Додаток  1

до протоколу засідання Тимчасової спеціальної комісії при ВРУ з питань захисту прав інвесторів

від 30 червня 2020 року №1

 

 

Положення

Про Тимчасову спеціальну комісію при Верховній Раді України з питань захисту прав інвесторів

 

Положення визначає повноваження, порядок організації роботи Тимчасової спеціальної комісії при ВРУ з питань захисту прав інвесторів.

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Статус Тимчасової спеціальної комісії при ВРУ з питань захисту прав інвесторів

1.1.   Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (далі - спеціальна комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що створюється з числа народних депутатів України для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, крім випадку прийняття Верховною Радою України рішення про створення спеціальної комісії з правами головного комітету для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України.

1.2.   Спеціальна комісія здійснює свою діяльність, керуючись Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", Законом України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», Законом України "Про комітети Верховної Ради України" та цим Положенням.

1.3.   Положення про Тимчасову спеціальну комісію при Верховній Раді України з питань захисту прав інвесторів затверджується на першому засіданні Спеціальної комісії та підписується її Головою.

1.4. Спеціальна комісія створюється для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, крім випадку прийняття Верховною Радою України рішення про створення спеціальної комісії з правами головного комітету для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України.

1.5.   Особистий склад спеціальної комісії затверджуються Постановою Верховної Ради України.

 

2. Принципи роботи спеціальної комісії

2.1.   Спеціальна комісія організовує та здійснює свою роботу на принципах: верховенства права, законності, гласності, рівноправності, функціональності, плановості, обґрунтованості, колегіальності, вільного обговорення при вирішенні питань.

2.2. Спеціальна комісія утворена з метою покращення бізнес-клімату в Україні та створення належних умов для залучення інвестицій, у тому числі іноземних, шляхом захисту бізнесу від незаконних посягань з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх посадових та службових осіб, інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, осіб, прирівняних до них, недопущення перешкоджання законній діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

 

3. Цілі та завдання спеціальної комісії

3.1. Основними завданнями спеціальної комісії є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань захисту інвесторів;

2) визначення механізмів та способів вирішення проблем під час реалізації державної політики з питань захисту інвестицій;

3) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з питань захисту інвестицій;

4) удосконалення законодавства з питань захисту інвестицій та провадження інвестиційної діяльності;

5) розгляд звернень суб’єктів господарювання щодо існування законодавчих перешкод в здійсненні інвестиційної діяльності в Україні та перешкоджання в провадженні господарської діяльності інвесторів та іншого порушення їх прав і законних інтересів державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами;

6) ухвалення обов’язкових до розгляду рекомендацій для державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб щодо припинення перешкоджання роботі суб’єктів господарювання та іншого порушення їх прав і законних інтересів;

7) у межах компетенції здійснення заходів, спрямованих на покращення інвестиційного клімату в Україні, підвищення рівня верховенства права при здійсненні господарської діяльності;

8) реалізація інших завдань з метою реалізації цілі створення спеціальної комісії.

3.2. Спеціальна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз звернень, що надійшли до секретаріату Спеціальної комісії, вивчає стану справ та причин виникнення проблем під час реалізації державної політики з питань захисту інвестицій;

2) проводить моніторинг стану виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань з питань захисту інвестицій;

3) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань захисту інвестицій;

4) подає Верховній Раді України розроблені за результатами своєї роботи проекти законів.

5)      організовує експертизи інноваційних та інвестиційних проектів для впровадження їх в Україні з метою виявлення законодавчих перепон для їх реалізації та їх усунення;

 

3.3. Спеціальна комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також інших суб’єктів господарювання та громадських об’єднань;

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) заслуховувати членів Комісії щодо відомих їм обставин перешкоджання діяльності суб’єктів господарювання, порушення їх прав і законних інтересів державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами;

5) опубліковувати у пресі будь-яку інформацію, що стосується її діяльності, звертатися до відповідних підприємств, установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловити свою думку щодо питань, які порушуються в межах її компетенції;

6) одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб інформацію щодо вжитих заходів за результатами розгляду рішень Комісії.

У випадках нез'явлення на засідання спеціальної комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмови надати інформацію або за навмисне її приховування ставити питання про відповідальність таких посадових осіб займаним посадам відповідно до законодавства України. (Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю або має обмежений доступ, надання якої регулюється спеціальним законодавством);

7) проводити збір інформації, показань, пояснень, документів і матеріалів, здійснювати їх дослідження;

8) запрошувати на засідання осіб, звернення яких розглядаються, для надання додаткових пояснень по суті таких звернень;

9) на основі всебічного аналізу досліджених обставин готувати висновки і пропозиції для внесення їх на розгляд Верховної Ради України та пропозиції щодо проектів актів Верховної Ради України за результатами їх розгляду;

 10) запрошувати керівників та інших представників державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, дії чи бездіяльність яких стали підставою для розгляду відповідного питання Комісією;

11) звертатися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів з метою припинення порушення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;

12) ініціювати питання про притягнення до відповідальності за порушення норм законодавства представників державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

13) для вивчення питань, розробки проектів рішень ради створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів;

14) реалізовувати інші повноваження, що не суперечать закону, з метою захисту прав інвесторів.

15) не розглядати звернення, що надійшло до Спеціальної Комісії, якщо порушені в зверненні питання стосуються інвестицій в економіку України на суму меншу, що еквівалента 500 000,00 євро за офіційним курсом НБУ на момент такого звернення, та/або не відповідають іншим критеріям, що висуваються до звернень.

 

 

3.4. Комісія зобов'язана:

1)      якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, здійснювати  розгляд та підготовку питань, що належать до її компетенції;

2)      періодично звітувати перед Верховною Радою про свою роботу;

3)      вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи інвесторів, в яких містяться пропозиції, скарги та зауваження і своєчасно реагувати на них та приймати по ним рішення в межах своїх повноважень;

4) вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об'єднань громадян, будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні проекти актів та вносити їх на розгляд Верховної Ради України.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

5. Планування роботи спеціальної комісії

5.1.   Діяльність спеціальної комісії здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні спеціальної комісії.

5.2.   Плани роботи спеціальної комісії можуть змінюватися у разі включення до них позапланових питань за дорученням голови Спеціальної комісії, за пропозицією членів спеціальної комісії, або за власною ініціативою.

 

6. Форми роботи спеціальної комісії

6.1.   Основними формами роботи спеціальної комісії є засідання.

6.2.   Засідання спеціальної комісії проводяться відкрито й гласно, крім випадків, коли за рішенням спеціальної комісії проводяться закриті засідання.

6.3.   Спеціальна комісія може організовувати круглі столи, конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.

6.4.   Для здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок, трансляції засідання по радіо і телебаченню потрібна згода комісії.

 

7. Скликання засідань спеціальної комісії

7.1.   Чергові засідання спеціальної комісії скликаються головою комісії в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і відбуваються у дні, визначені постійними спеціальною комісією. Спеціальна комісія може встановити інший день та час своїх засідань, про що завчасно повідомляються всі члени комісій.

7.2.   Позачергові засідання спеціальної комісії скликаються на вимогу не менше половини членів спеціальної комісії головою комісії, а у випадку його відмови заступником голови спеціальної комісії. Дата та час проведення позачергового засідання визначаються ініціаторами його скликання.

7.3.   Особи, що скликають засідання спеціальної комісії, повинні повідомляти про дату, місце проведення та питання, що виносяться на обговорення, не пізніше, ніж за три дні до його початку.

7.4.   При нагальній необхідності скликання комісії відбувається в такий спосіб, який забезпечував би можливість явки більшості членів комісії на засідання.

7.5.   Участь у роботі спеціальної комісії посадових осіб що були запрошені спеціальною комісією на її засідання та надання ними відповідних документів та матеріалів, що стосуються питання, з якого їх запрошено на засідання комісії, є обов'язковою.

 

8. Порядок проведення засідань спеціальної комісії

8.1.   Засідання спеціальної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

8.2.   У засіданні спеціальної комісії беруть участь депутати - члени комісій, інші депутати Верховної Ради України (з правом виступу) та запрошені на засідання комісії особи.

8.3.   На початку засідання спеціальної комісії затверджується порядок денний.

Питання до порядку денного засідання комісії включаються за пропозицією голови спеціальної комісії, його заступника, секретаря та членів спеціальної комісії.

8.4.   Після затвердження порядку денного засідання спеціальної комісії Голова спеціальної комісії відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює загальний час засідання комісії.

8.5.   З питання порядку денного засідання спеціальної комісії суб'єктом ініціативи внесення питання до порядку денного або членами комісії за дорученням голови комісії чи його заступника готується проект рішення спеціальної комісії.

8.6.   Члени спеціальної комісії забезпечуються необхідними матеріалами з питань, які розглядаються на засіданні комісії.

8.7.   Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні спеціальної комісії, розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на засідання, прізвищ доповідача та співдоповідача (співдоповідачів).

8.8.   Після доповіді та співдоповідей члени спеціальної комісії ставлять доповідачу та співдоповідачу запитання, отримують на них відповіді, заслуховують запрошених осіб.

8.9.   Головуючий на засіданні спеціальної комісії забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам комісії в обговоренні питань та внесенні пропозицій.

Головуючий на засіданні спеціальної комісії надає слово членам спеціальної комісії в порядку підняття рук.

Головуючий не має права переривати виступи членів комісії, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів, учасників засідання комісії або перевищує відведений для виступу час.

8.10.  В обговоренні питання порядку денного засідання спеціальної комісії беруть участь члени спеціальної комісії, а також, з дозволу головуючого, особи, запрошені на засідання комісії.

8.11.  Обговорення питання порядку денного засідання спеціальної комісії припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх членів комісії.

8.12.  За результатами розгляду питань порядку денного комісія готує і ухвалює рекомендації, висновки та інші рішення, які приймаються більшістю голосів присутніх членів комісії.

8.13.  Відкрите голосування здійснюється особисто членами комісії шляхом підняття руки.

8.14.  На засіданні комісії може бути прийнято рішення про таємне голосування.

8.15.  У визначених комісією питаннях, рішення можуть прийматися шляхом опитування.

8.16. За погодженням з Головою Спеціальної комісії засідання може проводитися з засобами електронного зв'язку.

 

 9. Рекомендації, висновки та інші рішення спеціальної комісії

9.1.   За результатами розгляду питань порядку денного спеціальна комісія готує і ухвалює рекомендації, висновки та інші рішення, які підписуються головою комісії, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків - заступником голови або секретарем спеціальної комісії.

9.2.   Перед голосуванням щодо прийняття рекомендацій, висновків та інших рішень спеціальної комісії головуючий узагальнює результати обговорення, оголошує всі пропозиції, внесені депутатами, які ставляться на голосування в порядку їх надходження.

9.3.   У разі внесення кількох пропозицій, рекомендації, висновки та інші рішення спеціальної комісії приймаються спочатку за основу, а після голосування всіх пропозицій членів комісій – в цілому.

9.4.   За результатами розгляду питання порядку денного спеціальна комісія може:

1)  ухвалити висновок;

2)  ухвалити рекомендацію;

3)  взяти інформацію до відома;

4)  створити робочу групу;

5)  надати відповідні доручення голові комісії та членам комісії;

6)  прийняти інше рішення на виконання повноважень, визначених цим Положенням.

9.5.   Рішення, рекомендації, висновки комісії можуть бути переглянуті, якщо за це проголосувало більшість членів комісії від присутніх.

9.6.   Протоколи та інші документи комісії зберігаються у голови комісії.

Матеріали комісії можуть бути передані головою комісії на зберігання у секретаріат спеціальної комісії, який зобов'язаний їх прийняти і несе відповідальність за їх збереження.

9.7.   Протоколи, висновки, рекомендації комісії є офіційними документами.

9.8.   Висновок повинен складатися з мотивувальної і резолютивної частин. В ньому мають бути зазначені місце і час розгляду питання. Висновок повинен містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти роботи органу чи посадової особи, визначено заходи, пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених комісією та мотивації щодо відповідальності посадової особи, рівня відповідності її займаній посаді та рекомендації щодо здійснення інших організаційних заходів.

9.9.  Рекомендації, висновки та інші рішення спеціальної комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею строк.

 

10. Оформлення протоколів засідань спеціальної комісії

10.1.  Засідання спеціальної комісії протоколюються.

10.2.  У протоколі засідання спеціальної комісії зазначається:

1)  номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2)  прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні;

3)  порядок денний засідання;

4)  розглянуті питання порядку денного;

5)  результати голосувань з питань порядку денного;

6)  прийняті рекомендації, висновки та інші рішення спеціальної комісії.

10.3.  До протоколу додаються документи, які обговорювались на засіданні і на вимогу учасника засідання, його окрема думка викладена в письмовій формі в разі голосування проти або утримання від голосування, разом з мотивами голосування.

10.4.  Протоколи засідань спеціальної комісії оформлюються протягом трьох робочих днів з дня засідання спеціальної комісії та підписуються головою спеціальної комісії і секретарем.

10.5.  У разі відсутності голови спеціальної комісії або неможливості виконання ним своїх обов'язків протокол засідання комісії підписується заступником голови комісії. За відсутності секретаря спеціальної комісії на засіданні спеціальної комісії або неможливості виконання ним своїх обов'язків протокол засідання спеціальної комісії підписує заступник голови або визначений комісією член комісії.

10.6.  Особи, прав та законних інтересів яких стосується рішення Спеціальної комісії, та не згодні із редакцією протоколу засідання спеціальної комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.

 

11. Проведення слухань у спеціальній комісії

11.1.  З метою обговорення заяв та скарг, що надійшли до спеціальної комісії, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються спеціальною комісією, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення громадськості до участі у вирішенні питань, спеціальна комісія може проводити слухання у комісії.

11.2.  Спеціальна комісія приймає рішення про тему, день та час проведення слухань, як правило, не пізніше ніж за десять днів до їх проведення. У рішенні комісії про проведення слухань визначаються особи, відповідальні за організацію та проведення слухань, доповідачі з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення в засобах масової інформації.

11.3.  Комісія повідомляє учасникам слухань про дату слухань, місце їх проведення та питання, що вносяться на обговорення, не пізніше як за два дні до початку їх проведення.

11.5.  Спеціальна комісія, у разі необхідності, запрошує на слухання посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

11.6.  На письмове запрошення комісії посадова особа органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій зобов'язана прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комісією.

11.7.  Під час проведення слухань кожен член спеціальної комісії має право ставити запитання доповідачам та одержувати на них відповіді.

11.8.  Пропозиції про проведення слухань з питань, які вже були предметом обговорення на слуханнях у спеціальній комісії, можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.

11.9.  За результатами слухань спеціальна комісія приймає рекомендації.

 

12. Голова, заступник голови та секретар спеціальної комісії

12.1.  Голова спеціальної комісії:

1)  формує проект порядку денного;

2)  організовує роботу спеціальної комісії;

3)  запрошує, в разі необхідності, для участі у роботі комісії фахівців, експертів та інших осіб;

4)  проводить підготовку, скликає і веде засідання;

5)  проводить розподіл функціональних обов'язків між членами спеціальної комісії, дає доручення членам комісії;

6)  представляє спеціальну комісію у відносинах з іншими комісіями, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

7)  відповідає за складання плану роботи спеціальної комісії;

8)  здійснює контроль за виконанням плану роботи спеціальної комісії, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

9)  організовує роботу по реалізації висновків, рекомендацій, виконанню рішень спеціальної комісії;

10)    запрошує для участі в роботі спеціальної комісії представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

11)    доводить до відома членів спеціальної комісії інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли до спеціальної комісії;

13)    підписує від імені спеціальної комісії документи;

14)    доповідає проекти рішень, розглянуті спеціальною комісією, на пленарному засіданні.

12.2.  У разі відсутності голови спеціальної комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин за його дорученням обов'язки голови спеціальної комісії виконує заступник голови спеціальної комісії або секретар комісії.

 

12.3.  Заступник голови спеціальної комісії:

1)  складає план роботи комісії з переліком питань на кожне засідання спеціальної комісії, готує питання для розгляду на засіданнях комісії, забезпечує засідання необхідними матеріалами до порядку денного;

2)  здійснює контроль за виконанням плану роботи спеціальної комісії, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

3)  виконує за дорученням голови комісії окремі його повноваження і виконує обов'язки голови у випадку його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків;

4)  вносить пропозиції щодо формування порядку денного.

 

12.4.  Секретар спеціальної комісії:

1)  бере участь у складанні плану роботи спеціальної комісії з переліком питань на кожне засідання комісії;

2)  вносить пропозиції щодо формування порядку денного;

3)  здійснює контроль за виконанням плану роботи спеціальної комісії, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

4)  інформує членів спеціальної комісії про виконання рекомендацій, висновків та інших рішень спеціальної комісії;

5)  формує проекти рішень, висновки, рекомендації, звернення спеціальної комісії, протоколи засідань комісії, інші документи комісії;

6)  підписує разом з головою (заступником) протоколи засідань спеціальної комісії;

7)  здійснює координацію роботи спеціальної комісії з іншими комісіями під час розгляду спільних питань;

8)  підписує за дорученням і від імені спеціальної комісії проекти рішень та інші документи;

9) веде протокол засідань спеціальної комісії;

10) здійснює контроль за виконанням рішень спеціальної комісії;

11) виконує інші завдання, пов’язані з організацією та проведенням засідань спеціальної комісії.

 

13. Права та обов'язки членів спеціальної комісії

13.1.  Члени спеціальної комісії мають право:

1)  вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях спеціальної комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, пропозицій, прийнятті та підготовці рішень.

Пропозиція члена спеціальної комісії на його вимогу повинна бути проголосована  на засіданні комісії;

2)  викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекомендацій, висновків та інших рішень спеціальної комісії, яка додається до протоколу, рішення, рекомендації чи висновку спеціальної комісії;

3)  отримувати і мати в користуванні копії всіх документів, які розглядалися, приймалися або використовувалися комісією;

4)  за дорученням голови комісії виїжджати у відрядження у зв'язку з діяльністю спеціальної комісії та для вирішення питань, що належать до відання спеціальної комісії.

13.2.  Члени спеціальної комісії зобов'язані:

1)  бути присутніми на засіданнях спеціальної комісії та брати участь в її роботі;

2)  виконувати відповідні доручення голови спеціальної комісії.

13.3.  У випадку невиконання депутатом своїх обов'язків щодо роботи в спеціальній комісії, визначених цим Положенням, та його відсутності  більше ніж на половині засідань, проведених комісією протягом однієї сесії Верховної Ради Україн, голова комісії вносить на розгляд Верховної Ради України питання про можливість подальшого перебування депутата у складі спеціальної комісії.

 

14. Порядок подання звернень до спеціальної комісії.

14.1 Звернення, що надходять на адресу Комісії, реєструються Секретаріатом спеціальної комісії. Разом із зверненням суб’єкт звернення надає згоду на оприлюднення відповідних фактів і обставин.

14.2. Вимоги до звернень, що надходять на адресу Комісії, визначаються цим Положенням.

14.3. Вимоги до звернень до спеціальної комісії:

У зверненні має бути зазначено Найменування заявника, місце реєстрації, адреса листування, електронна адреса, телефон контактної особи, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання. До звернення додаються докази обставин викладених в зверненні, а також відомості про заявника, що містять дані про: обсяг залучених заявником інвестицій, кількість створених робочих місць, обсяг сплачених податків за попередній рік діяльності, показники балансу заявника.

Звернення має бути викладене в письмовій формі, надіслане поштою, або вручене особисто повноважному представнику Спеціальної комісії. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням  дати. Електронне звернення має відповідати всім вимогам письмового звернення, у тому числі містити підпис заявника (заявників) крім електронного цифрового підпису. Отже, електронне звернення може бути виготовлене за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотографії (у тому числі із відображенням підпису заявника) та надіслано з використанням мережі Інтернет на офіційну електронну пошту спеціальної комісії.

Питання порушені в зверненні повинні стосуватися інвестицій в економіку України понад суму, що еквівалента 500 000,00 євро за офіційним курсом НБУ на момент такого звернення.

Факт порушення прав та законних інтересів заявника повинен бути зафіксований у встановленому законом порядку.

Питання порушені в зверненні повинні та прохальна частина звернення, повинні відноситися до меж компетенції Спеціальної комісії.

14.3. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

14.4. Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають прийняттю та розгляду попередньому розгляду секретаріатом Спеціальної комісії з подальшим розглядом на засіданні спеціальної комісії.

14.5. Комісія, у виключних випадках,  може відійти від встановлених розділом 14 цього Положення вимог до звернення, про що ухвалюється рішення на засіданні спеціальної Комісії.

 

15. Прийняття рішень спеціальною комісією.

15.1. Рішення спеціальної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожен член спеціальної комісії голосує “за” або “проти” відповідного рішення. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

15.2. У протоколі засідання зазначаються прізвища та ініціали членів спеціальної комісії, а також інших посадових осіб, які взяли участь у засіданні, питання, що розглядалися, та рішення, прийняті за результатами розгляду.

15.3. Обов’язкові до розгляду рекомендації, викладені в рішенні спеціальної комісії та надіслані до державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підлягають розгляду та письмовому повідомленню спеціальної комісії про результати такого розгляду у строк, що не перевищує п’яти календарних днів з дня отримання рекомендацій відповідним керівником органу, дії чи бездіяльність якого стали підставою для звернення.

15.4. Повідомлення про результати розгляду рекомендацій спеціальної комісії має містити:

1) дату розгляду;

2) прізвище, ім’я, по батькові та найменування посади особи, яка здійснила розгляд рекомендацій спеціальної комісії;

3) прізвище, ім’я, по батькові та найменування посади особи (осіб), щодо якої (яких) здійснено розгляд;

4) заходи реагування, застосовані до кожної особи;

5) у разі відмови в задоволенні рекомендацій — обґрунтування з посиланням на положення нормативно-правових актів, які, на думку особи, яка здійснила розгляд рекомендацій, підтверджують правомірність дій чи бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, що стали підставою звернення до спеціальної комісії.

 

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

16.1.  Зміни і доповнення в це Положення розглядаються та затверджуються на засіданнях спеціальної комісії.

16.2.  Питання щодо діяльності комісії, не врегулюванні цим Положенням, вирішуються спеціальною комісією у відповідності з чинним законодавством України.

16.3. Рішення спеціальної комісії (у разі потреби) оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України за дорученням голови спеціальної комісії.

16.4. Спеціальна комісія використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

 

 

Голова спеціальної комісії                                     Г.І. Янчекно

 

Секретар спеціальної комісії                             А. І. Ніколаєнко