будь  ласка,  останній  виступ.  І  буду  ставить  на

 голосування...

 

      (Шум у залі)

 

      Від    аграрників?   Добре,   одержите   і   від

 аграрників.

 

      ГЕТЬМАН  В.  П., 426 виборчий округ, депутатська

 група "Незалежні".

      Я надіюсь, що в цьому залі мало хто має сумнів в

 тому,   що,   дійсно,   ідея   створення   фінансово-

 промислових  груп  -це здорова ідея і це прогресивний

 крок.  Я скажу більше: якщо б сьогодні йшла мова лише

 за  один  текст  Указу,  який  не має прямої дії і не

 визначає механізмів, я, без сумніву, підтримав би цей

 Указ,  тому  що  там  дається  доручення  якраз уряду

 розробити  проект  Закону й внести на наш розгляд, де

 ми розставим всі, як то кажуть, точки над "і".

      Але,  на  жаль,  поряд  з  Указом  адміністрацєю я 
 я                           - 37 - я 

 затверджене   Положення   "Про   фінансово-промислові

 групи",   яким   безпосередньо   визначаються   рамки

 діяльності   оцих   груп.  І  там,  дійсно,  допущено

 порушення  діючих  сьогоднішніх  законів.  Що  ж  нам

 робити, шановні депутати?

      Ну,  перш  за все, я б просив би вас не робити з

 цього  якусь  трагедію  -це  звичайний  законотворчий

 процес.  І  недай  Бог,  щоб ми це перетворили в яку-

 небудь     конфліктну    ситуацію?    Більше    того,

 парламентськак група "Незалежні" зробила все можливе,

 щоб  зняти  напругу.  І  ви  знаєте,  що  в залі була

 заініційована  зустріч  народних депутатів з одним із

 авторів   цього   проекту,   помічником   Президента,

 Володимиром   Леонідовичем  Рижовим.  Було  достатньо

 часу, щгоб поправити це. Але що ж у відповідь?

      Отут  би  я  хотів  би  сказати  те, чого, чесно

 кажучи, мене здорово обідило...

      Вчора  з телевізійної передачі чую, що Володимир

 Леонідович,  значить, всіх тих депутатів, які на його

 думку  не  розуміють цього указу, назвав, що у них є,

 як  він  назвав,  "хуторянське  мишлєгіє". Назвав нас

 "хуторянським мишлєнієм".

       Більше  того,  декілька  днів тому назад голова

 адміністрації  Дмитро  Володимирович Табачник заявив, я 
 я                           - 38 - я 

 що ті народні депутати, які висловлюються проти цього

 указу,  вони просто антириночники, вони не володіють,

 так  би  мовити, не володіють риночним поглядом. І я,

 особисто,  оцієї  логіки не розумію, тому що мова йде,

 дійсно,  не  за указ, а мова йде про те, щоб привести

 цей Указ у дію законодавчого поля. Я би наважився, на

 мій  огляд,  Сергія  Терьохіна,  до  речі,  одного  з

 авторів  постановки  цього  питання  в нашій комісії,

 віднести  до  антириночників.  Всі ви знаєте, які він

 риночні засади відстоює.

      Тому   від  імені  нашої  депутатської  групи  я

 звертаюсь  і  до  Адміністрації,  і  до  вас, шановні

 депутати,  до толерантності, до зваженості соболиво в

 виступах  в  засобах масової інформації. В решті решт

 ми робимо одну і ту ж справу.

      А  що  ж  стосується  цього  питання, то я вношу

 пропозицію   замість   категоричного   вето  прийняти

 Постанову    Верховної    Ради    з   одного   рядка:

 "Рекомендувати   Президенту   України  на  період  до

 прийняття  Закону  України  "Про фінансово-промислові

 групи"   призупинити   дію   Указу   в   частині,  що

 суперечить  діючим  законам  України.  Таким чином, я

 думаю,  ми  ще  раз  поступимо толерантно, зважено, а

 головне,  дамо  змогу  Президентові  самому поправити я 
 я                           - 39 - я 

 самого себе.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Все  ясно.  Це  записаний  Петренко від

 аграрників, будь ласка, Анатолій Андрійович, прошу.

 

      ПЕТРЕНКО.

      Уважаемые  коллеги,  я больше всего хотел, чтобы

 этот  вопрос  не  попал в зону политического влияния.

 Наверное,  это  один  из тех вопросов, где и правые и

 левые  должны  опрелиться  в здравом смысле и принять

 нужное  решение.  Нас не должно пугать, что это будет

 вето и что пойдет конфронтация с Президентом. Она уже

 зашла  далеко,  и  каждый  должен  поступать так, как

 велит  Закон. Есть нарушения Закона и надо принимать,

 накладывать  вето на этот Указ. Почему? Я теперь как-

 то  обосную.  Я не буде перечислять те стьи и пункты,

 которые противоречать существующему Законодательству,

 могу  сказать где технико-экономическое обоснование -

 внедрения    финсовых    групп,   где   экономическая

 эффективность  от  того,  где направление, по которым

 будет  создаваться  финансовые группы и какие отрасли

 промышленности  адут  эффект  от внедрения финансовых

 групп.  Этого  нет.  Есть  все  взагали,  а  механизм я 
 я                           - 40 - я 

 просматривается  очень  просто. Онисимов выступал, он

 знает, и он подтвердит. У него на заводе работают уже

 такие  финансовые  группы,  которые проплачивают газ,

 элекпроенергию и все остальное. Но спад производства,

 низкая  культура  настолько сбили производительность,

 что  этим  финансовым  группам  уже торговать этим не

 выгодно. И большее часть пройдет через лазейку в этом

 Законе  и будет пользоваться тем, чтобы не облагаться

 налогом, чтобы свободно вывозить капитал.

      Я вам приведу такие практические вопросы, почему

 я  пошел  от  аграрников. Вчера у нас уже на комиссии

 был  один  человек,  который  напрямую  предложил  за

 газификацию  всех сел, тоесть: имеются трубы, имеются

 ресурсы,  вы,  пожалуйста,  отдайте 2 миллиона гектар

 земли,  и  мы  решим  этот  вопрос. Чем это пахнет?

      Я думаю каждый из депутатов понимает, что, теряя

 навар  на  продукции  от промышленности, переходят на

 покупку  земли  (под  себя подминание) и приведет это

 дело.

      На  основании  этого  работают сейчас по закупке

 хлеба у нас уже такие продотряды нового типа6 которые

 ставят   за  материальные  ресурсы  хозяйствам  такие

 условия!... Одни только пункт.

      200%  за  заключенную  сделку,  как  только  они я                           - 41 - я 

 выполняют   -хозяйство-тот   или   иной  пункт.  Есть

 положение,    есть,    я   думаю,   заканчивая   свое

 выступление, хочу сказать, смотрите: ничего не должно

 торопить  Президента  работать по этому Казу. Давайте

 поработаем  над Законом, сделаем направление, и тогда

 можно   будет   говорить   о   финансово-промышленных

 группах.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА. Від комуністів хвилину просять. Прошу.

 

      _______________

 

      253-ий  избирательный  округ,  Черенков, фракция

 коммунистов.

      Уважаемые  коллеги, этот вопрос рассматривался у

 нас  в Комиссии финансовой и банковской деятельности.

 Все  члены  этой  комиссии  сошлись  на  том, что это

 проблема действительно актуальна.

      Но  в  то  же  время,  исходя из того, что очень

 много законов в даной ситуации нарушается, сошлись на

 том, что в срочном порядке необходимо наложить вето и

 создать  рабочую  группу  и  рассмотреть  в ближайшее

 время Закон о финансово-промышленных группах. я 
 я                           - 42 - я 

      Я приведу несколько примеров. Буквально, первый.

 В   нашей   области  недавно,  в  Луганской  работало

 государственная  комиссия  под председательствомвице-

 премьера  Дюбы.  И  вывела  очень большое колличество

 нарушений  о  невыполнении  указов  Президента.  И  в

 данной  ситуации, когда данный законопроект, не имея,

 данный Указ, не имея механизма исполнения его, придет

 в  области,  в  регионы,  он  не возымеет действия. И

 данный  Указ  практически не добавит нам толку в этом

 вопросе.

      Я  хотел бы обратить внимание на то, что если бы

 Кабинет Министров в виде этого УКаза предложил бы нам

 законопроект,  то  б мы с грифом даже "Срочно", то мы

 бы  в  обязательном порядке создали рабочую группу из

 трех   финансовых   комиссий,  и  в  ближайшее  время

 разработали  этот  законопроект  с  участием Кабинета

 Министров.  Я считаю это единственный возможный путь,

 это  также  считает и наша фракция, и просим наложить

 вето в данной ситуации, очень много статей нарушено.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Від МДГ, і Мулява від "Державності", прошу.

 я 
 я                           - 43 - я 

      МУЛЯВА

 

      Уважаемые депутаты!

      Очень  легко  отстаивать  Закон  если  бы кризис

 слушался  Закона.  Что  вы  можете предложить? Все мы

 можем  предложить  в  замен,  если  есть  обкективные

 экономические проблемы и которые не ждут. Дело в том,

 что  мы  сейчас находимся в стадии не только развала,

 но и перехода в первобытное, общинное состояние нашей

 экономики,  когда  нет  ни  финансовых  рессурсов, ни

 технологических,  никаких.  Мы  уже  проели  все, что

 могли.  И  сейчас приходится применять, действительно

 аварийное, спасатильное мероприятие по обединению тех

 же   промышленных   остатков   капитала  с  остатками

 финансового   капитала,   с   облегчением   обращение

 капитала в сфере производства.

      Мы  будем  разратывать  Закон, мы слышали здесь.

 Через  сколько  он  будет,  кто  может дать гарантию,

 когда  это будет, и к какому это ущербу приведет. Как

 мы  можем  сейчас  говорить  о  каком  то  там  росте

 экономическом,   если   мы  не  можем  ничего  сейчас

 противопоставить,  ни  капиталу  тому  же российскому

 консолидированому,  я  вже  не  говорю,  о зарубежном

 западном. я 
 я                           - 44 - я 

      Мало  того, чего мы добкемся. Мы наложим вето, и

 что  от  этого  улучшиться  в  нашей  стране? Ничего.

 Давайте предложим какой то альтернативный вариант, он

 у нас есть? Этого варианта нет. Нас сейчас ждут масса

 проблем,  которые  будут требовать или изменения, вот

 как    сегодня    обсуждался    вопрос    о   налогах

 законодательства   нового,  где  надо  будет  вносить

 поправки  более  чем  в сто законодательных актов. Мы

 можем  это  сделать  в  течении  трех дней? Не можем.

 Сидеть  без  каких-то,  нельзя  делать что-то новое в

 экономике  не  выходя  из старых рамок, поэтому нужно

 перенести  нашу  дискуссию в русло не наложения вето,

 если  что-то чему-то противоречит, а поиску выхода из

 этой ситуации, может быть по созданию рабочей группы,

 и  тот интузиазм, которую проявила там группа Реформы

 и  финансовая  комиссия,  перенести  в конструктивное

 русло,  а  не  в запретительское. Легко говорить нет,

 попробуйте сказать да.

      Давайте    посмотрим,   может   быть   придложим

 разработчикам   этого  указа  приостановить  действие

 какого-то   пункта   или   может   быть   его   более

 конкретизировать,     чтобы    присечь    возможность

 злоупотреблений.  Или  издать  какой-то постановление

 Верховного Совета, которое будет дополнять этот указ, я 
 я                           - 45 - я 

 и присекать какие-то возможные злоупотребления. Но не

 в коем случае не нажимать стоп-кран.

      В  нашей  экономике,  по-моему  она уже только и

 состоит   из  стоп-кранов  так  сказать  и  провалов,

 давайте  думать  о каком-то конструктивном механизме,

 потому  что  мы сейчас находимся в условиях, ну будем

 говорить  так,  боевых действий, здесь уже иногда нет

 каких-то там реверансов.

      Поэтому  нужно  смотреть реально в экономические

 реалии    сегодняшнего   дня,   а   не   в   какие-то

 теоритические схемы. У нас слишком много теоретиков и

 слишком мало экономических успехов.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА. Мулява.

 

      Володимир МУЛЯВА, 197 виборчий округ.

 

      Шановні  колеги,  справді,  бо  є  дві проблеми,

 проблема  тут  юридичної спроможності документів, які

 ми обговорюємо, є проблема економічної доцільності.

      Якось   так   у  нас  складається,  що  прагнучи

 правового  статусу вирішення тих чи інших проблем, ми

 часто     перекриваємо     дихання    підприємництву, я 
 я                           - 46 - я 

 підприємливості, ініциативності.

      Я,  наприклад  погодився  ввійти  в  комісію  по

 розслідуванню "Бласко" тільки тому, що побоювався, що

 може   бути,   що   борючись   проти  зловживань,  ми

 перекриваємо,  ну,  можливість  і розвиток зупиняємої

 підприємності,  ініциативності.

      Виявилося,  що  такі  побоювання не оправдалися.

 Там справді мають місце серйозні зловживання. І треба

 робити,  борячись  із  зловживаннями  все, щоб давати

 все-таки   опросів   для   розвитку  підприємності  і

 ініциативності.

      Я  хочу  скзати тут, що я використовую час нашої

 фракції.  Але попередив і сказав, що в мене є з цього

 приводу  сумніви,  які  я  мушу тут висовити. Коли ми

 призупиняємо   дію   Указу  "Про  фінасово-промислові

 групи",  ми аж ніяк не зупиняємо сам процес створення

 фінасово-промислових  груп.

      Вони  фактично в Україні уже створюються і є там

 фінансова  група,  яка  по  суті  так  чи  інакше уже

 твориться  і  переростає у фінасово-промислову групу.

 Побоювання,   що   через  фінансово-промислові  групи

 можуть  витікати з України капітали, мені видається в

 положенні враховані.

      От  читаємо:  "Головним  підприємством фінасово- я 
 я                           - 47 - я 

 промислової    групи    може    бути   лише   суб'єкт

 підприємницької  діяльності  України". Друге. Головне

 підприємство фінансово-промислової групи має виключне

 право  на  реалізацію  кінцевого  продукту фінансово-

 промислової   групи.  І  окремим  пунктум,  платником

 податків   та   інших   обов'язкових   платежів,  які

 справляються  за  результатами  фінасовогосподарською

 діяльністю,  ФПГ у цілому.

      Є  голвне  підприємство,  а не учасники ФПГ. Яке

 сплачує,   тобто   головне   підприємство  за  місцем

 реєстрації  учасників  ФПГ. Таким чином контроль все-

 таки  в  нашому  за головним підприємством. Коли ж ми

 зупиняємо,  то  фактично  всерівно  ми  не  зупиняємо

 наявності   в  нас  і  неліквідомі  наявності  в  нас

 спільних  підприємств, через які власно наші капітали

 можуть виходити закордон.

      І  наші підприємства можуть входити в фінансово-

 промислові групи з-за кордону.

      Таким  чином  мені  ведеється,  що ми випускаємо

 віжки  із  своїх  рук і втрачаємо можливості, я зараз

 схильний  до того, що, щоб поєднати і вирішити ці дві

 проблеми   справді   створити   робочу   групу,   для

 доопрацювання  всіх  цих моментів і щоб не затягувати

 прийняття  і  введення  в  дію  Указу  Президента про я 
 я                           - 48 - я 

 фінансово-промислові групи.

      Можливо   вдосконалити   положення   в   якихось

 пунктах, і прискорити прийняття Закону про фінансово-

 промислові  групи,  але ні в жодному разі не зупиняти

 сам процес

      Україна   потребує   консолідації   капіталів  в

 концентрації  капіталів  для розвитку підприємництва.

 Україна  потребує  інвестицій,  ми  зупиняємо, раз ми

 пішли  по  шляху  ринкової  економикі не можна стояти

 напівдорозі,  бо інакше ми просто напросто загинемо і

 Україну справді пограбують уже безворотньо.

      Отже  пропозиція  така. Сьогодні створити робочу

 групу  для  того,  щоби підійти з аналізом практичної

 ситуації  із  науковим  підходом  для  вирішення цієї

 абсолютно реальної, актуальної наболілої проблеми для

 України.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Більш  ніхто  ненаполягає.  Ні,  від, з

 місця, чи з мотивів голосування з місця.

      Тільки  з  місця  прошу.  Я  прошу з місця. Будь

 ласка7 Якщо є потреба в тому. Тоді давайте я поставлю

 на  голосування,  хвилинку, пропозицію про припинення

 обговорення цього питання. я 
 я                           - 49 - я 

      Йде голосування    ЗА   -

      Рішення прийнято.

      Бачите  тут  ми  погодилися  швидко,  а тепер ми

 давайте  будемо  думати  як вирішувати питання.

      Одну    хвилинку    -почекайте    за    поіменне

 голосування!  Поіменно  -це  ми  вміємо!..  Тут треба

 розібратися по суті: яке ми повинні прийняти рішення,

 оскільки,  наприклад, виступють "Незалежні" і кажуть:

 треба накладать вето, але так, обережено, щоб не дуже

 накладать. Ви розумієте?!

      (Шум у залі, сміх)

      Ну,  сумніваються -і правильно говорять, тому що

 розуміють    всі,   що   фінансово-промислові   групи

 потрібні,  але  й  Закон  не  можна  порушувать!..  А

 порушено  дуже  багато  законів... Тим більше, у полі

 праововму,  яке  врегульоване  законодавством.  Таким

 чином  виникає,  ну,..  колізія для кожного з нас -ми

 всі  представники  держави, з одного боку; а з іншого

 боку ми представники законодавчого органу -ми повинні

 дотримуватися законів і Конституції...

      Тому  є  у  вас один варіант, який запропонувала

 робоча група, котра готовила цей проект. Є пропозиція

 на зразок: рекомендувати Президенту України від... на

 період  до  прийняття  Закону України "Про фінансово- я 
 я                           - 50 - я 

 промислові групи" призупинити дію Указу в частині, що

 суперечить  діючим  законам  України.  Це  пропонують

 група депутатів від "Незалежності". Отже, є зрозуміла

 для всіх колізія. Тому я ставлю на голосування...

 

      (Шум у залі)

 

      Одну   хвилинку!   Та   я  знаю,  що  у  нас  за

 Регламентом    не    передбачені    такі    дії    як

 реукомендації  -ми  можемо або накладать вето, або не

 накладать!  Причому не в частині, а в цілому! Тому -у

 вас  на  руках  є  проект  Постанови, я ставлю її  на

 голосування.

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.  Зніміть  поки що голосування! Хвилинку!

 Наполягають   депутати,   які   не  вчиталися  в  цей

 документ    -2    пункти    постановочної    частини.

 Аргументація  є, там посилання на всі закони і статі,

 а  у  двох  пунктах записано таке:.... Я прошу уваги,

 кримчани!  Будь ласка!..."... Відповідно до пункту 29

 статті  9...  97 Конституції України накласти вето на

 Указ  Президента  "Про  фінансово-промислові  групи в я 
 я                           - 51 - я 

 Україні" від 27 січня 1995 року..." номер такий-то.

      Друге. Запропонувати Президенут України провести

 Указ  про фінансово-промислові групи в Україні від 17

 січня та затверджені ним положення у відповідність до

 чинних законів  України. Ставлю за основу проект.

      "За"    "проти"    , рішення прийнято.

      Дякую.

      Тепер  доповнення  які  будуть?  Було доповнення

 депутата  Муляви,  яке  зводилось,  власне кажучи, до

 доручення   відповідним   комісіям  доопрацювати  цей

 документ,  вірніше,  взяти участь в підготовці Закону

 "Про  фінансово-промислові  групи"  і прискорити його

 підготовку.  Протокольне  доручення,  так? Ви згодні,

 Володимире   Савелійовичу?   Тобто,   мова   йде  про

 протокольне доручення комісіям, які очолюють депутати

 Таранов і Суслов разом з Кабінетом міністрів протягом

 двох тижнів розробити Закон "Про фінансово-промислові

 групи"  і  дати його на розгляд Верховній Раді. Немає

 заперечень? Ставлю таке доповнення на голосування.

      "За"    "проти"    , рішення  прийнято.

      Суслов,   я   вас  доповнення?  Будь  ласка.  Не

 закривайте його від світу.  Прошу.

 

      СУСЛОВ. Уважаемые депутаты, я просто не согласен я 
 я                           - 52 - я 

 с  нашими  попытками  все перехватывать у Президента.

 Есть  указ,  который  принят,  разрабатывается проект

 закона,   он   будет   нам   официально   подан   от

 Администрации Президента. А мы сейчас взяли и приняли

 решениея   сверх   того   поручить   нашым  комиссиям

 разрабатывать  такой  закон, в перспективе закладывая

 коллизию.  Будет наш проект, будет проект Презмдента,

 будет опять два проекта и дебаты.

      Я  против того, чтоб Верховна Рада параллельно с

 администрацией Президента разрабатывала эти проекты.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович, як би я знав, не дав би

 слова  вам.  Не  помітив  би.  Справа в тому, що моде

 участь ваша буде зводитися до контролю за підготовкою

 цих   законопроектів.   Це   доручення   вже  є.  Уже

 проголосовано.

      Прошу. Ще чиюсь пропозицію не проголосували?

      Свято  Василь Петрович, є пропозиція. Я дам, дам

 слово.

      Прошу.

 

      СВЯТО В.П.

      416 виборчий округ, Василь Свято.

      Відносно  даного  питання  я  хотів  би  сказати я 
 я                           - 53 - я 

 слідуюче.   Зараз   дуже   актуальним   є  в  процесі

 приватизації  саме  допущення  створення монополії. З

 точки зору положення, розпрацьованого на основі Указа

 Президента   і  підписаного  Дмитром  Валодимировичем

 Табачником,  чітко дається зелена вулиця створення на

 основі державних підприємств великих монополій.

 

      ГОЛОВА.  Вибачте,  будь ласка. Вимкніть мікрофон

 поки  що.  Я  поясню вам, а потім ви будете говорить.

 Мова  йде  про  те,  що  ми  проголосували,  і  зараз

 голосується доповнення, уточнення, тощо. Якщо у   вас

 таких немає, то вашу думку просто викладіть, і окремо

 в  Секретаріаті  вона буде запротокольована. Письмово

 безперечно. У вас є.

      Мулява, будь ласка.

      А  він  не... Тоді пропозицію, я прошу... Я дам,

 дам вам слово.

 

      МУЛЯВА В.С.

      Володимир Мулява, 197.

      Я  тим,  хто  обстоює так право Президента, хочу

 порадити щоби уважно читали укази Президента.

      У   сьомому   пункті  Указ  Президента  говорить

 Кабінету   Міністрів   внести  в  місячний  строк  до я 
 я                           - 54 - я 

 Верховної  Ради  України  проект  Закону України "Про

 фінансово  промислові групи в Україні". Ми ж прийняли

 рішення, щоби у двохтижневий термін за допомогою двох

 комісій Верховної Ради прискорити цей процес.

 

      ГОЛОВА. Так, Свято ще раз. Прошу конкретно.

 

      СВЯТО В.П.

 

      Василь Свято.

      Конкретні  пропозиції  відносно  розпрацьованого

 положення,   а   саме,  стаття  13-та  абзац  2-ий  -

 виключити.

      У   абзаці   другому   сказано:   "  Передача  в

 управління   (..........)   майна,   що  перебуває  у

 загальнодержавній  власності, не зупиняє приватизацію

 такого  майна".  І  це дає можливість при відсутності

 контролю  за індексацією проводити його монополізацію

 як таку.

      Тепер, стаття 16-та.

 

      ГОЛОВА.  Я  дуже прошу вас: ми не про те говорим

 зараз.  Я... Василь Петровичу, вибачте мені: потім ми

 з вами з'ясуємо ці обставини. я 
 я                           - 55 - я 

      Хто   за   те,   щоб   в  цілому  з  доповненням

 проголосувати наш документ? Прошу. Я вже зачитував. У

 вас перед очима є- читайте.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      Оголошений  був  уже  розгляд  Закону  у другому

 читанні   "Про   пестициди,  агрохімікати".  Яровенко

 Володимир  (..........),  прошу  на трибуну. Прошу до

 активної   участі,  нам  треба  пройти  цей  складний

 документ і прийняти Закон.

 

      ЯРОВЕНКО В.

 

 

       Шановний   Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні депутати!

      Після   обговорення   законопроекту   в  першому

 читанні,   до   Комісії   з  питань  агропромислового

 комплексу  і  земельних ресурсів соціального розвитку

 села  надійшла  досить  значна  кількість пропозицій,

 доповнень  і  зауважень,  як  від  комісії  так і від

 окремих депутатів. я 
 я                           - 56 - я 

      Найбільший   інтерес  до  законопроекту  виявили

 Комісії   з   питань  екологічної  політики,  охорони

 здоров'я    материнства   і   дитинства,   Генеральна

 Прокуратури  України, народні депутати Ващук, Кужель,

 Чумаков,   Чернявський,   Васильєв,   Данча,  Пасько,

 Гаманюк,  Брит,  Лантух,  Лінчак, Пономаренко і інші.

 Особливо  конструктивно  працювала над запропонованим

 проектом  Закону  Комісія  з питань охорони здоров'я,

 материнства і дитинства.

      Переважна  більшість  запропонованих ними змін і

 доповнень  були  слушними, суттєво уточняли положення

 законопроекту.  І  Комісія  з питань агропромислового

 комплексу  на  своєму  засіданні  2 лютого постатейно

 розглядаючи законопроект, погодилася з ними.

 

      ГОЛОВА.  Володимир Сергійович, шановні депутати,

 якби   не   було   присутніх  журналістів,  я  б  вас

 делікатніше  попросив  про те, щоб ви тихіше говорили

 між  собою.  Я  дуже вас прошу, будьте уважні. Тихіше

 ведіть  себе,  якщо є потреба обмінятися інформацією,

 Василь  Іванович,  навіщо мені чути що ви говорите із

 таким відповідальним головою комісії. Тихенько, щоб я

 не  чув  про  що  ви говорите. Я дуже прошу вас. Будь

 ласка. я 
 я                           - 57 - я 

 

      ________________. Разом з тим, і в робочій групі

 по  доопрацюванню  законопроекта,  і  в комісії деякі

 пропозиції викликали гостру дискусію.

      Насамперед,  це  стосувалося назви Закону. Після

 першого   читання   Комісія   з   питань  екологічної

 політики,   народні  депутати  Ващук,  Кужель  внесли

 пропозиції   прийняти   Закон   про   захист  рослин,

 пестициди   і   агрохімікати.   Звідти  пропонувалось

 докорінно  змінити  зміст  і структуру законопроекту,

 доповнити  його  новими  розділами  і статтями, які б

 визначали   правові,   організаційні  засади  захисту

 рослин.   Основні  вимоги  щодо  організації  захисту

 рослин,  державне управління в галузі захисту рослин,

 основні  завдання  державного  контролю  за  захистом

 рослин,   систему  державного  контролю  за  захистом

 рослин, і практику захисту рослин.

      По  суті  пропозиції  зводилися  до того, що цим

 законом  юридично  закріпити  статус державної служби

 захисту рослин.

      Комісія винятково уважно вивчивши ці пропозиції,

 співставивши  їх  з аналогічними законодавчими актами

 ряду  европейських  країн,  прийшла  до висновку, про

 недоцільність таких змін. я 
 я                           - 58 - я 

      По-перше,     внесений    Кабінетом    Міністрів

 законопроект в основному порядку погоджувався з усіма

 зацікавленими  міністерствами,  відомствами,  в  тому

 числі    з    Міністерством   охорони   навколишнього

 природнього середовища.

      Міністерство     сільського    господарства    і

 продовольства,   Міністерство   охорони  здоров'я,  з

 ініціативи яких законопроект готувався, запропонували

 його без вище згаданого розширення.

      По-друге,   законопроект   прийнятий   сесією  в

 першому  читанні в редадкції запропонований Кабінетом

 Мінстрів.  Для  докорінної  переробки  його  в іншому

 варіанті  необхідно було б повернути цей законопроект

 на   доопрацювання   Кабінету  Міністрів.  Для  цього

 потрібно ще не менше року.

      Враховуючи  сьогоднішній  реальний  стан в сфері

 діяльності  с  пестицидами,  затягування тут на думку

 комісії недопустимо.

      По-третє,   в   багатьох   европейських  країнах

 прийняті  два окремі законодавчі акти, про пестициди,

 і  окремо  про захист рослин, і це цілком об'єктивно,

 так  як  перший регламентує всю діяльність зв'язану с

 пестицидами,   а   другий  конкретизує  сферу  окрему

 діяльності захисту рослин. я 
 я                           - 59 - я 

      Основним   аргументом   авторів  пропозиції  про

 розширення  змісту  і  суті законопроекту було те, що

 без  таких доповнень даний закон не діятиме, так я за

 ним не стоять конкретні виконавці.

      Однак    це   не   зовсім   відповідає   істині.

 Законопроектом   передбачені   державні   органи,  що

 здійснюють  державну  політику,  державний  нагляд  і

 контроль   у  всіх  сферах  діяльності,  зв'язаних  з

 пестицидами  і  агрохімікатами. Права поселевих осіб,

 що здійснюють цей контроль, відповідають за порушення

 цього закону.

      Разом   з  тим  комісія  підтримує  (..........)

 пропозиції,    рекомендує    зацікавленним    органам

 терміново   підготувати   законопроект   "Про  захист

 рослин".  З  цим  погодилися  представники  комісії з

 питань  єкологічної  політики  та  охорони  здоров'я,

 материнства і дитинства.

      Суттєвим  зауваженням  з  боку окремих депутатів

 було те, що існуючи в системі об'єднання Укроагрохім,

 державні  служби захисту рослин, агрохімічна служба в

 силу  внутрівідомчого  підпорядкування  неспроможні в

 повній  мірі здійснювати державну політику, державний

 нагляд  і  державний  контроль  в  сфері  діяльності,

 зв'занний з пестицидами  і агрохімікатами. я 
 я                           - 60 - я 

      Комісія  погодилася  із цим. І вважає необхідним

 перевести    ці    служби    безпосередньо   в   штаб

 Мінсільгоспроду.  Затвердити  (..........)  положення

 про  них.  Це  на  думку  доцільно  записати  окремим

 пунктом Постанови "Про введення в дію закону".

      Окремі  пропозиції  відхиленні,  як  такі, що не

 міняють   суті  статей,  або  залишенні,  деталізують

 окремі  норми,  або  містяться  в  діючих нормативних

 документах,   або   не  чітко  сформульовані,  носять

 характер побажаннь.

      Активно    дискутувались   комісією   можливість

 дозволу  завезення  на  митну  територію  України  не

 зарегістрованих  препаратів, порядок видачи ліцензій,

 на  завезення  пестицидів  і  агрохімікатів, торгівлі

 ними.

      Комісія  прийшла  до  згоди,  щ  це  має  знайти

 відображення у відповідних і законних актах. Головний

 напрямок   доопрацювання   проекту  полягає  в  більш

 жорсткому    формулюванні    вимог   до   безпечності

 застосування хімічних препаратів.

      Цією   метою,   наприклад,   стаття  3,  першого

 розділу   доповнили   пропозицію   комісії  з  питань

 екологічної    політики    про    мінімалізацію    в

 використанні   пестицидів   за   рахунок  розширення, я 
 я                           - 61 - я 

 впровадження  біологічних  землеробства і на хімічних

 методах захисту рослин.

      Стаття  4  другого  розділу  забороняє не тільки

 завезення  виробництво незареєстрованих препаратів, а

 й рекламу їх.

      Закон визначає систему підприємств організацію

 установ,  які  проводять  випробування  пестицидів і

 агрохімікатів.  Підкреслюю обов'язково і забезпечення

 органів,   що   здійснюють   державний   контроль  за

 стандартними   зразками   та   методикою   визначення

 залишкових   кількостей  пестицидів,  а  зацікавлених

 Міністерств   і   відомств   списком  дозволених  для

 використання засобів захисту для рослин.

      Закон     чітко     регламентує    порядок    та

 пестицидами...

 

      ГОЛОВА.   Володимиру  Сергійовичу,  я  вас  дуже

 прошу,  мова  йде  про  те, що розглядається закон у

 другому  читанні,  це  все, що ви говорите, це було в

 першому  читанні.  І  правильно  говорите  ви, тілька

 зараз друга процедура золвсім.

 

      ___________.  Там не було...

 я 
 я                           - 62 - я 

      ГОЛОВА. Ну закінчуйте, давайте.

 

      ___________.  Хвилину.

      Закон   чітко   регламентує   порядок   торгівлі

 пестицидами,  визначає  відповідальність за порушення

 вимог закону.

      Одночас   комісія   узгоджкуючи  законопроект  з

 іншими комісіями, юристами погодилась з недоцільністю

 відобрадження  в  ньому  окремих положень. Це зокрема

 стосується,   як   вибір  територій  для  будівництва

 об'єктів  хімізації,  сертифікати  продукції, порядок

 вирішення  спорів,  які  вилучено,  поскільки вони по

 суті дублюють існуюче законодавство.

      Окремі  статті  законопроекту  об'єднано,  деякі

 вилучено  введено нову міжнародне співробітництво, що

 в   цілому   спростило  структуру  закону,  він  став

 чіткішке і повніше.

      Разом   з  тим  комісія  повинна  відмітити.  Не

 засвоєчасне  надходження  багатьох  змін і пропозицій

 окремо   з  них  довелось  враховувати  доповнення  у

 порівняльній таблиці.

      В   цілому  Комісія  з  питань  агропромислового

 комплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку

 села,   пропонуючи   даний   законопроект  в  другому я 
 я                           - 63 - я 

 читанні,  вважає  можливим  прийняти  його  як  Закон

 України.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам,  Володимире Сергійовичу. Ми

 ідемо  за  процедурою  другого  читання.  До  назви і

 преамбули  Закону не було? Був, да?! У Сироти, прошу!

 Є ви в середній колонці таблиці, який це пункт?

 

      СИРОТА М.Д., 418 виборчий округ.

      Так чому нема? Єсть!

      Шановний Голово! Шановні народні депутати!

      Щодо   назви  самої.  Наша  Комісія  пропонувала

 назвати    Закон    України   "Про   захист   рослин,

 агропестициди  і агрохімікати". Але ми не наполягаємо

 на  тому, щоби в саме в такій редакції прийняти назву

 цього    Закону.   Якщо   приймете   нашу   зустрічну

 пропозицію.  Давайте  ми,  в  основному розглянувши в

 другому читанні цей Закон, по тим окремим положенням,

 в  яких  ідеться  про  захист  рослин  і в яких ми не

 зійшлися,   перенесем  це  на  третє  читання.  І  до

 третього  читання  внесем  проект  Закону "Про захист

 рослин".    Тоді   ми   можемо   узгодити   оці   два

 законопроекти  і  прийняти  їх комплексно. Будуть всі я 
 я                           - 64 - я 

 питання зняті.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, відповідайте.

 

      (Шум у залі) Шановний народний депутат Сирота!

      Я  хочу сказати вам на це те, що як... пестициди

 і   агрохімікати   приміняються  не  лише  в  захисті

 рослин  -пестициди і агрохімікати приміняються ще й у

 побуті.  Приміняються  у комунальних господарствах. І

 других, інших аспектах! Так що, якщо ми приймем лише,

 об'єднаєм  Закон про пестициди, агрохімікати і захист

 рослин -знову ж таки паралельно нам треба буде закони

 приймати  по  інщих  використаннях,  тому  що  захист

 рослин,  він...  це  зовсім  інший закон! Я можу вам,

 навіть  зараз у мене під руками є закони і про захист

 рослин,  і про агрохімікати і пестициди... Наприклад,

 в   Федеративній   Республіці  Німеччини,  Сполучених

 Штатах  Америки, хто поцікавиться, я можу показать. І

 не тільки вони.

 

      ГОЛОВА.   Михайло   Дмитрович,   ви  ж  слухайте

 відповідь.  А  ви  зразу  переключиличь  на Валентину

 Петрівну. я 
 я                           - 65 - я 

 

      ___________.  Значить  відповідь  була  така, що

 треба  окремо  цей приймати закон, так само, як і той

 закон, що ви готуєте. Це не з'єднані речі, так чи ні?

 От  і  спеціалісти кажуть.......... Тому я просив би,

 якщо   ви   не  заперечуєте,  чи  ви  наполягаєте  на

 голосуванні? Уже  не наполягає.

      До статті 1 є зауваження? Є  Давайте...............

 

      ___________.  Стаття,  1.  1-3,  пункт  1. 1.-3,

 комісія  з питань екологічної політики, відхилено. Що

 ми пропонуємо? Конкретизувати і розшифрувати, що таке

 шкідливі  організми,  діагностика,  прогноз  і засоби

 захисту  рослин.  Тут  пишеться,  що  і діагностика і

 прогноз  є  загально  прийнятими  поняттями.  Але  ми

 хочемо  конкретизувати  його саме для цього закону. Я

 прошу проголосувати нашу все-таки поправку.

 

      ___________.  Шановні  народний  депутат Сирота!

 Багато  є  понять, є тут визначення терміни і понять,

 які тільки специфічні для пестицидів і агрохімікатів.

 А   загальні  поняття,  які  в  загальному  прийняті,

 вважалось,  щоб  закон  був  чітким і нерозбухшим, як

 кажуть,   і   не   занадто   деталізованим,   комісія я 
 я                           - 66 - я 

 запропонувала такий варіант.

 

      ___________.   Я   хотів   би,  шановні  народні

 депутати,  до  цього  питання  так  підійти: якщо є в

 першому  читанні  депутата Сироти зауваження, давайте

 ми   бедемо  їх  розглядать,  якщо  немає,  я  просто

 прочитаю  і  хочу  з голосу. Я думаю, що це ми просто

 час  втрачаємо. Тому що працювали в комісії з першого

 читання,  готувались  до  другого  читання,  а  потім

 начинаємо на слух щось ловить.

      І  надо дивиться в цьому питання, я вибачаюсь за

 коментар,  пестицидна група -це три основні напрямки:

 гербіциди,  фугициди  і  інсектециди. І з цих позицій

 потрібно і виходить.

      По  1  статті  є зауваження? Кажіть, будь ласка,

 Сирота.

 

      СИРОТА М.П.

 

      Шановний Головуючий! Шановні народні депутати! У

 нас, в комісії, дві поправки. Першу я вже сказав, і я

 просив  поставити її на голосування.

      А  друге.  Це пункт 1, 3, 2. Написано:"Комісія з

 питань  екологічної  політики  внесла пропозицію, щоб я 
 я                           - 67 - я 

 вилучити  абзац про приорітетні збереження здоров'я і

 охорони   навколишнього   природного   середовища  по

 відношенню  до  економічного  ефекту".  То  не  могла

 комісія  по  екологічній  політиці вносити пропозицію

 зняти цей абзац, і ми не вносили його. А він з'явився

 тут  і  написано,  що  враховано.  Я  проти того, щоб

 вилучати, і комісія проті того, щоб вилучати.

      То я прошу ще раз дві поправки проголосувати.

 

      ___________.   Я   прошу   вас  звернути  увагу,

 народний  депутат Сирота, що ми розглядаємо покамість

 статтю 1.

      Ви сказали за статтю 3.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.. Ні, він сказав  1.3.2.

 

      ___________. Ну 1.3.2 - це стаття 3.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ..  Значить одну хвилиночку -це стаття

 1. Давайте ми проголосуєм за першу поправку. Я ставлю

 на голосування.

 

      ___________.  Я  попрошу, Олександр Миколайович,

 вибачити. Я попрошу вас, якщо ну вже Сирота звернувся я 
 я                           - 68 - я 

 за  1.  3. 2, то я хочу вас, депутати, звернути увагу

 додаток.    Це   вимушений   був,    враховуючи    за

 наполяганням    і    окремі    моменти    Генеральної

 прокуратури,   і   Комісії   по   охороні   здоров'я,

 материнства  і  дитинства, наша комісія вимушена була

 додатково.   В   цьому  додатковому,  в  порівняльній

 таблиці,  там  1.  3. 2 єсть враховано. Там тільки що

 народний депутат Сирота не звернув уваги.

      Слідуюче,  що  я хотів сказати про 1. 3. 2. Чому

 його  зразу  було  вилучено?  Там  він чітко теж, ми,

 комісія  наша  не  погодилася з цим повністю, тому що

 основним   принципом   державної   політики  у  сфері

 діяльності пов'язаній з пестицидами,...............

 ......здереження     здоров'я     людини,     охорони

 навколишнього    середовища    по    відношенню    до

 економічного  ефекту  від  застосування  пестицидів і

 аерохімікатів. Тут так як кажуть розпливчато, що його

 можна  трактувать  цю  статтю, як кажуть, по-різному,

 по-різному.

      Але  ми будем говорити, як воно було, під тиском

 комісії,  самим  настоящим  тиском Комісії по охороні

 здоров'я  і  материнства  комісія  наша,  як  кажуть,

 розбіжності   мали,   але   погодилися  запропонувати

 депутатам. я 
 я                           - 69 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Ну,   перевага   дається  здоров'ю

 людини.   А   потом  -економічний  ефект.  Правильно,

 правильно. Яблонський, будь ласка.

 

      ЯБЛОНСЬКИЙ.

 

      Дякую.

      Шановний   Олександре   Миколайовичу,   хай   не

 обіжається  колега  Сирота,  але  в такій редакції не

 можна  ставити питання, захист рослин -це дуже широке

 поняття:  це захист від шкідників, бур'янів, хвороб і

 т.  д.,  а  ми  маєм з конкретним, вузьким питанням -

 застосування пстицидів і ядохімікатів.

      Отже  не  ображайтеся,  колега Сирота, це так не

 можна ставити.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ще  раз прошу: давайте ми уважно

 слухать  доповідача.  Пестицидна  група -це всі група

 ядохімікатів,  я  ще  раз  нагадую. Гербіцид -це роти

 бур'янів,  фунгіцид  -це  проти  шкідників і сектицид

 проти   хвороб.   Ведеться   розмовапо  як  напрямках

 пестицидної  групи.  Я  просив  би не плутать це і не я 
 я                           - 70 - я 

 збивать доповідача.

      Я  думаю,  що  погодилися з тими зауваженнями. Я

 ставлю першу статтю...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  На голосування. Що? На голосування?

 Ставим  на голосування першу статтю. З чим не згодні?

 А? В целом. Я прошу голосувать.

 

      "за"

 

      Не зрозуміли?

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги!  Я  так...  Не всі

 зрозуміли.  голосуєм  повністю  за  першу статтю, яка

 закінчується  на сторінці восьмій. Я вибачаюся, не на

 восьмій,  а  на  сторінці  десятій. З усіма пунктами.

 Розділ   перший.   Включіть,   будь   ласка,  систему

 голосуємо.  Голосуємо  за весь перший розділ. Я прошу

 голосувати.

 

      "За" - я 
 я                           - 71 - я 

 

      Прийнято.

      Другий  розділ, сторінка 10. Які зауваження є? Є

 зауваження?  Немає.  Ставлю другий розділ повністю на

 голосування. Будь ласка, включіть систему.

 

      "За" -

 

      Прийнято.

      Сторінка  18,  третій  розділ. Які зауваження є?

 Павловський, будь ласка, включіть.

 

      ПАВЛОВСЬКИЙ

 

      Шановні народні депутати!

      В   статті  3.  11.  1  пропонується  в  другому

 абзаці:"Ліцензії   на  виробництво  пестицидів  видає

 Міністерство промисловості України".

      В  зв'язку  з тим, що головним виробником будуть

 не   підприємства   Міністерства   промисловості,   а

 Придніпровський  хімічний завод, який в Держкоматомі,

 і  щоб  виключити  монополізм  я  пропоную  записати:

 "Ліцензію  на  виробництво  пестицидів  видає Кабінет

 Міністрів". Замість міністерства. я 
 я                           - 72 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю,  що  Кабінет Міністрів по

 ліцензії,   щоб  ходили,  я  думаю,  що  для  цього  є

 міністерство,  і  одне  міністерство  з  іншим завжди

 домовиться,  якщо  там один завод Придніпровський. Чи

 вам   вигідніше   в  Кабінет  Міністрів  ходити,  тут

 генеральний   директор   присутній.   Пропозиція   не

 подавалася,  я  її  голосувати  не буду і директор не

 погоджується.

      (Шум в залі)

      По  третьому  розділу  ще зауваження будь ласка.

 Немає.

      Ставлю на голосування третій розділ, будь ласка,

 прошу включити систему, голосуємо.

 

      ЗА-

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийнято, сторінка 28, 4 розділ. Є?

      Сирота будь ласка.

 

      СИРОТА

 

      Шановний  Головуючий,  шановні народні депутати,

 поправка  до  4.  26, я ще хотів би використати право я 
 я                           - 73 - я 

 депутата, і прово комісії, якщо поправка внесена вона

 повинна голосуватися хочемо ми цього чи не хочемо. То

 поправка.

      Стаття    4.   26   в   такій   редакції   була,

 забороняється  ввезення  і  реалізація  пестицидів  і

 агрохімікатів  не  зареєстрованих  в  Україні,  потім

 слово   "незареєстрованих"  вилучили,  я  вважаю,  що

 повинні ми прийняти в першій редакції цю статтю.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   думаю,   що   пропозиція  дуже

 справедлива. Немає заперечень?

 

      ___________. Ви розумієте, я вибачаюся чому так,

 перше що я в порядок ввозу в державу є передбачено на

 яких   цілей,   тут   вказано   чітко  в  статті,  що

 забороняється ввезення і реалізація пестицидів, що не

 відповідають  вимогам  стандартів чі іншим документам

 стандатризації  та  переробки  та реалізації харчових

 продуктів,   використання  води  в  разі  забруднення

 залишків (..........) і так дальше.

      По  цьому  встановлені  нормативи.  То в нас для

 того,   щоб   ввезти  забороняється  ввозити,  які  і

 реалізації   тих   пестицидів,   які   як  кажуть  не

 зареєстровані.  А  як  вони зареєстровані, то чому їх я 
 я                           - 74 - я 

 забороняти  ввозити?  Забороняються  тільки  ті,  які

 шкоди  наносять. (..........)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить,  я  думаю, шановні колеги,

 безперечно   депутат  Сирота  пропозиція  по  першому

 читанні   вона   більш   не   то   що  доцільніша,  а

 необхідніша.  Що  ті гербіциди, які не зареєстровані,

 хоча  вони  дають,  як  кажуть  невеликі  партії  для

 опробування  в  любу державу. Ця кількість безперечно

 дозволяється по лінії наукових закладів.

      А завозить системно не зареєстровано, безперечно

 це  заборонено. І в тому законодавстві, і в цьому так

 повинно  й  бути.  Тому, я думаю, давайте ми все таки

 погодимся  з першим формулюванням. Нема заперечень? Я

 цю поправку ставлю на голосування по першому читанню,

 пункт  20.  4.  26.  Будь  ласка,  включіть  систему.

 Формулювання в першому читанні.

 

      "за"

 

      Прийнято.

      Які ще поправки? Сирота, будь ласка.

 

      СИРОТА М.Д. я 
 я                           - 75 - я 

 

 

      Шановний головуючий! Шановні народні депутати!

      4.  20. 11. Комісія пропонує доповнити цю статтю

 основними  завданнями,  які  стоять  перед посадовими

 особами,   що   здійснюють  контроль  за  додержанням

 законодавства  про  пестициди й агрохімікати. Тому що

 ми  в  статті 20 вже даємо права посадовим особам, що

 здійснюють   державний   контроль...  А  які  основні

 завдання  цього контролю не враховуємо. То прохання -

 все-таки  підкреслити  й  прийняти  в  Законі основні

 завдання, що стоять перед посадовими особами. Дякую.

 

      ___________.  Ну,  я  вам  сказав  би,  народний

 депутат  Сирота,  що  це  не інструкція -це Закон. Це

 раз.

      Друге те, що є підзаконодавчі акти. Два.

      І вимоги посадових осіб, що здійснюють державний

 нагляд і державний контроль в їх межах повноважень, є

 обов'язковими  для  виконання.  Це  стаття чітка. Які

 будуть.... тому що ситуація може міняться і вводяться

 ті чи інші посадовим особам вимоги, но тут Закон хоче

 підкреслити,   що   є   це   обов'язковими...  вимоги

 посадових  осіб  є  обов'язковими  для виконання. Тут я 
 я                           - 76 - я 

 чого  -щоб дати повноваження, як кажуть, підкреслити,

 що вони обов'язкові для виконання, вимоги.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є ще зауваження по розділу 4? Я так

 зрозумів: Сирота погодився з формулюванням у ...

 

      СИРОТА   Та не погодився я!..

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не  погодились  ви?!  Я  ставлю  на

 голосування  поправку  депутата  Сироти.  Будь ласка,

 включіть систему!

 

      "За" -

 

      Не проходить.

      Ще зауваження? Немає!

      Значить,   ми   тоді   приймаєм...   ставлю   на

 голосування  в  цілому,  з  поправкою  до попередньої

 статі,  де ми прийняли з вами... Будь ласка! Да! Будь

 ласка, включітьсистему! Розділ четвертий. Голосуєм!

 

      "За" -

 

      Списибі. я 
 я                           - 77 - я 

      Розділ  5,  сторінка  33, є. Немає по п'ятому? 5

 розділ   ставлю   в  цілому,  сключіть  систему.  Вже

 потомились?

      "За"    "проти"    ,   прийнято.

      Розділ 6,  сторінка 37. Є зауваження? Нма.

      Ставлю  розділ  6  на  голосування.  Будь ласка,

 включіть систему.

      "За"    "проти"    , прийнято.

       Розділ  7,  сторінка 39., початок. Гетьман має?

 Вадим  Петрович,  у вас слово є по пестицидах? Немає,

 ставлю на голосування розділ 7 в цілому.

      "За"    "проти"    , прийнято.

      В  цілому  ставлю на голосування повністю проект

 закону.   Будь   ласка,  включіть.  Василь  Іванович,

 проголосуємо потім.

      "За"    "проти"    ,прийнято.

 

      У   вас  єсть  на  руках  постанова  до...  Єсть

 пропозиція   прийняти  за  основу.  Хто  за  те,  щоб

 прийнять  за основу, прошу голосувать. Включіть, будь

 ласка.

 

      "за"

 я 
 я                           - 78 - я 

      Прийнято.  Які єсть поправки, зауваження до... В

 цілому,  як  постанову?  Ставлю  на голосування, будь

 ласка, включіть систему. Голосуєм за постанову.

 

      "за"

 

      Прийнята     постанова.    Спасибі,    Олександр

 Сергійович, за хорошу роботу.

      Шановні  колеги,  враховуюїчи час наший звами, і

 по  по  Закону, а точніше, по поправці про доповнення

 до  статті  29-ої  Закону  про антимонопльний комітет

 співголова просить слово. Будь ласка.

 

      _______________

 

       Уважаемые   коллеги,  я  прошу  одну  минуточку

 внимания.

      Этот   вопрос   постоянно   у   нас   как-то  не

 прослушивается.  Мы с вами в Законе об антимонопльном

 комитете   приняли,  что  приравняли  антимонопольный

 комитет  к  правоохранительным органам. Эту статью вы

 попросили  уточнить.  Но  сегодня,  когда  мы  с вами

 ставим  им  задачи  -убирать  монопольные  створення,

 когда  сегодня  идет,  анпример,  война по разделения я 
 я                           - 79 - я 

 вторчермета:  кто  будет  владеть цветными металлами,

 когда   уже   убито   два   директора  завода,  здесь

 единственный   момент:   что   в  случае  смерти  при

 выполнении     служебных    обязанностей    работнику

 антимонопольного        комитета        гарантируется

 государственная защита. Мы с вами, направляя людей на

 эту  работу,  надеясь на вашу поддержук, мы должны им

 обеспечить им эту защиту.

      Я  еще раз вас прошу посмотреть: случай смерти -

 сумма  10-годового  денежного  утримання  и  в случаи

 инвалидности  шести  месячного  до  п'ятирічного. Это

 небольшые  суммы для выполнения тех задач, которые мы

 с вами им сегодня нацелили.

      Мы  просим  вас  поддержите  пожалуйста  эту  29

 статью, которую мы с вами сами и наметили в законе.

      Спасибо вам большое.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Давайте   будь   ласка  Олександра

 Володимирівна документ...

      Я...   Єсть,   можливо,  запитання  до  депутата

 Кужель?  Нема?  Ставлю  на  голосування пропозицію по

 даній статті.

      Будь ласка, включіть систему.

      Я прошу голосувати. я 
 я                           - 80 - я 

 

      "за"

      Не зрозуміли?

      (Шум в залі)

      Не зрозуміли, да?

      (Шум в залі)

 

      Шановні  колеги!  Питання, які в нас залишилися,

 безперечно  і враховуючи регламент, що в нас 8 хвилин

 залишилось   до   завершення   вечірнього  засідання,

 мабудь,  враховуючи,  що  ми  з  вами  сьогодні трохи

 порущуючи  попередній  регламент,  працюєм  в другому

 режимі,    єсть   пропозиція   на   цьому   завершити

 сьогоднішнє  вечірнє засідання і завтра приступить до

 роботи о 10 годині.

      На все краще.

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку